English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3601. Mappningsfragment kan inte kopplas. Kontrollera att varje mappningsfragment mappar till en nyckel där det ska kopplas till ett av de övriga mappningsfragmenten.
3602. Klicka på Lägg till
3603. Objektet måste vara av typen UInt32.
3604. Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
3605. Ange både %1 och %2 eller inget av alternativen.
3606. inbyggt funktionsnamn
3607. Indexeraregenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn visar ingen setter-accessor.
3608. Transaktionen kan inte återställas inuti en användardefinierad rutin, utlösare eller aggregering eftersom transaktionen inte startades på den CLR-nivån. Ändra programlogiken till att använda strikt transaktionskapsling.
3609. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Hanteraren för avbrott utlöste ett undantag. Hanteraren angavs genom InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler-metoden.
3610. StatementType Typnamn kan inte användas här.
3611. Profilen som används av sammanslagningsagenten för att utföra verifiering av radantal och kontrollsumma.
3612. Servern %1 har inte konfigurerats för %2.
3613. Metoden 'public static x Null { get; }' saknas
3614. Det går inte att ta bort den här rollen eftersom den innehåller användare.
3615. Det gick inte att konvertera AppSetting Inställning till typen Typnamn för egenskapen Egenskapsnamn.
3616. Användarnamnet för det konto som har associerats med posten av det skrivande tillämpningsprogrammet.
3617. Ogiltigt vytillstånd. X
3618. Målkön är upptagen. Meddelandena som ska levereras är placerade i kö.
3619. Databasspegling har inaktiverats av administratören för databasen %1.
3620. Fel inträffade under analys av DTS-flöde vid rad %1, kolumn %2.
3621. %1 krävs för heterogena publikationer.
3622. skriv
3623. Typnamn måste anges för denna provider.
3624. Dataströmmen stöder inte Flush.
3625. Den angivninga strängen har inte det format som krävs för en e-postadress.
3626. En Send-aktivitet måste antingen konfigureras med en slutpunkt eller korreleras med en tidigare upprättad kontext med hjälp av CorrelatesWith.
3627. Det går inte att konvertera ett primärt XML-index till ett sekundärt index med alternativet DROP_EXISTING. '%1' är ett primärt XML-index.
3628. Bildfilens livslängd minskades till X minuter.
3629. Typen för knappen Avbryt.
3630. Det går inte att skapa en System.Void-instans dynamiskt.
3631. Databasen har publicerats.
3632. Egenskapen Visible för en View-kontroll kan bara anges genom att ändra den aktiva vyn för en MultiView.
3633. GUID-strängen får endast innehålla hexadecimala tecken.
3634. Accessormetoden får inte innehålla VarArgs.
3635. CommunicationObject, starta Open
3636. Medlemmen Medlem hittades inte.
3637. Objektet är inte ett DataControlField-objekt.
3638. Det gick inte att köra frågan "%1" mot OLE DB-providern "%2" för den länkade servern "%3". %4.
3639. Det går inte att använda OUTPUT-satsen i en INSERT...EXEC-programsats.
3640. Körningstillståndet har redan initierats för körningen och kan inte uppdateras. Läs in tillståndet från beständighet igen.
3641. Värdena 'default' och 'fixed' är inte tillåtna för element av denna typ: '%1'.
3642. Den angivna algoritmen X och nyckeln för RSA-säkerhetstoken matchar inte.
3643. SQLOLEDB-providern stöds inte längre. Använd SQL Native Client (SQLNCLI) för ad hoc-anslutning till SQL Server.
3644. I EXECUTE kan procnamn bara vara en litteral eller variabel av typen char, varchar, nchar eller nvarchar.
3645. Det verktyg du använder kan inte hantera massinläsning från värddatorn. Använd ett lämpligt verktyg för detta kommando.
3646. Skalbrytningslinjens format.
3647. SQL Server avslutar den här processen.
3648. Bäddar in den angivna resursen.
3649. Ett oväntat fel uppstod när lösenordet skulle verifieras.
3650. Anonyma prenumeranter eller prenumeranter på denna server får inte skapa sammanslagna publikationer.
3651. Textvärdet.
3652. Knappen Föregående
3653. X är en tvetydig variabelreferens. VisualBasic-identifierare är skiftlägeskänsliga.
3654. MemberDescriptors av typen Typnamn stöds inte.
3655. En CompensableActivity kan inte kapslas inuti en TransactedReceiveScope.
3656. version, kultur eller offentlig nyckel stämmer inte
3657. %1Det obligatoriska attributet %2 i XSD-elementet %3 saknas.
3658. Det gick inte att initiera DCOM (CoInitializeEx returnerade %1). Heterogena frågor och fjärranrop är inaktiverade. Kontrollera DCOM-konfigurationen med Komponenttjänster i Kontrollpanelen.
3659. Datumets format är inte giltigt.
3660. En av åtgärderna hade värdet null.
3661. Versionerna av PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll eller D3d9.dll matchar inte. Kontrollera att dessa DLL-filer kommer från samma källa.
3662. Använder cachelagrad referens.
3663. Kolumnen %1 har inget standardvärde.
3664. Fel 0x%1 (NT-statuskod) påträffades när SQL-servern försökte hämta '%2' från resurshanteraren för transaktionfilsystemet vid '%3'.
3665. Det går inte att referera till en tillfällig modul från en modul som inte är tillfällig.
3666. Det går inte att öppna LOB-objektet i läge X när det redan har öppnats i läge Y.
3667. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (användardefinierad typ) har en ogiltig användartyp.
3668. Den begärda resursen har inte ändrats och måste hämtas från cachelagringen.
3669. Summan av X och Y är större än buffertens längd.
3670. Parametern @publisher måste vara NULL för SQL Server-utgivare.
3671. Attributet (%1) finns, men raden (%2) in sys.%3%4 ska inte ha detta attribut.
3672. Ange Exclusive-flaggan för princip-satsen
3673. Det värde som anges med parametern X måste vara mellan noll och det värde som anges med parametern för lösenordets längd.
3674. Det finns inga logginställningar för prenumerantservern %1, prenumerantdatabas %2, webbserver %3 Använd sp_addmergelogsettings för att lägga till inställningarna.
3675. Biblioteket för SQL-nätverksgränssnittet kunde inte registrera SPN (Service Principal Name) för SQL Server-tjänsten. Fel: %1. Den integrerade autentiseringen komma att skickas tillbaka till NTLM i stället för Kerberos på grund av att det inte gick att registrera SPN. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ytterligare åtgärder krävs endast om Kerberos-autentisering krävs enligt autentiseringsprinciperna.
3676. Verifiering av kontrollsummorna stöds inte eftersom publikationen tillåter DTS. Använd endast verifiering med radantal.
3677. Den begärda åtgärden kräver en Sql Server-körningstråd. Den aktuella tråden startades av en annan användarkod eller av en motorkod som inte är Sql Server.
3678. X tas bort.
3679. Inga webbdelar har anslutningar som ändras.
3680. Den angivna säkerhetskopian finns inte i samma återställningssökväg som databasen och går inte att välja för användning på en onlinefilåterställning.
3681. Det finns ingen post i sysdevices för säkerhetskopieringsenheten '%1'. Uppdatera sysdevices och kör satsen på nytt.
3682. SQL Web Assistant: Det gick inte att söka efter och släppa den nödvändiga utlösaren för att uppdatera webbsidan.
3683. Kolumnen %1.%2 eller den refererande kolumnen %3.%4 i sekundärnyckeln %5 är en tidsstämpelkolumn. Det går inte att använda den här datatypen med sammanhängande referensintegritetsbegränsningar.
3684. X har namnet Y. ResourceDictionary-innehåll ska inte namnges eftersom instansskapandet skjuts upp.
3685. BACKUP LOG kan inte ändra databasen eftersom den är skrivskyddad. Säkerhetskopieringen fortsätter, men efterföljande säkerhetskopior kommer att duplicera allt i denna säkerhetskopia.
3686. Användaren måste befinna sig i master-databasen.
3687. Det gick inte att hitta typen Typnamn i sammansättningen Sammansättningsnamn .
3688. Systemdatabaserna master, model, msdb och tempdb kan inte frigöras.
3689. Saknar förbrukarschema
3690. Tabellnamnet saknas i argumenten.
3691. Det format som används på etiketterna för de UI-element som används för redigering.
3692. Egenskapen schema_option för en sammanslagen artikel kan inte ändras efter att en ögonblicksbild har genererats för publikationen. Om du vill ändra egenskapen schema_option för denna artikel måste motsvarande sammanslagna publikation släppas och återskapas.
3693. Denna kanalhanterare kräver att IP-protokollversion 4 eller version 6 installeras på datorn, men ingen kändes av. Verifiera datorns nätverkskonfiguration.
3694. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom datatyper som är nya för SQL Server 2000 finns i en av dess artiklar.
3695. SET LANGUAGE misslyckades eftersom %1 inte är ett officiellt språknamn eller språkalias på denna SQL Server.
3696. Inkommande TDS-protokoll är inkorrekt. TDS-huvudena innehåller fel.
3697. Hämtar eller anger ritformatet för ett 3D-pyramiddiagram.
3698. Tillåt inte
3699. Yi (Kina)
3700. Flytta till slutet

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions