English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7301. Det gick inte att konvertera argumentet X för anrop till Y.
7302. Fel vid konvertering av %1 till binär typ med fast längd. Resultatet skulle bli utfyllt och inte kunna återställas.
7303. Det gick inte att hämta din kontoinformation. Försök igen.
7304. Metoden måste anropas i en typ, för vilken Type.IsGenericParameter är false.
7305. WebPartTransformerCollection kan innehålla högst en WebPartTransformer.
7306. minut
7307. Behörigheten för fildialogrutan är obegränsad.
7308. Det gick inte att lägga till den nya kolumnen till artikel %1 eftersom den innehåller fler än %2 replikerade kolumner.
7309. Om du vill använda värdet 2 i partition_options (icke överlappande partitioner med flera prenumerationer per partition) eller 3 (icke överlappande partitioner med en prenumeration per partition) måste du aktivera publikationen %1 så att partitionsgruppsfunktionen används. Ge use_partition_groups värdet true med hjälp av sp_changemergepublication.
7310. Det gick inte att skapa sekundärnyckeln %1. Endast referensuppdateringsåtgärden NO ACTION tillåts för den refererade beräknade kolumnen %2.
7311. Okänt värde för ResourceScope: X För många resurstypbitar kan ha angivits.
7312. Fel: Den angivna sökvägen (X) är ogiltig. Y
7313. Endast ägaren av DTS-paketet %1 eller en medlem i sysadmin-rollen kan ändra ägaren.
7314. Argument X används av aktiviteten Y, och kan inte också användas av Activity Z.
7315. Ta bort den markerade auktoriseringsregeln.
7316. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets Target-egenskap vid databindning.
7317. Varning! Namnet på användaren sys (principal_id = %1) i databasen %2 har ändrats till %3. I denna version av SQL Server är sys ett reserverat användar- eller schemanamn.
7318. Klienten har inte behörighet att skicka som denna avsändare.
7319. Databasnamn saknas. Kör programsatsen igen och ange ett giltigt databasnamn.
7320. Skuggningskonstanter av typen Typnamn tillåts inte.
7321. Det angivna värdet är inte en giltig dag i veckan.
7322. Visa parameter...
7323. XQuery: Frågan är för komplex. Försök minska antalet kapslingsnivåer för fråga. Exempel: Kombinera flera /-åtgärder med en enda //-åtgärd.
7324. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en eller flera underordnade frågor. Överväg att ändra vyn så att endast JOIN-satser används i stället för underordnade frågor. Eller så kan du överväga att inte indexera vyn.
7325. Prestandaräknarkategorin X finns inte. Inga värden för System.Net-prestandaräknare är tillgängliga.
7326. Utlöses omedelbart innan diagrambilden ritas. Använd den här händelsen för att anpassa diagrambilden.
7327. SQL Server stängs på grund av Ctrl-C eller Ctrl-Break. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
7328. Egenskapen %1 är endast giltig för %2 prenumerationer. Använd %3 för %4 prenumerationer.
7329. Befintlig cachepost bör men kan inte tas bort på grund av oväntat svar, status = (X) Y.
7330. X innehåller en Reflection-only-typ som inte stöds.
7331. Fel: Ifyllningen av fulltext%1 för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4) avslutas på grund av föregående fel.
7332. Ogiltiga data påträffades. En obligatorisk relation saknas. Utforska StateEntries för att fastställa källan till begränsningsfelet.
7333. Det går inte att ha aktiverade check-begränsningar eller aktiverade regler för måltabellen %1 i OUTPUT INTO-satsen. Kontrollbegränsning eller regel %2 hittades.
7334. Det gick inte att stänga DiscoveryClient som har skapats i DiscoveryClientChannel och den har därför avbrutits.
7335. Det angivna källobjektet måste vara ett användardefinierat funktionsobjekt om det ska publiceras som en artikel av typen func schema only.
7336. Ett proxykontot tillåts inte för ett Transact-SQL-undersystem.
7337. Välj en månad
7338. Modulen X har sparats.
7339. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom konversationsslutpunkten redan har stängts.
7340. Förklaringskolumnens maximala bredd (i procent av förklaringens teckenstorlek). Använd värdet -1 för automatisk beräkning.
7341. Ett fel uppstod när transaktionen skulle befordras till en distribuerad transaktion.
7342. Metoden Metodnamn stöds bara i LINQ to Entities om argumentet är en strängvariabel eller literal.
7343. resourceType måste vara en typ som kan tilldelas resourceSet.
7344. Ogiltig operator för datatypen. Operatorn är %1, typen är %2.
7345. Anslut till en Access-databas som skapats i Microsoft Office.
7346. Ogiltiga serialiserade DateTime-data. Det går inte att hitta ticks eller dateData.
7347. Under uppgraderingen påträffades varningssituationer vid inspektion av sammansättningar, men de returneras inte av säkerhetsskäl. Kör tillämpningsprogrammet igen med fullständigt förtroende om du vill se varningarna, eller kör AddInUtil.exe från Kommandotolken.
7348. Webbdelsexport är för närvarande inaktiverat. Du kan aktivera funktionen genom att ange enableExport="true" i avsnittet WebParts i tillämpningsprogrammets konfigurationsfil.
7349. XML INDEX
7350. Texten för knappen Ta bort.
7351. OLE DB-providern %1 till den länkade servern %2 returnerade meddelandet %3.
7352. Okänd isoleringsnivå för transaktion, %1, giltigt värdeintervall är 0 till 5.
7353. Tabellen %1 kanske inte är synkroniserad. Radantal (faktiskt: %2, förväntat %3). Kontrollsummevärden (faktiska: %4, förväntade: %5).
7354. En lyssnare har redan registrerats för URI X. Endast en lyssnare kan registreras för samma URI.
7355. Argumenttypen (Typnamn) is är inte densamma som uppräkningstypen (Typnamn).
7356. Ett argument av fel typ skickades till denna metod. Denna metod förväntade sig ett argument av typen Typnamn, men fick ett argument av typen Typnamn.
7357. Stöd för initiering med säkerhetskopia kan inte aktiveras för utgivare som inte är SQL Server.
7358. StylusPointDescription kan inte innehålla dubblerade StylusPointPropertyInfo.
7359. SELECT via markör misslyckades eftersom den XML-plan som angavs för USE PLAN-tipset varken innehåller Populate- eller Fetch-planer, och minst en av dessa måste finnas. Öka sannolikheten för att framtvingandet av planen ska lyckas genom att använda en XML-markörplan som har hämtats från SQL Server utan ändringar.
7360. Det går inte att öppna fjärrkopian av databasen %1. Kontrollera databasnamnet och verifiera att den befinner sig i återställningsläge och kör kommandot igen.
7361. Massinläsning kan inte genomföras. Det krävs en prefixlängd, fältlängd eller begränsare för källkolumnen %1 i formatfilen %2.
7362. X-meddelandetexten är tom.
7363. Det går inte att initiera COM-biblioteket eftersom CoInitialize misslyckades.
7364. Det går inte att använda tillförlitliga anslutningar på heterogena utgivare. Ge @trusted värdet false.
7365. Den riktning som objekten placeras ut i.
7366. Det angivna objektet finns redan.
7367. Den angivna datalängden X överskrider den största tillåtna längden Y.
7368. Inställningen av delat minne för prestandaräknaren uppvisade felet %1. Installera om sqlctr.ini för denna instans och kontrollera att instansens inloggningskonto har korrekt registerbehörighet.
7369. Det gick inte att ändra den angivna mängden '%1' eftersom den inte finns eller eftersom du saknar behörighet för åtgärden.
7370. Det packet som används för att öppna anslutningen innan inloggning är strukturellt ogiltig. Anslutningen har stängts. Kontakta klientbibliotekets tillverkare.%1
7371. Det inträffade ett fel i Service Broker-meddelandedispatchern. Fel: %1 Tillstånd: %2.
7372. Deklarativ katalog
7373. Egenskapen får inte ha typen hanterad pekare.
7374. Servern kunde inte lyssna på %1 <%2> %3. Fel: %4. Meddela systemadministratören.
7375. Det gick inte att avkoda bufferten vid 0x%1 med ett buffertsidnummer på %2 och databas-ID %3 med statusen HASHED. Det gick inte att hitta bufferten. %4. Kontakta teknisk support.
7376. Diagramtypen med namnet X har redan registrerats.
7377. Källmatristypen får inte tilldelas målmatristypen.
7378. Det gick inte att hitta kolumnen med namnet X.
7379. Det gjordes ett försök att läsa efter strömmens slut.
7380. Egenskapen UdtTypeName måste anges endast för UDT-parametrar.
7381. Den anpassade krypteringsalgoritmen �X� som erhölls genom CryptoConfig är inte en giltig eller hanterad hashalgoritm.
7382. STARTA KONVERSATIONSTIMER
7383. Typen "%1.%2" är markerad för inbyggd serialisering, men en av dess bastyper, "%3.%4" är inte giltig för inbyggd serialisering.
7384. Uppdateringsbara prenumerationer: Det går inte att uppdatera identitetskolumner.
7385. Det går inte att ange Size, Maxsize eller Growth för en FILESTREAM-datafil, '%1'.
7386. Serverns provider för lokal anslutning har slutat lyssna på [ %1 ] på grund av ett fel. Fel: %2, tillstånd: %3. Det görs ett försök att återupprätta lyssningen automatiskt.
7387. %1Endast jämförbara typer är tillåtna i %2. %3 hittades.
7388. Heterogena publikationer stöder inte uppdateringsbara prenumeranter. @allow_sync_tran och @allow_queued_tran måste vara false.
7389. Delsystem för replikering av ögonblicksbilder
7390.
7391. Tabellfel: Filen %1 i partitions-ID %2 är inte en giltig FileStream-fil.
7392. Det gjordes ett försök att stänga sessionskanalen när det fortfarande finns väntande meddelanden i sessionen. Sessionsgrammatiken kommer att återställas i kön och sessionskanalen blir felaktig.
7393. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för nodens ImageUrl-egenskap vid databindning.
7394. Strömmens kapacitet räckte inte till för strömpositionen i det ohanterade minnet.
7395. När socketen har kopplats från kan du endast ansluta igen asynkront, och då till en annan EndPoint. BeginConnect måste anropas på en tråd som inte avslutas förrän åtgärden har slutförts.
7396. Det gick inte att läsa registernyckeln: X. Denna nyckel ska installeras med .Net Framework Y.
7397. Database Mail får inte skicka filer med filnamnstillägget %1.
7398. DataSource (X) måste implementera IQueryableDataSource.
7399. Serverinstansen %1 fungerar redan som vittne.
7400. Det skickade värdet måste vara en uppräkningsbas eller en underliggande typ för en uppräkning, som t ex Int32.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions