English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12901. Oväntad %1-loggpost, senaste bearbetade FilestreamInfo-nod: {%2, {{%3, %4}, %5, %6, %7, %8}, %9, %10, %11, %12, %13, %14, {%15:%16:%17}, %18, {{%19, %20}, %21, %22, %23, %24}, {%25:%26:%27}}
12902. Det finns ingen fil på platsen X.
12903. Det gick inte att parsa skaluttrycket X eftersom uttrycket är felformaterat.
12904. Parametern @resync_type har värdet %1 trots att prenumerationen aldrig har verifierats.
12905. DTS-paketet %1 finns i en annan kategori.
12906. För .NET Assembly Business Logic Handler måste @resolver_info innehålla klassnamnet i %1 som implementerar gränssnittet Microsoft.SqlServer.Replication.BusinessLogicSupport.BusinessLogicModule.
12907. X innehåller ingen definition för Y och den bästa tilläggsmetodsöverlagringen, Z, har vissa ogiltiga argument
12908. COMPUTE-satsen är inte tillåten i en programsats som innehåller en INTERSECT- eller EXCEPT-operator.
12909. Verifieringen av starkt namn misslyckades. Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen Sammansättningsnamn . Om sammansättningen har fördröjd signering ser du till att verifiering inte görs för token för offentlig nyckel.
12910. Den kapslade mängden X kan inte användas inuti mängden Y.
12911. SQL-undantag nummer X uppstod, meddelande Y.
12912. TransactionManager.Reenlist anropades
12913. Ändringar av läget eller alternativ i databasen %1 kan inte göras just nu. Databasen är i enanvändarläge och en användare är för närvarande ansluten till den.
12914. Minsta längd för lösenord: X. Specialtecken (t.ex. skiljetecken) som krävs: Y.
12915. Fulltextåtgärden misslyckades. '%1'.
12916. Generera SQL-skriptfilen för att lägga till eller ta bort angivna funktioner och utför inte den aktuella åtgärden. Kan användas med följande alternativ: -A, -R, -ssadd och -ssremove.
12917. Ogiltiga tecken i sökvägen.
12918. Det angivna värdet innehåller ogiltiga nyradstecken.
12919. Principen refererar till en sammansättning som inte finns i listan över sammansättningar med fullständigt förtroende.
12920. Providern anger att konflikter uppstod med andra egenskaper eller krav.
12921. Det går inte att kopiera prenumeration. Den här åtgärden går bara att utföra med prenumerationsdatabaser med en enskild fil.
12922. Det tecken som avgränsar katalognamnet från resten av identifieraren i ett textkommando.
12923. Varning! Vid sammanslagning av tabellartiklar måste destination_object vara samma som source_object. Använd source_object även som destination_object.
12924. Det gick inte att hämta kolumnraduppsättningar från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
12925. Alternativen %1 och %2 får inte förekomma i samma programsats.
12926. Det gick inte att hämta sorteringsinformation om kolumnen för måltabellen. Om tabellen inte finns i den aktuella databasen måste namnet kvalificeras med databasens namn (t.ex. [mydb]..[mytable](e.g. [mydb]..[mytable]). Detta gäller även temporära tabeller (t.ex. #mytable som måste anges som tempdb..#mytable)
12927. Ange ett annat lösenord.
12928. Varning! Det gick inte att koppla fulltextkatalogen %1 i katalogen %2. Fulltextkatalogen kan inte kopplas.
12929. Instansen är skrivskyddad.
12930. X används redan av en annan kodgrupp. Kodgrupper måste ha unika namn.
12931. Det format som används för punkterna.
12932. Utlöses när texten i kontrollen ändras.
12933. Reparationsnivån för DBCC-satsen gjorde att denna reparation hoppades över.
12934. Vilken är skillnaden?
12935. Typen Clr för resurstypen kan inte vara en värdetyp.
12936. 'exports' kan inte innehålla mer än ett element när ImportDefinition.ImportCardinality är ImportCardinality.ZeroOrOne eller ImportCardinality.ExactlyOne.
12937. Resursdatabasens version (%1) stämmer inte med den aktuella SQL Server-versionen (%2). SQL Server försökte använda en resursdatabas som har en inkompatibel version. Innan du fortsätter måste kopiera resursdatabasfiler med korrekt version till datakatalogen för SQL Server.
12938. Det finns redan en väntande Discovery-åtgärd som associeras med ett MessageId X. Ange ett annat värde för MessageId-rubriken.
12939. Proceduren förväntar sig parametern '%1' av typen '%2'.
12940. Åtgärden misslyckades eftersom den anropades från en hanterare när arbetsflödet var aktivt. Det krävs att arbetsflödet är inaktivt för att åtgärden ska kunna slutföras och arbetsflödet kan inte köras från en händelsehanterare.
12941. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" rapporterade ett fel under behandlingen av den aktuella transaktionen.
12942. Målservern %1 är redan medlem i gruppen %2.
12943. Det inskickade argumentet är inte serialiserbart.
12944. Den första startparametern måste vara en sträng och den får inte vara tom.
12945. %1-namnet '%2' innehåller fler än det maximala antalet prefix. Det maximala antalet är %3.
12946. Flytta fokus bakåt
12947. CmsSigner måste vara först i signeringskedjan med NoSignature.
12948. Det gick inte att bygga mängden X eftersom körningen av SQL-frågan misslyckades. Se inre undantag för mer information.
12949. Inloggning: %1 %2, serverprocess-ID (SPID): %3, kernel-process-ID (KPID): %4.
12950. Du saknar åtkomstbehörighet till databasen %1.
12951. Den begärda åtgärden kräver en SqlClr-kontext, som endast finns tillgänglig om körningen sker i Sql Server-processen.
12952. Uppdatering stöds inte av datakällan X om inte UpdateCommand har angetts.
12953. Det går inte att hitta säkerhetscertifikatet eftersom säkerhetsobjekt-ID för sökdatabasen (%1) är ogiltigt. Säkerhetsobjektet kan ha släppts efter att konversationen skapades.
12954. Sammansättningen Sammansättningsnamn innehåller ingen kodbas
12955. Händelseprenumerationen misslyckades för X
12956. Det går inte att skapa prenumeration med värdet none i sync_type på en publikation med hjälp av synkroniseringsmetoden concurrent eller concurrent_c.
12957. Attributet Attribut som anges som en schemamappning för X finns inte.
12958. Sessionerna och anslutningarna har avslutats i SQL Server.
12959. Det får endast finnas 1 024 textpekare på rader i en transaktion
12960. Aktiviteten med DisplayName=X och OperationName=Y har QueryCorrelationInitializer med tom MessageQuerySet.
12961. Serieobjekt
12962. Attributschemamappningar för spårning av felaktiga lösenord måste anges för att lösenordsåterställningen ska aktiveras.
12963. Parametervärdet måste vara sync_type eller dest_db.
12964. Aktivitetsdefinitionsobjektet för X verkar vara delat mellan flera noder i arbetsflödet. Ett aktivitetsdefinitionsobjekt ska inte återanvändas inom ett arbetsflöde.
12965. Initieringen av BitmapMetadata ofullständig.
12966. Manipulation är inte aktivt för det angivna elementet.
12967. WizardStep-steget Skapa användare.
12968. %1Namnet %2 anger inte en definierad typ.
12969. Logaritmbasen måste vara lika med eller större än 2,0
12970. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom ett transportsändningsfel inträffade när meddelandet skickades. Se tidigare händelser för mer information om felet.
12971. '%1' är ett ogiltigt namn eftersom det innehåller ett NULL-tecken eller ett ogiltigt unicode-tecken.
12972. En annan användare har definierat ett annat slutresultat för den distribuerade transaktionen som är associerad med UOW %1.
12973. X kan inte anges om porten är öppen.
12974. Det går inte att härleda typargumenten för metoden Metodnamn från användningen. Försök att ange typargumenten explicit.
12975. Ingen fjärranvändare %1 har mappats till lokal användare %2 från fjärrservern %3.
12976. Isolerad lagringsfil
12977. Det gick inte att komma åt metadata för databasen %1 vid rensning av frågemeddelanden. Kontrollera att databasen har återställts och är online.
12978. Säkerhetskopian i filen %1 är giltig.
12979. Serverns named pipe-provider har återupprättat lyssningen på [ %1 ].
12980. Avgör om ett fast antal intervall används på axeln, eller om antalet intervall beror på axelns storlek.
12981. Om en väljare läggs till startas en cykel.
12982. En intern inkonsekvens har uppstått. Detta fel liknar en assert. Kontakta teknisk support för att få hjälp.
12983. Klientprincipens CacheSyncDate (UTC) = X, cachens LastSynchronizedUtc = Y.
12984. Aktiviteter som körs kan inte tas bort.
12985. Saknar tillräckligt område hos återutgivaren för att uppdatera prenumerantens identitetsområde.
12986. partitionsfunktion
12987. Öppnar det oformaterade värdet för den här räknaren direkt. Räknaren måste ha skapats med den här komponenten.
12988. Lägg till nytt fall
12989. Felet Y inträffade när X-principnivån parsades. Standardprincipnivån användes i stället.
12990. X är en XML-typ och den kan inte serialiseras när den är tilldelad till en gränssnittstyp som inte implementerar IXmlSerializable (Y).
12991. Ogiltig datatyp för kolumnen %1. Datatypen får inte vara text, ntext, image, binary, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) eller xml.
12992. Det går bara att använda alternativen No Revert eller Cookie med satsen Execute As på ad hoc-nivån.
12993. En eller flera filer matchar inte primärfilen i databasen. Gör ett nytt försök med rätt filer om du försöker ansluta en databas. Om det är en befintlig databas kan filerna vara skadade och bör återställas från en säkerhetskopia.
12994. Stilen för instruktionerna.
12995. Det går inte att ange egenskapen Visible för en ToolZone. Åsidosätt i stället egenskapen ToolZone.Display.
12996. Loggöverföring \endash loggåterställningsjobb för %1:%2.
12997. Statistisk analys - ogiltig indataparameter.
12998. Filen File Name finns inte.
12999. Räknartyperna matchar inte.
13000. Parametern %1 kan inte vara NULL eller tom om proceduren körs från en %2-databas.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions