English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6501. Kapaciteten får inte vara mindre än filstorleken.
6502. ValidationContext för typen Typnamn, medlemsnamnet X, måste tillhandahålla MethodInfo.
6503. Ett användardefinierat funktionsnamn kan inte föregås av ett databasnamn i denna kontext.
6504. som ett kolumnnamn i ROW-konstruktorn
6505. Abstrakta metoder kan inte förberedas.
6506. Det går inte att ändra ägare för %1.
6507. Det går inte att komma åt ILGenerator i en konstruktor som har skapats med DefineDefaultConstructor.
6508. Slutpunkten har inte ändrats. Programsatsen ALTER ENDPOINT innehöll inga värden att ändra eller uppdatera.
6509. Metoden stöds inte.
6510. Antalet privata variabler för aktiviteten X har ändrats. Privat tillstånd för en aktivitet ska åtgärdas av definitionen och inte vara beroende av inställningar. Kontakta aktivitetsredigeraren och jämför dem mot riktlinjerna för aktivitetsredigering.
6511. Ett fel inträffade vid XML-kryptering eller XML-dekryptering med objektnamn '%1'.
6512. Okänd/oväntad ändringshändelse
6513. Servern återupptog körningen efter att ha varit inaktiv i %1 sekunder. Servern aktiverades av användaraktivitet. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
6514. Invariant misslyckades: X
6515. För .NET Assembly Business Logic Handler måste @resolver_clsid ha värdet NULL.
6516. $count och $inlinecount används bara på en HTTP GET-begäran.
6517. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Källtabellen %1 finns i databasen %2 medan måltabellen %3 finns i databasen %4.
6518. Variabeln %1 har angetts i OPTIMIZE FOR-satsen, men den används inte i frågan.
6519. Ett fel uppstod när en protokollyssnarkanal startades på tillämpningsdomänen.
6520. Om det här alternativet anges kan det förkompilerade tillämpningsprogrammet uppdateras.
6521. Metadata är skadade för den här filen: Y. Inget stöd för token av X-typ har implementerats ännu.
6522. Databasen ansluts från en fil med en prenumerationskopia utan att använda sp_attach_subscription. Släpp databasen och återanslut den med hjälp av sp_attach_subscription.
6523. Avbryter direkt uppdatering eller uppdatering som placerats i kö av UPDATE-utlösare, eftersom det inte är den första utlösaren som startar. Använd proceduren sp_settriggerorder om du vill ange att utlösaren %1 ska starta först.
6524. ett SELECT INTO-uttryck
6525. MSBUILD: Loggarfel MSB1029: X
6526. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte starta för databasen %1 eftersom kommandot ALTER DATABASE som inte tillåter ögonblicksbildisolering hade startats innan transaktionen startades. Databasen övergår till tillståndet OFF. Du kommer att behöva ändra isoleringsnivå för transaktionen eller aktivera ögonblicksbildsisolering igen för databasen.
6527. Begränsningen %1 tillhör inte tabellen %2.
6528. Nya frågor som har tilldelats processen i noden %1 har inte plockats upp av en arbetstråd under de senaste %2 sekunderna. Blockerande eller långvariga frågor kan bidra till det här tillståndet och kan försämra klientens svarstid. Använd konfigurationsalternativet "max worker threads" om du vill öka antalet tillåtna trådar eller optimera de frågor som körs för tillfället. SQL-processanvändning: %3%%. Systeminaktivitet: %4%%.
6529. Ett ogiltigt programlåsläge skickades till %1.
6530. Sammansättningsreferensen X har matchats mot sammansättningen Sammansättningsnamn med följande kodbas: Y
6531. Tröskelvärdet måste ligga mellan 1 och 100.
6532. SelectCountCommand för SqlDataSource X returnerade inte ett radantal i datakällan. Kontrollera kommandot SelectCountCommand.
6533. Reparera: Sidan %1 har tilldelats till objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6).
6534. Det gick inte att hitta den angivna .NET Framework-dataprovidern. Det är inte säkert att providern är installerad.
6535. %1-behörighet nekas för kolumn '%2' i objekt '%3', databas '%4', schema '%5'.
6536. Endast arbetsflödesinstanser som har konfigurerats med ett PersistenceProvider-tillägg kan vara beständiga eller inaktiverade.
6537. Fulltext-DDL-kommandot misslyckades eftersom SQL Server startades i enanvändarläge.
6538. Databasfiländringarna har återställts. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), fillista: (%4), antal dumpningsenheter: %5, enhetsinformation: (%6). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
6539. Anslutningens aktuella status: X.
6540. En tom sträng är ogiltig.
6541. Det gick inte att skapa en palett med mindre än 1 färg eller fler än 256 färger.
6542. X kan inte hanteras av Variant.GetAccessor.
6543. Det gick inte att hämta dialogslutpunkten för dialogen %1. Frågemeddelandeleveransen misslyckades på grund av följande fel i Service Broker: %2. Mer information finns i felloggen.
6544. %1Det måste finnas antingen ett memberType-attribut eller en underordnad simpleType
6545. Hämtar eller anger det största avstånd som den överlappande SmartLabel kan flyttas från markören. Avståndet anges i bildpunkter.
6546. En sammansättning med en viss identitet förväntades när en sammansättning undersöktes för pipeline-segment, men en annan identitet hittades i stället. Sammansättning: Sammansättningsnamn , förväntad sammansättningsidentitet: X, hittade: Y.
6547. Gruppering - minst en grupperingsformel måste anges.
6548. Det går inte att ange eller återställa alternativet parseonly i en procedur eller funktion.
6549. Det går inte att deserialisera en IntPtr eller UIntPtr med ett värde på 8 byte på en dator med ordstorleken 4 byte.
6550. Ad hoc-åtkomst till OLE DB-providern %1 nekas. Du måste ansluta till denna provider via en länkad server.
6551. Aktuell mängd minne som processen har allokerat och som inte kan delas med andra processer.
6552. Linjeformat för delrutnät.
6553. En typ måste anges med egenskapen TypeName för ObjectDataSource X.
6554. FileStream ombads öppna en enhet som inte var en fil. Om du behöver stöd för enheter som "com1:" eller "lpt1:" anropar du CreateFile och använder sedan FileStream-konstruktorer som tar en OS-referens som en IntPtr.
6555. %1 har angetts och har inkorrekt %2.
6556. %1 är inte tillåtet i %2.
6557. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Det finns ingen kompatibel %1. Tillstånd %2.
6558. Språk-ID:t X i källkolumnen Y och språk-ID:t Z i målkolumnen 'A' stämmer inte överens.
6559. Det gick inte att hitta distributören eller distributionsdatabasen för den lokala servern. Distributören är kanske inte installerad eller också är inte den lokala servern konfigurerad som utgivare i distributören.
6560. Egenskapen MaxRequestLength måste vara större än eller lika med värdet på egenskapen RequestLengthDiskThreshold.
6561. Vilken typ av användargränssnitt som används för att presentera listan över verb.
6562. Kontroll av korrekt XML-format: Namnområdesdeklarationen för XML får inte förekomma utanför elementdeklarationen. Skriv om XQuery så att den returnerar XML i rätt format.
6563. Det går inte att använda uttryck av typen Typnamn för etiketter av typen Typnamn
6564. Antalet egna referenser som har associerats med den här processen.
6565. Parametern X får inte vara av typen DnsEndPoint.
6566. Oracle-servern [%1] har redan definierats som utgivare [%2] på distributör [%3].[%4]. Släpp utgivaren eller den offentliga synonymen [%5] när du vill skapa på nytt.
6567. %1: Det gick inte att avallokera sidan %2:%3 från en släppt allokeringsenhet.
6568. Det gick inte att utföra CREATE VIEW eftersom WITH %1 hade angetts och vyn inte kan uppdateras.
6569. Elementets vänsterposition. Ange värdet på egenskapen Auto till false om du vill använda den här egenskapen.
6570. Metoden X orsakade ett FaultException när den anropades av OperationInvoker. Varaktigheten för metodanropet var Y ms.
6571. Det uppstod ett fel när en eller flera redigeringsdelar skulle tillämpas.
6572. Standard-, tabell- och användardatatyper måste förekomma i den aktuella databasen.
6573. -m eller -v måste anges (men inte båda).
6574. Denna händelse utlöses innan borttagningen slutförs.
6575. Kommando misslyckades: X
6576. Visa kalender
6577. Uttrycket måste vara av typen Typnamn, men typ Typnamn tillhandahölls.
6578. TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, SourceName = B, SourceId = C, SourceInstanceId = D, SourceTypeName=E, Exception=F, Annotations= G, ProfileName = H
6579. Rubrikens stil.
6580. %1Det finns inget element med namnet %2:%3 i typen %4.
6581. Providern kunde inte stödja en radsökningsposition.
6582. Det gick inte att hitta identitetskolumnens maximi- eller minimivärde för identitetsnummer.
6583. Mutator '%1' på '%2' kan inte anropas på ett null-värde.
6584. Stream har stängts eller avslutats.
6585. Serverns värde i MSX ändrades från %1 till %2.
6586. Kanaltypen känns inte igen.
6587. fileStream får inte ha värdet null.
6588. Sidan %1 i databas-ID %2 har tilldelats både objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7) och objekt-ID %8, index-ID %9, partitions-ID %10, allokeringsenhets-ID %11 (typ %12).
6589. Den navigerings-URL som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
6590. Ogiltig timeout-parameter i diagramhanterarens konfiguration.
6591. En mängd uttryck som kan användas med QueryExtender.
6592. Användardefinierade funktioner kan inte användas tillsammans med WEBMETHOD med FORMAT=NONE.
6593. Det angivna gruppnamnet: X för denna egenskap är ogiltigt.
6594. X är inget giltigt UriTemplate-format för ett segment eller en frågedel.
6595. Flera anpassade attribut av samma typ hittades.
6596. Den här åtgärden tillåts endast en gång per objekt.
6597. Följande överlagringsgrupper är en deluppsättning av gruppen X: Y. Det går inte att ha en överlagringsgrupp som deluppsättning av en annan.
6598. Parametern X har senare versioner av modell- eller mappningscheman än vad som tillåts av målramverket.
6599. Datakontrakttypen Typnamn kan inte avserialiseras eftersom den obligatoriska datamedlemmen Medlem inte hittades.
6600. Den mall som används för navigeringslayout när användaren klickar på Slutför.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions