English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15901. Modelldatabasen måste gå att uppdatera innan det går att skapa en ny databas.
15902. Det går inte att ange X som överordnad till Y eftersom X redan är underordnad Y. Kulturer kan inte vara överordnade sig själva.
15903. Ogiltig Xml-information - X.
15904. MSB4187: Det gick inte att få ett svar från aktivitetstråden inom tidsgränsen X ms. Avslutar.
15905. Ogiltig längdparameter skickades till funktionen %1.
15906. CLOB och NCLOB kräver jämnt antal byte för OracleLob.Position när LOB modifieras.
15907. Ett fel uppstod när datatypen %1 skulle konverteras till %2.
15908. Ett skadat meddelande har mottagits. Storleken för certifikatets serienummer är %1, med den får inte vara större än %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
15909. Det angivna återanropet för importverktyg för typbibliotek var ogiltig eftersom den inte hade stöd för ITypeLibImporterNotifySink-gränssnittet.
15910. Bekräfta det nya lösenordet.
15911. Det gick inte att sända meddelandet eftersom transporthanteraren har stoppats. Detta kan hända om programmet återanvänds eller inaktiveras.
15912. Den nödvändiga variabeln X är inte tillgänglig för extrahering i aktiviteten: Y.
15913. Detta var inte en begäran av typen GET, HEAD eller POST.
15914. Trådens kontonamn: X
15915. Uppgraderar distributionsinställningar och systemobjekt i databasen %1.
15916. %1Ett fel uppstod när frågan kompilerades. Om du vill ha mer information om felet måste frågan köras av en användare med EXECUTE-behörighet i en xml-schemasamling som används i frågan.
15917. Service Broker-meddelande %1, tillstånd %2: %3
15918. Det connectionStringName (X) som angavs har inte registrerats.
15919. Statistisk analys - ogiltigt sannolikhetsvärde.
15920. Null-referens vid utvärdering av datasökvägen: X.
15921. FROM SERVICE
15922. Du måste ange ett provider-namn med den här uppsättningen egenskaper.
15923. Avgränsarsträngen mellan varje nod.
15924. Importen misslyckades. Sammansättningen har troligen inte något certifikat.
15925. Klientens utgående SSPI-förhandling.
15926. Värdet är inte giltigt.
15927. Ogiltig anpassad formatsträng
15928. Programsatsen kan inte hanteras i den här versionen av operativsystemet. Det gick inte att hitta Httpapi.dll i sökvägen.
15929. *** TryGetValue misslyckades ***
15930. Ett skadat meddelande har mottagits. Meddelandetexten som skulle krypteras hade felaktig utfyllnad. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
15931. Det finns redan en artikel med ett annat %1-värde för objektet %2.
15932. Internt serverfel
15933. Ökningsåtgärden skulle orsaka spill för CurrentCount.
15934. NotifyWhenProcessed kan endast anropas under OnStylusDown, OnStylusMove eller OnStylusUp.
15935. Systemet nådde gränsen som ställts in för begränsningen MaxConcurrentInstances. Gränsen var inställd på X. Gränsvärdet kan ändras genom att ändra attributet maxConcurrentInstances i serviceThrottle-elementet eller genom att ändra egenskapen MaxConcurrentInstances på beteendet ServiceThrottlingBehavior.
15936. Databasspeglingsanslutningen avslutas. Ett kommunikationsfel inträffade vid sändning av meddelande till databasen %1.
15937. Formeln kräver två matriser som indata.
15938. IsValid(object value) har inte implementerats av sin klass. Den förvalda startadressen är GetValidationResult() och klasser ska åsidosätta IsValid(object value, ValidationContext context).
15939. supportedRuntime är inte en giltig versionssträng: X.
15940. Det går endast att känna igen FieldInfo, PropertyInfo och SerializationMemberInfo.
15941. Miljövariabler som skickas till verktyget:
15942. Värdadaptern X definierade en konstruktor som inte går att använda. Parametern måste vara ett gränssnitt som utökar System.AddIn.IContract. Ogiltig parameter: Y
15943. ALTER TABLE misslyckades eftersom utlösaren %1 inte tillhör tabellen %2.
15944. Okänd diagramtyp Typnamn.
15945. Publikationen måste vara av typen independent_agent för att tillåta DTS.
15946. %1 är inte en tabell eller vy.
15947. Fulltexttjänsten (msftesql%1%2) är inte tillgänglig. Systemadministratören måste starta denna tjänst.
15948. Det går inte att omvandla serverobjekttypen till den begärda typen Typnamn.
15949. Egenskapen är skadad.
15950. Förväntade %1 byte data, men hittade endast %2 i loggen.
15951. SQL-cacheberoenden stöds inte på AccessDataSource X.
15952. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Dubbla nycklar på sidan %6, fack %7 och sidan %8, fack %9.
15953. Stödet för distribuerade transaktioner har inte aktiverats för den här instansen av databasmotorn på grund av att den startades med det lägsta konfigurationsalternativet. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
15954. De attribut som ska renderas i HTML-spanelementet som är kopplat till kryssrutans text.
15955. Det inträffade ett fel vid hämtning av den nya raden från den användardefinierade tabellvärdesfunktionen: %1.
15956. Minst ett element i den angivna matrisen var null.
15957. Försök att infoga rad vars ID redan finns. Det feltoleranta indexet är skadat.
15958. Åtkomst nekad när underkatalogen App_Data skulle skapas
15959. Felaktiga typattribut. Reserverade bitar har använts.
15960. Det gick inte att ta bort en länk mellan två objekt eftersom identiteten för länkens målobjekt är beroende av länkens källobjekt.
15961. Diagramförhandsgranskning är inte tillgänglig.
15962. Det går inte att använda SELECT INTO i bläddringsläge.
15963. Ett ogiltigt värde angavs för parametern @subscription_type. Giltiga alternativ är push, pull, both, anonymous eller all.
15964. En webbdel eller underordnad kontroll till en generisk webbdel har redan lagts till med ID X.
15965. Det gick inte att mata ut ett eller flera band. Mer information finns i felloggen.
15966. En användarinstans begärdes i anslutningssträngen, men servern har inte stöd för det alternativet.
15967. Objektet %1 är ingen procedur så du kan inte skapa en annan procedur under det gruppnamnet.
15968. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom egenskapen '%1 i typen '%2' inte hittades med samma signatur i den uppdaterade sammansättningen.
15969. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: parameterentiteter mellan deklarationer
15970. PROMOTE TRANSACTION-begäran misslyckades eftersom ingen lokal transaktion är aktiv.
15971. varbinary (128) NOT NULL
15972. Ogiltig etikett.
15973. Det DISPID som returnerades från GetIDsOfNames skiljer sig från det cachelagrade DISPID:t.
15974. Det går inte att publicera databasobjektet %1 eftersom det är krypterat.
15975. Kontrollens storlek i bildpunkter.
15976. Programbeviset innehåller ingen kontext för Fusion-aktivering.
15977. Mediefamiljen på enheten %1 har fel format. SQL Server kan inte bearbeta mediefamiljen.
15978. Textstraffmodulen var tidigare borttagen.
15979. SQLBrowser aktiverar SQL-instans och stöd för anslutningsidentifiering.
15980. Lagringsstorleken för vidarebefordrade meddelanden i Service Broker får inte vara inställd till 0.
15981. Ogiltigt värde för attributet X. Det gick inte att hitta serien med namnet Y."
15982. XML-scheman för ytterligare svar:
15983. Det standardformat som ska användas för alla noder.
15984. Raden %1 i formatfilen %2: oväntat informationsobjekt.
15985. MSB3649: KeyFile-sökvägen X är ogiltig. KeyFile måste peka på en befintlig fil.
15986. noden kan inte reduceras till sig själv eller null
15987. Konstruktorn med en parameter måste användas för att skapa en princip med PolicyEnforcement.Never.
15988. Inga resultatuttryck i en CASE-specifikation får vara NULL.
15989. Typen Typnamn är inte en hanterad resultattyp.
15990. Icke-kvalificerade transaktioner återställs. Beräknat slutförande av återställning: %1%%.
15991. Utlöses när diagramelementets bakgrund måste ritas. Den här händelsen utlöses för element som ChartPicture, ChartArea och Legend.
15992. Axelsegmentets intervallförskjutningstyp.
15993. Objektet som du försöker lägga till finns redan. Om du vill ändra värdet väljer du det befintliga objektet och klickar på Redigera. X
15994. Inkommande begäran matchar en WCF-tjänst som har definierats i Asp.Net-routningen med adressen X.
15995. Maximal arbetsmängd: X byte
15996. Det går inte att personifiera användaren.
15997. Det går inte att tilldela från typen Typnamn till typen Typnamn i tilldelningsaktiviteten X.
15998. Det är inte tillåtet att ange TaskCreationOptions.SelfReplicating i anrop till FromAsync.
15999. Den fysiska anslutningen kan inte användas
16000. Förklaringens format, position, egna element och övriga egenskaper.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions