English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17901. Det gick inte att bearbeta paketet av storleken %1 eftersom det överskrider antalet mottagningsbuffertar.
17902. URI för teckensnittsfamilj ska använda antingen file:// eller pack://application: schema.
17903. Det gick inte att hitta eller läsa in den angivna .NET Framework-dataprovidern.
17904. Det gick inte att identifiera strängen som ett giltigt TimeSpan.
17905. Sorterings-id:t %1 är ogiltigt.
17906. Bearbetningsinstruktioner (andra än XML-deklarationen) stöds inte.
17907. Det gick inte att ta bort rader från tabellen systranschemas. HRESULT = '0x%1'.
17908. Det går inte att använda denna CachePolicy eftersom kontrollen inte cachelagras.
17909. Fångstnumret får inte vara noll.
17910. Varning! Det gick inte att ändra status till %1 för fulltextkatalogen "%2" (%3) i databasen "%4" (%5). Fel: %6.
17911. En händelse måste ha exakt tre accessorer.
17912. En aktiv raduppsättning för partitions-ID %1 hittades i slutet av gruppen. Detta fel kan bero på felaktig undantagshantering. Använd det aktuella aktivitetsfönstret i SQL Server Management Studio eller Transact SQL-uttrycket KILL för att stänga den serverprocessidentifierare (SPID) som genererade felet.
17913. Antalet underutfärdare får inte vara större än X.
17914. XML-parametrar kan inte hantera element som inte är attributvärden eller av Unicode-typ.
17915. Tabellen eller den indexerade vyn %1 saknar fulltextindex eller så har användaren inte behörighet att utföra åtgärden.
17916. Argumenttypen %1 är ogiltig för argumentet %2 i %3.
17917. Intervallstorlek för rutnät eller markering.
17918. Ogiltig skrivtypsbegäran, X.
17919. Sydsamiska
17920. IDENTITY-funktionen kan endast användas när SELECT-programsatsen har en INTO-sats.
17921. Bitmappsfärgkontexten är inte giltig.
17922. TZif-datastrukturen är skadad.
17923. Det gick inte att hitta sammansättningen '%1' i SQL-katalogen för databasen '%2'.
17924. Det går inte att skapa ett icke-grupperat index i en memory-only work table.
17925. Det gick inte att använda AWE (Address Windowing Extensions) eftersom privilegiet för låsning av sidor i minnet inte beviljades.
17926. Fler begränsningar angavs än vad schemat X har stöd för.
17927. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. %1 %2 är i filgruppen %3 och %4 %5 är i filgruppen %6.
17928. Åtgärden är ogiltig eftersom dokumentet är tomt.
17929. Orienteringen på den nedrullningsbara listan och den associerade knappen.
17930. Det gick inte att bifoga en databas med ett automatiskt namn för filen %1. En databas med samma namn finns redan, det går inte att öppna den angivna filen eller också finns den på en UNC-delningsenhet.
17931. Antalet får inte vara negativt.
17932. Det inträffade ett undantag när ValueEditor lästes in: X
17933. Rad %1: Längd- eller precisionsspecifikationen %2 är ogiltig.
17934. Typen innehåller inte den angivna metoden.
17935. Det går inte att använda ROLLBACK-satsen i en INSERT-EXEC-sats.
17936. Det uppstod ett fel under körningen av sp_xp_cmdshell_proxy_account. Möjliga orsaker: kontot som tillhandahölls var ogiltigt eller så gick det inte att skapa '%1'-informationen. Felkod: '%2'.
17937. Typens index ligger inte inom det giltiga intervallet.
17938. Filnamnet för modulen.
17939. Anpassningsprovider som lagrar data i en SQL Server-databas.
17940. Ett fel som behandlar det aktuella arbetsobjektet har avbrutit arbetsflödet. Se det ursprungliga undantaget för mer information.
17941. DBCC TRACEON %1, serverprocess-ID (SPID) %2. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
17942. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Användarnamnet innehåller ett avbildningstecken eller är längre än 30 tecken.%2
17943. GridView med ID X måste ha en datakälla som antingen implementerar ICollection eller som kan utföra sidindelning i datakällan om AllowPaging = true.
17944. Namnet X är för långt för att vara ett kultur- eller regionnamn, dessa är begränsade till Y tecken.
17945. Det objekt som ska läggas till är inte ett CustomLabel-objekt.
17946. Tillämpningsprogrammet kompileras.
17947. Mongoliska (kyrillisk)
17948. Indexets värde ligger utanför matrisens gränser.
17949. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, inget ]]> i elementinnehållet
17950. Transaktionen för INSERT EXEC-programsatsen har återställts. INSERT EXEC-åtgärden avslutas.
17951. Ett FileNotFoundException uppstod när en sammansättning undersöktes för pipeline-segment: X, filnamn: Y
17952. Sorteringsordningen X i fältet Y överskrider det totala antalet fält.
17953. Argumentet för programsatsen CREATE eller ALTER XML SCHEMA COLLECTION måste vara ett stränguttryck.
17954. Basförstärkning
17955. Det gick inte att hitta ett kommatecken, eller så är längden mellan föregående token och kommatecknet noll (dvs: 0x, osv.).
17956. Ett 5XX-svar och Cache-Only-liknande princip, skickar från cache.
17957. Bild-URL:en innehåller inte #SEQ-formatet.
17958. SQL Server avslutar system- eller bakgrundsaktiviteten %1 på grund av fel när aktiviteten skulle startas (starttillstånd %2).
17959. Nästa sida
17960. Tilläggsnamn: X, plats: Y
17961. Resursfilen File Name kan inte användas, eftersom det redan finns en annan fil med samma namn.
17962. Det går inte att skapa huvudnyckellösenord för systemdatabaser.
17963. Reparera: Sidan %1 i %2 har återskapats.
17964. Egenskapen CommandText har inte initierats.
17965. Parametern baseAddress måste vara en absolut uri.
17966. Hämtar eller anger synlighet för de övre och nedre felvärdena för ett felstapeldiagram.
17967. Parametervärdet för @pre_creation_cmd måste vara none, drop, delete eller truncate.
17968. Det går inte att använda programsatsen ALTER TABLE table_name DISABLE TRIGGER ALL i en publicerad tabell. Ange flera ALTER TABLE table_name DISABLE TRIGGER trigger_name-satser när du vill inaktivera alla utlösare manuellt i tabellen.
17969. Återutgivarens återutgivningsområde som hämtats från originalutgivaren är inte tillräckligt stort för att allokera @identity_range.
17970. Tidsgränsen kan endast anges till System.Threading.Timeout.Infinite eller ett värde >= 0.
17971. Värdet för Options var inte giltigt.
17972. Autentiseringsschema X stöds inte.
17973. Volymen på enheten %1 är inte en del av medieuppsättningen som för närvarande bearbetas. Kontrollera att säkerhetskopieringsenheterna har läst in rätt media.
17974. Det gick inte att hitta en SubAxis med namnet X.
17975. COM-registreringsfunktionen måste ha en System.Type-parameter och en Void-returtyp.
17976. Okänt fel: X.
17977. SQL Web Assistant: Det gick inte att hämta webbuppgiften. Kontrollera namnet på uppgiften.
17978. Det finns redan en delad distributionsagent (%1) för den här prenumerationen.
17979. Summan av AccelerationRatio och DecelerationRatio måste vara mindre än eller lika med ett.
17980. Kampanjuppsättningen X har definierat Y Z kampanjer, vilket överskrider det högsta antalet tillåtna kampanjer för A.
17981. Det går inte att skapa, återskapa eller släppa ett index i en lokal tillfällig tabell online. Utför indexåtgärden offline.
17982. DBCC SHRINKFILE för filen med ID %1 väntar på ögonblickstransaktionen med tidsstämpel %2 och övriga transaktioner som är knutna till tidsstämpel %3 eller med tidsstämplar som är äldre än %4.
17983. Databasen %1 är i ett övergångsstadium. Prova programsatsen ALTER DATABASE senare.
17984. Ordlista, lägg till
17985. resourceManagerIdentifier matchar inte innehållet i den angivna återställningsinformationen.
17986. Aktiverar rollhanteringsmodulen.
17987. Parametrar som argument till en TOP-delinstruktion och en LIMIT-delinstruktion i en fråga, eller ett LimitExpression i ett kommandoträd, stöds inte i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2005.
17988. XML-verifiering: Ogiltig konvertering för elementet %1, från typen %2 till typen %3. Adress: %4
17989. Du kan inte ange ett databasnamn eftersom detta endast är tillåtet om sessionens tillståndstyp är SessionStateType.Custom.
17990. %1 är inte ett giltigt jobbnamn på en dynamisk ögonblicksbild.
17991. Angiven bitmapp har inte rätt mått.
17992. Kryptering av obligatoriskt, men det finns inget giltigt certifikat
17993. Ändra fallvärde
17994. Filbaserade objekt kan endast ersättas med filbaserade objekt, och objekt som inte är filbaserade kan endast ersättas med andra objekt som inte är filbaserade.
17995. Ett fel (%1) påträffades vid försöket att expandera filen "%2".
17996. Raden är en väntande infogningsrad.
17997. Sammanslagningsreplikering tillåter inte filter som refererar till dynamiska funktioner som använder en eller flera parametrar. Kontrollera funktionen %1.
17998. Diagramområdesaxel - diagramområdet innehåller inkompatibla diagramtyper. Till exempel kan stapeldiagram och kolumndiagram inte finnas i samma diagramområde.
17999. En av dataströmmarna har redan används och kan inte återställas.
18000. Det går inte att kompilera frågan eftersom kombinationen av LogicalOp = %1, PhysicalOp = %2 och sub_element = %3 under RelOp-elementet i XML-planen i USE PLAN-tipset inte är giltig. Använd en tillåten kombination. Överväg att använda en automatiskt genererad XML-plan utan modifiering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions