English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12501. Artikeln %1 tillhör redan en prenumeration med ett annat värde för egenskapen @lightweight.
12502. Objekt: X, kolumnvisningsindex: Y
12503. Endast rubrik
12504. Det finns inte stöd för CLR-körning (Common Language Runtime) under lightweight pooling. Avaktivera ett av alternativen: clr enabled eller lightweight pooling.
12505. Det gick inte att initiera eftersom CategoryName saknas.
12506. Det går inte att skapa tabellen %1: En tabell måste ha en grupperad primärnyckel för att kunna ha xml-datatypskolumner.
12507. Replikeringsfördröjning för transaktioner
12508. Timeout-fel
12509. MemoryMappedFileAccess.Write tillåts inte när nya minnesmappade filer skapas. Använd MemoryMappedFileAccess.ReadWrite i stället.
12510. Det går inte att konvertera konstantvärdet X till Y
12511. Det går inte att specificera filgrupper och sorteringsordningar för databasögonblicksbilder.
12512. saknas i distributionsmanifestet.
12513. Angivet TypeLib var ogiltigt eftersom det inte hade stöd för ITypeLib-gränssnittet.
12514. Attributet för trattens utloppshöjd måste vara mellan 0 och 100.
12515. Det gick inte att skapa en underkatalog under arbetskatalogen för replikeringen. (%1)
12516. Ett fel uppstod när %1 skapades.
12517. Egenskapen ResourceTypeKind hos en instans av ResourceType som är associerad med ett ResourceSet måste vara lika med EntityType.
12518. Fältet X måste vara ett giltigt heltal.
12519. Servern eller datorn har ont om virtuellt minne. Reserverat minne har använts %1 gånger sedan systemstart. Avbryt frågan och kör den igen, minska serverbelastningen eller avsluta andra program.
12520. Namnet på den ODBC-drivrutin som ska användas vid anslutningen till Data Source.
12521. Ett oväntat undantag inträffade vid bindning av en dynamisk åtgärd
12522. Detta säkerhets-ID kan inte användas som detta objekts primära grupp.
12523. Det gick inte att hitta den angivna servern/instansen
12524. Det går inte att behandla objekt-ID %1 (objekt '%2') eftersom det är en lagrad procedur eller användardefinierad funktion, vilket inte stöds av något DBCC-kommando.
12525. Jobbscheman
12526. Det går inte att köra frågan eftersom elementet %1 i XML-planen som skickats till USE PLAN måste ha %2 %3 noder som underordnade noder, men har %4.
12527. Konverterar databasen %1 från version %2 till den nuvarande versionen %3.
12528. Ett tomt egenskapsnamn hittades i SortExpression under ExecuteSelect. SortExpression måste innehålla en kommaavgränsad lista med egenskapsnamn för sortering av datakällresultat.
12529. GROUP BY ALL kan inte användas i fulltextsökningsfrågor.
12530. Felaktig syntax nära nyckelordet with. Om den här programsatsen är ett vanligt tabelluttryck eller en xmlnamespaces-programsats, måste den föregående programsatsen avslutas med ett semikolon.
12531. Det går inte att anropa X när ett attribut skrivs.
12532. Parametern @target_name måste anges när du anger en @enum_type av typen TARGET.
12533. Egenskapsvärdet måste vara ändligt och större än eller lika med noll.
12534. Formatet på delarnas krom.
12535. Kedjekontextens referens är inte giltig.
12536. Datumet ligger utanför det tillåtna intervallet för den muslimska kalendern. Datumet måste vara senare än 18 juli år 622 (gregorianskt datum).
12537. Strecken är felplacerade för GUID-parsning.
12538. Det går inte att skapa begränsningar för flera kolumner eftersom tabellen %1 är publicerad trots att kolumnen %2 inte finns i alla aktiva partitioner. Använd ett separat DDL-uttryck.
12539. Det ogiltiga schemat har släppts från meddelandetypen med ID %1.
12540. Ta bort yttre tabell och återställ formatmallsegenskaper för X-kontrollen med Y
12541. Sökvägen X mappas till en katalog utanför tillämpningsprogrammet, vilket inte stöds.
12542. Den distribuerade transaktionshanteraren tillåter inte fler varaktiga registreringar för transaktionen.
12543. Ett timeout-fel uppstod under väntan på optimeringen av frågan. Kör frågan på nytt.
12544. Metoden SaveAs är konfigurerad för en rotsökväg, och sökvägen X saknar rot.
12545. Nivån TokenImpersonationLevel.Anonymous stöds inte för autentisering.
12546. Det gick inte att hitta indatasammansättningen Sammansättningsnamn eller något av dess beroenden.
12547. Det negativa värdet X returneras när providermetoden Y anropas. Metoden ska returnera ett icke-negativt heltal.
12548. Funktionsimporter
12549. En distributionsagent har lagts till för prenumerationen.
12550. Det gick inte att utföra den begärda åtgärden eftersom OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" inte stöder det transaktionsgränssnitt som krävs.
12551. Hämtar eller anger beskrivningen för den insamlade cirkelsektorn.
12552. Det är för sent att registrera i transaktionen. Den har redan börjat verkställas eller avbrytas.
12553. X -> filnamn = Y, status = Z.
12554. Det går inte att tilldela värden till In Arguments.
12555. Det gick inte att skapa en säker anslutning för att ange/ändra lösenordet.
12556. Strukturen får inte vara en värdeklass.
12557. Flyttade omdirigering
12558. fromInclusive måste vara mindre än eller lika med toExclusive.
12559. %1Schemanamnområdet %2 matchar inte -direktivets %3
12560. En medlem av typen Typnamn måste innehålla exakt en enskild accessor av typen Typnamn
12561. Det förväntades en komplex typ för medlemmen Medlem som har deklarerats i typen Typnamn.
12562. Statistisk analys - T-test tvåsampel för medelvärde. Variabelintervallen måste innehålla samma antal datapunkter.
12563. Ett ogiltigt XQuery-uttryck har överförts till datatypmetoden för XML.
12564. Namnet %1 innehåller för många tecken.
12565. Konversationsgruppen finns, men det gick inte att hitta en kö. Databasen kan vara skadad. Kör DBCC CHECKDB.
12566. SmartLabel-egenskaper.
12567. Schemat för detta jobb är ogiltigt (orsak: %1).
12568. Loggen byggdes inte om eftersom det finns fler än en loggfil.
12569. Ändring av behörighetsgrupp för en NetCodeGroup ger ingen effekt.
12570. Felaktig syntax för definition av begränsningen '%1'.
12571. Om SqlDependency används utan ett alternativvärde måste SqlDependency.Start() anropas innan kommandot som lagts till i SqlDependency-instansen köras.
12572. Skrivningen av ett kategoridokument har slutförts.
12573. WorkflowApplication-åtgärder kan inte utföras från händelsehanterare.
12574. BackSecondaryColor får inte vara genomskinlig.
12575. Zonens namn
12576. Det går inte att återställa filen %1 eftersom den ursprungligen skrevs med sektorstorleken %2; %3 och nu finns på en enhet med sektorstorleken %4.
12577. WebHostRequest starta
12578. Replikeringskomponenter har inte installerats på denna server. Kör SQL Server-installation igen och markera alternativet att installera replikering.
12579. Parametervärdet @status måste vara initiated, active, inactive eller subscribed.
12580. Om verifieraren verifierar kontrollen om kontrollens textsträng är tom.
12581. Det angivna utfyllnadsläget är inte giltigt för den här algoritmen.
12582. Hash-buffertstorleken är felaktig för initiering av hash-objektet.
12583. Utom vid konflikter korrigeras raden för användaren %1 genom att länken uppdateras till en ny inloggning.
12584. Överkant, centrerat
12585. SQL Web Assistant: Det krävs ett procedurnamn för att konvertera webbuppgifter.
12586. En standardprovider har inte angetts i konfigurationsfilerna. Du måste ange en defaultProvider i avsnittet för att aktivera funktionen för platskartor.
12587. Det går inte att skapa filen %1 eftersom den redan finns. Ändra sökvägen eller filnamnet och försök igen.
12588. Alla användar-id:n har tilldelats.
12589. Alternativ för JScript-kompilatorn
12590. Färg på axelns bläddringslistknappar.
12591. Funktioner med sidoeffekter är inte tillåtna i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
12592. DesignerView krävs för att klipp ut/kopiera/klistra in ska kunna användas.
12593. Chunked-kodningen måste anges via SendChunked-egenskapen.
12594. Försöker att utföra ett SQL-kommando på nytt på grund av SQL-felnummer X.
12595. Diagrammet kan inte spara ett objekt efter 10 försök.
12596. Säkerhetskopior på raw-enheter stöds inte. %1 är en raw-enhet.
12597. Mottagarproviders måste ha elementnamnet formatter eller provider.
12598. X är inte ett giltigt värde för attributet meta:localize. De enda värden som stöds är true och false.
12599. Värdet var antingen för stort eller för litet för UInt16.
12600. Hämtningstypen %1 kan inte användas med dynamiska markörer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions