English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7001. En krypteringsåtgärd misslyckades. Det här felet indikerar att det finns ett allvarligt problem i SQL Server. Mer information finns i felloggen i SQL Server och i händelseloggarna i Windows.
7002. DetailsView med ID X saknar egenskaper och attribut som fält kan genereras från. Kontrollera att datakällan inte är tom.
7003. Referens för X
7004. Strängen identifierades inte som en giltig DateTime-sträng eftersom veckodagen var felaktig.
7005. Visa användarvy
7006. Värdet som har angetts för @shutdown_agent i artikeln %1 måste vara 0 eller 1.
7007. Ogiltigt BATCHID %1 har angetts.
7008. Egenskapen X kräver Microsoft WindowsNT eller ett WindowsNT-baserat operativsystem.
7009. "Ogiltigt värde X för det egna attributet Attribut.
7010. Kontextobjekttypen Typnamn härleds från basobjekttypen för X. Skicka alltid objekttypen för baskontext.
7011. Det går inte att hitta ett schemalås med referensen %1.
7012. Det gick inte att återställa databasen %1 (databas-ID %2) på grund av olösta transaktionsresultat. Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) skapade transaktioner men MS DTC kunde inte fastställa lösningen. Lös problemet genom att antingen korrigera MS DTC, återställa databasen från en komplett säkerhetskopia eller reparera databasen.
7013. Datapunktordningsfel för cirkeldiagram - punkterna Front och Back har inte tilldelats.
7014. datatypen 2-bytes heltal
7015. _Switch ViewingMode
7016. En mottagare måste anges.
7017. Det går inte att lägga till en resurs till en tillfällig modul eller tillfällig sammansättning.
7018. Orsak: Initieringsfel.
7019. Båda accessorerna måste vara statiska.
7020. Axelpiltyp.
7021. Hämtar eller anger det Y-värde som används som en dataetikett.
7022. Det gick inte att hitta typen Typnamn
7023. Den tredje parametern för tabellalternativet text in row är ogiltig. Den bör vara on, off, 0 eller ett tal mellan 24 och 7000.
7024. Du har inte behörighet att köra %1.
7025. Ogiltigt ursprung. Se System.IO.SeekOrigin.
7026. Mer information finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131738.
7027. Argumenten för en aktivitet som körs har ändrats.
7028. Loggöverföring \endash varningsjobbschema.
7029. En referenscykel för slutpunkten upptäcktes i konfigurationen. Följande referenscykel måste tas bort: X.
7030. Buffrade X byte.
7031. MemberData innehåller ett ogiltigt antal medlemmar.
7032. (avsluta med fel)
7033. Det går inte att skapa sekundärnyckeln %1 eftersom den refererar till objektet %2 vars grupperade index %3 är inaktivt.
7034. Det går inte att konvertera aktuella byte (X) till UTF-16-tecken: Y
7035. MaxRange och MinRange är inte giltiga eftersom de inte är av typen IComparable.
7036. Sökvägen får inte vara en enhet.
7037. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (XML) har en ogiltig databas eller ett ogiltigt schema.
7038. Innehåll i och format på det e-postmeddelande som innehåller meddelandet om att användaren har skapats.
7039. Hämta konfigurerad slutpunkt.
7040. Hämtar/anger denna sidas masterPageFile.
7041. Hämtar eller anger anteckningens höjd. Ange som Double.NaN('NotSet') för att beräkna anteckningstextens storlek automatiskt.
7042. Det finns redan ett replikeringsagentjobb (%1) för den här prenumerationen.
7043. Det finns ingen registrerad modul för detta autentiseringsschema.
7044. Resultattypen Typnamn får inte vara abstrakt och måste innehålla en standardkonstruktor.
7045. InvokeMethod Metodnamn - metoden är statisk.
7046. Den aktuelle användaren har inte behörighet att öppna föregående sida.
7047. Binding-egenskapen kan inte anges för en slutpunkt av typen X.
7048. FOR XML AUTO kan inte generera en URL-adress för binära data om en primärnyckel också är binär.
7049. %1 har inte fått behörighet att använda proxy %2.
7050. Tabellfel: Korsobjektlänkning. Sidan %1->nästa i objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) refererar till sidan %7 i objekt-ID %8, index-ID %9, partitions-ID %10, allokeringsenhets-ID %11 (typ %12), men finns inte i samma index.
7051. SQL Web Assistant: @singlerow måste vara 0 eller 1. Det går inte att ange den här parametern med @nrowsperpage.
7052. Det går inte att lägga till flera PRIMARY KEY-begränsningar i tabellen %1.
7053. Det mål som ska användas när noden valts.
7054. Fler än en resurstyp med namnet X hittades. Namn på resurstyper måste vara unika.
7055. StartingNodeUrl kan inte anges om StartFromCurrentNode = true.
7056. 3D-cirkeletiketter - ogiltigt index.
7057. Det går inte att ändra relationens tillstånd till ett annat tillstånd än added eller detached om käll- eller målentiteten är i tillståndet added.
7058. Inlineschema stöds inte med FOR XML PATH.
7059. Storlek kort bläddring i vyn.
7060. Ett skadat meddelande har mottagits. Handskakningsverifieringshuvudet har fel format.
7061. Providern rapporterade ett oväntat katastrofalt fel.
7062. ALTER DATABASE misslyckades. Den angivna sammanlagda storleken måste vara 1 MB eller mer.
7063. Metoden RegisterZone kan inte anropas efter att sidan har initierats.
7064. Verb som avbryter ändringarna och stänger EditorZone.
7065. Ett fel inträffade under sökningen efter det offentliga nyckelcertifikat som är associerat med denna SQL Server-instans: Certifikatet som hittades är för stort.
7066. Det uppstod ett undantagsfel när metoden OnImportsSatisfied anropades för typen Typnamn.
7067. Tilläggsbassammansättningen Sammansättningsnamn är identisk med värdvyn för tilläggssammansättningen, med undantag av versionsnumret. Inläsaren stöder inte inläsning av dessa i samma tillämpningsdomän. Aktivera den i en isolerad tillämpningsdomän eller byt namn på tilläggsbassammansättningen.
7068. Lässpårningsloggar:
7069. Ett fel uppstod under krypteringen.
7070. Värdet på egenskapen "Egenskapsnamn" (X) måste vara mindre än eller lika med värdet på egenskapen "Egenskapsnamn" (Y) .
7071. Den angivna parametern X av typen Typnamn är inte giltig. Endast skalära parametrar (t.ex. Int32, Decimal och Guid) stöds.
7072. Åtgärdens tidsgräns har överskridits.
7073. CREATE SCHEMA misslyckades på grund av tidigare fel.
7074. Färg som används för att rita sammanflätade remsor för axlarna.
7075. Ogiltigt värde för typen Typnamn, värdet måste vara av typen SiteMapNode.
7076. Kan inte lägga till text i X.
7077. En ogiltig NULL-parameter har angetts. Det går endast att skapa XML-schemasamlingar av ett värde som inte är NULL.
7078. Engelska (Malaysia)
7079. Huvudkopian av databasen %1 påträffade felet %2, status %3, allvarlighetsgrad %4. Databasspegling har pausats. Försök att åtgärda felorsaken och återuppta speglingen.
7080. Det gick inte att aktivera eller inaktivera begränsningen. Se tidigare felmeddelanden.
7081. Det går inte att använda överföringskötabellen i databasen.
7082. XO-diagram - det går inte att kombinera den här diagramtypen med andra diagram.
7083. Diagramområdets väggbredd måste vara mellan 0 och 30 bildpunkter.
7084. Skapar hård länk för kopiering av X till Y.
7085. Ett EndpointNameMessageFilter är konfigurerat att matcha slutpunkten med namnet X men det finns ingen inkommande slutpunkt på tjänsten med detta namn.
7086. Ändrade databasens kontext till %1.
7087. Fel vid försök att befordra transaktionen.
7088. Den angivna publikationen finns inte.
7089. Felaktig allokering av identitetsområde upptäcktes när allokeringsinformationen loggades på distributören för utgivaren %1, , publisher_db %2, publikation %3 och artikel %4.
7090. Det gick inte att läsa av resultatmängden på nytt från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2". %3.
7091. SQL Server Express måste vara installerat på datorn.
7092. Ogiltig URI. URI-schemat är inte giltigt.
7093. EditorPart saknar ID.
7094. Det nya standardvärdet har bundits till en eller flera kolumner med den angivna användardatatypen.
7095. datatypen decimal
7096. Elementet finns inte eller har gjorts virtuellt. Använd mönstret VirtualizedItem om detta stöds.
7097. Det går inte att hoppa till den odefinierade etiketten X.
7098. Svarets aktualitet ligger inte inom principens gränser.
7099. Ordlista, rensa
7100. Ogiltig elementtext, X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions