English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13601. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom funktionen '%1' av typen '%2' inte längre uppfyller kraven på indexerbarhet, och används för kolumnen '%3' (bestående beräknad kolumn) i tabell '%4'.
13602. Anslutningens aktuella status är anslutande.
13603. Serialiseringsdataströmmen innehåller inga element.
13604. Saknar indata för avkodning av metadata för feltolerant index. Indexet är antagligen skadat.
13605. i flera viktiga kolumner i systemtabellerna. Följande
13606. En annan HwndTarget har associerats med detta fönster.
13607. Timeout-värdet för frågemeddelandeprenumerationen är ogiltigt. Tillåtet intervall är mellan 1 och 2147483647.
13608. Det går inte att använda kolumnen %1 i en IF UPDATE-sats eftersom det är en beräknad kolumn.
13609. Flera kolumner är angivna i ett aggregeringsuttryck med en yttre referens. Om ett uttryck som ska aggregeras innehåller en yttre referens, får denna yttre referens endast vara den kolumn som anges i uttrycket.
13610. Kodgruppen beviljar fullständigt förtroende till all kod som har sitt ursprung på den lokala datorn
13611. Värdet X som angetts för namnattributet för ContextMessageProperty är antingen null eller innehåller ogiltiga tecken. Kontrollera att värdet för namn är inom tillåtet värdeutrymme.
13612. Webbläsar-ID X har angetts i en cirkelreferens.
13613. Åtkomst nekad. Du kanske saknar administratörsbehörighet för att kunna utföra den här åtgärden. Kontakta systemadministratören om du vill ha hjälp.
13614. Det går inte att använda X som en kanalmottagarprovider. Den implementerar inte Gränssnittstyp.
13615. QI för IEnumVARIANT misslyckades på den ohanterade servern.
13616. Utlöses innan ett infogningskommando körts på datakällan.
13617. Gör att standardkontot för ASP.NET (baserat på operativsystem) automatiskt kan skapa databaser i SQL Server Express (SSE) genom att lägga till kontot i dbcreator-rollen.
13618. Ett skadat meddelande har mottagits. Storleken för sessionsnyckel-ID är %1, men den måste vara %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
13619. Det går inte att använda FORXML XMLSCHEMA med en typbestämd XML-kolumn som har en tom schemasamling.
13620. Den instruktionstext som visas i zonen.
13621. Antingen kom inte IAsyncResult-objektet från motsvarande asynkrona metod i denna typ eller så anropades EndWrite flera gånger med samma IAsyncResult.
13622. Ändringar i denna fil kan orsaka fel och kommer att förloras om
13623. Det går inte att använda fil-ONLINE/OFFLINE-syntaxen med CREATE DATABASE.
13624. Den generiska utfärdaren X har inget giltigt DNS-namn.
13625. Ogiltig URI: Uri-schemat är för långt.
13626. Attributvärdet som har angetts för %1 är ogiltigt.
13627. Diagrammets standardförklaring.
13628. DeleteDatabase stöds inte av providern.
13629. Läget i vilket FieldTemplate renderas.
13630. Speglingshanteraren för Service Broker är inte helt initierad.
13631. Sammansättningsisolering efter användare
13632. Det fysiska namnet kan inte vara NULL.
13633. Begäran misslyckades.
13634. Kolumnspårning ska aktiveras i artikeln %1 för att matcharen %2 ska kunna användas. Standardmatcharen används för att korrigera skillnader på denna artikel.
13635. Mer än 255 kolumner har angivits i COMPUTE-satsen och dessa metadata kan inte skickas till en 6.5-klient.
13636. Parametern eller variabeln %1 har en ogiltig datatyp.
13637. Det angivna URI-schemat X stöds inte av denna kanalhanterare.
13638. Rensning av sammanslagna metadata hos återutgivaren %1.%2 kunde inte utföras eftersom sammanslagningsprocesser sprider förändringarna till återutgivaren. Alla prenumerationer hos den här återutgivaren måste initieras på nytt.
13639. Det går inte att använda en kolumn med typen TEXT, NTEXT eller IMAGE i ett begränsningsuttryck.
13640. Ogiltigt kompensationsområde: start {%1:%2:%3}, slut: {%4:%5:%6}.
13641. Förbrukaranslutningspunkten XY stöder inte anslutningar med de sekundära gränssnitt som anges av anslutningspunkten ZA.
13642. Argumentet X har lagts till fler än en gång i aktiviteten Y.
13643. Egenskapsvärdet måste vara ändligt och större än noll.
13644. Quechua (Peru)
13645. Sorteringsfel. Kontakta teknisk support.
13646. Statistisk analys - Anova-test. Dataserierna har inte samma antal datapunkter.
13647. MODIFY FILE misslyckades för filen %1. Minst en egenskap per fil måste anges.
13648. Den skickade Local hör inte till denna ILGenerator.
13649. En delegat till en instansmetod kan inte ha this som är null.
13650. Transaktionstimeout
13651. Det går inte att ändra tillförlitlighetsläget för databaserna model eller tempdb.
13652. Felet [%1, %2, %3] uppstod när allokeringsenheten med ID %4 i arbetstabellen med partitions-ID %5 skulle släppas.
13653. Underuttrycket för objektet av typen Typnamn skapade ett nullvärde.
13654. Det gick inte att hitta tillämpningsprogrammet i auktoriseringslagret.
13655. En SELECT INTO-programsats får inte innehålla en SELECT-programsats som tilldelar variabler värden.
13656. Egenskapen Duration måste vara större än TimeSpan.Zero.
13657. Det går inte att använda TEXTIMAGE_ON när en tabell saknar text-, ntext-, image-, varchar(max)-, nvarchar(max)- eller xml-kolumner eller stora användardefinierade kolumner.
13658. Information: Ifyllningen av fulltext%1 för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4) pausas eftersom databasen inte är tillgänglig. Ifyllningen återupptas när databasen är tillgänglig.
13659. Detta undantag utgör inte något fel och ska inte fångas. Det kan orsakas av en beständig providers implementering av InstanceStore.TryCommand, BeginTryCommand eller EndTryCommand för att indikera att ett försök ska göras att återta låset i den version som anges i anropet till InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
13660. Fältet X måste vara en sträng med minimilängden Z och maxlängden Y.
13661. Miljövariabelnamnet får inte innehålla likamed-tecken.
13662. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när registernycklarna lästes. Anslutningen stängs.%1
13663. Hämtar eller anger en flagga som anger om en polygonantecknings bana kan ändras.
13664. Den gemensamt skapade vattenstämpeln är ogiltig på repliken eftersom den inte finns eller också har metadata för ändringar som ännu inte har spritts rensats.
13665. Ett undantag upptäcktes vid utvärdering av X: Y.
13666. Bulkdatakällans provider-sträng innehåller ett syntaxfel (%1) nära teckenpositionen %2.
13667. %1 är inte en giltig parameter för distributionsagenten.
13668. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte komma åt databasen %1 eftersom återställning hoppades över för denna databas. Du måste återställa databasen innan du kan köra en transaktion under ögonblicksbildsisolering.
13669. Den text som ska visas som rubrik när användarnamnet ska anges.
13670. Slutpunktskonfiguration med namn Y för standardslutpunkt X hittades inte i konfigurationsavsnittet Z. Detta kan bero på att en konfigurationsfil inte hittades för programmet eller att en matchande slutpunktskonfiguration inte hittades i avsnittet Z för konfigurationsfilen.
13671. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Det gick inte att ändra lösenordet. Ett oväntat fel uppstod när lösenordet skulle verifieras. %2
13672. Det gick inte att skapa en relativ URI eftersom parametern uriString representerar en absolut URI.
13673. Det format som används för EmptyZoneText.
13674. Skadad .resources-fil. Den angivna typen matchar inte tillgängliga data i dataströmmen.
13675. Varning! Systemtabell-ID %1 har uppdaterats direkt i databas-ID %2 och cachekoherensen har eventuellt inte upprätthållits. Starta om SQL Server.
13676. Förskjutning i variabla längddatatyper.
13677. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Kolumnen %1 i tabellen %2 är en beräknad kolumn men samma kolumn i %3 är inte beräknad.
13678. Det gick inte att starta servern eftersom den är konfigurerad för obligatorisk kryptering och nätverksbiblioteken inte har stöd för kryptering.
13679. Hämta data från webbdel
13680. För att utföra Select måste DataFile-egenskapen för datakällan X anges till en giltig Microsoft Access-databas.
13681. Det gick inte att skapa en ny temporär fil.
13682. Attributet Attribut saknas i konfigurationen för providern X.
13683. X misslyckades med returkoden Y, men texten för felmeddelandet fanns inte tillgänglig.
13684. OPENXML EDGETABLE är inkompatibel med flaggan XMLTEXT OVERFLOW.
13685. Katalogen för inlästa instanser har avbrutits. En abrupt avstängning av tjänsten pågår.
13686. Förklaringsobjektets färg.
13687. Det måste finnas ett arbetsflödeselement för ägare angivet för ActivityDelegate X.
13688. Det gick inte att använda Remote Join-tips för den här frågan.
13689. Pekarstorleken är ogiltig. Den måste vara ett procentvärde mellan 1 och 100.
13690. Det går inte att använda KILL för att avsluta en egen process.
13691. Modulen som signeras är markerad att köras som ägare. Om du ändrar ägare kommer signaturen inte längre att vara giltig.
13692. Statistisk analys
13693. UriTemplate X är ogiltig. Det sista UriTemplate-sökvägssegmentet Y anger ett standardvärde för den slutgiltiga stjärnvariabeln Z. Observera att UriTemplate inte stöder standardvärden för slutgiltiga stjärnvariabler. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
13694. MSB4203: X: Ogiltig TargetFrameworkMoniker Y. Aktiviteten AspNetCompiler stöder endast .NET Framework som mål.
13695. Statistisk analys - kovarians. Matriserna har inte samma antal datapunkter.
13696. Substitutionskontroller kan inte användas i cachelagrade användarkontroller eller huvudsidor.
13697. Konfigurationsfel. Attributet X eller Y måste anges för relativeAddress Z under avsnittet A.
13698. &Aktivera rollhantering
13699. ConstructorInfo-objektet är inte giltigt.
13700. FileStream kan inte öppna Win32-enheter som diskpartitioner och bandenheter. Undvik att använda "\\.\" i sökvägen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions