English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12101. Databasnamnkomponenten i objektkvalificeraren måste vara namnet på den aktuella databasen.
12102. Det finns redan ett bokmärke med namnet X.
12103. Ändring av publikationsnamn stöds inte längre.
12104. Värdet för X måste vara begränsat och får inte vara negativt.
12105. Identifieringselementet kan inte användas om webbläsarelementet innehåller ett refID.
12106. MoveNext måste anropas minst en gång innan Current anropas.
12107. SQLBrowser-tjänsten har avslutats.
12108. Det saknas en ram i bilden.
12109. Modulen som körs är inte betrodd. Modulens databasägare måste beviljas autentiseringsbehörighet eller så måste modulen signeras digitalt.
12110. Dubbla ApplicationGesture-värden är inte tillåtet.
12111. SqlParameter.UdtTypeName är ett ogiltigt flerdelsnamn
12112. Anger hur webbdelens verb ska visas.
12113. Hämtar eller anger anteckningens nedre position.
12114. Raden %1 i formatfilen %2: oväntad element %3.
12115. MSB3646: Det går inte att ange värden för både KeyFile och KeyContainer.
12116. Varning! Katalogen %1 saknar en giltig fulltextkatalog. Huvudfilen för fulltextkatalogen eller den kopplade tillståndsfilen saknas eller är skadad. Fulltextkatalogen kan inte kopplas.
12117. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate-variabeldeklarationen Y anger ett tomt standardvärde för sökvägsvariabeln Z. Observera att sökvägsvariabler för UriTemplate inte kan vara bundna till ett null-värde eller ett tomt värde. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
12118. Hämtar eller anger en flagga som indikerar om en oändlig linje ska ritas genom de två angivna punkterna.
12119. Det går inte att släppa typen %1 eftersom den används.
12120. Den nya diskstorleken måste vara större än %1. Överväg att använda DBCC SHRINKDB.
12121. Formeldataobjekt - indataserien finns inte i serieuppsättningen: X
12122. HostedTransportConfigurationManager starta konfigurationsinitiering
12123. Det gick inte att hitta egenskapen Egenskapsnamn.
12124. Du måste ange minst en rang.
12125. Händelsehanteraren X är inte tillåten på den här sidan.
12126. Det går inte att kopiera om ClipboardCopyMode har värdet None.
12127. Det går inte att ändra prenumerationsegenskapen %1.
12128. Uttryck av typen Typnamn hanteras inte.
12129. XML-verifiering: Attributet %1 är inte tillåtet i det här sammanhanget. Adress: %2
12130. [Age1] Now - LastSynchronized + AgeHeader = X, Last Synchronized: Y.
12131. Det gick inte att konvertera parametervärdet från en X till en Y.
12132. Hämtar eller anger anteckningens textteckensnitt.
12133. Värdet måste vara av typen DictionaryEntry[].
12134. Det går inte att konvertera begärd GCHandle till ett hanterat objekt.
12135. Uppräknaren är inte giltig eftersom mängden har ändrats.
12136. Delegaten X har ingen parameter med namnet Y
12137. %1 replikeringshistorikposter har tagits bort på %2 sekunder (%3 rader/sekund).
12138. Den namngivna markeringen identifierar inte någon giltig LSN.
12139. UNNEST-argumentet måste vara en kapslad tabellkolumn.
12140. Kontexthantering för kanal kan inte aktiveras eller inaktiveras när kanalen har öppnats.
12141. Funktionen Function Name och X-utrymmestypen Function Name får inte ha samma fullständigt kvalificerade namn.
12142. Diagramområde där serien ritas.
12143. Det går inte att ändra hash-nyckeln efter den första skrivningen till strömmen.
12144. Ogiltigt försök att binda till delat minnessegment
12145. Bearbetningen av resultat från SQL Server misslyckades på grund av ett felaktigt flerdelsnamn
12146. Det gick inte att %1 grupperade index eftersom ny %2 %3 inte stämmer med tabellens filestream %4 %5.
12147. Du måste köra sp_mergepreparecleanup innan du kan köra sp_mergecompletecleanup. Använd sp_mergepreparecleanup för att initiera den första fasen i rensningen av sammanslagna metadata.
12148. Det gick inte att skapa %1 %2 eftersom antalet överskrider maximum på %3 som tillåts per tabell eller vy.
12149. Ogiltig sqlCollationVersion har angetts för parametern %1.
12150. Det är inte tillåtet att utelämna den sista kolumnen i partitionen.
12151. byt namn
12152. Den textetikett som är associerad med den nedrullningsbara menyn.
12153. Det går inte att hitta sammansättningen Sammansättningsnamn .
12154. UnhandledExceptionAction som returnerades var utanför intervallet. Den måste vara antingen Abort, Cancel eller Terminate.
12155. Det går inte att matcha typen från strängen X, vilken inbäddades i en anpassad attribut-blob.
12156. sp_mergesubscription_cleanup ska anropas i prenumerationsdatabasen.
12157. Command är redan associerat med ett annat beroendeobjekt. Det går inte att skriva över.
12158. Internt DbConnection-fel: X
12159. Mängden får inte vara tom.
12160. %1 jobb har tagits bort.
12161. Storleken på identifierarutfärdaren får inte överskrida 6 byte.
12162. Utlöses innan ett uppdateringskommando körts på datakällan.
12163. Stegets innehållsmallen.
12164. En härledd Uri-klass accepterar inte indatasträngen som en giltig absolut Uri.
12165. Start får inte anropas för en aktivitet som redan har startats.
12166. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions- ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5): Sidan %6 kunde inte behandlas. Se övriga fel för mer information.
12167. minRequiredNonalphanumericCharacters får inte vara större än minRequiredPasswordLength.
12168. Det går inte att inaktivera utlösaren %1 i tabellen %2 eftersom den behövs i en uppdateringsbar publikation.
12169. targetVersion är inte en giltig versionssträng: X.
12170. CustomValidationAttribute-metoden Metodnamn finns inte i typen Typnamn eller också är den inte offentlig och statisk.
12171. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 har infogad gräns på %2 för text i raddata som skiljer sig från värdet %3 som används i tabellen %4.
12172. Aktuell transaktion i TransactionScope ändrades
12173. Det inträffade dataspill för FOR XML EXPLICIT. Cirkelreferenser för överordnad kod tillåts inte.
12174. Tillåt zonändringar
12175. Ogiltigt CacheControl-huvud = X.
12176. Ange "MSBuild /help" om du vill ha hjälp med växelsyntax.
12177. Visar vilket lösenord som kommer att användas vid anslutningen till datakällan.
12178. Formatet på den menyetikett som används när muspekaren är över den.
12179. Det går inte att översätta Unicode-tecknet \u{0:X4} vid index {1} till den den angivna teckentabellen.
12180. Det går inte att använda DBCC DBREINDEX i systemtabeller.
12181. URL-mål för objekt i förklaringen.
12182. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder aggregatet %3. Överväg att ta bort aggregatet, att inte indexera vyn eller att använda andra aggregat. Exempel: Använd SUM och COUNT_BIG i stället för AVG eller COUNT_BIG i stället för COUNT.
12183. ADDRESS för vägen %1 kan inte vara TRANSPORT när SERVCE_NAME har angetts.
12184. Det gick inte att utföra den begärda åtgärden eftersom minsta tillåtna frågeminne inte är tillgängligt. Minska det konfigurerade värdet för serverkonfigurationsalternativet min memory per query.
12185. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för nodens NavigateUrl-egenskap vid databindning.
12186. Kontrollen för indexerad vy misslyckades för den indexerade vyn %1 (objekt-ID %2) på grund av ett internt frågefel (%3), allvarlighetsgrad %4, tillstånd %5. Mer information om felet finns i Books Online. Detta betyder inte nödvändigtvis att det finns ett integritetsproblem med data i den här databasen. Däremot kommer vyn inte att bearbetas vidare.
12187. Aggregeringar är inte tillåtna i det här sammanhanget. Endast skalära uttryck tillåts.
12188. Mer information om ändringar av den aktuella användaren
12189. Alla egenskapseaccessorer måste vara metoder.
12190. Det gick inte att ansluta X giltiga tilläggsmodelldelar.
12191. FallBack-certifikat måste skapas eller släppas i master-databasen i enanvändarläge.
12192. %1 är inte ett giltigt värde för @autofix. Det enda giltiga värdet är auto.
12193. Anger information som används för att starta en process.
12194. Sammansättningen Sammansättningsnamn är redan inläst i en annan tillämpningsdomän. Problemet kan eventuellt lösas om du anger i machine.config.
12195. Det går inte att lägga till jobbet i jobbkategorin %1.
12196. Pixel Shader Model 3.0 kräver booleska konstanter i registren [0-15].
12197. Klienten för Windows Active Directory är inte korrekt installerad på den dator där SQL Server-instansen %1 körs. LoadLibrary lyckades inte läsa in ACTIVEDS.DLL.
12198. X har markörtillägg som inte stöds.
12199. Egenskapen %1 kan inte ändras för Peer-to-peer-publikationer.
12200. Det gick inte att hämta konfigurationsavsnittet X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions