English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6301. Elementet för NamespaceList måste vara NamespaceData.
6302. X rubrik
6303. Datakällan har inte stöd för sidindelning av data på serversidan.
6304. Objektet måste vara av typen UInt16.
6305. STARTA DIALOGKONVERSATION
6306. Åtkomst av oinitierad mediaresurs.
6307. Det finns inga objekt i stacken.
6308. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det inte kunde krypteras och verifieras.
6309. Det gick inte att hitta någon matchande väg för RedirectToRoute.
6310. Verifieringsprofil för radantal och kontrollsumma.
6311. .NET Framework-dataprovidern för OLEDB tillåter inte att OLE DB Provider väntar på indata från användaren i en icke-interaktiv miljö.
6312. Aktiviteten X försökte direkt schemalägga hanteraraktiviteten för ActivityDelegate Y. ActivityDelegate-hanterare kan inte schemaläggas direkt. I stället måste själva ActivityDelegate schemaläggas för körning.
6313. Loggen trunkerades inte eftersom vissa poster i början av loggen väntar på att replikeras. Kontrollera att loggläsaragenten är igång eller använd sp_repldone för att markera transaktioner som spridda.
6314. Det här meddelandet ersätts av ett felmeddelande från customdata.resx.
6315. %1 i XML-typer som begränsas av olika XML-schemasamlingar och/eller alternativet DOCUMENT/CONTENT är inte tillåtna. Använd funktionen CONVERT för att köra den här frågan.
6316. Konstanta uttryck av typen Typnamn med värdet NaN stöds inte av SQL Server.
6317. Endast medlemmar av %1-rollen kan köra den här lagrade proceduren.
6318. Den text som visas i valideringssammanfattningen om frågan är tom.
6319. Synkroniseringsmetoden (@sync_method) måste vara [bcp] native, [bcp] character, concurrent, concurrent_c, database snapshot eller database snapshot character.
6320. Ett skadat meddelande har mottagits. Målcertifikatet för säkerhetshuvudet, nyckeln för nyckelutbyte, nyckel-ID för nyckelutbyte och sessionsnyckeln måste alla finnas eller alla saknas för tjänstparet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
6321. Angivet argument låg utanför intervallet med giltiga värden. Värdet måste vara minst X och inte större än Y.
6322. Användaren har inte behörighet att köra RESTORE för databasen %1.
6323. Det finns ingen hjälp tillgänglig för DBCC-satsen %1.
6324. @optional_command_line är för lång. Använd en agentdefinitionsfil.
6325. SQL Web Assistant: @nrowsperpage måste vara ett positivt tal och kan inte användas tillsammans med @singlerow.
6326. tidsstämpel för meddelande
6327. DBCC UPDATEUSAGE: sysindexes-rad uppdaterad för tabellen %1 (index %2, partition %3):
6328. Objektets senaste uppdateringstidpunkt serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
6329. Det går inte att köra ALTER DATABASE %1-kommandot förrän båda partnerserverinstanserna är tillgängliga, körs och är anslutna. Starta partnern och kör kommandot igen.
6330. Ett heltal var för stort för att kodas, eller så var en token för stor för att kodas.
6331. XML-elementet %1 (i namnområdet %2) förväntades i elementet %3 (i namnområdet %4) i SOAP-begäran.
6332. Cachens giltighetstid. Giltighetstidens längd anges av egenskapen Duration.
6333. URL till den bild som ska användas för knappen Föregående sida.
6334. En anslutning kan inte göras av anpassningsprovidern X med den angivna registreringen.
6335. Värdet måste vara mindre än konsolens aktuella största fönsterstorlek X i dimensionen. Observera att detta värde beror på skärmupplösning och konsolteckensnitt.
6336. Otillräcklig behörighet för att ange konfigurationselementet X.
6337. Result OutArgument för den här aktiviteten måste vara ett OutArgument för X.
6338. X måste vara en relativ URI för ursprungsplats.
6339. Det gick inte att hitta någon post för primärloggfilen i sysfiles1. Loggen kunde inte skapas på nytt.
6340. Det uppstod ett fel när filen på plats X skulle läsas. Kontrollera att det finns en giltig ljudfil på platsen.
6341. Kontextanslutningen är upptagen.
6342. Det gick inte att släppa inloggningen %1 eftersom användaren för närvarande är inloggad.
6343. Processen körs redan.
6344. Transporthanteraren för Service Broker/databasspegling kunde inte starta på grund av att det inte fanns tillräckligt med minne.
6345. Följande är en Json-meddelandetext med exempelbegäran:
6346. Det går inte att ändra transaktionstillståndet från %1 till %2. Den begärda ändringen är inte giltig.
6347. Det går inte att använda READTEXT i infogade eller borttagna tabeller i en INSTEAD OF-utlösare.
6348. Den här metoden stöder LINQ to Entities-infrastrukturen och är inte avsedd att användas direkt från koden.
6349. Denna händelse utlöses efter att borttagningen har slutförts.
6350. Argumentet måste vara mellan X och Y.
6351. Rollprovider för auktoriseringslager.
6352. %1 som inleds med %2 är för lång. Den maximala längden är %3.
6353. %1 ASSEMBLY misslyckades eftersom den inte kunde läsa från den fysiska filen '%2': %3.
6354. Klassificeringen har fördröjts på grund av att routningsinformationen håller på att uppdateras.
6355. Enheten %1 finns inte. Använd sys.backup_devices för att visa tillgängliga enheter.
6356. Sammansättningen "%1" har ingen associerad fil, "%2".
6357. Värdet för axelsegmentets storlek måste vara mellan 0 och 100.
6358. Ett skadat meddelande har mottagits. Kuvertets krypterade förskjutning stämmer inte med nyttolastens krypterade förskjutning. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
6359. Oväntad tokentyp under tokenisering.
6360. Den avkodade strängen är inte ett giltigt IDN-namn.
6361. Det gick inte att hitta en typkonverterare som kan konvertera ett objekt av typen Typnamn till en sträng.
6362. Objektet anger ingen typ.
6363. Det går inte att bestämma programmets identitet.
6364. Inget matchande MessageFilter hittades för det angivna meddelandet.
6365. Ogiltig parameter, '%1': ('%2'): Datatypen 0x%3 är ett stort objekt som inte längre stöds eller så är den en LOB, men den är markerad som en utdataparameter. Föråldrade typer stöds inte som utdataparametrar. Använd aktuella stora objekt i stället.
6366. Det går inte att släppa distributionsutgivare %1. Det finns prenumeranter som är kopplade till den i distributionsdatabasen %2.
6367. Behörighetsgruppen X finns på den här nivån
6368. Attributen SecurityTransparent och SecurityCritical kan inte användas samtidigt i sammansättningsområdet.
6369. sp_addmergelogsettings kunde inte lägga till logginställningar. Om det redan finns logginställningar för den här prenumerationen använder du sp_changemergelogsettings för att ändra inställningarna eller sp_dropmergelogsettings för att ta bort inställningarna.
6370. Typen måste vara System.Void för det här etikettargumentet
6371. Standardvärdet har delats upp från datatyp.
6372. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, ett rotelement
6373. Det går inte att inaktivera det grupperade indexet %1 i tabellen %2. Behörighet nekas för inaktivering av sekundärnyckeln %3 i tabellen %4 som refererar till den här tabellen.
6374. Det gick inte att hitta nyckeln X i mängden.
6375. Event Tracing for Windows kunde inte skicka en händelse. Sändningsfel med samma felkod kanske inte rapporteras i framtiden. Fel-ID: %1, händelseklass-ID: %2, sats: %3.
6376. Utvärderingsperioden för SQL Server har löpt ut.
6377. Det gick inte att hitta anslutningsnamnet X i tillämpningsprogrammets konfiguration, eller så är anslutningssträngen tom.
6378. Egenskapen X för klassen Y kan inte vara null.
6379. Ofullständigt \p{X}-teckenavbrott.
6380. Namnet på det fönster eller den ram som den nya URL:en ska öppnas i.
6381. Hämtar eller anger den bubbelstorlek som används som maximum, vilket är en procentuell andel av det diagramområde som anges med BubbleMaxSize. Om värdet till exempel är 20 ger bubbelvärdet 20 den maximala storleken. Om värdet är Auto visas den största ritade bubblan med den maximala storleken.
6382. Typen AsAny kan inte användas i returtyper, ByRef-parametrar, ArrayWithOffset eller som en ohanterad-till-hanterad parameter.
6383. Y-koordinat för cirkelns mittpunkt.
6384. Behörighetsgruppen X användes och gick inte att ta bort.
6385. Hoppa över navigeringslänkar.
6386. Det går inte att aktivera tjänsten eftersom den kräver ASP.NET-kompatibilitet. ASP.NET-kompatibilitet har inte aktiverats för det här programmet. Aktivera ASP.NET-kompatibilitet i web.config eller ange ett värde för egenskapen AspNetCompatibilityRequirementsAttribute.AspNetCompatibilityRequirementsMode som inte är Required.
6387. Den logiska filen %1 är inte en del i databasen %2. Använd RESTORE FILELISTONLY för att ta fram en lista över namnen på de logiska filerna.
6388. Uttrycket måste vara läsbart
6389. Referensen stöder inte asynkrona åtgärder. Parametrarna för FileStream-konstruktorn kan behöva ändras för att ange att referensen har öppnats synkront (dvs, den har inte öppnats för överlappande I/O).
6390. Parametern X får inte vara null.
6391. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, xml stöds ej
6392. Direkt XML-transformation. Detta används endast om en fil inte angetts med egenskapen TransformFile.
6393. De parametrar som ska användas när SelectMethod anropas.
6394. Ett undantag uppstod under en Ping-begäran.
6395. Det går inte att %1 INSTEAD OF DELETE eller UPDATE TRIGGER %2 i tabellen %3 eftersom tabellen har FOREIGN KEY med sammanhängande DELETE eller UPDATE.
6396. Det går inte att hitta en post för filen %1 i sysaltfiles.
6397. Ändrade villkoren för kodgruppsmedlemskap i nivån X till typen Typnamn.
6398. Ingen explicit tjänstnamnskontroll utförs eftersom tjänstnamnet redan har verifierats via Kerberos-autentisering.
6399. Användardefinierade funktioner är inte aktiverade än.
6400. Ett korrelerat uttryck är ogiltigt eftersom det inte finns i något GROUP BY-villkor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions