English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17801. Programsatsen Alter index misslyckades eftersom partitionsnumret %1 inte finns i indexet %2.
17802. Den här funktionen stöds inte mellan tillämpningsdomäner ännu.
17803. Det finns ingen kolumn som kan användas i filterinstruktionen %1 i tabell %2 eller också kan den inte uteslutas från den aktuella partitionen.
17804. Meddelandet har släppts eftersom konversationsslutpunktens sessionsnyckel inte matchar meddelandets sessionsnyckel.
17805. Genereras innan anslutningar aktiveras.
17806. Tillåt dölj
17807. Värdet på denna egenskap kan inte vara en tom sträng.
17808. Prenumerantens uttryck för partitionsverifiering måste vara NULL för statiska publikationer.
17809. Stoppar spårningen eftersom den aktuella spårningsfilen är full, och rotation av spårningsfiler inte är aktiverat.
17810. Åt vilket håll fältet ska sorteras.
17811. Den anropade medlemmen stöds inte i en dynamisk sammansättning.
17812. Servern %1 finns inte. Använd sp_helpserver för att visa tillgängliga servrar.
17813. X har ingen fördefinierad storlek och sizeof kan därför endast användas i en kontext som inte är säker (överväg att använda System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf)
17814. Massinfogning går inte att använda i en batch med flera programsatser.
17815. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate-sökvägsvariabeln Y har null som standardvärde medan mallen har slutförts med ett jokertecken. Observera UriTemplate-sökvägsvariabler med null som standardvärde endast får följas av andra sökvägsvariabler med null som standardvärde. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
17816. %1 är inte ett giltigt resultatfunktionsnamn.
17817. t: temporärt. Sessiontillståndsdata lagras i tempdb-databasen. Lagrade procedurer för sessionshantering installeras i ASPState-databasen. Data sparas inte om du startar om SQL. (Standard)
17818. @identity_range, @pub_identity_range och @threshold måste vara NULL när @identityrangemanagementoption har värdet none eller manual.
17819. Ett skadat meddelande har mottagits. MIC finns, men meddelandetexten eller krypteringsflaggan saknas. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
17820. Visar hjälp för X
17821. Typnamnet X i egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn är inte ett giltigt språkoberoende typnamn.
17822. Publikationen %1 har inte stöd för prenumerationer av typen %2.
17823. För många ersättningsparametrar för RAISERROR. Det går inte att överskrida %1 ersättningsparametrar.
17824. Den anropade medlemmen stöds inte i en dynamisk modul.
17825. Ersätter cachepostens metadata med "HTTP/1.1 200 OK" för att uppfylla HTTP-protokollets krav.
17826. Åtgärden kunde inte utföras eftersom WorkflowApplication X har avslutats.
17827. Egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn är av typen Typnamn, vilket inte är en primitiv typ som stöds.
17828. %1-satsen misslyckades. De intervallgränsvärden som används för att partitionera %2 %3 är inte samma intervallgränsvärden som används för indexet %4.
17829. TSX-servern är för närvarande inte registrerad
17830. Oväntade teckendata påträffades i elementet %1 (i namnområdet %2) i SOAP-begäran.
17831. Funktionen fulltextsökning är inte installerad eller en fulltextkomponent kan inte läsas in.
17832. X "Y" är ogiltig. X vid användning av Discovery-klientkanalen ska vara "Z".
17833. Pseudokolumner är inte tillåtna i värde- eller pivotkolumner för en UNPIVOT-operator.
17834. Formatet på zonens rubrik.
17835. Den absoluta sökvägen till den inbäddade e-postobjektfilen.
17836. Startade startproceduren %1.
17837. Ett tillämpningsspecifikt kategorinummer som har tilldelats den här posten.
17838. Type-objektet är inte giltigt.
17839. Raderade rader kan inte användas.
17840. Konversationsgruppen %1 refererar till en saknad tjänst med ID %2.
17841. Rektangelanteckningklass.
17842. Anger positionen för katalognamnet i ett kvalificerat tabellnamn i ett textkommando.
17843. Det går inte att ändra %1 '%2' eftersom den publiceras för replikering.
17844. Metoden startades
17845. händelsetyp
17846. Anger om knappen Avbryt visas.
17847. Skapar en bibliotekssammansättning.
17848. Den lagrade proceduren gäller bara Oracle-utgivare. Utgivaren %1 är %2-utgivare.
17849. Funktionen som gör att man kan ange HOLDLOCK som tabelltips utan parenteser har kritiserats och kommer inte att ingå i framtida versioner.
17850. Typen Typnamn stöds inte av klientbiblioteket.
17851. Typ av X-axel som används för den här serien.
17852. Fel vid parsning av sqlConnectionString-attributet : Attribut
17853. Tjänstinstansen med identifieraren Y är för närvarande i tillståndet Suspended. Försök att utföra kontrollåtgärden X misslyckades.
17854. Fel: %1, allvarlighetsgrad: %2, tillstånd: %3 (Parametrar: %4). Felet skrivs ut i kortfattat eftersom det uppstod fel under formateringen. Spårning, ETW, aviseringar och liknande ignoreras.
17855. Det går inte att ange egenskapen Owner till ett fönster som har stängts.
17856. Den underliggande anslutningen stängdes: X.
17857. %1Elementet %2 har redan definierats
17858. Funktionen %1 kräver minst %2 argument.
17859. %1 misslyckades eftersom typen "%2" inte följer %3-specifikationen: saknar anpassat attribut, "%4".
17860. WebProxy kunde inte autodetektera en Uri för ett proxyskript.
17861. Sökväg för begäran: X
17862. Den användardefinierade typen %1.%2 är inaktiverad eftersom det fysiska diskformatet för denna typ har ändrats. Använd DROP TYPE för att ta bort typen.
17863. RPC-strömmen (Remote Procedure Call) för den inkommande TDS-strömmen (Tabular Data Stream) är felaktig. Parameter %1 ("%2"): Datatyp 0x%3 (sql_variant) har en ogiltig sortering för typspecifika metadata.
17864. Kontexten som cachelagrades vid kanalen kan inte anges eller hämtas när kontexthantering har inaktiverats vid kanallagret. Kontrollera att egenskapen för kontextkanal IContextManager.Enabled har angetts med värdet True.
17865. Antalet in- och utdataserier skiljer sig åt.
17866. URL till den bild som ska användas som avgränsare.
17867. En CancelActivityWorkItem har schemalagts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
17868. Det går bara att lägga till den beräknade kolumnen %1 till publikationen efter att objektet %2 (som kolumnen är beroende av) har lagts till.
17869. Verifiering stöds inte för artiklar som ställts in för horisontella DTS-partitioner.
17870. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom en komprimerad ögonblicksbild används.
17871. Ogiltigt innehåll för cookie = X.
17872. Oväntat VarArgs-anrop till metoden Metodnamn
17873. Det går inte att ändra den fysiska sökvägen för FILESTREAM-filen.
17874. Kolumnen %1 i tabellen %2 är av en typ som inte kan användas som en inkluderad kolumn i ett index.
17875. Det gick inte att hitta källan, och det gick inte heller att söka i vissa eller alla händelseloggar. Om du vill skapa källan måste du ha behörighet att läsa händelseloggar för att försäkra dig om att namnet på den nya källan är unikt. Loggar som inte gick att komma åt: X.
17876. Det gick inte att ändra filen web.config. Diagrammen kanske inte visas som de ska. Orsak: X
17877. Den text som ska visas för hjälplänken.
17878. DataSet-objektet i datakällan X innehåller inte några tabeller.
17879. Anger om processkomponenten har associerats med en verklig process.
17880. Det gick inte att konstruera kolumnsats för artikelvy. Minska antalet kolumner eller skapa vyn manuellt.
17881. Reparera: Indexet %1 återskapades för objektet %2 i databasen %3.
17882. Hittade en utgivarinitierad prenumeration till %1. Det går inte att lägga till en prenumerantagent för mottagarinitierad prenumeration.
17883. Det går inte att kapsla anrop till BeginInit eller anropa det efter att JumpList har ändrats.
17884. De TaskContinuationOptions som har angetts utesluter alla typer av fortsättning.
17885. NeutralResourcesLanguageAttribute för sammansättningen Sammansättningsnamn anger ett ogiltigt kulturnamn: X.
17886. Initieringen av System.Net-prestandaräknare har påbörjats.
17887. Verifieringen med nyckeln X har slutförts.
17888. Volymen på enheten %1 är sekvens nummer %2 i mediefamiljen %3, men nummer %4 i mediefamiljen %5 förväntas. Kontrollera att enhetsspecifikationerna och inlästa media är rätt.
17889. X måste vara större än noll.
17890. Citattecken saknas i strängen för meddelandealternatividentifieraren.
17891. Alterneringsvillkor får inte vara kommentarer.
17892. anonym typ
17893. Fler än en nyckel har angetts i begränsningen %1 på kolumnnivå, tabellen %2.
17894. Det går inte att ändra enheten för kvarhållningsperioden för publikationen %1 eftersom publikationens kompatibilitetsnivå är lägre än 90. Använd sp_changemergepublication för att ange publication_compatibility_level till 90RTM.
17895. Tjänstnamnskontrollen misslyckades eftersom inget tjänstnamn hade angetts av klienten och servern hade konfigurerats för PolicyEnforcement.WhenSupported.
17896. %1 %2 har tagits bort.
17897. RESTORE PAGE är inte tillåtet från säkerhetskopieringar som gjorts med tidigare versioner av SQL Server.
17898. Den feed som avserialiseras innehåller icke sammanhängande uppsättningar av objekt. Detta stöds inte av X.
17899. Uppsättning med egna förklaringsobjekt.
17900. Det går inte att skapa objektet med den här konstruktorn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions