English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5301. Nyckeln får inte vara null.
5302. Styrtecken saknas.
5303. ID:t X har redan angetts och måste vara unikt.
5304. Filen %1 är en primärfil och går inte att ta bort.
5305. Den text som beskriver listan på befintliga anslutningar till förbrukare.
5306. Endast en av parametrarna @dynamic_snapshot_jobid och @dynamic_snapshot_jobname kan anges med ett värde som inte är standard.
5307. Alternativet %1 är ogiltigt för den här funktionen.
5308. Compensate-aktiviteten X kan endast användas om en CompensableActivity i arbetsflödet redan har körts.
5309. Det går inte att använda EXECUTE som källa vid infogning i en tabellvariabel.
5310. Det gick inte att avregistrera kulturen X. Filen kanske används eller så har du inte tillräckliga behörigheter.
5311. Den text som ska visas i rubriken.
5312. Typ Typnamn kan inte serialiseras till JSON eftersom IsReference-inställningen är X. JSON-formatet saknar stöd för referenser eftersom det inte finns något standardiserat format för visning av referenser. Om du vill aktivera serialisering måste du inaktivera IsReference-inställningen för typen eller en lämplig överordnad klass för typen.
5313. Formatet på delarnas rubrikfält.
5314. Metoden Metodnamn hittades inte.
5315. Det har redan definierats en loggöverföringsövervakare.
5316. Nordsotho
5317. Den här %1-programsatsen innehåller för många parametrar. Det högsta tillåtna antalet är %2.
5318. Omdirigering av SSE-instanser stöds inte för icke-lokala användarinstanser.
5319. Det görs ett försök att rotera felloggen. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
5320. CoCreateGuid misslyckades: %1.
5321. Konversationsreferensen saknas. Ange en konversationsreferens.
5322. Objektet måste vara av typen Int64.
5323. Anger om den klickbara bilden genererar återanslående eller om den fungerar som en länk.
5324. Det gick inte att hitta området i tillämpningsprogrammet.
5325. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara 1, 2 eller 3.
5326. Ingen av överlagringsgrupperna har alla nödvändiga/valfria aktivitetsargument konfigurerade.
5327. Okänt attribut: Attribut.
5328. X-poster måste innehålla ett Y-attribut med formatet "typeName, assemblyName".
5329. Alla databaser återställs, men tempdb rensas inte. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
5330. Det går inte att använda CheckConditionalUpdate() med HTTP-metoden Metodnamn. Endast HTTP-metoderna PUT, POST och DELETE är giltiga med CheckConditionalUpdate().
5331. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Beräknad kolumn %1 definieras som %2 i tabellen %3 och skiljer sig från samma kolumn i tabellen %4 som definieras som %5.
5332. Service Broker-instansen är inte klar i databasen %1.
5333. Meddelandetexten för den här posten
5334. MSB3681: Källfilen File Name är en katalog. Aktiviteten Move stöder inte att kataloger flyttas.
5335. Standardslutpunkten av typen Typnamn har ingen bindning av typen Typnamn. Slutpunkten har initierats med korrekt bindning och ska inte tas bort eller bytas ut.
5336. Ett fel inträffade vid registreringen av det exporterade typbiblioteket:
5337. Det går inte att släppa ett grupperat index i en vy med släpp grupperat index-satsen. Grupperat index %1 har skapats på vyn %2.
5338. Två Receive-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika IsOneWay-värden.
5339. Definierar märken för etiketter på andra raden. Linjeformat för huvudskalstreck.
5340. Uttrycket X är ogiltigt. Uttryck använder syntaxen <%$ prefix:värde %>.
5341. Signaturens typmatris innehåller en ogiltig typ (t ex null eller void)
5342. Egenskaper och metoder för skalstreck och rutnätslinjer.
5343. X-datamedlemmar
5344. Utgivaregenskapen %1 har uppdaterats.
5345. Det går inte att serialisera uttryck av typen Typnamn.
5346. Axelsegmentets intervallstorlek.
5347. Ikonfiler
5348. %1Innehållet/definitionen av <%2> saknas
5349. Formeln kräver en matris som indata.
5350. Ett XML-schema har ändrats eller släppts. Frågeplanen är inte längre giltig. Kör frågegruppen på nytt.
5351. Rekursivt anrop till Automation Peer API är inte giltigt.
5352. Utdata för X EDMX-filer har rensats.
5353. Anger om en säkerhetsfråga och ett svar krävs för att användaren ska skapas.
5354. Loggen i denna säkerhetskopia börjar vid LSN %1, vilket är för tidigt för att den ska kunna användas på databasen. Denna återställningssekvens behöver initiera loggen för att starta vid LSN %2. Ange satsen RESTORE LOG på nytt med en tidigare loggsäkerhetskopia.
5355. Värdet är inte giltigt för OracleType: Typnamn.
5356. Spara mina inloggningsuppgifter.
5357. Fixpunkt - okänt markeringsformat angavs.
5358. Det är inte tillåtet att hämta eller ange värdet på ett fält i en typ som läses in via ReflectionOnlyGetType.
5359. Det går inte att hitta den körbara filen File Name för kompilatorn.
5360. X PixelFormat stöds inte för denna åtgärd.
5361. Det finns redan en säkerhetskopia av en annan databas för den befintliga '%1'-databasen.
5362. Det gick inte att läsa in Msxmlsql.dll.
5363. Det går inte att ändra ägaren till sammansättningen %1 eftersom den beroende sammansättningen %2 inte ägs av den nya ägaren.
5364. Det går inte att skapa index i vyn %1 eftersom det underliggande objektet %2 har en annan ägare.
5365. X är ett ogiltigt kultur-ID.
5366. IPv6 har inte installerats.
5367. Ett SSPI-anrop misslyckades, se det ursprungliga undantaget.
5368. Rubrikens teckensnitt.
5369. Typen %1 är inte giltig. Giltiga typer är merge, tran och both.
5370. Egenskapen Egenskapsnamn i ReturnType Typnamn i FunctionImport X har redan definierats.
5371. Behörigheten för meddelandekön är obegränsad.
5372. Den angivna perioden X för återställning av instanslås är kortare än den tillåtna minimiperioden Y.
5373. Databasen %1 är i varmt vänteläge. En databas i varmt vänteläge är skrivskyddad.
5374. Metoden X stöds inte i IIS-integrerat pipeline-läge.
5375. Hantera medlemskapsprovidrar...
5376. Detta steg misslyckades eftersom kolumnen %1 finns i den lodräta partitionen.
5377. Anger hur datakonflikter hanteras.
5378. Den här kalendern är ogiltig för den angivna kulturen.
5379. Åtgärden orsakade ett ogiltigt tillstånd.
5380. Anger om SQL Server ska använda SSL-kryptering för alla data som skickas mellan klienten och servern, under förutsättning av servern har ett installerat certifikat.
5381. Angiven URI (X) är ogiltig. När du använder ListenUriMode.Unique behöver du inte ange en port eftersom kanalhanteraren väljer en port åt dig.
5382. Använd den här egenskapen för att vända serieordningen utan att förklaringsobjektens ordning påverkas.
5383. Typen Typnamn får inte användas som typargument
5384. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när klienten personifierades. Anslutningen stängs.%1
5385. Ett ogiltigt värde (= %1) angavs för parameter @threshold_alert.
5386. Det går inte att använda frågealternativet $select för den begärda resursen.
5387. Det går inte att hämta värdet för egenskapen Egenskapsnamn eftersom det inte går att läsa medlemmen. Egenskapen måste ha en tillgänglig Getter.
5388. Ogiltigt tillstånd för att deserialisera objektet. Fältet X saknas. Mer information krävs.
5389. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom det refererar till en CLR-rutin (funktion eller metod) %3 som är utanför icke-nyckelkolumner i SELECT-listan. Återskapa eller ändra vyn så att den inte refererar till CLR-rutiner utom i icke-nyckelkolumner i SELECT-listan. Skapa sedan ett index.
5390. Det går inte att returnera den här bufferten till bufferthanteraren eftersom den har fel storlek.
5391. ApplicationId kan inte ha en tom sträng som namn.
5392. Filen File Name är skrivskyddad.
5393. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6. Testet (%7) misslyckades. Facket %8, offset 0x%9 överlappar föregående rad.
5394. Frågemeddelandeleveransen kunde inte få åtkomst till databasen med ID %1. Leveransen misslyckades för meddelandet %2.
5395. %1 kan endast anges/ändras för heterogena publikationer om %2 har värdet %3.
5396. Tabellfel: Sidan %1, rad %2. Test (%3) misslyckades. Värdena är %4 och %5.
5397. Ange korrekt %1 när du anger @wmi_query.
5398. Det gick inte att initiera WMI-händelseprovidern. Felkod:X.
5399. Det finns ingen pågående asynkron läsåtgärd för dataströmmen.
5400. Det gick inte att hämta datornamnet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions