English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

19001. Kolumnen '%1' har en ogiltig datatyp för attributbaserad XML-serialisering i FOR XML PATH.
19002. ILGenerator-användandet är ogiltigt.
19003. Antagandet misslyckades.
19004. Antal punkter måste vara större än noll.
19005. En matris med fliktypnamn eller fliktyper måste anges
19006. SSL Provider
19007. Det format som ska användas på verb på den nedrullningsbara menyn.
19008. Det går inte att använda kolumnen %1 i %2 %3 i ett index eller i statistik eller som en partitionsnyckel eftersom den har tillgång till användar- eller systemdata.
19009. Det gick inte att hitta ett diagramelement med namnet X i Y.
19010. Du har angett att kommandot X jämför alla värden i SqlDataSource Y men den uppslagslista som skickades till Z är tom. Skicka en giltig uppslagslista till X eller ändra läget till OverwriteChanges.
19011. Registernyckeln har undernycklar och rekursiva borttagningar stöds inte av den här metoden.
19012. Hämtar publikationsinformation.
19013. Bitmappsmetadata är inte kompatibel med denna behållares format.
19014. Ett fel inträffade under sökningen efter det offentliga nyckelcertifikat som är associerat med denna SQL Server-instans: Inget certifikat hittades.
19015. Det gick inte att skapa egenskapen Egenskapsnamn från standardvärdet eftersom standardvärdet har en annan typ.
19016. Det gjordes ett försök att komma åt en sökväg som inte finns på disken.
19017. Det går inte att använda typen Typnamn som typparametern Y i den generiska typen eller metoden Metodnamn. Det finns ingen boxing-konvertering eller parameterkonvertering från Typnamn till X.
19018. Det går inte att ange Content-Type-huvudet till en multipart-typ för denna begäran.
19019. Den angivna @destination_folder är inte en giltig sökväg till en befintlig mapp.
19020. Körtidsversion:
19021. Det gick inte att skapa ett jobb för dynamisk ögonblicksbild som kan generera ögonblicksbilden.
19022. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom dess namn är ogiltigt. Planguidenamnet kan inte inledas med ett #-tecken.
19023. MaxCapacity måste vara ett eller större.
19024. Anvärdardefinierade filgrupper tillåts inte i %1.
19025. Egenskapen X får inte innehålla strängar med värdet null eller tomma strängar.
19026. Typen %1 är en okänd säkerhetskopieringsenhetstyp. Använd typen disk eller tape.
19027. Ogiltigt värde för %1. Giltiga värden är day, days, dd, year, years, yy, yyyy, month, months, mm, week, weeks, wk, hour, hours, hh, minute, minutes, mi.
19028. Den här metoden kan bara anropas efter autentiseringshändelsen.
19029. Operatorn X kan inte användas för en operand av typen Typnamn
19030. Service Broker har inaktiverats i avsändarens databas.
19031. En medlem av typen Typnamn innehåller flera metadataposter med namnet X. Metadataposterna kan komma från ExportMetadataAttribute eller från en egenskap för ett anpassat metadataattribut. Ta antingen bort dubblettposterna eller aktivera metadataposten X att acceptera flera poster via egenskapen IsMultiple för ExportMetadataAttribute eller AttributeUsage.AllowMultiple för anpassade metadataattribut.
19032. Den långa perioden måste vara större än den korta perioden.
19033. Kantlinjebredden måste vara lika med eller större än 0.
19034. Värdet var antingen för stort eller för litet för Double.
19035. HTTP-namnområdet (%1) har ett ogiltigt format. Ange namnområdet i sin kanoniska form.
19036. Skadad .resources-fil. Resursnamnet för index X överskrider strömmens slut.
19037. I ParallelForEach är det ogiltigt att ha en CompletionCondition-egenskap som är null men textmeddelandeegenskapen är null. Ange textmeddelandeegenskapen för ParallelForEach X till en tom sekvensaktivitet.
19038. Profilnamnet %1 finns redan för den angivna agenttypen.
19039. Egenskapssidor
19040. Initiera alla prenumerationer som inte klarat dataverifiering.
19041. Det gick inte att använda röret när det är upptaget av en annan åtgärd.
19042. Utlöses när en rad har markerats i GridView-vyn, efter att markeringen är klar.
19043. Textformateringsmotorn kan inte ange brytningsvillkor på grund av ett fel: X.
19044. Poststorleken är för stor.
19045. Allvarlighetsgraden för %1-versionen av det här meddelandet måste vara samma som allvarlighetsgraden (%2) för us_english-versionen.
19046. Det går inte att begära radantal när MaxProtocolVersion för datatjänsten har angetts till DataServiceProtocolVersion.V1.
19047. MSB3733: Det går inte att öppna indatafilen File Name. X
19048. "%1" stöder inte synkron registrering av utlösare.
19049. X måste ställas in innan Y-aktiviteten Z kan köras.
19050. Routningstjänstmeddelande med ID: X [åtgärd Y] flyttad till säkerhetskopierad slutpunkt Z.
19051. %1 är inte något giltigt index för att aktivera en textsökningsnyckel. En textsökningsnyckel måste vara ett unikt enkolumnsindex som inte kan ha värdet null och som inte är offline, som inte har definierats på en icke-deterministisk eller inexakt beräknad kolumn som inte behålls, samt som består av högst %2 byte. Välj ett annat index till textsökningsnyckeln.
19052. Det går inte att ändra kolumnen '%1' till datatypen %2.
19053. Funktionen %1 kräver %2 till %3 argument.
19054. Inkorrekt %1 har angetts (giltiga värden är större än 0 och skilda från %2).
19055. Intervallförskjutning för rutnät eller markering.
19056. Transaktionen fastnad i utlösaren. Satsen har avbrutits.
19057. Webbdelar som den aktuella webbdelen hämtar information från:
19058. Det lokala variabelområdet stängdes inte korrekt.
19059. Den här SQL Server-instansen rapporterade senast att den använt process-ID %1 klockan %2 (lokal tid) %3 (UTC). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
19060. %1Referens till ett odefinierat namn %2 i namnområdet %3
19061. Ogiltig begränsning för typen %1. Det giltiga totala intervallet för modellgruppen i den begränsade typen måste vara en giltig begränsning av förekomstintervallet för jokertecknet i bastypen.
19062. SecurityContextSource.CurrentAppDomain stöds inte i heterogena tillämpningsdomäner.
19063. Ogiltiga förutsättningar för metoden
19064. Menyalternativets text.
19065. Den text som visas om zonen är tom.
19066. Ogiltig plats.
19067. Ett undantagsfel inträffade när den utökade lagrade proceduren %1 i biblioteket %2 skulle köras. SQL Server avslutar processen %3. Undantagstyp: %4, undantagskod: 0x%5.
19068. Det gick inte att starta servern på grund av otillräckligt mycket minne för beskrivningar. Minska minnesåtgången eller installera mer minne.
19069. Det går inte att ansluta till det feltoleranta indexet. Felaktigt eller saknat SqlCommand-objekt.
19070. Oväntad returkod: X
19071. Egenskapen Egenskapsnamn för TargetName som har angetts för fler än ett EntityPropertyMappingAttribute för resurstypen Typnamn har samma värde. Egenskaperna som är i konflikt är X och Y.
19072. MSBUILD: fel MSB1006: Egenskapen är ogiltig.
19073. Vyn %1 har en INSTEAD OF DELETE-utlösare och kan inte utgöra målet för en DELETE FROM-sats.
19074. Genereras när objektet skapas.
19075. InitialRadius ska vara ett begränsat tal som är större än eller lika med 1.
19076. Värdet på egenskapen subscriber_provider får inte vara NULL.
19077. Det kommando som ska köras för att markera rader.
19078. Y-värdemedlemmar
19079. Bosniska (kyrillisk)
19080. Verifieringen av signaturformat har slutförts.
19081. Den angivna strukturen måste kunna kopieras som ett sammanhängande block (blittable) eller innehålla layoutinformation.
19082. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig syntax för bearbetningsinstruktion
19083. Histogramstöd är inte tillåtet för indatatypen 0x%1.
19084. Strängen X innehåller för många enhetsfilter. Det kan bara finnas ett filter.
19085. ID.VersionID =
19086. Etiketten eller namnet måste peka till en kodgrupp
19087. En föregående återställningsåtgärd avbröts och avslutades inte för filen %1. Återställ antingen den säkerhetskopia som avbröts eller starta om återställningen.
19088. TimeSpan kan inte vara lägre än TimeSpan.Zero.
19089. Mediefamiljen på enheten %1 har markerats som otillåten som tillägg. Ange satsen igen med alternativet INIT för att skriva över mediet.
19090. Det gick inte att stänga eller avbryta tjänsten.
19091. Uppsättning med seriedatapunkter.
19092. Funktionen har inte implementerats ännu. XMLNODEREFS kan inte använda referenser som är tillgängliga i vyer.
19093. Execution of .NET Framework code is disabled. Set "clr enabled" configuration option and restart the server.
19094. Både alternativet Broker Instance och Local Database har angetts i meddelandealternatividentifieraren.
19095. Antalet värden ska vara mindre än eller lika med X, i stället för Y.
19096. Statistiken för alla tabeller har uppdaterats.
19097. Ogiltig privat nyckel. Den privata nyckeln stämmer inte med den offentliga nyckeln för %1.
19098. RESTORE PAGE är inte tillåtet för skrivskyddade databaser eller filgrupper.
19099. Värdet för resulterande antal månader ligger utanför intervallet.
19100. Det trimmade strängvärdet X på indataparametern Y får inte vara längre än Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions