English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4301. VARNING! Anpassade mappningar av datatyper stöds ej.
4302. Detta meddelande har släppts eftersom TO-tjänstnamnet överskrider den maximala storleken %1 byte. Tjänstens namn: "%2". Meddelandekälla: "%3".
4303. FOR XML EXPLICIT kan inte kombinera flera förekomster av ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN, och/eller NMTOKENS i kolumnnamn '%1'.
4304. Förskjutning av remsas eller linjes startposition. Om en enstaka linje eller remsa ritas anges värdet i absoluta koordinater. För serien med linjer/remsor anger värdet förskjutningen från minimivärdet.
4305. SQL Web Assistant: Parametern @query måste anges.
4306. Den text som visas intill den nedrullningsbara listan för målzonen.
4307. Ge sammansättningar &åtkomst till följande socketar:
4308. Det format som används för det markerade alternativet på menyns dynamiska del.
4309. Ingen tideräkning angavs.
4310. Parametern '%1': Det fanns inkompatibla XML-attribut. Attributen '%2' och '%3' får inte finnas samtidigt på en parametervärdenod av typen '%4' (i namnområdet '%5').
4311. SQL-cacheberoenden stöds inte av datakällan X. Om en kontroll är härledd från SqlDataSource och har en egen implementation måste kontrollen åsidosätta metoden SaveDataToCache().
4312. Det går inte att säkra kanal X. Använd en kanal som implementerar ISecurableChannel
4313. Åtgärden kunde inte utföras eftersom WorkflowInstance X är olåst.
4314. Det gick inte att hitta den begärda spårningen.
4315. Befintlig cachepost tas bort enligt metod = Metodnamn.
4316. Skapa ett nytt konto
4317. Ett säkerhetsvillkor uppfylldes inte under autentiseringen. Krav: X, förhandlade: Y.
4318. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansnyckeln inte var associerad med en instans. Detta kan bero på att instansen eller nyckeln rensats, eller på att nyckeln är ogiltig. Nyckeln kan vara ogiltig om meddelandet den genererades från skickades vid fel tid eller innehöll felaktiga korrelationsdata.
4319. Egenskapen File kan inte användas med egenskapen ConfigSource.
4320. Parametern %1 är inte längre giltig i den här proceduren. I denna version ska värdet eller värdena anges när %2 anropas.
4321. %1 skyddas inte av ett lösenord. Det går inte att använda ett dekrypteringslösenord till åtgärden.
4322. CompensableActivity X har statusen Y.
4323. Det går inte att använda typen alias med bunden regel eller standardvärde som en kolumntyp i en tabellvariabel eller som returnerad tabelldefinition i en tabellvärdesfunktion. Typen %1 har en %2 bunden till sig.
4324. Fjärrkopian av databasen %1 är redan aktiverad för databasspegling.
4325. Felaktig fjärrtjänstkonfiguration. ApplicationName-egenskapen saknas.
4326. Visa delad vy
4327. SQL Trace har stoppats på grund av ett serverdriftstopp. Trace-ID = %1. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
4328. Norska (nynorsk)
4329. Skickar partiellt svar (206) från cache, Content-Range:X.
4330. %1%2 stöds inte med konstruerade XML
4331. Fjärrprocedurtiden på %1 sekunder överskreds. Fjärrprocedur '%2' har avbrutits.
4332. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. BindInstanceOwner anropades två gånger med samma värde för instanceOwnerId, men olika värden för lockToken. Använd en beständig provider som alltid utnyttjar samma lockToken för en instansägare.
4333. Det gick inte att hitta buffringsläget X.
4334. Den angivna nyckeln finns inte i uppslagslistan.
4335. Ogiltig serverdatatyp (%1) angiven i repl-uppslag.
4336. Fjärrtjänsten har släppts.
4337. LSN : (%1:%2:%3)
4338. Det måste vara ett positivt värde.
4339. Det går inte att ta bort rotnoden från en provider, använd RemoveProvider(string providerName).
4340. Det går inte att ange både Get och Set för ett fält.
4341. ApplicationTrust måste ha en programidentitet innan det kan göras beständigt.
4342. Direkt kryptering och kryptering med RSA är inte tillgängligt på den här plattformen.
4343. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Certifikatet som används av motparten matchar inte certifikatet i MASTER-databasen med samma utfärdarnamn och serienummer. Tillstånd %1.
4344. En webbdel kan inte anslutas till sig själv.
4345. Nordsamiska (Sverige)
4346. Attribut Attribut kan bara anges en gång.
4347. Ett skadat meddelande har mottagits. Krypterad offset för nyttolast är ogiltig (%1).
4348. Det uppstod ett fel i en slutpunkt för transportanslutning för Service Broker eller databasspeglingen; fel: '%1 tillstånd: %2. (Nära slutpunktsroll: %3, avlägsen slutpunktsadress: '%4'.
4349. Typen %1.%2 har markerats för systemdefinierad serialisering, men fältet %3 för typen %4.%5 tillhör typen %6.%7 som är en typ utan värde. Typer med systemdefinierad serialisering får endast ha fält av typer som kan hanteras som sammanhängande block. Om du vill ha ett fält av någon annan typ bör du använda ett annat serialiseringsformat, som till exempel användardefinierad serialisering.
4350. Om datatjänsten ska ha stöd för dataströmmar måste den implementera IServiceProvider.GetService() för att returnera en implementering av IDataServiceStreamProvider eller så måste datakällan implementera IDataServiceStreamProvider.
4351. Det gick inte att hitta källobjektet [%1].[%2] eller också stöds det inte.
4352. Det går inte att hämta till variabler av typen text, ntext och image.
4353. Delsystem för körning av SSIS-paket
4354. Det finns inte tillräckligt med stackutrymme för att fortsätta köra tillämpningsprogrammet säkert. Detta kan inträffa om det finns för många funktioner i anropsstacken eller om en funktion i stacken använder för mycket stackutrymme.
4355. Anger varningsnivån (0-4).
4356. Det går inte att ändra sorteringsordning eller nationella inställningar. Ett oväntat fel har uppstått. Det gick inte att indexera servern för en ny sortering. SQL Server avslutas. Starta om SQL Server för att fortsätta med oförändrad sorteringsordning. Identifiera och korrigera alla fel och försök igen.
4357. Det går inte att hitta någon anslutningssträng för anslutningsnamnet X.
4358. Cachelagringen av RedirectionType tillåter inte att några RedirectionLocation-objekt överförs till konstruktorn.
4359. Parametern @attachmentencoding kan inte har hantera värdet %1. Den bifogade filen måste vara kodad som MIME.
4360. Parameterns databastyp. Om den här egenskapen anges till DbType.Object används egenskapen Type i stället.
4361. TryExecuteTaskInline-anropet till den underliggande schemaläggaren slutfördes, men aktivitetstexten anropades inte.
4362. %1 för vägen %2 kan inte vara tom.
4363. Du har uppnått maximalt antal tillåtna markörer.
4364. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: tecknet < saknas i attributvärdet
4365. Ett oväntat fel uppstod vid mottagning
4366. Uppräkningen har inte påbörjats. MoveNext måste anropas för att uppräkningen ska initieras.
4367. Attributet Remove är inte tillåtet för ett objekt utanför ett .
4368. Databasen %1 är i ett övergångsstadium. Prova programsatsen igen senare.
4369. I den aktuella databasen hänvisar det angivna objektet till följande
4370. Det går inte att lägga till en post av typen Typnamn i en mängd som innehåller instanser av typen Typnamn. Detta kan inträffa när en befintlig post av en annan typ har samma ID-värde eller när projektion utförs av samma entitet till två olika typer i en enskild fråga.
4371. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (sql_variant) har ogiltig instanslängd.
4372. Raden (%1) i sys.%2%3 har inte en matchande rad (%4) i sys.%5%6.
4373. Det gick inte att göra om loggposten %1 för transaktions-ID %2 på sidan %3, databasen %4 (databas-ID %5). Sida: LSN = %6, typ = %7. Logg: OpCode = %8, kontext %9, PrevPageLSN: %10. Återställ databasen från en säkerhetskopia eller reparera databasen.
4374. Det gick inte att skapa den angivna klassen.
4375. Elementrepresentation förväntas
4376. Ihopslagen lista över AppSettings.
4377. Tillämpningsobjektet stängs.
4378. Sökvägen får inte vara en tom sträng eller innehålla endast blanksteg.
4379. Exakt ett -element krävs omedelbart innanför elementet .
4380. De dynamiska filteregenskaperna för publikationen %1 är felaktiga. Använd sp_changemergepublication för att återställa värdet till True om publikationen använder parametriserade filter eller till False om den inte gör det.
4381. Regeln har bundits till tabellkolumn.
4382. Det går inte att skapa %1 för vyn %2. Funktionen %3 ger inexakta resultat. Använd en exakt systemfunktion eller ändra den användardefinierade funktionen så att den returnerar exakta resultat.
4383. Målmatrisen är inte tillräckligt stor för kopiering av nödvändiga data. Kontrollera matrisens längd och offset.
4384. Y X har en felaktig returtyp
4385. Rubriken kan inte placeras eftersom följande diagramområde saknas: X. Lägg till ett diagramområde med detta namn eller ändra rubrikegenskapen DockToChartArea till NotSet.
4386. Övervakaren kontrollerar databasen %1 (%2)
4387. Oväntat objekt av typen Typnamn. Objekt av typen Typnamn förväntas för medlemmen Medlem.
4388. Flera underordnade PROB_MATCH-frågor kan bara hänvisa till samma bastabell.
4389. Argumentet X är ogiltigt.
4390. Användarnamn kan inte anges när du använder standardreferenser
4391. Anslutningen har redan kopplats från.
4392. X har begärt ett cachesvar men den cachelagrade strömmen är null.
4393. Instans-ID för en deserialiserad instans består av endast nollor (Guid.Empty). Serialiserade instanser måste ha ett instans-ID som inte består av nollor.
4394. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom en återinitiering utförs över hela publikationen.
4395. Det går inte att ta bort ett gemensamt attribut från dataserien.
4396. %1 misslyckades eftersom typen '%2' inte hittades i sammansättningen '%3'.
4397. Det går inte att skapa proceduren %1 med gruppnumret %2 eftersom en procedur med samma namn och gruppnumret 1 inte finns i databasen för tillfället. CREATE PROCEDURE %3;1 måste köras först.
4398. Prenumerationstypen %1 är inte tillåten i publikation %2.
4399. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindInstance för att ange instans-ID för en InstanceHandle som redan är bunden till en instans. En InstanceHandle kan endast vara bunden till en enda instans under sin livslängd.
4400. Syntax: sp_dbcmptlevel [db-namn [, kompatibilitetsnivå]]

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions