English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18001. URL-adress till den bild som visas för knappen Logga ut.
18002. Mönstret måste anges till ett giltigt reguljärt uttryck.
18003. Inga fulltextindexerade kolumner hittades.
18004. Denna händelse utlöses innan uppdateringen slutförs.
18005. Lägg till stöd för en funktion. Du kan ange flera värden samtidigt. Till exempel:
18006. UnmanagedMemoryStream-kapaciteten skulle omsluta övre delen av adressutrymmet.
18007. XML-attribut och elementvärden som består av fler än 4 000 tecken är bara tillåtna inom SOAP Body-noden.
18008. Ogiltig URI. Konstruktionen användarnamn:lösenord har ett felaktigt format.
18009. inaktuell sida (läsningen av sidan returnerade ett loggsekvensnummer (LSN) (%1:%2:%3) som är äldre än det senast skrivna numret (%4:%5:%6))
18010. Ogiltig typ '%1' för WAITFOR. Datatyper som stöds är CHAR/VARCHAR, NCHAR/NVARCHAR och DATETIME. WAITFOR DELAY har stöd för datatyperna INT och SMALLINT.
18011. index
18012. Det går inte att skicka den angivna typen i ett fjärranrop.
18013. Utöka markering uppåt
18014. Det går inte att öppna registernyckeln X på datorn Y. Du har kanske inte åtkomstbehörighet.
18015. Det går inte att aktivera lagrad procedur för kön %1. Händelseavisering för queue_activation har redan konfigurerats för den här kön.
18016. Värdet i vägen att binda mot.
18017. Anger om ikonen för en webbdel ska visas i namnlisten.
18018. Skickar begäran igen eftersom cachen inte kan validera svaret.
18019. Följande är en XML-meddelandetext med exempelsvar:
18020. Den ComposablePartDefinition X som tidigare har nekats har återuppstått.
18021. Ett ogiltigt alternativ har angivits
18022. Endast ett av argumenten XmlContent och XmlInputPaths kan anges.
18023. Klienten kunde inte behandla alla upptäckta slutpunkter inom den angivna tidsgränsen på X.
18024. Entity Framework på målet kräver ett schema med version X eller lägre. Det angivna schemat har version Y.
18025. Egenskapen OperationName måste anges i aktiviteten X.
18026. Angivet jobb-id måste identifiera ett jobb för en distributionsagent eller en sammanslagningsagent.
18027. SQL Server avslutas efter verifiering av systemindex.
18028. Inloggningsflaggan som anger användarinstans kan inte användas med ett bifogat databasnamn. Anslutningen stängs.%1
18029. Sidan X tillåter högst Y direkta beroenden, och denna gräns har överskridits.
18030. Raden för användaren %1 korrigeras genom att inloggningslänken uppdateras till en redan befintlig inloggning.
18031. Dataströmmen måste kunna läsas och skrivas.
18032. Det utökade attributet Attribut har angetts mer än en gång för medlemmen Medlem av typen Typnamn.
18033. Tabell och indexnamn måste anges för DROP INDEX-programsatsen.
18034. Anropet till metoden X slutfördes av en OperationInvoker. Varaktigheten för metodanropet var Y ms.
18035. Asynkrona åtgärder stöds inte
18036. Det format som ska användas för rubriken.
18037. Det gick inte att skapa En WaitHandle med systemnamnet X. Det kanske redan finns ett annat WaitHandle-objekt av en annan typ men med samma namn.
18038. Den beräknade kolumnen %1 kan inte användas i fulltextsökningen eftersom den är icke-deterministisk eller inexakt och ej beständig.
18039. WebHostRequest stoppa
18040. WebProxy fångade ett undantag vid körning av ScriptReturn-skriptet: X.
18041. Texten i rutan Bekräfta nytt lösenord måste stämma överens med texten i rutan Nytt lösenord.
18042. WITH SNAPSHOT kan bara användas om säkerhetskopian skapades med WITH SNAPSHOT.
18043. Andra protokoll än http/https stöds inte under ASP.NET-kompatibiliteten. Ta bort slutpunkten X eller inaktivera ASP.NET-kompatibilitet för programmet.
18044. Ogiltig definition för elementet eller attributet %1. Värdebegränsningar för komponenter av typen ID tillåts inte.
18045. Markören %1 används av ett annat uttryck.
18046. innehåller en eller flera artiklar som använder vertikal partitionering
18047. %1: Det gick inte att flytta IAM-sidan %2:%3 från en släppt allokeringsenhet.
18048. Hämtar eller anger skuggningens förskjutning.
18049. Det gick inte att hitta databas-ID %1, namn %2. Databasen är eventuellt offline. Vänta ett par minuter och försök igen.
18050. Ogiltig PERCENT-tabellsamplingsstorlek %1 för tabellen %2. Storleken på PERCENT-tabellsamplingen måste vara mellan 0 och 100.
18051. Redigerare för vald kategori: X
18052. Parametern X får inte vara tom.
18053. Båda %1-parametrarna (id och namn) pekar inte på samma objekt
18054. X sparas med Y för sekretessnyckeln.
18055. Anger om anpassade felsidor är aktiverade eller inaktiverade, eller om de endast visas för fjärrklienter.
18056. Det gick inte att lägga till publikationen %1 i Active Directory. %2
18057. TrackRecord = ActivityStateRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, State = A, Name=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Arguments=F, Variables=G, Annotations=H, ProfileName = I
18058. Textformateringsmotorn kan inte hämta textinformation på grund av ett fel: X.
18059. Det gick inte att hämta versionsinformationen.
18060. Ogiltig DataTableReader för aktuell DataTable X.
18061. Minska mikrofonvolymen
18062. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Föregående länk %6 på sidan %7 överensstämmer inte med föregående sida %8 som förväntas av överordnad %9, fack %10 för denna sida.
18063. Polygonanteckningklass.
18064. Förväntade hex 0x i X.
18065. En ogiltig parameter eller ett ogiltigt alternativ angavs för proceduren %1.
18066. Den refererade filen File Name är inte tillåten på den här sidan.
18067. Det angivna IAsyncResult-objektet matchar inte den här delegaten.
18068. Sammansättningen Sammansättningsnamn har sparats.
18069. Återställningen skriver en kontrollpunkt i databasen %1 (%2). Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
18070. Både ResourceName och Path får inte vara tomma.
18071. Kategorin X innehåller ingen instansinformation. Det går inte att returnera några exakta data.
18072. Fel: Ange PipelineRoot eller AddInRoot, men inte båda. Skriv -? om du vill ha hjälp.
18073. Den angivna instansen måste matcha ObjectInstance för angiven ValidationContext.
18074. Serialiseraren stöder inte objekt av typen Typnamn.
18075. Sökvägsvariabeln X i UriTemplate måste bindas till ett strängvärde som inte är tomt.
18076. Det hänvisade variabelobjektet (namn = X) syns inte i detta område. Det kan finnas en annan platshänvisning med samma namn som är synlig i detta område, men den hänvisar inte till samma plats.
18077. Nästlade användardefinierade typuppdateringar är inte tillåtet.
18078. Den text som ska användas på knappen Föregående i steget Slutför.
18079. Oväntat fel vid anrop till en operativsystemfunktion. Returnerad felkod: 0x{0:x}.
18080. Manuella ändringar i den här filen kan leda till oväntat programbeteende.
18081. Typen '%1' finns redan eller så saknar du behörighet för att skapa den.
18082. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till den inexakta CLR-tabellvärdesfunktionen (Common Language Runtime) %3. Överväg att inte indexera den här vyn.
18083. Varning! Värdena för vissa av flaggorna som har angetts i egenskapen schema_option är inte kompatibla med publikationens kompatibilitetsnivå. Det ändrade schema_option-värdet för %1 kommer att användas i stället.
18084.
18085. Det går inte att skapa det grupperade indexet %1 för vyn %2 eftersom urvalslistan till vydefinitionen inte inbegiper alla kolumner i GROUP BY-villkoret. Överväg att lägga till dessa kolumner i urvalslistan.
18086. Åtgärden kan inte utföras på en databasögonblicksbild.
18087. Det gick inte att starta SQL Server eftersom ett giltigt serienummer saknas. Det serienummer som hämtades vid start verkar ogiltigt. Du kan försöka lösa problemet genom att installera om SQL Server.
18088. Anger om knappen ska visas som en Skicka-knapp.
18089. Månadsvärdet måste vara mellan +/-120 000.
18090. Anslut till en SQL-databas som stöds av ADO.NET, till exempel Microsoft SQL Server, Oracle eller OLEDB.
18091. Det går inte att komprimera loggfilen %1 (%2) eftersom alla logiska loggfiler används.
18092. Tillåt bevis&kontroll
18093. Okänt ursprung
18094. Ett av argumenten XmlContent och XmlInputPaths måste anges.
18095. Det gick inte att hitta proxykontot för jobstep_uid (%1).
18096. Meddelandetexten får inte vara NULL. En UNICODE-sträng eller binär sträng med nollängd är tillåten.
18097. Det går inte att bifoga prenumerationsfilen %1. Kontrollera att sökvägen är giltig och att filen är uppdateringsbar.
18098. Komprimeringsalternativet för ögonblicksbilden kan aktiveras endast för en publikation som har en mapp definierad för alternativ ögonblicksbildsgenerering.
18099. Partitionsintervallvärdet saknas.
18100. Det inträffade ett fel när du ändrade transaktionskontext. Den vanliga orsaken är brist på minne i systemet. Frigör mer minne.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions