English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5501. Antal Y-värden som lagras för varje datapunkt.
5502. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" returnerade en ogiltig schemadefinition.
5503. %1Ogiltig förekomst av element. Elementet %2 måste förekomma först i sammanhanget %3
5504. datatypen datetime
5505. URL-adress till den bild som visas för knappen Infoga.
5506. Zonindex
5507. Åtkomst till data som bearbetas är inte tillåtet i ett imiterat läge.
5508. Behållare för den vy som ska användas för användarnamnet.
5509. Ingen säkerhetsfil
5510. Det gick inte att initiera lyssning på noden %1 för en serverkonfiguration med flera noder (NUMA) med nodtillhörighetsmasken 0x%2. Det finns kanske inte tillräckligt med minne. Frigör ytterligare minne. Inaktivera sedan noden och aktivera den igen. Om felet består upprepar du detta flera gånger eller startar om SQL Server.
5511. Egenskapen hittades inte.
5512. Det magiska talet i GZip-huvudet är inte korrekt. Kontrollera att du skickar in en GZip-dataström.
5513. Maximalt antal databaser per fråga har överskridits. Det högsta tillåtna antalet är %1.
5514. Alternativet alla behörigheter stöds inte längre och är inte tillgängligt för denna enhetsklass
5515. Den pågående metoden Metodnamn måste slutföras först.
5516. Diagramområdets 3D-format.
5517. pageIndex måste vara större än eller lika med noll.
5518. OleAut rapporterade ett typmatchningsfel.
5519. Det gick inte att uppdatera Oracle-utgivaren %1 med hjälp av sp_refresh_heterogeneous_publisher. Oracle-utgivarens metadata har bevarats i feltillståndet så att orsaken till felet kan diagnostiseras. När problemet har diagnostiserats och lösts slutför du uppdateringen genom att köra sp_refresh_heterogeneous_publisher igen.
5520. Metoden Metodnamn kan bara anropas om motsvarande RuntimeTransactionHandle-objekt registrerats som en körningsegenskap.
5521. Kan inte använda begränsningar för DbInfoKeywords OleDbSchemaGuid.
5522. Det går inte att ange RESTORE WITH CHECKSUM eftersom säkerhetskopian inte innehåller en kontrollsumma.
5523. Det finns inga sekundärnycklar som hänvisar till tabellen %1 eller så saknar du behörighet för att hänvisa till tabeller.
5524. FOR UPDATE kan inte anges för en READ ONLY-markör.
5525. SQL Web Assistant: Det gick inte att öppna utdatafilen.
5526. En medlemskorrigering har registrerats för ett objekt som implementerar ISerializable eller har ett surrogat. I den här situationen måste en fördröjd korrigering användas.
5527. Replikerings-%1: agenten %2 misslyckades. %3
5528. Auktoriseringsfilter
5529. Objektet Objektnamn finns redan som klass, uppräkning eller gränssnitt.
5530. Sökvägen måste vara ett giltigt filnamn.
5531. Räknaren är inte en enskild instans. Ett instansnamn måste anges.
5532. Speglingsenheten på enheten %1 är inte konsekvent med speglingsmedlemmen på enheten %2.
5533. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig syntax för kodningsnamn
5534. Endast %1 eller medlemmar i db_owner kan släppa den anonyma agenten.
5535. Orsak: Konfigurationen har ändrats.
5536. Salt är inte minst åtta byte.
5537. SQL Server-kontroll: Fil: <%1>, rad = %2 Kontrollfel = %3. Detta fel kan bero på timingproblem. Om felet kvarstår när du kör uttrycket igen kan du använda DBCC CHECKDB för att kontrollera databasens strukturella integritet. Du kan också starta om servern för att säkerställa att inga RAM-baserade datastrukturer är skadade.
5538. SQL Web Assistant: @datachg måste anges för det angivna @whentype-alternativet.
5539. Avbryter den aktuella åtgärden
5540. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom det inte angavs något värde för partitioneringskolumnen %2.
5541. Säkerhetskopian innehåller poster som loggats innan den angivna tidpunkten. Databasen är fortfarande i återställningsläge så att fler framåtriktade återställningar kan genomföras.
5542. CREATE DATABASE misslyckades. Den primära filen måste vara minst %1 MB för att kunna rymma en kopia av modelldatabasen.
5543. Ingen tjänstnamnskontroll utförs eftersom autentiseringen kom från en klient på den lokala datorn.
5544. De fält som är bundna till hyperlänkens egenskap NavigateUrl.
5545. Lista över providrar.
5546. InvokeMethod Metodnamn - metoden använder ett asynkront mönster för X och Y.
5547. Filen har auktoriserats för begäran.
5548. Värdet var antingen för stort eller för litet för Int64.
5549. Anslutningssträngen som angetts är ogiltig: Du kan inte ange en databas med nyckelorden AttachDBFilename eller Initial File Name. Ange en databas i anslutningssträngen med nyckelordet Database eller använd kommandoradsalternativet -d.
5550. Det går inte att markera datatypen %1 som DISTINCT eftersom den inte är jämförbar.
5551. Uppräknaren står före den första raden eller efter den sista raden i filen.
5552. X är större än det högsta tillåtna värdet.
5553. Inkommande TDS-protokoll är inkorrekt. MARS TDS-huvud innehåller fel.
5554. Det gick inte att sprida ändringen i publikationen %1 till Active Directory.
5555. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @hints inte kan tillämpas på @stmt.
5556. Radkodnamnet tillåts endast med lägena RAW eller PATH för FOR XML.
5557. Utlöses när anteckningen placeras av användaren på diagrammet.
5558. Avgör om bubbelstorleken används för att generera datapunktetiketter.
5559. En artikel kan inte använda @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner) och samtidigt ingå i en logisk postrelation. Kontrollera artikeln %1.
5560. X-kulturen kan inte konverteras till ett CultureInfo-objekt på den här datorn.
5561. Aviseringsfel. Typ=Typnamn, Info=X, Källa=Y.
5562. Prisindikeringsmodul - parameter för standardavvikelsen saknas.
5563. TO SERVICE
5564. ALTER DATABASE-kommandot misslyckades eftersom det inte gick att skapa arbetstråden.
5565. Det gick inte att hitta filen. Kontrollera att rätt filnamn angavs.
5566. Element: X
5567. Det går inte att öppna användarens standarddatabas. Master-databasen används i stället.
5568. Fältet X saknas.
5569. Serialisering av globala metoder (inklusive implicit serialisering via användning av asynkrona delegater) stöds inte.
5570. En publikation som tillåter DTS kan inte aktiveras för uppdaterbara prenumerationer.
5571. Aktuell transaktion konfigurerades av körningen och kan endast slutföras av körningen. En körningskonfigurerad transaktion är vanligtvis ett resultat av ett anrop av en anrops-API på WorkflowInvoker samtidigt som det finns en befintlig omgivande transaktion.
5572. SetAdded och SetModified kan endast anropas för DataRows med en DataRowState som inte har ändrats.
5573. Prenumeranten är inte registrerad.
5574. De anpassningsinställningar som är associerade med WebPartManager och sidan.
5575. programroll
5576. Attributet ConfigurationValidation måste härledas från ConfigurationValidation.
5577. Det gick inte att initiera CLR (Common Language Runtime) %1 på grund av minnesbegränsning. Starta om SQL Server i AWE-läge (Address Windowing Extensions) för att använda CLR-integreringsfunktioner.
5578. Egen etikettext.
5579. Sant om åtgärden avbröts.
5580. Slutpunkten hittades inte.
5581. ALTER TABLE misslyckades eftersom utlösaren %1 för tabellen %2 inte finns.
5582. Det finns inte längre stöd för CREATE INDEX-alternativet %1.
5583. Elementposition - argumentvärdet ska vara mellan 0 och 100 procent.
5584. Endast ägaren till ett jobb eller medlemmar i rollen sysadmin eller SQLAgentOperatorRole kan rensa historiken för jobbet.
5585. Funktionen PATINDEX fungerar endast på datatyperna char, nchar, varchar, nvarchar, text och ntext.
5586. Det går inte att skapa (eller öppna) namngiven mutex %1. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
5587. Den här versionen av SQL Server kan inte fungera som en utgivare eller distributör för replikering.
5588. Mängden X har inte en Add()-metod.
5589. Namnet på den parameter till Select-kommandot som accepterar ett sorteringsuttryck, om något. Detta stöds endast om en lagrad procedur används.
5590. SHUTDOWN väntar på %1 processer ska slutföras.
5591. Mer än en exklusiv grupp tillåts inte.
5592. %1 processorer hittades. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
5593. Målet är inte WebBrowserPermissionLevel.
5594. Åtkomst nekades för detta RequestCache-objekt: Objektnamn.
5595. DBCC %1-fel: %2.
5596. %1Namnet %2* har redan definierats i området.
5597. Hämtar eller anger sökväg till bild eller bild-URL för bakgrund.
5598. Utlöses när användaren klickar på knappen Nästa.
5599. Specialmetoden Metodnamn för typen Typnamn hittades inte.
5600. datatypen 8000-byte character

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions