English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18901. Skalstreck och etiketter flyttas tillsammans med axlarna när skärningsvärdet har ändrats.
18902. Aktiveringsattribut stöds inte för COM-objekt.
18903. Det IWebProxy-objekt som är associerat med begäran tillät inte att begäran fortsatte
18904. Dubblettrader hittades i %1. Inget unikt index har skapats.
18905. Anslutningens aktuella status är körande.
18906. Den här åtgärden stöds inte för en UnmanagedMemoryStream som har skapats med en SafeBuffer.
18907. Den begärda transformatortypen är inte tillåten på den här sidan.
18908. Kravet på ömsesidig autentisering uppfylldes inte av fjärrservern.
18909. [MaxAge] Kan inte beräkna MaxAge, använder standardvärdet för RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X.
18910. Den text som visas om det uppstår ett fel i en redigeringsdel.
18911. Det gick inte att hitta X i skrivspårningsloggen.
18912. Det finns ingen användartabell som matchar indatanamnet %1 i den aktuella databasen eller så har du inte behörighet att komma åt tabellen.
18913. Årsvärdet måste vara mellan +/-10000.
18914. Datatyperna %1 och %2 är inkompatibla i operatorn %3.
18915. Parametern %1 kan inte vara NULL eller en tom sträng.
18916. Om sidindelningsfunktionen ska aktiveras i FormView-vyn.
18917. Analyserade fjärrtjänstbindningar: %1.
18918. Meddelande-ID (X) på meddelandet som skickas är redan associerat med ett meddelande som återöverförs nu. Säkerställ att du använder unika meddelande-ID-värden för varje meddelande som skickas när återöverföring av meddelande används.
18919. mängdfunktion
18920. Denna åtgärd kan inte utföras på ett slutfört asynkront resultatobjekt.
18921. Utlöses efter att användaren skapats.
18922. Denna sida kan innehålla maximalt X kontroller, och denna gräns har överskridits.
18923. Värdets class-attribut är inte giltigt.
18924. Matrisindexet måste vara större än 0.
18925. Bokmärkesomfånget som angetts kan inte avregistreras eftersom det inte är registrerat för närvarande.
18926. %1Blandat innehåll tillåts inte i schemainnehållet
18927. Tabellen '%1' måste ha en grupperad primär nyckel med färre än %2 kolumner för att det ska gå att skapa ett primärt XML-index på den.
18928. Varken det språk som efterfrågas i inloggningen %1 eller användarens standardspråk %2 är något officiellt språknamn på denna SQL Server. Det serveromspännande %3 används i stället.
18929. Längden %1 på den mottagande variabeln är mindre än längden %2 på kolumn %3.
18930. Om SqlDependency används utan ett alternativvärde måste SqlDependency.Start() anropas för varje server som kommandot körs mot.
18931. Det högsta antalet resultat för Find-åtgärden måste vara större än noll. Om du vill avsluta Find-åtgärden baserat på varaktigheten anger du int.MaxValue för MaxResults-egenskapen och ett positivt värde för Duration-egenskapen.
18932. Anger att mappningsområdet är anpassat.
18933. Metoden Metodnamn får inte ha en metodtext.
18934. Katalogtjänsten Active Directory har inte aktiverats i nätverket eller också stöds funktionen inte av operativsystemet.
18935. Hämtar eller anger maximistorleken för bubblans radie, angett i procent av diagramområdets storlek.
18936. Ogiltig publikationstyp.
18937. tabellvärdesfunktion
18938. URL-adressen till den ikon som visas på sidan Hjälp.
18939. Det går inte att ta bort prestandakategorin eftersom den här kategorin inte har registrerats eller är en systemkategori.
18940. Nästa-knappens format.
18941. SET DATEFORMAT-datumordningen %1 är ogiltig.
18942. %1Identifierare får inte innehålla fler än %2 tecken
18943. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades associera en nyckel till en instans som redan hade nyckeln associerad till sig.
18944. SqlDependency har inte stöd för anrop av Start() med olika anslutningssträngar med samma server, användare och databas i samma programdomän.
18945. Inställningsegenskapen Egenskapsnamn har en icke-kompatibel typ.
18946. Det går inte att tvinga databasspeglingstjänsten för databasen %1 eftersom databasen inte befinner sig i korrekt läge för att bli huvuddatabas.
18947. Om fältrubriker kan användas för att sortera den associerade datakällan.
18948. Värdet var antingen för stort eller för litet för en osignerad byte.
18949. Bretonska (Frankrike)
18950. Det gick inte att trunkera objektet %1 eftersom det eller något av dess index förekommer den fråkopplade filgruppen %2.
18951. Variabeln som är bunden till 'Target' InArgument har ett null-värde. 'Target' InArgument ska anges med en giltig CompensationToken som erhålls från en CompensableActivity. Om du vill ställa in standardanvändning för Compensation/Confirmation, anger du inte 'Target' InArgument utan använder X-aktiviteten inom kontexten för en Compensation-/Confirmation-/Cancellation-hanterare.
18952. Resurstypen Typnamn kan inte modifieras eftersom den redan har konfigurerats att vara skrivskyddad.
18953. Den förberedda referensen %1 används för tillfället av ett annat kommando (feltillstånd: %2).
18954. Bildobjekt.
18955. Under SOAP-bearbetningen gick det inte att hitta rubriken i källrubriksamlingen med namnet X och namnområdet namnområde.
18956. Ogiltigt parametervärde för @subscription_type. Giltiga alternativ är push och pull.
18957. SQL Server har konfigurerats för en förenklad pool. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
18958. ResponseContext är inte null.
18959. Följande nycklar från indataordlistan mappar inte till argument och måste tas bort: X. Observera att argumentnamn är skiftlägeskänsliga.
18960. %1Ogiltig numerisk enhetsreferens
18961. DataTable-objektet X stämmer inte överens med någon DataTable i källan.
18962. Axelsegmentskalans minimivärde.
18963. Namnet på medlemskapsprovidern.
18964. X är inte en teckentabell som stöds.
18965. Ett fel vid tilldelning av virtuellt minne inträffade under initiering av prestandaräknare. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
18966. CMS-meddelandet är inte signerat av NoSignature.
18967. Axelns namn. Endast internt bruk.
18968. Färgen på zonens kantlinjer när en webbdel dras över zonen.
18969. Ogiltigt elementnamn, X.
18970. Utlöses efter att en webbdel har flyttats.
18971. Det går inte att öppna databasen %1 version %2. Uppgradera databasen till den senaste versionen.
18972. Egenskapen stöds inte.
18973. Det gick inte att hämta count-värdet från servern.
18974. Den omgivande transaktionen som används för att slutföra ReceiveContext-åtgärden är inte aktiv.
18975. ActivityXamlServices.Load hanterar endast aktivitetsbaserade typer. Ogiltig typ (X) tillhandahölls.
18976. Det finns inga publikationer.
18977. Det gick inte att avinstallera funktionerna eftersom SQL-tabellen X i databasen Y inte är är tom. Du måste först ta bort alla rader i tabellen.
18978. Egenskapen TypeName för OfTypeExpression som har deklarerats för X måste ange ett typnamn.
18979. Sessi&ontillståndsläge:
18980. Artikelegenskapen måste ändras hos den ursprungliga utgivaren av artikel %1.
18981. Ogiltigt behörighetstillstånd.
18982. Saknar giltig mappning för SQL_TRANSACTION X till ett System.Data.IsolationLevel-värde.
18983. Varning! Om du ändrar någon del av objektnamnet kan skript och lagrade procedurer upphöra att fungera.
18984. SQL-loggposten vid LSN %1:%2:%3 för databasen %4 är skadad. Det går inte att återställa databasen.
18985. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Sidan %6 saknar referenser från överordnad (okänd) och föregående (sidan %7) nod. Möjlig felaktig rotpost i systemkatalogen.
18986. Formatet för inloggningsknappen.
18987. Det angivna antalet parametrar matchar inte det förväntade antalet.
18988. Det gick inte att uppdatera den offentliga synonymen MSSQLSERVERDISTRIBUTOR för att markera Oracle-instansen %1 som en SQL Server-utgivare.
18989. Varning! Systemkatalogen uppdaterades direkt i databasen med ID %1, senast %2.
18990. Det går inte att skapa sekundärnyckeln %1 eftersom den refererade kolumnen %2.%3 är en icke bestående beräknad kolumn.
18991. Ordlista, redigera
18992. MSBUILD : error MSB1041: Ange en eller flera parametrar för nodåteranvändning om växeln /nodereuse används
18993. Den underordnade frågan returnerade fler än 1 värde. Detta är inte tillåtet när den underordnade frågan följer =, !=, <, <= , >, >= eller när den underordnade frågan används som ett uttryck.
18994. Typ av Y-axel som används för den här serien.
18995. Providerargumentet för InstanceKey-konstruktorn kan inte vara en tom sträng som identifierar källan för nyckeldata. Providerargumentet kan vara null, då standardnamnet för providern används.
18996. Säkerhetskopiespegling finns inte i den här versionen av SQL Server. Mer information om olika versioner av SQL Server finns i Books Online.
18997. Tabellfel: FileStream-katalogen finns redan för kolumn-ID %1 av objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, men kolumnen är inte en FileStream-kolumn.
18998. Kagi-diagram - ogiltigt format för attributet X.
18999. Indataparametern X får inte innehålla ett kommatecken i strängvärdet Y.
19000. Det format som tillämpas på den rad som innehåller EmptyDataTemplate.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions