English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2601. Objektet måste vara av typen Int16.
2602. E-postkön stoppades av inloggningen %1.
2603. Det gick inte att läsa in sammansättningen
2604. Endast ett av argumenten XslContent, XslInputPath och XslCompiledDllPath kan anges.
2605. Det går inte att skapa utlösaren %1 för vyn %2 eftersom den har definierats med CHECK OPTION.
2606. Varning! Den pågående indexfyllningen krävs för att garantera ett aktuellt index. Stoppa först spårning av ändringar (om det behövs) och inaktivera indexfyllningen.
2607. Varning! Den angivna partitionen %1 för tabellen %2 ignorerades i ALTER TABLE SWITCH-uttrycket eftersom tabellen inte är partitionerad.
2608. Det går inte att hämta proxy-inställningarna för URI:n X. Felkod: Y.
2609. Begränsningen %1 hänvisas av tabellen %2, med sekundärnyckelbegränsningen %3.
2610. Den punkt där axeln skärs av en annan axel.
2611. CryptoAPI-funktionen %1 misslyckades. Fel 0x%2: %3
2612. Ny provider
2613. Xml-datatypsmetoder tillåts inte i regler. Felet inträffade i tabellen %1.
2614. Innehållsmodellen av typen %1 innehåller två element med samma namn, %2, och olika typer, nillable-inställningar eller värdebegränsningar.
2615. Ogiltig syntax.
2616. Oväntat sammansättnings-ID: X. Sammansättnings-ID:n måste vara sekventiella.
2617. Ett oväntat fel inträffade när programlåset öppnades.
2618. OdbcCommandBuilder.DeriveParameters misslyckades eftersom egenskapsvärdet OdbcCommand.CommandText är ett ogiltigt flerdelsnamn
2619. Det går inte att använda Rethrow-aktiviteten X i en privat underordnad till en TryCatch-aktivitet. Rethrow är enbart tillåtet under offentliga underordnade till en TryCatch-aktivitet.
2620. Den enkla återställningsmodellen används i databasen. Data i säkerhetskopian är inte konsekvent med databasens aktuella tillstånd. Du måste återställa mera data innan du kan köra återställningen. Återställ en fullständig filsäkerhetskopia som har gjorts efter att data markerades som skrivskyddade eller återställ den senaste bassäkerhetskopian av måldata följt av en differentiell filsäkerhetskopia.
2621. Bild-URL:en kan inte innehålla både #UID- och #SEQ-formaterare.
2622. Den text som ska visas efter att användaren har skapats.
2623. Ett försök att ansluta till fjärraktiveraren misslyckades med undantagsfelet X.
2624. Du måste ange ett artikelnamn.
2625. Det går inte att ta bort frågemeddelandeprenumerationen %1 eftersom den inte finns eller så har den redan sagts upp.
2626. Det går inte att lägga till publikationen %1 i databasen %2 eftersom det redan finns en publikation med en lägre kompatibilitetsnivå.
2627. Behörigheten för händelseloggen är obegränsad.
2628. AnimationTimeline av typen Typnamn kan inte användas för att animera egenskapen X av typen Typnamn.
2629. Loggen i denna säkerhetskopia innehåller bulkloggade ändringar. Återställning som baseras på tidpunkt är inte tillåtet. Databasen har återställts till slutet på loggen.
2630. Feed-författarna serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
2631. Endast det första xsl:sort-elementet får ha attributet stable.
2632. Ett valfritt UI-tips som används för att läsa in mallen som representerar det här fältet.
2633. SiteMapNode är skrivskyddad, det går inte att ändra egenskapen Egenskapsnamn.
2634. Inledande kontroller i systemtabell: Objekt-ID %1. Loop i datakedja identifierad vid %2. Kontrollen av programsatsen avbröts på grund av ett irreparabelt fel.
2635. Startade körningar per sekund
2636. Ett giltigt InstanceStore måste anges för WorkflowApplication innan Load eller LoadRunnableInstance kan anropas.
2637. Det gick inte att konstruera ett huffmanträd med längdmatrisen. Dataströmmen kan vara skadad.
2638. Objektet initieras redan.
2639. Det går inte att skapa/bifoga nya databaser eftersom det tillåtna antalet befintliga databaser har uppnåtts: %1.
2640. Värdet Y är inte giltigt för parametern X.
2641. Det går inte att aktivera en inloggning som har ett tomt lösenord.
2642. Egenskapen %1 kräver att @force_invalidate_snapshot och @force_reinit_subscription ska ha värdet true
2643. Kan inte ange initieringstillstånd mer än en gång.
2644. Tillämpar ändringar
2645. Alternativet NO_BUFFERING kunde inte användas i SQL Server under I/O, eftersom huvudfilens sektorstorlek (%1) är felaktig. Flytta huvudfilen till en enhet med korrekt sektorstorlek.
2646. MemberInfo-objektet som definierar parametern får inte ha värdet null.
2647. Egenskapen Item kan endast användas med singeltonfält.
2648. Partitioneringskällan returnerade en null-uppräknare.
2649. DynamicHyperLink-kontrollen X kunde inte avgöra vilken MetaTable länken ska baseras på. Kontrollera att kontrollen finns på en sida som ingår i kontexten för en dynamisk dataväg och att egenskaperna ContextTypeName och TableName är korrekt angivna.
2650. otillräckligt antal överförda byte
2651. Förväntade >.
2652. Den angivna nyckeln är en känd svag nyckel för X och får inte användas.
2653. Sammansättningen var inte fullständigt betrodd.
2654. Varning! Kolumnen %1 finns inte i den lodräta partitionen.
2655. Det gick inte att öppna en anslutning till SQL Server
2656. Hämtar eller anger etikettformat för datapunkter i pyramiddiagram.
2657. Det gick inte att lägga till DDL-utlösare för sammanslagningsreplikering vid replikering av händelsen %1.
2658. Det går inte att säkerhetskopiera den primära filgruppen som en filsäkerhetskopia eftersom återställningsmodellen SIMPLE används i databasen. Ta en partiell säkerhetskopia genom att ange READ_WRITE_FILEGROUPS.
2659. Den här XmlDictionaryWriter-implementeringen stöder inte metoden X.
2660. XML-datatypen är skadad.
2661. Ett fel uppstod vid renderingstråden med en användardefinierad skuggning.
2662. Autentiseringen misslyckades eftersom fjärrpartnern har stängt transportströmmen.
2663. Antalet begärda byte får inte plats i den interna bufferten för BinaryReader.
2664. Försöker starta om sessionen med certifikat från användaren: X.
2665. %1 är inte ett giltigt värde för parametern %2. Värdet måste vara ett heltal.
2666. Identifierar den beroende sammansättningen Sammansättningsnamn med hjälp av X.
2667. Multiplicitetskonflikter med referensbegränsningen i Role X i relationen Y. Eftersom en/alla egenskaper i Dependent Role inte kan ha värdet null måste multipliciteten för Principal Role vara 1.
2668. MSBUILD: fel MSB1011: Ange vilket projekt eller vilken lösningsfil som ska användas eftersom den här mappen innehåller mer än en projektfil eller lösningsfil.
2669. Detta steg misslyckades eftersom kolumnen %1 inte finns i den lodräta partitionen.
2670. Araukanska (Chile)
2671. Ett ofullständigt autentiseringsmeddelande har tagits emot. Fjärrpartnern har antagligen stängt anslutningen.
2672. startIndex måste vara mindre än strängens längd.
2673. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte komma åt databasen %1 eftersom ögonblicksbild inte är tillåtet i denna databas. Använd ALTER DATABAS för att tillåta ögonblicksbildsisolering.
2674. en ORDER BY-sats
2675. Argumentet måste vara ett guid som inte är noll.
2676. Internt frågeprocessorfel: Den valda planen för körning kan inte hantera anropad körningsrutin.
2677. Fjärrservern returnerade ett fel: X.
2678. Den aktiva View-kontrollen.
2679. En UI Automation-händelseassociering som inte stöds.
2680. Argumentet startIndex måste vara större än eller lika med noll.
2681. Det går inte att släppa alternativet eftersom det inte har angetts på %1.
2682. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions- ID %3, allokeringsenhet %4 (typ %5), index-extents %6, sidor %7, blandade extent-sidor %8.
2683. Det går inte att ange alternativen CASCADE, WITH GRANT och AS med programsatsbehörighet.
2684. Providerns användarnyckel är inte giltig. Nyckeln måste vara av typen System.Security.Principal.SecurityIdentifier.
2685. Sökvägen eller filnamnet, eller båda två, innehåller för många tecken. Det fullständiga filnamnet måste innehålla färre än 260 tecken och katalognamnet färre än 248.
2686. Bulkdatakällans provider-sträng innehåller ett syntaxfel nära teckenpositionen %1. %2 förväntades, men %3 påträffades.
2687. %1 (%2) har angetts men finns redan.
2688. Åtgärden InkSerializedFormat misslyckades.
2689. Tjänsten X finns inte.
2690. ReadOnly-data har ändrats.
2691. Hämtar eller anger anteckningstexten.
2692. En semikolonavgränsad sträng som anger vilka databaser som ska användas för beroendet på formatet "databas1:tabell1;databas2:tabell2".
2693. Filen för den anpassade kulturen X är skadad. Försök avregistrera kulturen.
2694. Det går inte att relatera till %1 %2 eftersom det är %3.
2695. Anger det logiska namnet för objektet med identiteten X till Y
2696. Anslutningen misslyckades eftersom det inte gick att hitta en slutpunkt. Detta kan bero på att en slutpunkt har släppts samtidigt som ett anslutningsförsök görs. Försök att ansluta till en annan slutpunkt på servern.%1
2697. Filen %1 har dekomprimerats.
2698. MSB3661: Ett ogiltigt värde (X) har skickats till egenskapen Transform.
2699. %1Typen %2 är inte en uppdelningstyp
2700. Reservationen för HTTP-namnområdet (%1) har tagits bort. Om det finns slutpunkter kopplade till det här namnområdet kan dessa fortsätta att ta emot och bearbeta begäranden förrän servern har startats om.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions