English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7501. E-posthuvudet är felformaterat.
7502. Heterogena frågor och användning av OLEDB-providers stöds inte i fiberläge.
7503. Meddelandet som skickas kan inte skickas på grund av en nödvändig meddelandeegenskap av typen System.ServiceModel.Channels.UdpMessageProperty. Denna meddelandeegenskap används av multicast-kanaler för att fastställa vilket nätverkskort meddelandet bör skickas via. Om meddelandet skickas som svar på ett meddelande som har tagits emot bör du överväga att kopiera egenskapen från det inkommande meddelandet.
7504. Längden på värdet för nyckeln X överstiger maxgränsen Y.
7505. X kan inte anropas medan WriteState är Y.
7506. Axelsegmentets storlek i procent av axeln.
7507. END_UPDATE-loggpost {%1:%2:%3} påträffades utan motsvarande BEGIN_UPDATE.
7508. Behörighet för fil-I/O:
7509. Typen måste vara en underklass till Control.
7510. Det går inte att initiera den initierade säkerhetsbeskrivningen.
7511. Providern WmiWebEventProvider kunde inte generera en WMI-händelse med felkoden X.
7512. Det angivna portnamnet är för långt. Portens namn får inte vara längre än 260 tecken.
7513. Det går inte att aktivera databassspegling för fjärrkopian av databasen %1 eftersom databasen inte befinner sig i återställningsläge. Fjärrdatabasen måste återställas med WITH NORECOVERY.
7514. Information: Fulltextindexeraren har begärt statusändring för katalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4). Ny status: %5, orsak: %6 (%7).
7515. Det gick inte att hitta några körbara arbetsflödesinstanser i InstanceStore som kan läsas in av detta WorkflowApplication.
7516. Parametern %1: Om attributet %2 förekommer på en parametervärdenod av typen %3 (i namnområdet %4), måste det hänvisa till en användardefinierad .NET-typ.
7517. Det gick inte att använda skript på utgivarlagrade procedurer för artikeln %1 i publikationen %2
7518. ALTER TABLE DROP COLUMN misslyckades eftersom %1 är den enda datakolumnen i tabellen %2. Tabeller måste ha minst en datakolumn.
7519. Attributregistret tillhandahåller inte tjänsten av typen: Typnamn
7520. Endast medlemmar i den fasta serverrollen sysadmin, den fasta databasrollen db_owner eller prenumerationens skapare kan ändra egenskaperna i prenumerationen.
7521. Endast medlemmar med serverrollen sysadmin kan ändra jobb på flera servrar
7522. Anger namnet på den binära utdatafilen.
7523. Strängreferensen har inte angetts till en instans av klassen String.
7524. '%1' tillåter inte att du anger databasnamnet som ett prefix till objektnamnet.
7525. Kunde inte hämta mediafilen.
7526. Kapaciteten måste vara ett icke-negativt tal.
7527. Elementen i AdjustmentRule-matrisen får inte innehålla sommartidsperioder som överlappar angränsande element på ett sätt som gör att det orsakar ogiltiga eller tvetydiga tidsperioder.
7528. Diagramområde - namnet på diagramområdet används redan.
7529. Det gick inte att konvertera datavärdet på grund av andra orsaker än teckenavvikelse eller spill.
7530. Det uppstod ett .NET Framework-fel vid körningen av en användardefinierad rutin eller aggregering, '%1': %2.
7531. Stödet för filkryptering gäller endast NTFS-partitioner.
7532. Transaction.Rollback anropades
7533. datatypen uniqueidentifier
7534. Ogiltiga data påträffades vid avkodning.
7535. Genomförande av den distribuerade transaktionen med arbetsenheten %1 framtvingades. MS DTC blev tillfälligt otillgänglig och framtvingade en heuristisk lösning av transaktionen. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
7536. Du har ändrat den principnivå som du vill distribuera. Guiden Distribuera paket måste spara säkerhetsprincipen innan den kan skapa Windows Installer-paketet.
7537. En post som returnerades av navigeringsegenskapen Egenskapsnamn har värdet null och går inte att initiera. Sök efter ett eventuellt null-värde innan du använder den här egenskapen.
7538. Avancerade kategoriredigerare
7539. ETW (Event Tracing for Windows) kunde inte skicka en händelse. Felet kan bero på otillräckliga resurser. Samma sändningsfel kanske inte rapporteras i framtiden.
7540. Totalt antal frihetsgrader:
7541. Tillägget är inte längre tillgängligt eftersom det har inaktiverats.
7542. COMMIT TRANSACTION-förfrågningen saknar motsvarande BEGIN TRANSACTION.
7543. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" kunde inte ange intervall för tabellen "%3" på grund av kolumn "%4". %5.
7544. Den mall som används för sidindelning.
7545. Ogiltig typ för standardvärde.
7546. RegistryKey.SetValue tillåter inte en String[] som innehåller en referens till en null-sträng.
7547. Attributet parentID är inte tillåtet i ett standardwebbläsarelement.
7548. Frågan kompilerades för en annan mappningskälla än den som associeras med angiven DataContext.
7549. För många säkerhetskopiespeglingar har angetts. Endast %1 tillåts.
7550. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att serialiseringsformatet för typen %1 skulle ändras i den uppdaterade sammansättningen. Serialiseringsformat får inte ändras för bevarade typer.
7551. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, entitetsinnehållet är inte välutformat (well formed)
7552. Det går inte att bifoga prenumerationsfilen %1. Kontrollera att filen är en giltig prenumerationskopia.
7553. TreeNode[] förväntades.
7554. Startar automatiskt när SQLServerAgent startar.
7555. Processens sessionsidentifierare.
7556. Nyckelordet DEFAULT är inte tillåtet i DBCC-kommandon.
7557. MSB4210: X försöker importera sig självt, direkt eller indirekt. Orsaken är förmodligen ett redigeringsfel under genereringen. Importen ignoreras.
7558. Felet kunde inte läsas in eftersom Encoded har angetts för inställningen Use, och den refererar till en schemadefinition som använder attributet Element. Du åtgärdar problemet genom att ändra inställningen för Use till Literal.
7559. SqlCommand.DeriveParameters misslyckades eftersom egenskapsvärdet SqlCommand.CommandText är ett ogiltigt flerdelsnamn
7560. Diagrammets utskriftsdokument.
7561. Användaren %1 finns inte i den aktuella databasen.
7562. En TransactionContextWorkItem har schemalagts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
7563. Mediet på enheten %1 upphör att gälla %2 och kan inte skrivas över.
7564. Formatet på säkerhetsbeskrivningssträngen %1 är ogiltigt.
7565. X RepeatBehavior representerar inte en upprepningsvaraktighet och har inte något RepeatDuration-värde.
7566. XML-datatypmetoden i fjärrkolumnen som används i den här frågan kan inte utföras, varken lokalt eller via fjärrkörning. Skriv frågan på nytt.
7567. Felaktig syntax nära %1, förväntad %2.
7568. Ett oväntat meddelande har mottagits i ExternalMailQueue. conversation_handle: %1. message_type_name: %2. meddelandetext: %3.
7569. Autentiseringsmetoden i ServiceAuthenticationManager returnerade null. Om du inte vill returnera några auktoriseringsprinciper i samlingen ska du i stället returnera en tom ReadOnlyCollection.
7570. Indatasträngen hade ett felaktigt format.
7571. MSB4201: Det gick inte att avbryta eftersom aktiviteten som körs inte svarar.
7572. Hämtar eller anger det serienamn som används för felstapelberäkningar. Den namngivna serien måste finnas.
7573. Obs! Massinfogning via en vy kan resultera i att standardvärdena i bastabellerna ignoreras till förmån för NULL-kolumner i datafilen.
7574. RESTORE FILEGROUP=%1 angavs, men vissa filer saknas i säkerhetskopian. Filen%2 saknas. RESTORE kommer att fortsätta, men om du vill att alla filer ska återställas måste du återställa de övriga säkerhetskopiorna.
7575. Släpp distributören innan du avinstallerar replikeringen.
7576. Ögonblicksbildstrailer saknas för publikationen %1.
7577. Attributen X och Y är ömsesidigt uteslutande.
7578. Säkerhetskopian på enheten %1 avbröts medan den skapades, och är ofullständig. RESTORE-sekvensen avbröts på ett onormalt sätt.
7579. Den URL som ska användas när användaren klickar på Slutför-knappen.
7580. Det går inte att anropa denna API under OnRender-motringning. Under OnRender kan endast de ritningsåtgärder som ritar innehållet för angiven Visual utföras.
7581. Argumentet måste ha värdet true.
7582. Egenskapsvärden måste vara mellan 0,0 och 1,0.
7583. Alla objekt i indatalistan måste ha en överordnad typ av CodeGroup.
7584. Kolumnen %1 är partitioneringskolumn i index %2. Partitioneringskolumner för ett unikt index måste vara en delmängd av indexnyckeln.
7585. Loggfilen %1 skapades.
7586. Det går inte att utföra implicit konvertering av värdet %1 till %2 eftersom sorteringen av värdet påverkas av en sorteringskonflikt.
7587. TransactionScope slutfördes inte
7588. Verb som aktiverar sidans delade vy.
7589. Anteckningsuppsättning för diagram.
7590. Visar en lista över aktiverade rollhanteringsprovidrar.
7591. Den här funktionen kan bara anropas från LINQ to Entities.
7592. fn_trace_gettable: XML-konverteringen för spårningsdata för händelse 165 misslyckades.
7593. Källmatrisen var inte tillräckligt lång. Kontrollera srcIndex och längd samt matrisens nedre gränser.
7594. Konflikter loggas på båda replikerna för publikationen. Den här inställningen används inte i pre-SQL Server 2005-prenumeranter.
7595. Kolumnen måste ha en typ
7596. FlowSwitch-fall måste vara unika.
7597. Det går inte att rensa sammanslagna metadata eftersom vissa återutgivare inte har försatt sina ändringar i pausläge. Rensningen fortsätter när alla återutgivare har pausat sina ändringar.
7598. Fulltextkatalogen %1 finns inte i databasen %2 eller användaren har inte behörighet att utföra åtgärden.
7599. Det gick inte att ansluta till röret för Shared Memory
7600. Ett X-meddelande ignorerades eftersom meddelandehuvudet inte innehöll den obligatoriska egenskapen MessageId.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions