English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6201. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den är en reserverad allokeringssida.
6202. Samling, rensa
6203. Inget litteralvärde hittades.
6204. Aktiverar eller inaktiverar användargränssnittet för diagramområdets intervallmarkering.
6205. Transaktionsloggen innehåller en post (logop %1) som inte är giltig. Loggen har skadats. Återställ databasen från en komplett säkerhetskopia eller reparera databasen.
6206. Datatypen Typnamn för den upphöjda egenskapen Egenskapsnamn stöds inte av SQL. Ändra datatypen till en som stöds eller höj upp egenskapen som ett binärt värde.
6207. Användare: X
6208. Det gick inte att läsa in den angivna filen.
6209. StandardOut har inte omdirigerats, eller så har processen inte startats än.
6210. SQL-cacheaviseringar är inte aktiverade. Om du vill aktivera SQL-cacheaviseringen anger du attributet enabled till true i avsnittet i konfigurationsfilen.
6211. %1 %2 har inte försetts med en privat nyckel.
6212. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Vyn innehåller en inexakt mängdoperator.
6213. Den text som visas när en providerwebbdel stängs.
6214. Felaktig lokal variabel för att ange symbolinformation.
6215. Ogiltigt format för elementindex. Använd ett format som: 2,6,9-15,22.
6216. Det finns redan en markör med namnet %1.
6217. Färgsammanhanget är noll.
6218. Ange regeltypen till Neka.
6219. Dessa konfigurerade sammansättningar påverkar alla tillämpningsprogram som körs med den här versionen av .NET Framework.
6220. X innehåller ingen definition för Y
6221. Det går inte att installera ett isoleringsblock när underordnade objekt körs.
6222. Ett X-meddelande med messageId=Y ignorerades av DiscoveryClient eftersom motsvarande Z-åtgärd hade slutförts.
6223. Justering av remsans rubrik.
6224. Det gick inte att tilldela hjälptabell för att matcha vy eller funktion. Det maximala antalet tabeller i en fråga (%1) överskreds.
6225. Det värde som angivits för variabeln %1 i satsen OPTIMIZE FOR kunde inte implicit omvandlas till sen variabelns typ.
6226. ta emot Service Broker-fel
6227. Fel MethodAttributes-attribut eller CallingConventions-regler för DynamicMethod. Det finns endast stöd för Public, Static och Standard
6228. Det går inte att släppa prenumeranten %1. Det finns befintliga prenumerationer.
6229. Det gick inte att leverera detta meddelande eftersom konversations-ID:t inte kan associeras med en aktiv konversation. Meddelandekällan är: '%1'.
6230. Det gick inte att öppna kontrollpunktsfilen för omstart %1. Operativsystemfel %2. Åtgärda problemet eller ange kommandot igen utan RESTART.
6231. Delsystem för analysfrågor
6232. Oväntat tecken X. 'Y' kan bara skriva blanktecken.
6233. Inträffar efter att Initialization är slutförd.
6234. URL till sidan Redigera profil.
6235. Egenskaper och metoder för rutnätslinjer.
6236. Meddelandet med ID:t X var inte i låst tillstånd.
6237. Standardvärdet för egenskapen Selectable för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
6238. Det går inte att skriva till skriptfilen i ögonblicksmappen på distributören (%1). Kontrollera att det finns tillräckligt mycket diskutrymme tillgängligt. Kontrollera också att det konto som ögonblicksagenten körs under har behörighet att skriva till ögonblicksmappen och undermapparna.
6239. Databasspegling är aktiv med databasen %1 som speglad kopia. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
6240. Cachen uppdateras inte på grund av princip = X.
6241. En RelationshipManager kan inte returneras för det här objektet. En RelationshipManager kan bara returneras för objekt som antingen spåras av ObjectStateManager eller som implementerar IEntityWithRelationships.
6242. HierarchicalDataBoundControl accepterar endast datakällor som implementerar IHierarchicalDataSource eller IHierarchicalEnumerable.
6243. Inget motsvarande startelement är öppet.
6244. Det går inte att utöka minnesströmmen.
6245. Tabellfel: IAM-sidan %1 för objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6) är länkad i IAM-kedjan för objekt-ID %7, index-ID %8, partitions-ID %9, allokeringsenhets-ID %10 (typ %11) av sidan %12.
6246. Vad vill du utvärdera?
6247. Certifikatändringar har upptäckts. Service Broker-hanteraren och transporten kommer att startas om.
6248. Databasen %1 har inte konfigurerats för databasspegling.
6249. Det går inte att ta bort med ett null-namn.
6250. Ett portnummer krävs
6251. En PROB_MATCH-tabell kan endast användas i en PROB_MATCH-fråga.
6252. Den nödvändiga parametern %1 har inte angetts.
6253. Uppdatera all statistik på databasen %1 genom att köra sp_updatestats för bästa möjliga prestanda.
6254. Filerna '%1' har felmatchande versioner (%2.%3.%4) och '%5' (%6.%7.%8).
6255. Taggen X kan inte innehålla attributet meta:resourcekey.
6256. Välj ett installationsalternativ
6257. Fel vid infogning av datapunkter. Datakällan måste anges.
6258. Spara som
6259. Det gick inte att köra ett program. Personifieringsfel.
6260. DB-simultankörningsfel.
6261. Hämtar eller anger Y-axeln som anteckningen är kopplad till.
6262. Det går inte att få åtkomst till filen eftersom den öppnats i en annnan transaktion.
6263. %1 för %2 misslyckades eftersom T-SQL- och CLR-typerna för parametern %3 inte matchar varandra.
6264. Det går inte att ändra kolumnen %1 i tabellen %2 för att lägga till eller ta bort kolumnattributet FILESTREAM.
6265. MakeRelativePath kräver två relaterade sökvägar.
6266. Statistisk analys - normalfördelning. Sannolikhetsvärdet måste vara mellan 0,0001 och 0,9999.
6267. Kommandoparametern X för typen Typnamn stöds inte.
6268. Det finns ingen text för objektet %1.
6269. Betafunktion:
6270. Typfel. Returtypen Typnamn för bästa matchningsmetodMetodnamn för typen Typnamn är inte kompatibel med resultatargumentet som tillhandahålls InvokeMethod Metodnamn för vilken returvärden av typen Typnamn förväntas.
6271. Service Broker i databasen %1 har en väntande konversationsuppgradering. Det krävs en huvudnyckel i databasen för att utföra den här åtgärden.
6272. Det går inte att dekryptera sessionsnyckeln när huvudnyckeln återskapas med alternativet FORCE.
6273. Nyckeln som används för att kontrollera en instans, LoadByKeyOperation.LookupKey, får inte bestå av endast nollor, som Guid.Empty.
6274. Det aktuella antalet sidor.
6275. Meddelandet har släppts eftersom det inte gick att nå målinstansen av Service Broker.
6276. Färg för visuell avgränsare i förklaringsobjektet.
6277. Det finns ingen bytekod för skuggning. Du måste ange den till UriSource eller anropa SetStreamSource.
6278. Medlem Medlem i klassen Class Name finns inte i den serialiserade strömmen och den är inte deklarerad med X.
6279. Det uppstod ett fel när den princip för cachelagring av webbförfrågningar som anges i konfigurationsavsnittet system.net/requestCaching skulle skapas.
6280. Pseudospråk (pseudo)
6281. Begränsningen %1 skapades inte eftersom vissa begränsningskolumner inte har publicerats.
6282. Det gick inte att hitta databas-ID %1. Databasen kanske inte är aktiv än eller i ett övergångsstadium. Kör om frågan när databasen är tillgänglig. Om du inte tror att felet beror på en databas som är i ett övergångsstadium och felet inträffar på nytt, ska du kontakta din huvudsupportleverantör. Du ska ha felloggen för Microsoft SQL Server samt eventuell ytterligare information som är relevant för omständigheterna då felet inträffade tillgänglig för granskning.
6283. Filtret för filmönster.
6284. Det uppstod ett problem när newVersion-attributet parsades. X
6285. Transporten skickade ett meddelande till X.
6286. Binär deserialisering har inte stöd för egenskapen IgnoreUnknownAttributes.
6287. Det går inte att utföra den här åtgärden för resursdatabasen.
6288. Skriver över målkatalogen om den redan finns. Befintligt innehåll går förlorat.
6289. Ändra webbdelsinställningarna
6290. Tabell %1. Avläsningar %2, logiska läsningar %3, fysiska läsningar %4, read-ahead-läsningar %5, logiska lob-läsningar %6, fysiska lob-läsningar %7, read-ahead-lob-läsningar %8.
6291. Denna CodeDomProvider har inte stöd för metoden.
6292. Ett pipeline-fel har uppstått
6293. Filen %1 stängdes.
6294. Resultattypen Typnamn för den dynamiska bindning som skapas av bindaren X är inte kompatibel med resultattypen Typnamn som förväntades av anropsplatsen.
6295. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, kodningen kan inte tolkas
6296. Det går inte att öppna ett inaktiverat menyalternativ.
6297. Längden på de data som ska krypteras är ogiltig.
6298. Variabeln %1 är en markörvariabel, men används på ett ställe där en markörvariabel inte är tillåten.
6299. Lösenordsverifieringen misslyckades. Lösenordet går inte att använda just nu.
6300. X och Y kan inte båda vara noll.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions