English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1601. Argumentet collections innehåller minst ett null-element.
1602. Endast en systemadministratör kan ange en anpassad lagrad WSDL-procedur på slutpunkten.
1603. Hämtar eller anger spänningen för den ritade kurvan. En kurva med spänning noll ser ut som en linje.
1604. Parametern @username måste anges om @password anges.
1605. Anger om processens kommandoindata läses från processinstansens StandardInput-medlem.
1606. Namnet X är tvetydigt. X har angetts både i namnområdet Y och i namnområdet Z. Använd ett fullständigt kvalificerat namn eller definiera ett namnområdesalias.
1607. Det gick inte att läsa in typen Typnamn.
1608. Ogiltig definition för typen %1. En grupp för all får inte förekomma som under- eller överordnad till någon annan modellgrupp. Den måste ha minOccurs = maxOccurs = 1 och de underordnade elementen måste ha maxOccurs = 1
1609. TrackRecord = CancelRequestedRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityId=B, ActivityInstanceId=C, ActivityTypeName = D, ChildActivityName = E, ChildActivityId = F, ChildActivityInstanceId = G, ChildActivityTypeName =H, Annotations=I, ProfileName = J
1610. DBNull-värde för parameter X stöds inte. Table-valued parameters kan inte vara DBNull.
1611. DiscoveryClientBindingElement visas inte först i BindingElementCollection för bindningen. Ändra ordningen på elementen så att DiscoveryClientBindingElement står först.
1612. Metoden ClockController.Seek anropades med TimeSeekOrigin.Duration som seekOrigin-parameter för en Clock med varaktigheten Forever. Clocks med varaktigheten Forever måste använda TimeSeekOrigin.BeginTime.
1613. Den inledande ögonblicksbilden för publikationen %1 är inte tillgänglig ännu.
1614. Det gick inte att leverera detta meddelande, eftersom FROM-tjänstnamnet saknas. Meddelandekällan är: '%1'.
1615. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom vyn innehåller ett tabelltips. Överväg att ta bort tipset.
1616. Felaktig felstapeltyp Typnamn.
1617. Det går inte att lägga till en UDT-baserad beräknad kolumn eller kontrollbegränsning i tabellen %1 eftersom artikel %2 inte har stöd för schema_option 0x20.
1618. Indraget mellan ett statiskt menyalternativ och alternativets statiska undermeny.
1619. Den begärda registeråtkomsten tillåts inte.
1620. Tabellfel: Sidan %1. Test (%2) misslyckades. Fack %3, offset 0x%4 överlappar föregående rad.
1621. Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram som är installerade på datorn.
1622. Det Lazy- utvärderade värdet av typen Typnamn som skickades till ReflectionModelServices-API:t som en del av argumentet X får inte returnera null (Nothing i Visual Basic).
1623. Det utgående meddelandet med åtgärden X innehåller en meddelandeegenskap för återanropskontext. Återanropskontext kan inte överföras i utgående meddelanden på servern.
1624. Delens rubrik.
1625. XML-koden för principkonfiguration är ogiltig. Den nödvändiga taggen X saknas.
1626. Avslutar proceduren. %1-namnet %2 finns inte eller är ogiltigt.
1627. Anger om rader genereras automatiskt vid körning baserat på den associerade datakällan.
1628. Aktivitetsdelegaten utan hanterare kan inte refereras till av aktiviteten X eftersom den senare inte ingår i implementeringen av en annan aktivitet. En aktivitetsdelegat kan endast refereras till genom implementeringen av en aktivitet som anger aktivitetsdelegaten som underordnad eller importerad. Aktivitetsdelegaten utan hanterare deklareras av aktiviteten Y.
1629. Typen SqlDbType.Structured stöds endast för flervärda typer.
1630. Kan inte animera egenskapen XY eftersom objektet är förseglat eller fryst.
1631. Föregående spår
1632. Värdet hamnar inte inom det förväntade intervallet.
1633. Offset plus antal är större än målmatrisens längd.
1634. En aktivitets undantagsfel upptäcktes vilket antingen berodde på väntande på aktiviteten eller vid åtkomst till egenskapen undantagsfel. Av det skälet kastade slutförartråden det oupptäckta undantagsfelet igen.
1635. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen X redan hade blivit beständig i Instance Store.
1636. Okänd parameter i diagramhanterarens konfiguration: X = Y
1637. Variabeln %1 har för närvarande ingen markör allokerad.
1638. Det måste finnas åtminstone delar av ett datum med ett årtal angivet i indata.
1639. Konvertering av %1 värdet av typen %2 till datatypen %3 misslyckades.
1640. Datakonverteringsfel vid massinläsning (dataspill) på rad %1, kolumn %2 (%3).
1641. Det gick inte att söka efter väntande frågemeddelanden i databasen %1 på grund av att följande fel uppstod när databasen öppnades: %2.
1642. Försök att utföra kontrollåtgärden X på tjänstinstansen med identifieraren Y misslyckades. En aktiv transaktionskontrollåtgärd pågår.
1643. Det går inte att registrera till den lokala datorn.
1644. Den kontexttransaktion som var aktiv innan den användardefinierade rutinen, utlösaren eller aggregeringen %1 påbörjades, har avslutats inuti den, vilket inte är tillåtet. Ändra programlogiken till att använda strikt transaktionskapsling.
1645. Målkonversationsgruppen %1 är ogiltig.
1646. Anger om fältet ska innehålla knappen Avbryt.
1647. Det går inte att lägga till kolumnen %1 i artikeln %2 eftersom ögonblicksbilden för publikationen %3 har körts.
1648. Denna händelse utlöses innan infogningen slutförs.
1649. CRC-värdet i slutet av GZip-filen stämmer inte med det CRC-värde som beräknats med dekomprimerade data.
1650. Variabelns namn kan inte vara tomt.
1651. Det går inte att uppdatera en kolumn för text/ntext/image som refereras till av en sparad eller indexerad beräknad kolumn
1652. Teckensnitt för etikett.
1653. Längden på argumentet X överstiger maxgränsen Y.
1654. %1Det går inte att ha elementinnehåll i en komplex typ med enkelt innehåll.
1655. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade metoden Metodnamn på InstancePersistenceContext, vilken kräver transaktionskonsekvens, som en del av körningen av ett kommando som inte kräver transaktionskonsekvens. Detta kan resultera i skadade data. Det här felet indikerar en ogiltig implementering av den beständiga providern.
1656. Axelrubrik.
1657. Anger instansens livstid.
1658. Proxytypen stöds inte.
1659. Det är inte tillåtet att ange TaskCreationOptions.PreferFairness i anrop till FromAsync.
1660. ParameterInfo saknas. Positionen är större än medlemsparametrarnas längd.
1661. Tabellunderhåll för Fuzzy Lookup är inte installerat eller så är det feltoleranta indexet skadat.
1662. Den begärda tjänsten har stoppats eller inaktiverats, och kan inte nås vid detta tillfälle. Anslutningen har stängts.%1
1663. Sammanslagningsreplikeringens vyer kunde inte återskapas efter DDL-åtgärden.
1664. Objektet Objektnamn har aldrig tilldelats ett objectID.
1665. Argumentet X måste vara ett timeout-värde som inte är negativt. Angivet värde var Y.
1666. Det finns en begränsning som inte har en motsvarande rad i begränsningsmängden.
1667. Året måste vara mellan 1 och 9999.
1668. Standardrättigheter som beviljas Internet-program
1669. MS DTC:s (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) bekräftelse av allokeringstransaktion misslyckades: %1.
1670. datatypen bit
1671. Aktuell tråd måste vara angiven till STA (Single Thread Apartment) innan OLE-anrop kan göras.
1672. SSL-versionen stöds inte.
1673. Händelsen har redan signalerats och går inte att öka.
1674. Funktionen TEXT IN ROW kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda sp_tableoption för alternativet TEXT IN ROW i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som alternativet används i. Det bästa sättet att lagra stora mängder data är att använda datatyperna varchar(max), nvarchar(max) och varbinary(max).
1675. Anropas när markörens position ändras.
1676. Behörighet för definitionsområdet server kan bara beviljas när den aktuella databasen är master-databasen.
1677. Metoden X anropades av en OperationInvoker. Anroparinformation: Y.
1678. @type måste vara logbased för en Oracle-publikationer.
1679. Lösenordsverifieringen misslyckades. Lösenordet är för nytt för att ändras.
1680. Hämtar eller anger ett polärt diagrams ritformat.
1681. Data i CheckBoxField X kunde inte parsas som ett booleskt värde. Använd ett BoundField i stället.
1682.
1683. X är en värdetyp. RequireExtension accepterar endast referenstyper.
1684. MenuItemStyleCollection kan endast innehålla MenuItemStyles.
1685. Säkerhetskopieringsagenten för loggöverföring [%1] har verifierat loggsäkerhetskopieringsfilen %2.wrk och ändrat namnet på den till %3.trn. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
1686. Angiven ColumnMapping stämmer inte överens med någon kolumn i källan eller målet.
1687. Verb som stänger en webbdel.
1688. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, mellanslag förväntades
1689. Det går inte att använda verifieraren X för en parameter av typen Typnamn.
1690. Direktivet X måste innehålla exakt ett attribut: TypeName eller VirtualPath
1691. Denna åtgärd kan endast utföras om FileObject-objektet är stängt.
1692. Objektet måste vara av typen TimeSpan.
1693. Det gick inte att skapa en giltig markör.
1694. Använd "caspol -?" om du vill ha information om användningen.
1695. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Segmenteringsformatet är felaktigt för en parameter av typen 0x%3 till ett stort objekt.
1696. Skalstreckets format.
1697. Undantagsinformation:
1698. Ett fel uppstod när metoden Preload kördes.
1699. Standardrättigheter som beviljas tillämpningsprogram i det lokala intranätet
1700. Malldelen X är inte en instans av Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions