English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4001. Det gick inte att generera en asynkron keyset. Markören har avallokerats.
4002. (krypterat kommando)
4003. Argumentet måste initieras med värdet false
4004. Databasen har publicerats med sammanslagningsreplikering.
4005. Värdet är för stort för att representeras av den här formatspecificeraren.
4006. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3 eftersom det inte gick att upprätthålla NC-index som hade associerats med heap.
4007. Kontexten som cachelagrades vid kanallagret kan inte ändras när kanalen har öppnats.
4008. Textattributvärdet X är av typen Typnamn, men den förväntade typen är Typnamn.
4009. Du måste ange ett publikationsnamn.
4010. SQL-medlemskapsprovider.
4011. Konversationsslutpunkten med ID %1 och is_initiator: %2 refererar till ett saknat tjänstkontrakt med ID %3.
4012. Utlöses efter att nodens markeringstillstånd ändras.
4013. Ett försök gjordes att överföra en aktivitet till sluttillståndet när den redan hade slutförts.
4014. Otillräckligt systemlagringsutrymme.
4015. Databasen har bytt namn och är satt i enanvändarläge.
4016. Om fler participantCount-deltagare läggs till kommer antalet deltagare att överskrida det maximalt tillåtna antalet.
4017. Argumentet executionMode innehåller ett ogiltigt värde.
4018. Indexerare för uppsättning med axelskalsegment.
4019. SQL Web Assistant: Mallfilen som angavs i webbuppgiften har felaktig storlek.
4020. Anpassa den här sidan genom att lägga till nya webbdelar från katalogen.
4021. &Läge utan cookies:
4022. Tabellen %1 saknar en identitetsegenskap. Det går inte att utföra en SET-åtgärd.
4023. Det går inte att skapa en worktable-rad som är större än den största tillåtna storleken. Skicka frågan igen med ROBUST PLAN-tipset.
4024. Korrelerade parametrar eller underordnade frågor stöds inte av inlinefunktionen %1.
4025. Medlemmen Medlem har redan angetts för det här objektet.
4026. Ogiltigt egenskapsvärde %1. En lista över tillåtna parametrar för sp_changemergearticle finns i SQL Server Books Online.
4027. Deklarationen för XML-namnområdesprefixet '%1 saknas för FOR XML %2, namn '%3'.
4028. SubAxis namn måste vara unikt. Det finns redan en SubAxis med namnet X i uppsättningen.
4029. Aktiverar tabellen för SQL-cacheberoende.
4030. Ett skadat meddelande har mottagits. Datasegmentet för den offentliga variabeln har fel format.
4031. Artikeln %1 kunde inte läggas till i publikation %2.
4032. Tillåt redigera
4033. Ogiltigt partitionsschema %1 har angetts.
4034. Det går inte att öppna loggen X på datorn Y. Det finns ingen Windows-felkod.
4035. Session Provider
4036. Det går inte att konvertera objekt Objektnamn till typ Typnamn.
4037. Det går inte att komma åt den skyddade medlemmen Medlem via en kvalificerare av typen Typnamn: kvalificeraren måste vara av typen Typnamn (eller ha härletts från den)
4038. Det gick inte att justera utgivarens identitetsintervall för publikationen %1.
4039. Certifikatet har inaktiverats för BEGIN DIALOG
4040. Vill du att sammansättningen ska anges som fullständigt betrodd?
4041. Kontextinstansen är inte ett Chart-objekt.
4042. Det går inte att köra som serversäkerhetsobjekt eftersom säkerhetsobjektet %1 inte finns, typen av säkerhetsobjekt inte går att personifiera eller eftersom du inte har behörighet.
4043. Framtvingandet av en markörplan misslyckades eftersom XML-planen som har skickats till USE PLAN saknar det nödvändiga elementet %1 under elementet . Överväg att använda en XML-markörplan som hämtats från SQL Server utan modifiering.
4044. Matriser som är större än 2 GB stöds inte.
4045. Det gick inte att lägga till kolumnen %1 i tabellen %2.
4046. Det går inte att ersätta det icke-hypotetiska indexet %1 med ett hypotetiskt index med alternativet DROP_EXISTING.
4047. Det går inte att skriva till porten eftersom den är i brytläge.
4048. Axelobjekt - autointervallet har inget giltigt värde.
4049. '%1' är en okänd funktion.
4050. Typen '%1' i sammansättningen '%2' är inte publik.
4051. Den omgivande transaktionen (System.Transactions.Transaction.Current) matchar inte transaktionen som används för denna körningsepisod. Endast en transaktion får användas genom en hel körningsepisod.
4052. Etikettens namn kan inte vara tomt.
4053. Det går inte att återställa loggsäkerhetskopian eller den differentiella säkerhetskopian eftersom inga filer är klara för återställning.
4054. Text som ska visas om e-postadressen redan används när användaren skulle skapas.
4055. När serverinstansen '%2' fungerade som speglingspartner för databasen '%1' uppstod felet %3 med status %4 och allvarlighetsgrad %5. Speglingen av databasen gör paus. Försök lösa felet och återuppta sedan speglingen.
4056. Tabellen %1 klarade radantalsverifieringen (%2). Radräkningsmetod %3 användes (0 = Fullständig, 1 = Snabb).
4057. Fjärrtjänsten har skickat en meddelandetext av typen '%1' som inte matchar kodningsformatet för texten. Detta fel uppstod i meddelandet med konversations-ID '%2', initierare: %3, och meddelandesekvensnummer: %4.
4058. Det gick inte att hitta ett dataobjekt i behållaren. Behållaren måste antingen implementera IDataItemContainer, eller ha egenskapen DataItem.
4059. %1 version %2 används för att köra den utökade lagrade proceduren %3. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
4060. MSB3133: Egenskapen ExcludePermissions är inaktuell. De definierade behörigheterna i zonen Internet eller Lokalt intranät har angetts för den behörighetsgrupp som begärdes av programmet. Om du vill fortsätta att använda en anpassad behörighetsgrupp definierar du den på säkerhetssidan i Projektdesigner.
4061. Det gick inte att hitta en standardprovider för medlemskap.
4062. Delvis betrodda värdar måste aktivera tillägg i aktuell tillämpningsdomän eller i en ny tillämpningsdomän.
4063. Sammansättningsnamn får inte börja med blanksteg eller innehålla tecknen "/", "\" eller ":".
4064. Intervallet får inte vara ett negativt värde.
4065. Mångordig tidigare agentprofil.
4066. Angett DisplayIndex ligger utanför tillåtet intervall. DisplayIndex måste vara större än eller lika med 0 och mindre än Columns.Count.
4067. Måste ta bort en ogiltig cachepost med statuskod == 304(NotModified).
4068. Det måste finnas en formulärtagg med runat=server på sidan för att metoden SetFocus() eller egenskapen Focus ska kunna användas.
4069. EndRead får endast anropas en gång för varje asynkron åtgärd.
4070. %1XML-schemasyntaxen %2 stöds inte.
4071. Det gick inte att konvertera egenskapsvärdet som motsvarar egenskapen Published i SyndicationItemProperty till typen DateTimeOffset.
4072. Count-värdet ingår inte i svarsdataströmmen.
4073. SideBarTemplate måste innehålla en ListView- eller DataList-kontroll med ID X för att navigering via sidorutan ska kunna användas.
4074. Platskarta
4075. Sökning i fulltextkatalogen %1 för databas-ID %2, tabell-ID eller indexerad vy-ID %3 med sökvillkoret %4 misslyckades med okänt resultat (0x%5).
4076. Värdet för typparametern X för MIME är felaktigt eftersom det innehåller undantagstecken trots att det inte stod inom citattecken.
4077. Gränssnittsmetoden måste vara abstrakt och virtuell.
4078. Det gick inte att matcha proxynamnet
4079. SQL Servers inbyggda HTTP-stöd är inte tillgängligt. %1() misslyckades. Fel 0x%2.
4080. Körning av användarkod i .NET Framework har inaktiverats. Aktivera konfigurationsalternativet "clr enabled".
4081. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig ATTLIST-deklarationssyntax
4082. Det går inte att ändra alternativet %1 för master-databasen.
4083. Den underordnade kontrollen i GenericWebPart-delen är null.
4084. Ogiltigt veckoregelsvärde i CultureAndRegionInfoBuilder.
4085. Ett problem uppstod när sökvägen för åsidosättande av aktiviteter (X) skulle läsas in. Y
4086. Resursen var av typen Typnamn i stället för en String - anropa GetObject i stället.
4087. Egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn finns inte eller kan inte nås.
4088. Ogiltig datatyp, Typnamn, för parametervärde av typen Typnamn.
4089. MSBUILD : error MSB1040: ToolsVersion är inte giltig. X
4090. Kolumnen lades inte till korrekt på artikeln.
4091. Denna version av SQL Server stöder inte sammanslagningspublikationer. Släpper befintliga sammanslagningspublikationer.
4092. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, prefix har inte deklarerats
4093. Autentiseringstyp: Typnamn
4094. Det går inte att ange Set för ett fält och Invoke för en metod.
4095. Markörrörelsens intervalltyp.
4096. X är inte en giltig uttryckssträng. Den måste använda följande syntax: [klassnamn,] resursnyckel.
4097. Microsoft SQLServer Stored Procedure Resolver
4098. Använd WITH FORMAT när du vill skapa en ny speglingssäkerhetskopia.
4099. Aktiveringen lyckades.
4100. Stackmodifieraren Deny har blivit inaktuell i .NET Framework. Mer information finns i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155571.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions