English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11001. SQL Web Assistant: Kolumner med datatypen image kan inte ha mallar.
11002. GetRemainingArguments får inte anropas om inte AllowRemainingArguments har angetts till true.
11003. Onlineåterställning till databasen %1 misslyckades. Det kan vara lämpligt att utföra återställningen frånkopplat i stället. En frånkopplad återställning startas med BACKUP LOG WITH NORECOVERY.
11004. Den inbyggda funktionen newsequentialid() kan endast användas i ett DEFAULT-uttryck för en kolumn av typen uniqueidentifier i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-programsats. Den kan inte kombineras med andra operatorer för att bilda ett komplext skalärt uttryck.
11005. Du måste använda elementcentrerad mappning med OPENXML om någon av kolumnerna är av typen XML.
11006. Det gick inte att hitta några resurser för den angivna kulturen (eller den neutrala kulturen) på disken.
11007. Autentiseringsinställningar
11008. Metoden ClockController.Seek anropades med argument som beskriver en sökdestination som söker ett underordnat objekt med Slip men utan definierad varaktighet. Det är oklart om vi söker det underordnade objektet eller söker vidare efter det underordnade objektets varaktighet.
11009. %1: Den här funktionen har inte implementerats.
11010. Det gick inte att skapa en instans av klassen %1. Kontrollera att Msxmlsql.dll finns i installationen av SQL Server.
11011. Medlemskapsproviderns namn är ogiltigt.
11012. Det går inte att infoga parametern %1 med INSERT i tabellen %2
11013. Det går inte att ändra tabellen %1 eftersom ett eller flera icke-grupperade index finns i en filgrupp som inte är online.
11014. Det går inte att köra sp_dropmergearticle om publikationen har en prenumerant som körs på en version av SQL Server 2000 eller tidigare. Släpp och omskapa publikationen utan artikeln %1 eller ge kompatibilitetsnivån på publikationen %2 värdet 90RTM före anropet till sp_dropmergearticle.
11015. Det angivna källobjektet måste vara ett vyobjekt om det ska vara som en artikel av typen endast vyschema.
11016. Ogiltiga serialiserade data.
11017. Varning! Join-ordern har utförts eftersom ett lokalt join-tips har använts.
11018. Argumentet X får inte skickas med nyckelordet Y
11019. Fulltextindexspråket i kolumnen %1 är inte ett språk som kan användas i fulltextsökning.
11020. HtmlHead kan inte renderas utan en referens till Page-instansen. Kontrollera att huvudet har lagts till i kontrollträdet.
11021. OnDeserialization-metoden anropades fast objektet inte deserialiserades.
11022. Egenskapen MaxReceivedMessageSize för LocalTransportBindingElement måste vara Int64.MaxValue.
11023. Det går inte att lösa inläsningstips för objektet %1 eftersom objektet inte är en användartabell.
11024. Det gick inte att skapa filen File Name.
11025. PauseWhenPersistable kan endast anropas när IsPersistable har värdet False.
11026. Information: Ifyllningen av fulltext%1 för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4) har avbrutits av användaren.
11027. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBindReclaimedLockException för att binda InstanceHandle till en låst instansversion, men InstanceHandle är inte bunden till en ägare. En InstanceHandle måste först vara bunden till en ägare för att kunna bindas till ett lås.
11028. %1.%2.%3: Egenskapen %4 för SqlFacetAttribute har ett ogiltigt värde.
11029. Det går inte att använda satsen DEFAULT_SCHEMA med en Windows-grupp eller huvudobjekt som har mappats till certifikat eller asymmetriska nycklar.
11030. Returnerar den egna referensen för den här processen. Referensen är endast tillgänglig om processen startades med den här komponenten.
11031. Angivet URI är ogiltigt.
11032. Moduler som har lästs in av den associerade processen.
11033. MSB3134: Behörighetsgruppen som begärdes av programmet överskrider de behörigheter som tillåts av zonerna Internet eller Intranät. Välj Fullständigt förtroende, eller definiera en anpassad behörighetsgrupp på säkerhetssidan i Projektdesigner om du vill fortsätta att använda partiellt förtroende.
11034. Sorteringsordningen X har angetts två gånger.
11035. Möjlig schemaskada. Kör DBCC CHECKCATALOG.
11036. Den angivna matrisen hade inte förväntad rang.
11037. Det går inte att stoppa jobbet %1 (id %2) eftersom ingen jobbserver eller server har definierats för jobbet. Koppla jobbet till en jobbserver genom att anropa sp_add_jobserver.
11038. Varning! Tabellen %1 är publicerad för sammanslagningsreplikering. Ominitiera berörda prenumeranter eller kör sp_addtabletocontents för att säkerställa att den tillagda informationen finns med i nästa synkronisering.
11039. Ogiltig behörighetsgrupp X
11040. Varning! Information kan avslöjas om du använder en IDENTITY-kolumn i en tabell med säkerhet på radnivå.
11041. Den refererade CLR-typen Typnamn är inte entydig. Den finns både i sammansättning Sammansättningsnamn och i sammansättning Sammansättningsnamn .
11042. XQuery: Namnet som har angetts för sql:variable(%1) är inte ett giltigt SQL-variabelnamn. Variabelnamnen måste börja med ett @-tecken följt av minst ett tecken.
11043. Den behållare som anges i anslutningssträngen finns inte.
11044. En lyssnare utan specificerat typnamn refererar till avsnittet sharedListernes och kan inte ha några andra attribut än Name. Lyssnare: X.
11045. 100-procentstaplade serier måste ha samma antal punkter.
11046. Aktiveringsargumenten och programförtroendet för AppDomain måste motsvara samma programidentitet.
11047. Förbereder eventuell tillväxt till %1 GB med Hot Add Memory.
11048. För att återställningen skulle kunna genomföras expanderades loggfilen %1 så att den nu är större än den maximala storleken. Efter återställningen bör du antingen öka loggfilens storlek i databasen eller schemalägga säkerhetskopiering av loggarna oftare (i modellerna fullständig återställning eller massåterställning).
11049. Den här referensen är inte CopyLocal eftersom egenskapen CopyLocalDependenciesWhenParentReferenceInGac har värdet False och alla överordnade referenser för referensen går att hitta i GAC.
11050. Ersätt sammansättningskonfigurationen
11051. Serveralternativet %1 är inte tillgängligt i den här versionen av SQL Server.
11052.

C#


11053. Negativ offset eller längd under skrivning.
11054. OPENXML tillåter endast en deklarering av prefix för metaproperty-namnområde i sp_xml_preparedocument.
11055. Förklaringsobjektets bild.
11056. Anger om Compilation-avsnittet är låst.
11057. Det gick inte att hitta en del av sökvägen.
11058. AbortInstance kan inte anropas från arbetsflödestråden eftersom det skulle kunna resultera i ett inkonsekvent tillstånd.
11059. Equals() och/eller GetHashCode() för typen Typnamn åsidosattes inte korrekt.
11060. Tillämpningsprogrammets fysiska sökväg har ändrats från X till Y.
11061. Aktuell dispatcher kan inte hittas.
11062. Filen File Name har rensats.
11063. Försök att hämta den logiska sidan %1 i databasen %2 misslyckades. Den tillhör tilldelningsenheten %3 inte %4.
11064. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3.
11065. Medlemmen med namnet X finns inte för typen Typnamn.
11066. Lägg till en ny sammansättning
11067. Index för det dataobjekt som visas i kontrollen.
11068. Det går inte att utvidga från källtyp till måltyp, eftersom källtypen är en primitiv typ eller på grund av att konverteringen inte kan utföras.
11069. Servern %1 är redan en utgivare.
11070. Värdet för FirstDayOfWeek är inte giltigt.
11071. Det går inte att fortsätta den aktuella åtgärden. Minnet för prestandaräknarna har skadats.
11072. Det går inte att skapa mer än en utgående anslutning för den här aktiviteten.
11073. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sida %6, rad %7: Raden innehåller en versionstidstämpel med värdet NULL, men versionskedjepekaren har inte värdet NULL. Versionskedjan pekar på sida %8, fack %9.
11074. Lösenordet har redan skapats för databasen %1.
11075. Det gick inte att auktorisera filen för begäran.
11076. %1Heterogena sekvenser är inte tillåtna i %2. %3 och %4 hittades.
11077. Den här förtroendenivån tillåter inte att sammansättningar körs.
11078. Det gick inte att verifiera parametern X: Y
11079. Typen Typnamn är inte tillgänglig i målversionen av Framework.
11080. Typen Typnamn måste representera en uppräkningstyp.
11081. Du kan inte använda FILESTREAM_ON när en tabell saknar FILESTREAM-kolumner.
11082. Metoden Metodnamn har X, men den avgränsade typen Typnamn har inget ServiceContractAttribute. X kan endast användas för metoder av ServiceContractAttribute-typer.
11083. Den härledda tabellen %1 kan inte uppdateras eftersom ändringen påverkar flera bastabeller.
11084. ANONYMOUS-stöd är inte tillgängligt i samband med HTTP-slutpunkter tillsammans med andra autentiseringsscheman.
11085. Återställning av databasen %1 (%2) har genomförts till %3%% procent (ungefär %4 sekunder kvar). Fas %5 av 3. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
11086. Aktivera en databas för SQL-cacheberoende.
11087. Endast ?aren av DTS-paketet %1 eller en medlem i sysadmin-rollen kan släppa paketet eller någon av dess versioner.
11088. Varning! Namnet på indexet %1 (index_id = %2) över objekt-ID %3 i databasen %4 ändrades till %5 eftersom det namnet redan är upptaget av ett annat index över samma objekt.
11089. Ärvda auktoriseringsregler
11090. Hämtar eller anger flagga för SmartLabels-algoritm.
11091. Uppdateringsbara prenumerationer: Återställer transaktionen.
11092. En korrigering för ett objekt som implementerar ISerializable eller har ett surrogat upptäcktes för ett objekt som SerializationInfo inte var tillgängligt för.
11093. Förväntade att typerna i mängden är av typen Typnamn.
11094. Ett fel inträffade med flermålskonverteraren när ett Xml Schema skulle skrivas. En null-sträng eller en tom sträng returnerades.
11095. Det gick inte att publicera artikeln med identityrangemanagementoption inställd på Auto på grund av att det uppstod ett eller flera fel.
11096. DateTime-värden som är större än DateTime.MaxValue eller mindre än DateTime.MinValue efter konvertering till UTC kan inte serialiseras till JSON.
11097. Sammansättningen saknar ett sammansättningsnamn. Sammansättningen måste ha ett giltigt sammansättningsnamn för att kunna registreras för användning i COM.
11098.
11099. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder fulltextpredikatet CONTAINS eller FREETEXT. Överväg att ta bort CONTAINS eller FREETEXT eller att inte indexera vyn.
11100. Parametern %1 stöds inte längre och ska inte användas. Mer information finns i dokumentationen för %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions