English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18301. Endast systemadministratören kan ändra ägaren till ett jobb.
18302. Ny parallell åtgärd kan inte startas på grund av för många parallella åtgärder samtidigt. Använd konfigurationsalternativet "max worker threads" för att öka antalet tillåtna trådar eller minimera antalet parallella åtgärder som körs på systemet.
18303. Cacheprincipen är inte giltig.
18304. Skoltsamiska
18305. Datatypen Typnamn kan inte formateras som en literal eftersom den har en ogiltig maxskala.
18306. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att det refereras till av objektet %1. Sammansättningar som refereras till av SQL-objekt får inte döljas.
18307. ValueType-korrigering för matriser har inte implementerats.
18308. Det gick inte att skicka SQL Server via Service Control Manager. Operativsystemfel = %1.
18309. Utlöses när användaren klickar på en aktiv punkt.
18310. Ett fel inträffade vid åtkomst till IsolatedStorage.
18311. Den text som visas för redigeringslänken.
18312. E-postkön startades av inloggningen %1.
18313. Inga godkända tjänstnamn hade konfigurerats.
18314. MSB3758: Ett fel uppstod under kompileringen. X
18315. Det går inte att köra ALTER för utlösaren %1 för %2 eftersom utlösaren inte tillhör det här objektet.
18316. Varning! Det gick inte att koppla från fulltextkatalogen vid %1.
18317. Det går inte att använda TransactedBatchingBehavior när ReceiveContext används.
18318. Redigera/lägg till anslutningssträng
18319. Det går inte att %1 %2 %3 eftersom den används för replikering.
18320. Ogiltig begränsning för typen %1. Ogiltig begränsning av modellgrupp.
18321. Ett diagramelement med namnet X finns redan i Y.
18322. Uppslagslistan med ersättningar får endast innehålla strängar.
18323. %1Det går inte att dela upp/använda data() i uttryck som innehåller typen %2 i den antydda typen %3
18324. Det går inte att hitta databasen %1. Databasen finns inte eller så har du inte den behörighet som krävs.
18325. Värdet för egenskapen X för medlemmen Medlem av typen Typnamn har ett otillåtet värde. Tillåtna värden är true och false.
18326. MSB3677: Det går inte att flytta filen File Name till X. Y
18327. Mottagarkontexten X har ett tillstånd som inte hanteras Y. Det tyder på ett internt fel i mottagarkontextens implementering.
18328. Det går inte att ange programrollen %1 eftersom den inte finns eller också är lösenordet fel.
18329. Det gick inte att skapa attributet IDENTITY på kolumnen %1, tabellen %2 som kan ha värdet null.
18330. Rader som har infogats eller uppdaterats hos prenumeranten kan inte ligga utanför artikelpartitionen.
18331. Uttryckstypen %1 är ogiltig för COLLATE-satser.
18332. Ett fel inträffade när spårningsdeltagare anropades och instansen avbröts. Mer information finns i det ursprungliga undantaget.
18333. Den angivna metoden Metodnamn i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck eftersom ett eller flera argument som skickats matchar fler än en funktionsöverlagring.
18334. En ny Asp.Net-routning X med serviceType Typnamn och serviceHostFactoryType Typnamn har lagts till.
18335. Värdet för SelectedDate är inte giltigt.
18336. Endast användarprocesser kan avslutas.
18337. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom dess minnesanvändning skulle överskrida den konfigurerade minnesgränsen på %1 MB för vidarebefordrade meddelanden.
18338. Publikationen %1 tillåter inte att prenumerationen synkroniseras med en alternativ synkroniseringspartner.
18339. Det går inte att verifiera en sammanslagningsartikel som använder loopkopplingsfilter.
18340. Svarets Cache-Control = public.
18341. Det gick inte att använda sessionstillståndservern eftersom denna version av ASP.NET kräver version 2.0 eller senare av sessionstillståndservern. Anslutningssträngen (server=X, port=Y) returnerades av en instans av IPartitionResolver typ Typnamn.
18342. Lång sammanslagning via LAN-anslutning
18343. Det gick inte att hitta Conceptual Schema-noden som skulle bäddas in som en resurs för indatafilen File Name.
18344. För parametern X måste antingen både HelpMessageBaseName och HelpMessageResourceId ha angetts eller så får inget av dem anges.
18345. Filen %1 verkar ha trunkerats av operativsystemet. Den förväntade storleken är %2 kB men den aktuella storleken är %3 kB.
18346. Databashuvudobjektet äger objekt i databasen och går inte att släppa.
18347. Etikettutseende
18348. Giltiga TimeSpan-värden är större än TimeSpan.Zero.
18349. Den åtgärd som en URL ska genereras för.
18350. Det gick inte att hitta utgivarens allokeringspost för identitetsområde i tabellen MSmerge_identity_range.
18351. Det går inte att utföra DDL-programsatsen hos prenumeranten eller återutgivaren.
18352. ArrayIndexer för typen Typnamn hanteras inte eftersom det inte är en matristyp.
18353. Ogiltig datatyp för kolumnen %1. Tillåtna datatyper är CHAR/VARCHAR, NCHAR/NVARCHAR, TEXT/NTEXT och XML.
18354. Typ av förskjutning för rutnät eller markering.
18355. Uppdaterar cachepostens senaste synkronisering = X.
18356. Tangentbordsbearbetning kan endast bearbeta tangentbordsmeddelanden.
18357. Nyckelparametern vid position X med värdet Y är inte en sträng. Alla nyckelkontrollparametrar måste vara strängar.
18358. Ett fel uppstod när systemcertifikat synkroniserades mellan huvud- och resursdatabasen.
18359. Alternativet %1 står i konflikt med ett annat begärt alternativ. Alternativen kan inte begäras samtidigt.
18360. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Det finns inget identiskt index i källtabellen %1 för index %2 i måltabellen %3.
18361. Den namngivna kampanjen X definierar inte några kampanjer.
18362. Internt frågeprocessorfel: Frågeprocessorn kunde inte få åtkomst till ett nödvändigt gränssnitt.
18363. Det går inte att hitta källobjektets id-information för artikeln %1.
18364. Filen är för lång. Denna åtgärd stöder för tillfället endast filer som är mindre än två gigabyte.
18365. Argumentet X har angetts och det kräver att ett av följande argument också anges: Y
18366. Matris- eller pekartyper är ogiltiga.
18367. Ogiltigt objektnamn, '%1'.
18368. Det går inte att befordra transaktionen till en distribuerad transaktion eftersom det finns en aktiv lagringspunkt i denna transaktion.
18369. Anger om utjämning ska användas när skuggor ritas.
18370. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller GROUP BY ALL. Överväg att använda GROUP BY i stället.
18371. Det gick inte att läsa ett lagringsobjekt från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2", för tabell "%3", kolumn "%4".
18372. Frågeprocessorn kunde inte starta de nödvändiga trådresurserna för parallell frågekörning.
18373. Ange en annan säkerhetsfråga.
18374. Aktiverar eller inaktiverar marköranvändargränssnittet.
18375. Den text som ska visas om lösenordet är ogiltigt.
18376. Eget anrop för UserDomainName misslyckades.
18377. Det går inte att utföra denna åtgärd medan SQLServerAgent startas. Försök igen senare.
18378. Det går inte att avgöra DataSet-elementet. Attributet IsDataSet finns med fler än en gång.
18379. Testperioden för SQLBrowser-tjänsten har gått ut.
18380. Databasen för fjärrkonversationsslutpunkten har kopplats eller återställts.
18381. XQuery: '%1' som refereras av sql:variable() är inte ett giltigt namn för en systemfunktion.
18382. Den begärda TextDecorationCollection-strängen är inte giltig: X.
18383. Varning! Du måste återställa databasen innan du anropar den.
18384. Huvudets namn är inte giltigt
18385. Positionen får inte vara större än eller lika med kapaciteten för accessorn.
18386. Det går inte att definiera om etiketten X i ett internt block.
18387. Begärd URI är inte giltig för detta FTP-kommando.
18388. WriteByte stöds inte för CLOB eller NCLOB.
18389. Egenskapens Collection för X har inte initierats.
18390. heltal
18391. Båda termerna i en yttre koppling måste innehålla kolumner.
18392. Decimaltalets skalvärde måste vara mellan 0 och 28.
18393. Det går inte att skapa en ny Service Broker-instans i den skrivskyddade databasen %1.
18394. DROP XML INDEX stöder inte några alternativ.
18395. Okänt kommando.
18396. Det går inte att uppdatera fjärrtabellerna. Uppdaterbara nyckeluppsättningsdrivna markörer i fjärrtabeller kräver en transaktion med REPEATABLE_READ- eller SERIALIZABLE-isoleringsnivån som omfattar markören.
18397. Antal poster överskrider angiven kapacitet för VisualCollection.
18398. NetworkStream har inte stöd för en tidsgräns på 0 millisekunder, använd ett värde större än 0.
18399. Det går inte att ange nyckelegenskaper för härledda typer.
18400. MethodBuilder har ingen giltig TypeBuilder

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions