English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14701. MESSAGE INTEGRITY CHECK
14702. Stilen på textruteetiketterna.
14703. Oväntat >.
14704. Verb som aktiverar katalogläge.
14705. X kompileras eftersom spårningsloggen inte är tillgänglig.
14706. Nyckelfältet X får inte innehålla ett null-värde. Ett värde som inte är ett null-värde krävs för nyckelfälten som definierats för typen Typnamn.
14707. WorkflowApplication-ID: X gick in i viloläge.
14708. HTTP-svaret från åtgärden X som läggs till i ASP.NET-utdatacachen kommer från en autentiserad begäran. Användare utan behörighet kan eventuellt få åtkomst till det cachelagrade svaret via utdatacachen.
14709. Totalt antal allokeringsutrymmen = %1, använda sidor = %2 reserverade sidor = %3 i denna databas.
14710. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @module_or_batch inte kan kompileras.
14711. Privilegiet X är inte giltigt på denna dator.
14712. Det går inte att lägga till en logisk postrelation mellan tabellerna %1 och %2 eftersom kopplingssatsen refererade till en kolumn av typen image, ntext, xml, varchar(max), nvarchar(max) eller varbinary(max).
14713. Det går inte att komma åt medlemmen Medlem med en instansreferens: kvalificera den med ett typnamn i stället
14714. Det sista elementet i en tuppel med åtta element måste vara en tuppel.
14715. Loggfilen %1 för denna databas är redan aktiv.
14716. Rollprovider för Windows-token.
14717. Hämtar eller anger aktiveringsflaggan för serien.
14718. RAISERROR i gammal stil (format: RAISERROR-heltalssträng) kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik detta i nya utvecklingsarbeten, och se till att ersätta RAISERROR med den nya stilen i de program som RAISERROR används i.
14719. Värdet X för parametern UriKind är inte giltigt.
14720. De asynkrona metoderna måste alla vara antingen statiska metoder eller instansmetoder.
14721. värdsynkroniseringsobjekt
14722. Egenskapen ROWGUIDCOL kan endast anges i datatypen uniqueidentifier.
14723. Det format som ska användas för rotnoden.
14724. Första punktens Y-värde
14725. ActivityDelegate X är inte i tillståndet Opened.
14726. Användaren '%1\%2' har inte behörighet att felsöka den begärda klientanslutningen.
14727. Testperioden för den här versionen av SQL Server går ut om %1 dag(ar).
14728. En aktivitet har avbrutits.
14729. Parametrar måste anges för Setter.
14730. %1 misslyckades eftersom typen '%2' innehåller en metod '%3' som är angiven av SqlUserDefinedType.ValidateMethodName och som inte följer den specifikation som krävs, eftersom den innehåller en ogiltig signatur.
14731. Attributet PERSISTED kan inte ändras för kolumnen %1 eftersom denna kolumn inte är beräknad.
14732. %1 för vägen %2 måste innehålla färre än %3 tecken.
14733. Endast en lista över indextips per tabell tillåts.
14734. SINGLE_CLOB kräver en indatafil med DBCS-teckenuppsättning. Filspecifikationen är Unicode.
14735. Det går inte att ändra ett utvärderat objekt som härrör från en importerad fil (File Name).
14736. Du måste ange egenskapen Set eller Get, eller ett metodanrop för ett COM-objekt.
14737. SoapQName saknar ett namnutrymmesvärde, X.
14738. Kategorin X returnerade en ogiltig kategoriikon: Y
14739. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 har ogiltig data- eller metadatalängd.
14740. Det finns redan en egenskap med namnet X i typen Typnamn. Kontrollera att det inte finns någon egenskap med samma namn definierad i någon av de överordnade typerna.
14741. Ogiltigt nyckelordsformat. X
14742. Välj en specifik kultur, som t ex zh-CN, zh-HK, zh-TW, zh-MO, zh-SG.
14743. Den virtuella sökvägen X är inte en giltig absolut virtuell sökväg i det aktuella tillämpningsprogrammet.
14744. Metoden X misslyckades eftersom den anpassade kulturen Y redan finns.
14745. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 har stöd för schemalåsgränssnittet, men returnerade %3 för %4.
14746. MSBUILD: fel MSB1013: Svarsfilen har angetts två gånger. En svarsfil får endast anges en gång.
14747. Det går inte att %1 %2 %3, eftersom objektet inte finns eller också har du inte behörighet.
14748. Horisontell justering av förklaringskolumnens rubrik.
14749. Hur Where-satsen autogenereras för kommandona Update och Delete om detta inte anges av användaren.
14750. ID för objektet med innehållet får inte vara samma som objekt-ID.
14751. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för nodens Text-egenskap vid databindning.
14752. Uppdaterade av replikeringsövervakning för %1.
14753. SNIInitializeListener() returnerade felkoden 0x%1.
14754. Den mall som används för startnavigeringslayouten.
14755. Minst ett indexvärde måste anges för X-aktiviteten Y.
14756. Det går inte att utföra dekrypteringen eller krypteringen på grund av att angiven %1 inte har någon privat nyckel eller att lösenordet som har angetts för den privata nyckeln är felaktigt.
14757. Datapunktförklaringens beskrivning.
14758. Utelämnande av radkod (tomt radkodnamn) är inte kompatibelt med direktivet XMLSCHEMA FOR XML.
14759. Jämförelsen av två element i matrisen misslyckades.
14760. Okänd Stroke i StrokeCollectionChangedEventArgs.Removed.
14761. Anger om ovanliga värden ska visas för ett låddiagram.
14762. För ADAM måste en behållare anges i anslutningssträngen.
14763. Värdet för X måste vara mindre än trådpoolsgränsen som är Y trådar. De ursprungliga värdena återställs.
14764. Det går inte att %1 %2 %3.
14765. Mängden DisplayModes för en WebPartManager är skrivskyddad.
14766. Ogiltig Unity-typ.
14767. Domänisolering efter central användare
14768. Återställningsstartpunkten är nu vid loggsekvensnummer %1 (LSN). Ytterligare återställning efter LSN %2 krävs för att fullborda återställningssekvensen.
14769. Oracle stöder inte byte av databaser.
14770. Registrera DynamicData-datakontroller
14771. Den första behörigheten som misslyckades var:
14772. Ogiltig begränsning för typen %1. Om bastypen har tomt innehåll måste även den härledda typen ha det, och om den härledda typen har tomt innehåll måste bastypen kunna tömmas.
14773. Anslut till en XML-fil.
14774. SkipVerification-behörighet behövs för att ändra ett bildbaserat (RVA) statiskt fält.
14775. Arkivet måste vara öppet för den här åtgärden.
14776. Ett skadat meddelande har mottagits. Flaggorna End of Conversation och Error har båda angetts. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
14777. Standardlivslängd för dialog
14778. Det gick inte att konvertera X till typen Typnamn.
14779. Dubbelriktad bindning stöds endast för egenskaper. X är inte en giltig egenskap för Y
14780. X får inte vara en tom sträng.
14781. Endast en av följande bindningsflaggor kan anges: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
14782. Det går inte att aktivera databassspegling eftersom inte båda parter i databasen %1 befinner sig i fullständigt återställningsläge.
14783. Startar körning av en CompletionWorkItem för den överordnade aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Slutförde aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
14784. EntityTypes X mappas till samma rader i tabellen Y. Mappningsvillkoren kan användas för att identifiera de rader som typerna är mappade till.
14785. Det går inte att hitta fältet X för typen Typnamn.
14786. Indataparametern får inte vara negativ.
14787. Det går bara att ange ett grupperat index för en tabell eller vy. Indexen %1 och %2 har bägge specificerats som grupperat index för objektet %3.
14788. Det gick inte att skapa en kolumnlista eftersom den är för lång. Skapa listan manuellt.
14789. Det gick inte att installera sammansättningen '%1', eftersom en befintlig princip skulle hindra användningen av den.
14790. Precondition misslyckades.
14791. Ett dubblerat streck kan inte läggas till i StrokeCollection.
14792. X, Återvalidering av cachen behövs inte.
14793. Parametrarna %1 kan inte användas om parametern %2 har värdet %3.
14794. Stänger X
14795. Den angivna transaktionen för TransactionScope har en annan IsolationLevel än det värde som krävs för scope.
14796. URL till den bild som ska visas i rubriken för det här fältet.
14797. Den instruktionstext som visas när en ny anslutning till en provider skapas.
14798. Återställning av den distribuerade transaktionen med arbetsenheten %1 framtvingades.
14799. Det gick inte att hitta SectionRecord.
14800. Filen med listan över distribuerbara paket (File Name) har ett namn på ett distribuerbart paket som är null eller tomt i FileList-elementet. Kontrollera att namnet på det distribuerbara paketet inte är null eller tomt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions