English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

16301. Artikelverifiering har begärts för ögonblicksbildspublikationen %1. Artikelverifiering går bara att använda till transaktionspublikationer.
16302. För många parametrar angavs för FULLTEXTTABLE av datatypen Simple. Maximalt antal parametrar är %1.
16303. Det går inte att anropa DragMove eller Activate innan ett fönster har visats.
16304. Ett ogiltigt databasnamn, %1, har angetts för säkerhetskopieringen eller återställningen.
16305. Resolvern X och bas-URI:n Y används för kanoniseringstransformeringen.
16306. Ett skadat meddelande har mottagits. Utfärdarnamnstorleken för certifikatet är %1, men den får inte vara större än %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
16307. Den angivna längden överskrider maximal kapacitet hos SecureString.
16308. Det gick inte att släppa artikelfiltret i artikeln %1 i publikationen %2.
16309. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades slutföra en nyckel som redan var slutförd.
16310. Det gick inte att ansluta till fjärrdatorn.
16311. Värdet X för attributet Attribut tillåts inte i en grundläggande XSLT-processor (http://www.w3.org/TR/xslt20/#dt-basic-xslt-processor).
16312. Det går inte att skapa en instans av metadatavyn X eftersom exportverktyget exporterade metadata för elementet Y med värdet Z som typ Typnamn, men vyn importerar det som typ Typnamn.
16313. Du måste ange ett provider-namn för den okända produkten %1.
16314. sammansättning
16315. PortName får inte vara tomt.
16316. Oväntad storlek för paket från tjänst för penna.
16317. Angiven GUID representerar inte en knapp och isButton måste alltså ha värdet false.
16318. Den angivna metoden Metodnamn i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck.
16319. Typen Typnamn implementerar inte IRevertibleChangeTracking, vilket innebär att RejectChanges() inte kan användas.
16320. Ett fel inträffade när en typ lästes in.
16321. Typ av visuell avgränsare i förklaringens rubrik.
16322. Tabellen eller vyn som har angetts finns inte eller innehåller fel.
16323. Serverinställningen för tillåt start av utlösare som startar andra utlösare (kapslade utlösare), måste finnas för uppdateringsbara prenumerationer.
16324. Nyckelordet X används inte längre. Använd Y i stället.
16325. SQL Server avslutas på grund av en stopp-begäran från Service Control Manager. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
16326. Fel. Master-databasen kan inte vara distributionsdatabas. Skriptkörningen avbryter den aktuella sessionen.
16327. Denna åtgärd kan endast utföras före sidhändelsen PreRenderComplete.
16328. Ett certifikat med namnet %1 finns redan eller också har certifikatet redan lagts till i databasen.
16329. Ogiltig datatyp identifierades vid läsnings- eller lagringsinstruktion.
16330. Vissa eller alla identitetsreferenser kunde inte översättas.
16331. Måste vara noll.
16332. Lagringsbegränsningen överskreds.
16333. Ogiltigt antal koordinater för det rektangelformade mappningsområdet. Fyra koordinater måste anges: x,y-koordinaterna för det översta vänstra hörnet och x,y-koordinaterna för det nedersta högra hörnet.
16334. Felaktig DBCC-sats. Dokumentationen innehåller information om korrekt DBCC-syntax och korrekta DBCC-alternativ.
16335. Det gick inte att läsa in formatsträngen för fel %1, språk-id %2. Operativsystemfel: %3. Kontrollera att sqlevn70.rll har installerats i mappen C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\Resources\, där språk-ID anger den aktuella språkversionen (1033 för amerikansk engelska, 1053 för svenska). Kontrollera även minnesåtgången.
16336. Den alternativa text som visas för den expanderade bilden på menyns dynamiska del.
16337. Ett systemfel uppstod under körning av tabellunderhåll för Fuzzy Lookup.
16338. Standardvärdet har bundits till kolumn.
16339. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig syntax i villkorsavsnitt
16340. Rad %1: Ogiltigt procedurnummer (%2). Värdet måste ligga mellan 1 och 32767.
16341. Otillåten användning av XML-datatypmetoden %1. En mutatormetod förväntas i denna kontext.
16342. Routningstjänsten stänger klient X.
16343. Registernyckeln CLSID som anger att Oracle OLEDB-providern för Oracle, OraOLEDB.Oracle, har registrerats finns inte på distributören. Kontrollera att Oracle OLEDB-providern har installerats och registrerats på distributören. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21629 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
16344. Versionsarkivet är fullt. Det gick inte att lägga till en eller flera nya versioner. Du kan behöva återställa en transaktion som använder versionsarkivet. Mer information om hur du konfigurerar versionshantering i tempdb finns i SQL Server Books Online.
16345. Konsolbuffertstorleken skulle bli för stor med den nya fönsterstorleken för konsolen.
16346. Load ska bara anropas en gång för ett objekt i arbetsflödesdesignern.
16347. Det gick inte att hitta en peer för %1:%2:%3.
16348. Bekräfta lösenord krävs.
16349. Den här åtgärden stöds inte.
16350. Det finns ingen post med primär server %1, primär databas %2 på den här sekundära servern. Registrera den primära servern.
16351. Saknar metadata för feltolerant index för serialisering. Indexet är antagligen skadat.
16352. Tecknet X är utanför kodintervallet för Unicode.
16353. Tar bort X.
16354. Det går inte att använda kolumnprefixet %1. Det måste matcha objektet i UPDATE-satsen %2.
16355. Entitetstypen Typnamn har deklarerats med MediaEntry-attributet, men ingen dataström för att spara har angetts för entiteten.
16356. Det gick inte att skapa en HostingEnvironment.
16357. Det uppstod ett fel vid parsning av denna feeds XML. Mer information finns i det interna undantaget.
16358. X är ett ogiltigt värde för egenskapen Egenskapsnamn.
16359. Parametern Xslt som har angetts saknar attributet Attribut.
16360. Den relativa sökvägen måste vara en sträng som innehåller understrängen ".." eller som inte innehåller en rotkatalog.
16361. Renko-diagramtyp - det index som anges av attributet UsedYValue ligger utanför det giltiga intervallet.
16362. Replikeringsalternativet %1 har redan ställts in på FALSE.
16363. Det okända direktivet X har angetts.
16364. Det gick inte att kontrollera om subset_filterclause innehåller en dynamisk funktion.
16365. Datamängden på enheten %1 är en SQL Server-säkerhetskopia som inte är kompatibel med denna version av SQL Server.
16366. SQL Server kunde inte starta en tråd för att behandla en ny inloggning eller anslutning. Felkoden är 0x%1. Kontrollera felmeddelanden i SQL Server-felloggen och händelsloggen i Windows.%2
16367. XQuery: Hela eller en del av det flerdelade namn som börjar med %1, och som har angetts för %2(), är inte en giltig SQL-identifierare. Det är för långt. Den maximala längden är %3 och den faktiska längden är %4.
16368. En platshållare för sidhuvud måste anges för guiden X när HeaderText har angetts. Ange en platshållare genom att ge ID-egenskapen för en kontroll värdet Y. Kontrollen för platshållaren måste även ange runat="server".
16369. Anger om kontrollen kan använda teman.
16370. Det går inte att skapa en instans av X eftersom det är ett gränssnitt.
16371. Tråden skapades med en ThreadStart-delegat som inte har någon parameter.
16372. %1Syntaxfel nära %2
16373. Den aktuella kompatibilitetsnivån är %1.
16374. Filstorleken, den maximala storleken får inte vara större än 2147483647 i enheter om sidstorlek. Filtillväxten får inte vara större än 2147483647 i enheter om både sidstorlek och procent.
16375. Du måste ange en begärantext om du anger ContentLength>0 eller SendChunked==true. Gör detta genom att anropa [Begin]GetRequestStream före [Begin]GetResponse.
16376. Den angivna nyckeln X finns inte i ExpandoObject.
16377. Ingen kanalbindningskontroll utförs eftersom den underliggande plattformen inte har stöd för utökat skydd.
16378. Anger om fältet tillåter redigering av bildfältet.
16379. En FontFamily kan inte ha mer än en FamilyTypeface med samma Style, Weight och Stretch.
16380. Hämtar eller anger en flagga som definierar om SmartLabels kan ritas utanför ritytan.
16381. Det går inte att hämta schema med OPENXML från fjärrtabeller som i '%1'.
16382. Det går inte att byta namn på tabellen eftersom den har publicerats för replikering.
16383. Det går inte att bestämma tabell från datakällan. Använd metoden MetaTable.MapTable för att upprätta en association mellan en datakälla och en MetaTable-instans.
16384. SortDescriptions som har lagts till är inte giltiga. De möjliga lösningarna är att ange CanUserSort för kolumnen till false, eller att använda egenskapen SortMemberPath för kolumnen, eller att hantera Sorting-händelsen i aktuellt DataGrid.
16385. Det går inte att använda en COLLATE-sats för uttryck som innehåller en COLLATE-sats.
16386. SSRP-fel
16387. XML-verifiering: Elementet %1 har kanske inte inställningen xsi:nil="true" på grund av att den inte har definierats som nillable eller för att den har en begränsning på grund av fast värde. Adress: %2
16388. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom SQL Server-instansen inte har tillräckligt med minne.
16389. Det går inte att släppa profilen eftersom den används.
16390. Lagrar datapunkter och standardserieattribut.
16391. Den text som visas för länken till att skapa en ny provideranslutning.
16392. Det går inte att skicka X som ett ref- eller out-argument eftersom detta är en/ett Y
16393. Sorteringen misslyckades. Slut på utrymme eller lås i databasen %1.
16394. Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till socketar
16395. Det går inte att ange AllowRemainingArguments efter att Parse har anropats.
16396. Support-URL för är inte en giltig URL.
16397. Guiden kan inte återställa zonen till standardnivån för säkerhet pga ändringar av andra principnivåer.
16398. Det går inte att fylla mängden X eftersom ett undantag uppstod när standardkonstruktorn anropades för typen Typnamn.
16399. Objekt får inte vara null.
16400. Det går inte att ändra ägaren till en tabell som har en indexerad vy.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions