English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12601. Det går inte att binda ett standardvärde till en beräknad kolumn eller en kolumn med datatypen timestamp, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml eller sqlclr.
12602. Det gick inte att slutföra X.
12603. Det går inte att använda TABLESAMPLE-satsen med den länkade servertabellen %1.
12604. Det gick inte att släppa begränsningen. Se tidigare felmeddelanden.
12605. FactoryType måste anges som en typ som härleds från NewItemFactory.
12606. Parenteserna matchar inte.
12607. Det går inte att lägga till en null-kolumn i kolumnmängden för ett DataGrid.
12608. Anger standard-URL:en som en webbläsare går till om ett fel uppstår.
12609. OrderedDictionary-objektet är skrivskyddat och kan inte ändras.
12610. Komponenten %1 ligger utanför det tillåtna intervallet. Det största antalet siffror för fractionDigits är 10 och för den ej uppdelade delen 28.
12611. Service Broker-fel
12612. Filnamnet X fanns redan i mängden.
12613. TrackRecord= WorkflowInstanceRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, State = B, Annotations = C, ProfileName = D
12614. Detta SqlCommand-objekt är redan associerat med ett annat SqlDependency-objekt.
12615. Serverns provider för delat minne har slutat lyssna på grund av ett fel. Fel: %1, tillstånd: %2. Det görs ett försök att återupprätta lyssningen automatiskt.
12616. Varning! Parametern %1 är inaktuell och är endast tillgänglig för bakåtkompatibilitet. Det kommer inte att vara tillgänglig i framtida versioner. Använd parametern %2 i stället för den här parametern.
12617. Tabellen %1 finns inte i %2.
12618. Ett undantag uppstod under en WebClient-begäran.
12619. Ogiltig parameter har angetts för sp_cursoropen.
12620. Lässkyddade egenskaper stöds inte
12621. Du kan bara köra fullständig säkerhetskopiering på master-databasen. Använd BACKUP DATABASE för att säkerhetskopiera hela master-databasen.
12622. Det går inte att ange tidsgränsen för proxyidentifiering. Felkod: X.
12623. Det streck som tas bort finns inte i den aktuella mängden.
12624. Tekniska volymindikatorer
12625. VARNING! .NET Framework använder inte CAS-principen som standard. Alla inställningar som visas eller ändras av CasPol påverkar bara tillämpningsprogram som har valt att använda CAS-principen.
12626. URL till den bild som renderas på noderna.
12627. Det gick inte att bearbeta publikationen %1 med ögonblicksbilden. Detta beror eventuellt på att en schemaändring pågår eller att nya artiklar läggs till.
12628. Kommunikationsobjektet, Objektnamn, kan inte användas på grund av ett fel som inträffade under stängningen.
12629. Servern har inte stöd för säkra anslutningar.
12630. Vill du ta bort dessa funktioner?
12631. Storleken för kolumnen X stöds inte. Storleken är Y.
12632. Endast en filgrupp kan anges när du skapar ett partitionsschema med alternativet ALL för att ange alla filgrupper.
12633. Den booleska operatorn i filtret är inte giltigt.
12634. I FOR XML EXPLICIT-instruktionen kan inte attribut för ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN och NMTOKENS genereras i '%1'.
12635. Det gick inte att hitta providern X i XmlSiteMapProvider Y.
12636. Minst ett objekt måste implementera IComparable.
12637. SQL Web Assistant: Ogiltig parameter.
12638. Databasdifferentierade ändringar har säkerhetskopierats. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), sidor dumpade: %4, första LSN: %5, sista LSN: %6, fullständig säkerhetskopiering LSN: %7, antal dumpningsenheter: %8, enhetsinformation: (%9). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12639. Uzbekiska (kyrillisk)
12640. Sekundärnyckeln %1 refererar till den ogiltiga kolumnen %2 i den refererade tabellen %3.
12641. Det går inte att aktivera Service Broker i databasen %1 eftersom Service Broker-GUID i databasen (%2) inte matchar det som finns i sys.databases (%3).
12642. Värdet för parametern måste vara mellan 0,0 och 360,0.
12643. Det går inte att använda anpassningsbara feeds som har värdet false för attributet KeepInContent när MaxProtocolVersion för datatjänsten har angetts till DataServiceProtocolVersion.V1.
12644. Antalet element i åtkomstsökvägen måste vara samma som antalet taggnamn.
12645. MSB3642: TargetFramework-monikern X är ogiltig. Y
12646. Det format som tillämpas på avgränsarna.
12647. Börja ta bort sessionstillstånd.
12648. Utlöses innan ett borttagningskommando körts på datakällan.
12649. Fjärråtkomst är inte tillåten för imiterad säkerhetskontext.
12650. Rulla nedåt
12651. Inloggningen av replikeringsschemaversionen hoppas över eftersom tabellen systranschemas inte finns i databasen %1.
12652. Den angivna publikationen tillåter inte initiering med säkerhetskopia.
12653. De parametrar och värden som ska användas när UpdateMethod anropas. Dessa parametrar kombineras med de parametrar som ges av databundna kontroller.
12654. Ange nya metadata.
12655. %1-protokolltransporten är inte tillgänglig.
12656. %1'%2' kan endast användas inom ett predikat eller XPath-väljare
12657. Du måste ange en registernyckel om du vill tilldela behörigheter.
12658. Argumentet X måste vara ett positivt timeout-värde. Angivet värde var Y.
12659. Anger om anslutningen ska tas från Sql Server-kontexten. Endast tillgänglig vid körning i Sql Server-processen.
12660. XQuery: Endast nillable-element eller textnoder kan uppdateras med en tom sekvens
12661. Det går inte att ange standardreferenserna för X-autentiseringsschemat.
12662. Databasen stängs innan databasspeglingen initierats fullständigt. ALTER DATABASE-kommandot misslyckades.
12663. Klienten har inte behörighet att skicka e-post till den här servern.
12664. Egenskapen DateStart måste komma före egenskapen DateEnd.
12665. %1 stöder inte %2när heterogena publikationer används. Måste vara %3.
12666. Begränsningsvärdet X för Y är 70 %%.
12667. Aviseringsvärden som används av Microsoft SQL Server.
12668. Det gick inte att skapa kontot. Försök igen.
12669. Under återställning innehöll följande process inte ett förväntat lås: processen %1 med läget %2 på nivån %3 för rad %4 i databasen %5 under transaktionen %6. Återställ databasen från en säkerhetskopia eller reparera databasen.
12670. X-uppräkningsvärdet Y stöds inte av dataprovidern .NET Framework SqlClient.
12671. Anger om axelns rullningslist är aktiverad.
12672. Typen Typnamn har mer än en COM-registreringsfunktion.
12673. BitmapCacheBrush stöder inte RelativeTransform.
12674. Syntax: sp_detach_db , [TRUE|FALSE], [TRUE|FALSE]
12675. Bindningen får inte returnera null.
12676. CLR-typ Typnamn, som angetts som Factory-attribut för ServiceHost-direktivet i .svc-filen är inte härledd från ServiceHostFactoryBase.
12677. Ett eller flera meddelanden kunde inte levereras till den lokala tjänst som dialogen är riktad till.
12678. Fel när X anropades. En obligatorisk parameter utelämnades.
12679. Standardvärdet för egenskapen Enabled för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
12680. Ogiltigt värde för egenskapen Egenskapsnamn: X
12681. Verb som aktiverar redigeringsläge.
12682. Textformateringsmotorn kan inte hämta textstraffmodulen på grund av ett fel: X.
12683. Det uppstod en timeout i väntan på buffertspärrtyp %1 för sidan %2, databas-ID %3.
12684. Det gick inte att fråga efter övervakarinformation för sekundär %1.%2 för loggöverföring från övervakarservern %3.
12685. Domänhanteraren som angavs av värden kunde inte instansieras.
12686. CREATE ASSEMBLY misslyckades, eftersom användaren "%1" som är angiven i autentiseringssatsen inte finns.
12687. konversation
12688. Kan inte starta om textformateringsmotorn under optimal styckesformatering.
12689. Det går inte att använda BACKUP LOG WITH TRUNCATE_ONLY i databasen %1 eftersom den har konfigurerats för databasspegling.
12690. Ogiltig URI: Det gick inte att parsa data som ett filnamn.
12691. Den bakre bufferten är för stor.
12692. ValueFactory returnerade null.
12693. Funktionen kan inte anropas under en händelse.
12694. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Sidan %6, fack %7, kolumn %8 är inte en giltig komplex kolumn.
12695. SQL Web Assistant misslyckades vid anropet av SQLFetch.
12696. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): RPC är märkt med metadataflaggan för oförändrat tillstånd, men datatypen 0x%3 skiljer sig från den datatyp som skickades senast.
12697. Linjeanteckningklass.
12698. Argumentet scopeName för InstanceKey-konstruktorn kan inte vara en tom sträng som visar en nyckels unika område. Varaktiga tjänster använder tjänstens namnområde och namn som unikt område.
12699. Händelsemeddelandet %1 för objektet har släppts.
12700. Eftersom alla sammansättningar i den globala cachen (GAC) alltid är fullständigt betrodda ger listan med fullständigt betrodda ingen effekt. Du bör installera alla sammansättningar som används i säkerhetsprincipen i den globala sammansättningscachen för att säkerställa att de är betrodda.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions