English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2201. Det går inte att infoga en rad i en sortering som inte är i radindatafas.
2202. Alla uppräkningar måste ha det underliggande fältet value__.
2203. Det gick inte att ta bort artikellösarinformation %1 från registret.
2204. Den aktuella programrollen har släppts. Det aktuella säkerhetssammanhanget innehåller inget giltigt databasanvändarsammanhang.
2205. MSB3721: Kommandot X avslutades med koden Y.
2206. Det går inte att använda hantering av identitetsintervall eftersom tabellen inte har en identitetskolumn.
2207. Det gick inte att skapa resurshanteraren: %1
2208. Rad %1: Den angivna skalan %2 är ogiltig.
2209. Varning! Det gick inte att koppla fulltextkatalogen %1.
2210. Sessionen har bundits till en transaktionskontext som redan används. De övriga satserna i kommandot ignorerades.
2211. Databashuvudobjektet äger %1 i databasen och går inte att släppa.
2212. Meddelandet kunde inte levereras på grund av att målanvändaren med ID %1 i databas-ID %2 saknar behörighet att ta emot data från kön %3.
2213. En uttrycklig DROP INDEX är inte tillåten i indexet %1. Den används för att tvinga fram %2-begränsningar.
2214. Typen saknas för medlem av typen Object Objektnamn.
2215. Datapunktindex för förklaringsobjektets serie.
2216. Värdet för egenskapen LabelsAutoFitMaxFontSize kan inte vara mindre än 5.
2217. Okänt styrtecken.
2218. Tidsgränsen uppnåddes. Anslutningen har avbrutits.
2219. Loggöverföring är inte installerat på denna instans.
2220. Saknar indata för kodning av metadata för feltolerant index. Indexet är antagligen skadat.
2221. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom attributet Mutator för metoden '%1' i typen '%2' skulle ändras i den uppdaterade sammansättningen och därför att metoden används av en schemabunden funktion eller vy, '%3'.
2222. innehåller en eller flera artiklar som använder prenumerations- eller partitionsbaserad filtrering
2223. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, otillåtet tecken i kvalificerat namn
2224. Antalet databitar per överförd byte.
2225. Den variant som returnerades från Invoke() för medlemmen DISPID_NEWENUM är ogiltig.
2226. Varning: %1'
2227. Skapar ny cachefil på X.
2228. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom bastabellen %2 används flera gånger.
2229. Ett stackspill uppstod i servern vid kompilering av frågan. Förenkla frågan.
2230. Servern %1 är redan en prenumerant.
2231. SecureString stöds endast på datorer med Windows 2000 SP3 eller senare.
2232. Det gick inte att räkna upp processmodulerna.
2233. Följande FOR XML-funktioner stöds inte med listan WITH XMLNAMESPACES: Läget EXPLICIT, direktiven XML SCHEMA och XMLDATA.
2234. Tabell %1: Statistik skapas för följande kolumner:
2235. Typen har ingen konstruktor med en angiven signatur
2236. SignedInfo verifieras med hjälp av nyckeln X, signaturbeskrivningen Y, hash-algoritmen Z och den asymmetriska signaturavformateraren A.
2237. Angiven EndPoint för AddressFamily (X) är inte giltig för denna socket. Använd Y i stället.
2238. %1Endast enkla (valfria) booleska uttryck eller noduttryck* tillåts i villkor och med logiska operatorer, %2 hittades
2239. Det gick inte att bifoga filen %1 som databas %2.%3
2240. Parametern %1 har skickats flera gånger.
2241. Det går inte att uppdatera kolumner i artikeln %1 som används i en sats som anger en logisk postrelation.
2242. Pixelskuggningsschemat måste vara Effect.ImplicitInput eller en instans av BitmapCacheBrush, VisualBrush eller ImageBrush.
2243. De värden som ska användas i Insert(). Dessa parametrar kombineras med de parametrar som ges av databundna kontroller.
2244. Hämtar eller anger namnet för den logg som ska läsas från och skrivas till.
2245. Den angivna flaggan X har inte ett av de giltiga värdena.
2246. Filgruppen %1 finns redan i den här databasen.
2247. Välj en av de installerade versionerna av ASP.NET
2248. Denna logg kan inte återställas eftersom det uppstod en lucka i loggkedjan. Använd nyare säkerhetskopieringar för att överbrygga luckan.
2249. Kanalmottagaren finns inte. Det gick inte att skicka ett asynkront anrop.
2250. Det går inte att direkt ändra mängden webbdelar. Använd i stället metoden WebPartManager.AddWebPart() eller WebPartManager.DeleteWebPart().
2251. Anslutningens användarnamn får inte vara tomt.
2252. This Pop-åtgärd saknar motsvarande Push för att ta bort från stacken eftersom stackdjupet för DrawingContext är noll.
2253. Kompatibilitetsnivån för den här databasen måste vara 70 eller högre för att den ska kunna aktiveras för sammanslagningspublicering.
2254. %1-prenumerantens prenumeration på artikeln %2 i publikationen %3 klarade dataverifieringen.
2255. Argumentet capacity måste vara större än eller lika med noll.
2256. Ett fel påträffades (NT-statuskod 0x%1) vid försöket att starta resurshanteraren för transaktionsfilsystemet, '%2'.
2257. %1-programsatsen kunde inte köras eftersom USE PLAN-tipset inte kan hanteras med %2. USE PLAN kan endast hanteras med SELECT.
2258. Tillfällig omdirigering
2259. Identitetssträngen är för lång. Den får bara innehålla högst %1 tecken.
2260. Ogiltigt egenskap i @propertyname. Använd en av följande egenskaper: %1.
2261. Denna händelse utlöses innan filteruttrycket tillämpas på informationen.
2262. Den nya sorteringskörningen som börjar på sidan %1 hittade ett allokeringsutrymme som inte markerats som delat. Försök igen senare. Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
2263. Det går inte att använda GROUP BY ALL med specialtabellerna INSERTED eller DELETED.
2264. Intervallförskjutning för etiketten.
2265. CreateDatabase stöds inte av providern.
2266. Stackspårning: X
2267. Dubblettetikett har definierats.
2268. Borttagning av raden bröt mot integritetsbegränsningarna för kolumnen eller tabellen.
2269. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom operatorn * används i vyns select-lista för att välja kolumner. Överväg att referera till kolumnernas namn i stället.
2270. Standardutdataström för processen.
2271. Det är inte tillåtet att ange TaskCreationOptions.SelfReplicating för en Task.
2272. Minst ett typargument är inte av körningsmiljötyp.
2273. DBCC DBREPAIR: %1 index återställt för %2.%3.
2274. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till en intern provider för systemraduppsättningar. Överväg att inte indexera den här vyn.
2275. Prenumerationen(erna) har återinitierats.
2276. URL till den bild som ska användas som nedre avgränsare på menyns statiska del.
2277. Det går inte att evaluera en VarArgs-funktion.
2278. Överföringskön refererar till ett ogiltigt konversations-ID: %1.
2279. MSB3260: Det gick inte att hitta några distribuerbara filer för målversionen av Framework på platserna för FullFrameworkFolders.
2280. Felaktig information om ledigt utrymme i PFS för sida %1 för objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6). Förväntat värde %7, faktiskt värde %8.
2281. Det går inte att använda alternativet /regfile med alternativet /tlb
2282. Storleken för X är för lång. Den får inte vara längre än Y tecken.
2283. Ogiltig parameter %1 har angetts för %2.
2284. Värdet för typparametern X för MIME är felaktigt eftersom det inte gick att hitta något avslutande citattecken trots att parametervärdet föregås av ett citattecken.
2285. DBCC kan inte frigöra DLL %1. DLL-filen används.
2286. Otillräckligt med utrymme i tempdb för radversioner. Du behöver krympa versionslagringen för att frigöra utrymme i tempdb. Transaktionen (id=%1 xsn=%2 spid=%3 elapsed_time=%4) har tilldelats lägst prioritet och den kommer att återställas vid åtkomst till versionslagring. Om problemet kvarstår är den sannolika orsaken fel storlek på tempdb eller tidskrävande transaktioner. Mer information om hur du konfigurerar versionshantering i tempdb finns i SQL Server Books Online.
2287. En slutpunktskonfiguration av typen X kunde inte läsas in från announcementEndpoints-elementet eftersom slutpunktskonfigurationen resulterar i en standardslutpunkt av typen Typnamn. Slutpunktselementet måste vara av en typ som resulterar i en standardslutpunkt av typen Typnamn eller en typ som härleds från det.
2288. Det gick inte att hitta tabellen X i databasen.
2289. Användaren är inte lokal, försök med en annan sökväg.
2290. Endast WorkflowApplications som har konfigurerats med ett InstanceStore kan göras beständiga eller inaktiveras.
2291. Markera till slutet
2292. X anropades med en ogiltig parameter.
2293. Module-objektet som innehåller medlemmen får inte ha värdet null.
2294. SQLBrowser-tjänsten kunde inte allokera minne.
2295. Det går inte att hitta filen File Name.
2296. Det gick inte att hitta någon anteckning med namnet X i anteckningsuppsättningen för diagrammet.
2297. %1.%2.%3 : SqlFacetAttribute kan inte användas för metoder för hämtning eller inställning av en egenskap. Det ska användas för egenskapen.
2298. Det objekt som ska läggas till är inte ett Legend-objekt.
2299. Namnet på den provider som ska användas för att fylla datakällkontrollen.
2300. Det går inte att göra %1-databasen borttagbar.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions