English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

101. ReferenceType-elementet kan bara referera till en EntityType. X har inte deklarerats som en EntityType.
102. Det går inte att deklarera fler än %1 lokala variabler.
103. ContextBindingElement kan inte tillhandahålla kanalfabrik för den begärda kanalformen X.
104. Värdet 'Default' eller 'Fixed' är längre än tillåtet, tillåten maxlängd är 4 000 tecken: '%1'.
105. Det går inte att anropa EndInit utan att först anropa BeginInit.
106. Uppdateringsbara prenumerationer: Värdena text/ntext/image kan inte uppdateras hos prenumeranten.
107. Artikelegenskapen %1 kan endast anges om automatisk hantering av identitetsintervall används.
108. Du kan endast deklarera FILESTREAM för VARBINARY-kolumner.
109. Efter hur lång tid (i millisekunder) som popup-menyer försvinner.
110. Det går inte att se om en tangent har tryckts ned om programmet saknar en konsol eller om konsolindata har dirigerats om från en fil. Försök använda Console.In.Peek.
111. Anger om anslutningsobjektet ska hämtas från en relevant pool eller om objektet ska skapas och läggas till i poolen.
112. Textorientering.
113. AppDomain %1 (%2) har markerats för avlastning på grund av minnesbelastning.
114. Det går inte att utföra ändringarna
115. X EDMX-filer bearbetas.
116. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6, rad %7. Testet (%8) misslyckades. Värdena är %9 och %10.
117. Inget databashuvudobjekt har angetts för sid-%1.
118. Mall för den vy som ska användas för användarnamnet.
119. Byte som ska skrivas till dataströmmen överskrider den angivna Content-Length-begränsningen.
120. Transaktionen (process-ID %1) har råkat ut för deadlock på %2-resurser i en annan process och har tilldelats lägst prioritet för dessa resurser. Kör transaktionen på nytt.
121. Verb som avbryter den aktuella åtgärden.
122. Ignorerar återställning av databasen %1 eftersom den är markerad som en oåtkomlig speglingsdatabas. Det är problem med speglingssessionen. Antingen saknar sessionen ett kvorum eller så är kommunikationslänken bruten på grund av problem med länkar, slutpunktskonfiguration eller behörigheter (för serverkontot eller säkerhetscertifikatet). Identifiera vad som har ändrats i sessionens konfiguration och återställ ändringarna för att få åtkomst till databasen.
123. När du skriver med AllowWriteStreamBuffering = false måste du ange ContentLength till ett icke-negativt värde, eller ange SendChunked = true.
124. EDM-relationsmetadata
125. Det gick inte att upprätthålla speglingskonsekvens för databasen %1 med BACKUP LOG. Databasspeglingen har inaktiverats permanent. Återuppta speglingen genom att släppa den befintliga speglingskonfigurationen och sedan återupprätta den.
126. Anger om processen ska startas utan att ett nytt fönster skapas för att hysa den.
127. Spårningsalternativet är inte giltigt.
128. Den angivna mottagarinitierade prenumerationen är inte konfigurerad med ett synkroniseringsagentjobb.
129. Entitetsuppsättningen X som returnerades av providern är inte skrivskyddad. Kontrollera att alla uppsättningar som returneras av providern anges som skrivskyddade.
130. X-meddelandetexten är en syndikeringsfeed.
131. Det uppstod ett fel när %1 konverterades till %2. Resultatet ska normalt trunkeras.
132. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma .NET-användardefinierad typ i tabellerna %2 och %3.
133. Transaktionen serialiserades
134. URL till ikonen för länken Återhämta lösenord.
135. Tilldelningar i RECEIVE-projektionen är inte tillåtna i samband med INTO-villkoret.
136. Det angivna attributet för parametern Xslt är inte ett giltigt XML-fragment.
137. Hämtar eller anger antal linjer som används i 3LB-diagram.
138. Konverteringen av det %1 värdet %2 översvämmade en int-kolumn. Maximalt heltalsvärde överskridet.
139. Den UTC-tid som representeras när förskjutningen används måste vara mellan år 0 och 10 000.
140. Kolumnseriesymbolens bredd och höjd får inte vara ett negativt tal.
141. Det finns ingen korrelationsreferens tillgänglig för att initiera QueryCorrelationInitializer. Detta beror på att det inte finns någon explicit referens angiven för frågeinitieringen och det finns ingen referens tillgänglig för användning från korrelationsomfattningen."
142. När det används av DataAdapter.Update, ändras parametervärdet från DBNull.Value till (Int32)1 eller (Int32)0 om det inte är null.
143. Funktionen kräver en processidentifierare.
144. Denna funktion kan endast öppna konfigurationsfiler.
145. Åtgärder med sen bindning kan inte utföras i typer eller metoder för vilka ContainsGenericParameters är true.
146. COM-referensen X är interop-sammansättningen för ActiveX-kontrollen Y, men markerades att länkas till från kompileraren med flaggan /link. Den här COM-referensen kommer att behandlas som en referens och länkas inte.
147. Verbets beskrivning. Kan visas i en tipsruta.
148. Släpper FTP-anslutningX.
149. Inga beroenden för utdata (X) hittades i spårningsloggen. Källkompilering krävs.
150. CreateWorkflowServiceHost starta
151. Anslutningen har inte stöd för MultipleActiveResultSets.
152. Parametern @rowcount_only måste ha värdet 0,1 eller 2. 0=7.0 kompatibel kontrollsumma. 1=endast kontroll av radantal. 2=ny kontrollsummefunktion introduceras i version 8.0.
153. Bildtyp (JPEG, BMP, PNG).
154. Det format som ska användas för navigeringslayouten.
155. Konsolens nyckelvärden måste vara mellan 0 och 255.
156. Providern angav att en ogiltig referens användes.
157. Den lodräta förskjutningen i antal bildpunkter mellan menyalternativets övre kant och undermenyns övre kant.
158. Dataadapterfel.
159. %1Det går inte att konstruera DTD:er i XQuery
160. Lösenordsprincipen har uppdaterats.
161. AES-krypteringsalgoritmen stöds endast på Windows XP, Windows 2003 eller senare versioner.
162. Tillämpningsdomänen har redan avslutats.
163. MS DTC:s (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) globala tillstånd är inte giltigt.
164. Semaforens intiala värde måste vara större än eller lika med noll, och måste vara mindre än det maximala värdet.
165. Den heterogena prenumeranten %1 kunde inte lägga till en prenumeration på den heterogena publikationen %2 eftersom publikationens synkroniseringsmetod inte är character, concurrent_c eller database snapshot character.
166. Det går inte att ändra ägaren till en indexerad vy.
167. Dataströmmen är ogiltig.
168. Det går inte att lägga till elementet i mängden eftersom den har en tom nyckel.
169. Den sammansättning eller AppDomain som misslyckades var:
170. Det gick inte att skapa katalogen.
171. eventId är inte giltigt. Använd AddAutomationFocusChangedEventHandler för att lyssna efter fokusändringar.
172. Undertrycker uppdatering av cachehuvuden vid 304, nya huvuden innebär ingenting nytt.
173. Åtgärden kunde inte utföras eftersom WorkflowApplication X avbröts.
174. Initierar aktivitetsfabriken X från sammansättningen Sammansättningsnamn .
175. Det finns fler kolumner i INSERT-programsatsen än värden i VALUES-satsen. Antalet värden i VALUES-satsen måste matcha antalet kolumner i INSERT-programsatsen.
176. %1 har inte konfigurerats som en distributionsdatabas.
177. Det gick inte att aktivera eller genomsöka alla loggfilerna efter databasen %1.
178. Tjänsten med ID %1 refererar till den saknade tjänstkön med ID %2.
179. autentiseringsprotokoll
180. Välj vilken katalog du vill bläddra i.
181. Texten för objektet %1 är krypterad.
182. Det går inte att återställa filgruppen '%1' eftersom den inte finns i säkerhetskopian..
183. reducerbara noder måste åsidosätta Expression.Reduce()
184. X är inte en giltig typ för IInputElement. UIElement eller ContentElement krävs.
185. X är inte en känd hash-algoritm.
186. Endast en XMLTEXT-kolumn per tagg i FOR XML EXPLICIT-frågor är tillåtet. Kolumnen '%1' deklarerar en annan XMLTEXT-kolumn som inte är tillåten.
187. SQL Web Assistant: Det gick inte att tilldela tillräckligt mycket minne för att uppfylla villkoret.
188. Det går inte att uppdatera identitetskolumnen %1.
189. DateTime som representeras av strängen ligger utanför giltigt intervall.
190. Den här sammansättningen är redan fullständigt betrodd
191. Egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn kan inte anges eftersom EntityCollection redan angetts för mängden.
192. Det går inte att ansluta till felsökningsprogrammet på %1(fel = 0x%2). Kontrollera att komponenterna på klientsidan, t ex SQLLE.DLL, är installerade och registrerade på %3. Felsökning är inaktiverat för anslutningen %4.
193. Klicka på Nästa om du vill fortsätta eller Föregående om du vill ändra inställningarna.
194. Ett skadat meddelande har mottagits. Det binära huvudet förväntades ha en storlek på %1, men den huvudstorlek som mottogs var %2.
195. Du måste först släppa alla befintliga sammanslagna publikationer om du vill lägga till en anonym eller lokal prenumeration i databasen %1.
196. Två (eller fler) element med namnet '%1' är av olika typer och är inte direkt intilliggande noder på samma nivå.
197. Följande sammansättning är beroende av en senare version av .NET Framework än målversionen vilket kan leda till att den inte läses in korrekt och att den orsakar ett fel: X. Beroenden är: Y. Kontrollera antingen att den beroende sammansättningen är korrekt för målversionen av Framework, eller att målversionen av Framework som du riktar dig till matchar den beroende sammansättningen.
198. Justeringsriktning för diagramområden.
199. Startegenskap hittades utanför ElementStart, ElementEnd.
200. Uppräknaren har upphört att gälla eftersom den mängd som den räknar upp har ändrats.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions