English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11401. Det går inte att utföra en aggregeringsfunktion på ett uttryck som innehåller en aggregering eller en underordnad fråga.
11402. Fjärrservern skickade inte ett certifikat.
11403. Det gick inte att släppa prenumerationen just nu.
11404. Dynamiska ögonblicksbilder är endast giltiga för sammanslagningspublikationer.
11405. RESTORE WITH CONTINUE_AFTER_ERROR genomfördes, men vissa skador påträffades. Det kan finnas inkonsekvenser i databasen.
11406. FTP-metodnamn kan inte var null eller tomma.
11407. Filen eller filgruppen "%1" är inte i ett giltigt läge för att alternativet Recover Data Only ska gå att använda. Det går bara att bearbeta sekundära filer i lägena OFFLINE eller RECOVERY_PENDING.
11408. XML-verifiering: Ogiltig definition för typen %1. SQL Server stöder för närvarande inte begränsning av unionstyper.
11409. Diagramområdesaxel - det finns inga serier i diagramområdet.
11410. Värdet X är inte av typen Typnamn och kan inte användas i den här mängden.
11411. IPv4 har inte installerats.
11412. Ett ospecificerat fel uppstod i renderingstråden.
11413. Det går inte att inkludera klassen \X i teckenintervallet.
11414. Klienten stängde anslutningen.
11415. Anger om timern har aktiverats för att utlösa händelser med ett definierat intervall.
11416. SQL Web Assistant: Översättningen till den angivna kodsidan är inte tillgänglig i det här systemet.
11417. Barriären har tagits bort.
11418. Ett fel uppstod under kompileringen av den mallsida som används för att skapa aviseringen. De X händelser som ingick i denna avisering har ignorerats.
11419. Samma katalog FileIO - X
11420. Native UDT inte sekventiell layout på grund av typen Typnamn
11421. Ingen kanal lyssnade aktivt på X. Detta beror ofta på en felaktig adress-URI. Kontrollera att adressen som meddelandet skickades till matchar en adress som tjänsten lyssnar på.
11422. STANDBY-filnamnet är inte giltigt.
11423. %1: Den angivna marköridentifieraren (%2) är inte giltig.
11424. BitmapImage-initieringen är ofullständig. Anropa metoden EndInit för att slutföra initieringen.
11425. Raden har ett öppet lagringsobjekt.
11426. Det format som ska användas på knappen Nästa i första steget.
11427. Ett tilläggsnamn i konfigurationsavsnittet CodeDom måste vara en icke-tom sträng som börjar med en punkt.
11428. Mängden får inte vara null.
11429. Alsasiska (Frankrike)
11430. Det nödvändiga attributet Attribut saknas.
11431. Indexet %1 har inte skapats. Det här indexet har en nyckellängd på minst %2 byte. Högsta tillåtna nyckellängd är %3 byte.
11432. Programsatsen ALTER DATABASE misslyckades.
11433. Det går inte att ändra medlemmar i det skrivskyddade fältet X (förutom i en konstruktor eller variabelinitierare)
11434. Båda %1-parametrarna (id och namn) kan inte vara NULL
11435. Sammanslagningsfiltret %1 finns inte.
11436. Det finns ingen typdeklaration för elementet.
11437. Bufferten tog slut för VDI när SQL-servern försökte skicka differentiell information till SQL Writer.
11438. TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityName=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Data=F, Annotations=G, ProfileName = H
11439. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en UNNEST. Överväg att inte indexera vyn eller att ta bort UNNEST.
11440. Response.Redirect kan inte anropas från ett återanrop.
11441. Kombinerande FileMode: X med FileSystemRights: Y är ogiltigt. FileMode.Truncate är endast giltigt när det används med FileSystemRights.Write.
11442. Providern kunde inte stödja uppdateringar i denna tabell.
11443. AdRotator X förväntar sig att datatypen för det första objektet i mängden som anges av egenskapen DataSource har relevanta egenskaper för annonser, till exempel ImageUrl eller NavigateUrl. Det aktuella objektets datatyp är Y.
11444. Det gick inte att hitta några exporter som matchar begränsningen X. Ogiltiga exporter kan ha nekats.
11445. Information: Health Monitor för fulltextkatalogen har rapporterat ett fel för katalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4). Orsakskod: %5. Fel: %6. Katalogen är skadad och all pågående ifyllning kommer att stoppas. Återskapa katalogen för att återställa felet och starta sedan om ifyllningen från början.
11446. Objektet med ID X refererades till i en korrigering, men har inte registrerats.
11447. Partitionsintervallvärdet kan inte anges för hash-partitionering.
11448. Inloggningen %1 är redan mappad till användaren %2 i databasen %3.
11449. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Partitionen %1 för %2 %3 har filgruppen TEXT %4 och partitionen %5 för %6 %7 har filgruppen TEXT %8.
11450. Metoden BindByName i UriTemplate anropades med ett tomt namn i argumentsamlingen för bindningen. Observera att NameValueCollection eller Dictionary som har överförts till BindByName inte får innehålla ett tomt namn (eller null) som nyckel. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
11451. Serverlösa LDAP-anslutningssträngar stöds inte av providern för Active Directory-medlemskap.
11452. När partitioner med en bakåtkompatibilitetsnivå på 90 eller höger måste @keep_partition_changes ha värdet false. Egenskapen @publication_compatibility_level ska vara lägre än 90 om @keep_partition_changes = true och @use_partition_groups = true.
11453. Meddelanden om systemhändelser stöds inte i den aktuella kontexten. Exempelvis stöder inte alltid serverprocesser meddelanden om globala systemhändelser.
11454. Manuella ändringar i den här filen skrivs över om koden genereras om.
11455. Diagrammets bredd.
11456. Vänstermarginalen får inte vara negativ.
11457. Algoritmer som läggs till i CryptoConfig måste gå att komma åt utanför sammansättningen.
11458. Det går inte att ha en anonym prenumeration på en publikation som saknar oberoende agent.
11459. Ogiltig syntax på rad X.
11460. MSB3702: Det gick inte att bearbeta argumentet XsltParameters för XslTransformation-aktiviteten. X
11461. Färgblandaren
11462. Det gick inte att etablera anslutningen till servern %1. Kontrollera autentiseringsinformationen.
11463. Uppdaterar %1
11464. Typen Typnamn går inte att serialisera och är inte härledd från IContract.
11465. Meddelandet kunde inte skickas eftersom meddelandetypen %1 är märkt SENT BY TARGET i kontraktet, men tjänsten är en initierare.
11466. Det går inte att komprimera loggfilen %1 (%2) eftersom den storlek som har begärts (%3kB) är större än början på den sista logiska loggfilen.
11467. %1 poster har bearbetats i systemkatalogen för databas-ID %2.
11468. Det går inte att låsa databasen under en transaktionsändring.
11469. Två ReceiveParametersContent-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika antal parametrar.
11470. Utlöses efter att en rad har bundits till data.
11471. Det går endast att köra öppnade aktiviteter. Aktiviteten X har inte öppnats.
11472. Samlingen X stöder inte textinnehåll.
11473. Parametervärdet @status måste vara initiated eller active.
11474. De värden för offset och längd som anges i programsatsen READTEXT är större än den faktiska datalängden för %1.
11475. En av följande parametrar måste anges: dependencies, absoluteExpiration, slidingExpiration.
11476. Anger hur hjälpsidan ska visas.
11477. XQuery: Det går inte att använda värdet %1 för uppdatering eftersom den kanoniska formen av typen {%2}%3 bryter mot det begärda mönstret. Du rekommenderas att inte använda mönsteraspekter för typer som inte är strängar.
11478. %1Härledning med både ett base-attribut och en inbäddad typdefinition stöds inte i den här utgåvan
11479. Metoden %1 för typen %2 i sammansättningen %3 kan inte markeras som mutator. En mutatormetod måste vara icke-statisk, allmän och returnera en void-typ.
11480. Angiven status är inte den obligatoriska Committed-statusen. Statusen är X.
11481. Det gick inte att hämta protokollistan från registret
11482. Ogiltig ChangeDefinition
11483. Det gick inte att spara inställningarna: X
11484. %1Syntaxfel nära %2. %3 förväntades.
11485. Det finns redan statistik för tabellen %1 som heter %2.
11486. Ange en dekrypterare för dekryptering av nyckeln.
11487. Du har angett att metoden X jämför alla värden i ObjectDataSource Y men den uppslagslista som skickades till Z är tom. Skicka en giltig uppslagslista till X eller ändra läget till OverwriteChanges.
11488. Det gick inte hämta prenumerantinformationen från distributören.
11489. Det går inte att skapa en transportanslutning.
11490. Service Broker har inaktiverats av en administratör.
11491. Serverns HTTP-provider har slutat lyssna på grund av ett fel. Fel: %1, tillstånd: %2. Det görs ett försök att återupprätta lyssningen automatiskt.
11492. (Intern) Ett försök gjordes att skapa en LongRunning SelfReplicating-uppgift.
11493. %1 ASSEMBLY för sammansättningen %2 misslyckades på grund av att sammansättningen %3 inte kunde kontrolleras. Kontrollera att de refererade sammansättningarna är uppdaterade och betrodda (för external_access eller unsafe) för att köras i databasen. CLR verifieringsfelmeddelanden om de följer detta meddelande %4
11494. %1 har en privat nyckel som skyddas av ett användardefinierat lösenord. Du måste ange lösenordet för att kunna använda den privata nyckeln.
11495. Rektangel kan inte vara tom.
11496. Det finns ingen sådan användare eller grupp som %1 eller du saknar behörighet.
11497. Det går inte att autostarta databasen %1 då servern stängs av eller startas.
11498. Kantlinjetypen med namnet X har redan registrerats.
11499. En kontextegenskap godkände inte kandidatkontexten för aktivering av objektet.
11500. Element av den här typen kan inte ha villkor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions