English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5901. Återställer X
5902. Svaret tillåter uttryckligen cachelagring = Cache-Control: X.
5903. Statistisk analys - ogiltig varians.
5904. Den byte som ska användas vid substitution av byte med paritetsfel.
5905. Initiering på nytt kan endast anropas när det inte finns några befintliga bokmärken registrerade för ExclusiveHandle.
5906. Dispatcher anropade BeforeCall i en ParameterInspector av typen Typnamn.
5907. Ad hoc-uppdatering av systemkataloger är inte tillåten.
5908. Det går inte att starta tjänsten MSSQLServerADHelper. Kontrollera att tjänstkontot för denna SQL Server-instans har nödvändig behörighet för att starta tjänsten MSSQLServerADHelper.
5909. Laotiska (Laos)
5910. Den aktuella tråden är inte i STA-läge (Single Thread Apartment). Om en process startas och UseShellExecute har angetts till True måste den aktuella tråden vara i STA-läge. Kontrollera att STAThreadAttribute har deklarerats för huvudfunktionen.
5911. Fjärrgenomsökning stöds inte för fulltextfrågor.
5912. %1Det specificerade namnet är inte ett giltigt XML-namn:%2
5913. Det gick inte att begära sessionens tillstånd från sessionsservern. Anslutningssträngen (server=X, port=Y) returnerades av en instans av IPartitionResolver typ Typnamn. Kontrollera att tjänsten ASP.NET State är startad och att klienten och servern använder samma portar. Om servern finns på en fjärrdator kontrollerar du att den accepterar en fjärrbegäran (registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection). Om servern finns på den lokala datorn, och om ovanstående registernyckel saknas eller har värdet 0, måste anslutningssträngen använda antingen localhost eller 127.0.0.1 som servernamn.
5914. Det går inte att komma åt typen Typnamn på grund av säkerhetsskäl.
5915. Kryptering krävs för att ansluta till den här servern, men klientbiblioteket har inte stöd för kryptering. Anslutningen har stängts. Uppgradera klientbiblioteket.%1
5916. Du har inte behörighet att nå tjänsten %1.
5917. Replikeringsfilterprocedurer kan endast innehålla programsatser av typerna SELECT, GOTO, IF, WHILE, RETURN och DECLARE.
5918. Kontrollen är inte underordnad NamingContainer för X.
5919. MSB3086: Aktiviteten kunde inte hitta X med SdkToolsPath Y eller registernyckeln Z. Kontrollera att SdkToolsPath har angetts, att verktyget finns på rätt processorspecifik plats under SdkToolsPath och att Microsoft Windows SDK har installerats.
5920. Certifikatet, den asymmetriska nyckeln eller den privata nyckeln finns inte eller har ogiltiga format.
5921. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den är en sorteringssida.
5922. Värdet X för targetNamespaceUri som har angetts för EntityPropertyMappingAttribute har inget giltigt URI-format.
5923. Databas-ID %1, sidan %2 har markerats som RestorePending, vilket kan betyda att det finns diskfel. Utför en återställning för att återgå från det här läget.
5924. Det går inte att använda SymbolResolver som tillägg per instans. Använd överlagringen singletonObject om du vill lägga till SymbolResolver i WorkflowInstanceExtensionManager.
5925. Det uppstod ett fel när frågetexten skickades till OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
5926. Felaktigt felstapelformat X
5927. %1Attribut får inte förekomma utanför ett element
5928. AuthorizationStoreRoleProvider kräver att auktoriseringslagrets komponenter är installerade på datorn. Auktoriseringslagrets komponenter är endast installerade och tillgängliga som standard på Windows Server 2003. Det verkar som om komponenterna antingen inte har installerats, eller som om den primära interop-sammansättningen inte har registrerats i GAC-cachen. Båda dessa problem kan åtgärdas genom att du hämtar installationspaketet Auktoriseringshanteraren från webben och installerar det paket som är relevant för ditt operativsystem. Installationsfiler för andra operativsystem finns på webbplatsen http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=sv (sök efter nyckelordet "AzMan" eller "authorization manager").
5929. Det går inte att synkronisera raden eftersom den har uppdaterats av en annan process utanför replikeringen.
5930. Postens statusrad = HTTP/X Y Z.
5931. Det går inte att använda SetData för att ange värdet för X.
5932. Anslutningens aktuella status är öppen.
5933. Det går inte att använda växelvärdet av typen Typnamn med jämförelsemetodparametern av typen Typnamn
5934. Lägg till webbdelar till den här sidan.
5935. Inte ett giltigt OleAut-datum.
5936. Målmängden för åtgärden Load måste ha en associerad DataServiceContext.
5937. Det yttre namnet för elementets filnamnstillägg kan inte vara tomt.
5938. %1'//' följt av axlarna self, parent eller descendant-or-self stöds inte när enkelt typbestämda element eller http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyType-element påträffas, hittade %2.
5939. Anpassningar är inte aktiverade. Egenskapen Enabled måste vara true, en registrerad anpassningsprovider måste ha valts, och sidan måste ha initierats.
5940. Inte en skrivbar egenskap.
5941. Händelsemeddelandet %1 för sammansättningen har släppts.
5942. Det går inte att ändra egenskapen AjaxFrameworkMode efter händelsen Init.
5943. Det finns inga webbläsarfiler i katalogen: X.
5944. Det går inte att ändra ToolName eller AssemblyName för ToolboxItem som redan initierats.
5945. Det går inte att ändra relationens tillstånd till ett annat tillstånd än borttaget (deleted) eller frånkopplat (detached) om käll- eller målentiteten är i borttaget (deleted) tillstånd.
5946. Programsatsen för reparation bearbetades inte. Databasen kan inte vara en ögonblicksbild.
5947. Trace Manager tillhandahåller inte tjänster av typen: Typnamn
5948. Det går inte att utföra den här åtgärden efter att begäran har skickats.
5949. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom tabellen %2 innehåller en DEFAULT-begränsning.
5950. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig dokumentsyntax
5951. Flera referenser har gjorts till skriptet X. Om explicita referenser ska göras till Microsoft AJAX-skript anger du egenskapen MicrosoftAjaxMode för ScriptManager till Explicit.
5952. Den här icke-CLS-metoden har inte implementerats.
5953. (jobbresultat)
5954. Parametern kan inte vara tom.
5955. Detta alternativ får endast användas av inbyggda grupper.
5956. Dubblettnamn: X.
5957. Parameternamn som används i åtgärder som skapar ett servicekontrakt får inte vara null.
5958. Sessionen registrerades i en aktiv användartransaktion samtidigt som det skulle göras en bindning till en ny transaktion. Sessionen ingår inte längre i den tidigare användartransaktionen.
5959. Systemfunktionen WriteFileEx som kördes på filen %1 läste bara %2 byte, %3 förväntades.
5960. Det gick inte att hitta typen Typnamn som har angetts som attributvärdet Service i ServiceHost-direktivet eller som har angetts i konfigurationselementet system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations.
5961. Seriens grupperingsparameter får inte vara tom. Den måste ange det fält i datakällan som ska användas för att gruppera informationen i serier.
5962. Sökvägen till en XML-transformation.
5963. XML-taggnamnet för FOR XML-roten innehåller en ogiltig XML-identifierare; '%1'(0x%2) är det första felaktiga tecknet.
5964. Objektet matchar inte måltypen.
5965. E-postmeddelandet har placerats i kö.
5966. Det gick inte att slutföra åtgärden. Möjligt internt deadlock.
5967. Det gick inte att matcha sammansättningen Sammansättningsnamn .
5968. Det gick inte att serialisera data för noden %1 på grund av att data innehåller ett tecken (0x%2) som inte tillåts i XLM. Om du vill hämta dessa data konverterar du dem till någon av datatyperna binary, varbinary eller image
5969. Databasen måste vara online för att kunna ha en databasögonblicksbild.
5970. Det går inte att använda typen Typnamn som typparametern Y i den generiska typen eller metoden Metodnamn. Typen Typnamn som kan ha värdet null uppfyller inte begränsningen för X.
5971. Rollen %1 finns inte.
5972. Filerna X och Y använder olika språk, vilket är ogiltigt eftersom de ska kompileras tillsammans.
5973. Körningstransaktionen har ställts in av aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Körning isolerad till aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
5974. Xml-datatypsmetoder stöds inte i kontrollbegränsningar längre. Släpp begränsningen eller skapa en skalär användardefinierad funktion för att omsluta metodanropet. Felet inträffade i tabellen %1.
5975. Den standardinställda datumordningen %1 för språket %2 är inte giltig. Mdå används i stället.
5976. Standardslutpunktskonfiguration för standardslutpunkt X hittades inte i konfigurationsavsnittet Y. Detta kan bero på att ingen konfigurationsfil hittades för programmet eller ingen matchande slutpunktskonfiguration hittades i avsnittet Y för konfigurationsfilen.
5977. Rollen för End med EntitySet X i AssociationSet Y har inte angetts i EntityContainer A och det finns fler än ett End i relationen Z som kan matcha typen Typnamn. Ange rollattributet så att inte End blir tvetydigt.
5978. Okänt ritformat för trattdiagram: 'X'.
5979. Kolumnen %1 i tabellen %2 kan inte uteslutas från en lodrät partition eftersom det finns en beräknad kolumn som är beroende av den.
5980. Agentprofil för anslutningar med låg bandbredd.
5981. Förklaringskolumn seriesymbolstorlek (i procent av förklaringens teckenstorlek). Detta gäller endast objekt som genererats automatiskt för serien.
5982. Det går inte att använda ImportDefinition av typen Typnamn i den här kontexten. Endast importdefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreateImportDefinition som baseras på parametrar stöds. Använd ReflectionModelServices.IsImportingParameter för att bestämma om en given importdefinition baseras på en medlem eller en parameter.
5983. Kolumn eller parameter #%1: Den angivna kolumnprecisionen %2 är större än den maximala precisionen %3.
5984. %1 misslyckades eftersom metoden '%2' av klassen '%3' i mängden '%4' returnerar %5. CLR-utlösare måste returnera void.
5985. grupperat index
5986. Ett skadat meddelande har mottagits. Dialogens icke-signerade meddelandehuvud är inte giltigt. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
5987. URL till den bild som visas för verbet.
5988. Växla till sidans delade vy för att visa och ändra inställningar som gäller alla användare.
5989. Ogiltig katalog i URL.
5990. Det går inte att använda datatyperna text, ntext och image i en GROUP BY-sats.
5991. sql:variabel
5992. Det går inte att lägga till en filgrupp med ALTER DATABASE ADD FILE. Använd ALTER DATABASE ADD FILEGROUP.
5993. Det gick inte att hitta konstruktorn för klassen Class Name.
5994. Det finns redan ett icke beständigt block i arbetsflödeselementet. Icke beständiga block kan endast installeras en gång i arbetsflödeselementet.
5995. Ett meddelande som togs emot på inkommande Request-Reply-URL X hänvisade till flera slutpunktslistor. Multicast stöds inte med Request-Reply-kommunikation.
5996. Egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn är av en primitiv typ och går inte att använda som navigeringsegenskap.
5997. Ett sökvägssegment som innehåller mer än ett avsnitt, till exempel ett litteralavsnitt eller en parameter, kan inte innehålla en parameter som fångar in alla.
5998. Det kan bara finnas ett -element i elementet <head>.</a><br /> 5999. <a href="/sv/H9R7F4T6/Schemat-1-togs-inte-bort-eftersom-det-används-av-minst-ett-annat-jobb-Ta-bort-scheman-från-ett-jobb-med-hjälp-av-sp_detach_schedule-.aspx">Schemat %1 togs inte bort eftersom det används av minst ett annat jobb. Ta bort scheman från ett jobb med hjälp av sp_detach_schedule.</a><br /> 6000. <a href="/sv/H9R9U0Q4/Åtkomst-nekas-till-1-eller-sökvägen-är-ogiltig-.aspx">Åtkomst nekas till %1 eller sökvägen är ogiltig.</a><br /> </p> <h3>Switch to another page</h3> <p> <a class="btn" href="/browse/sv/page/1.aspx">1</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/2.aspx">2</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/3.aspx">3</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/4.aspx">4</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/5.aspx">5</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/6.aspx">6</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/7.aspx">7</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/8.aspx">8</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/9.aspx">9</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/10.aspx">10</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/11.aspx">11</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/12.aspx">12</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/13.aspx">13</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/14.aspx">14</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/15.aspx">15</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/16.aspx">16</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/17.aspx">17</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/18.aspx">18</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/19.aspx">19</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/20.aspx">20</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/21.aspx">21</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/22.aspx">22</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/23.aspx">23</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/24.aspx">24</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/25.aspx">25</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/26.aspx">26</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/27.aspx">27</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/28.aspx">28</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/29.aspx">29</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/30.aspx">30</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/31.aspx">31</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/32.aspx">32</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/33.aspx">33</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/34.aspx">34</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/35.aspx">35</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/36.aspx">36</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/37.aspx">37</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/38.aspx">38</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/39.aspx">39</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/40.aspx">40</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/41.aspx">41</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/42.aspx">42</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/43.aspx">43</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/44.aspx">44</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/45.aspx">45</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/46.aspx">46</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/47.aspx">47</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/48.aspx">48</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/49.aspx">49</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/50.aspx">50</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/51.aspx">51</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/52.aspx">52</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/53.aspx">53</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/54.aspx">54</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/55.aspx">55</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/56.aspx">56</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/57.aspx">57</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/58.aspx">58</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/59.aspx">59</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/60.aspx">60</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/61.aspx">61</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/62.aspx">62</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/63.aspx">63</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/64.aspx">64</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/65.aspx">65</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/66.aspx">66</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/67.aspx">67</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/68.aspx">68</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/69.aspx">69</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/70.aspx">70</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/71.aspx">71</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/72.aspx">72</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/73.aspx">73</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/74.aspx">74</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/75.aspx">75</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/76.aspx">76</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/77.aspx">77</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/78.aspx">78</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/79.aspx">79</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/80.aspx">80</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/81.aspx">81</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/82.aspx">82</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/83.aspx">83</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/84.aspx">84</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/85.aspx">85</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/86.aspx">86</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/87.aspx">87</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/88.aspx">88</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/89.aspx">89</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/90.aspx">90</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/91.aspx">91</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/92.aspx">92</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/93.aspx">93</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/94.aspx">94</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/95.aspx">95</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/96.aspx">96</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/97.aspx">97</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/98.aspx">98</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/99.aspx">99</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/100.aspx">100</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/101.aspx">101</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/102.aspx">102</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/103.aspx">103</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/104.aspx">104</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/105.aspx">105</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/106.aspx">106</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/107.aspx">107</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/108.aspx">108</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/109.aspx">109</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/110.aspx">110</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/111.aspx">111</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/112.aspx">112</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/113.aspx">113</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/114.aspx">114</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/115.aspx">115</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/116.aspx">116</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/117.aspx">117</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/118.aspx">118</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/119.aspx">119</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/120.aspx">120</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/121.aspx">121</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/122.aspx">122</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/123.aspx">123</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/124.aspx">124</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/125.aspx">125</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/126.aspx">126</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/127.aspx">127</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/128.aspx">128</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/129.aspx">129</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/130.aspx">130</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/131.aspx">131</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/132.aspx">132</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/133.aspx">133</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/134.aspx">134</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/135.aspx">135</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/136.aspx">136</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/137.aspx">137</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/138.aspx">138</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/139.aspx">139</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/140.aspx">140</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/141.aspx">141</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/142.aspx">142</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/143.aspx">143</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/144.aspx">144</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/145.aspx">145</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/146.aspx">146</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/147.aspx">147</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/148.aspx">148</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/149.aspx">149</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/150.aspx">150</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/151.aspx">151</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/152.aspx">152</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/153.aspx">153</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/154.aspx">154</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/155.aspx">155</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/156.aspx">156</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/157.aspx">157</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/158.aspx">158</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/159.aspx">159</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/160.aspx">160</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/161.aspx">161</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/162.aspx">162</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/163.aspx">163</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/164.aspx">164</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/165.aspx">165</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/166.aspx">166</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/167.aspx">167</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/168.aspx">168</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/169.aspx">169</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/170.aspx">170</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/171.aspx">171</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/172.aspx">172</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/173.aspx">173</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/174.aspx">174</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/175.aspx">175</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/176.aspx">176</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/177.aspx">177</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/178.aspx">178</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/179.aspx">179</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/180.aspx">180</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/181.aspx">181</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/182.aspx">182</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/183.aspx">183</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/184.aspx">184</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/185.aspx">185</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/186.aspx">186</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/187.aspx">187</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/188.aspx">188</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/189.aspx">189</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/190.aspx">190</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/191.aspx">191</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/192.aspx">192</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/193.aspx">193</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/194.aspx">194</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/195.aspx">195</a> <a class="btn" href="/browse/sv/page/196.aspx">196</a> </p> </td> <td width="270px" style="background-color: #fafafa; padding: 5px 10px 20px 20px; vertical-align: top;"> <br /><br /> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Right Square --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:250px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="0787392488"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <br /><br /> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Automatic --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="5004224916" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table width="1000px"> <tr> <td style="padding: 25px 0px 10px 30px; text-align: center;" align="center"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Bottom --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="1600924735"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table width="1090px"> <tr> <td style="padding: 25px 0px 10px 12px;"> <div style="background-color: #fafafa; padding: 10px; border: 1px solid #cccccc;"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="font-size: 12px; font-weight: bold;">Copyright © <a href="http://www.dotmedias.com" style="color: #000000;">dotmedias</a> 2012</td> <td style="font-size: 12px; text-align: right;">Launched in 2012, to help programmers finding solutions</td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>