English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17701. Det går inte att schemabinda %1 %2. %3 är inte schemabundet.
17702. Det aktuella säkerhetssammanhanget går inte att återställa. Växla till den ursprungliga databasen där %1 anropades och försök igen.
17703. Okänd, ohanterad anropsregel för funktionssignatur.
17704. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den bytte ägare under storleksminskningen.
17705. Typlösare
17706. Indexet låg utanför giltigt intervall. Det får inte vara negativt eller större än strängens längd.
17707. Katalogen X finns inte.
17708. Etikettbildens URL-mål.
17709. Databasen Y på servern X är inte konfigurerad för databasspegling.
17710. Ogiltigt värde för attributet X. Värdet måste vara mellan 0 och 360.
17711. Tog bort fler rader än förväntat i gruppbaserad borttagning på tabellen %1.
17712. Databasen %1 innehåller inga replikeringsmetadata för en rad vars ROWGUIDCOL motsvarar parametern @rowguid.
17713. DTS-paketet %1 finns redan med ett annat id i den här kategorin.
17714. Inga parametervärden angavs för uttrycket sp_cursor-%1.
17715. Öka mikrofonvolymen
17716. HKEY i registret låg utanför det tillåtna intervallet.
17717. SqlDependency.OnChange har inte stöd för fler händelseregistreringar av samma delegat.
17718. Standardfilgruppen FILESTREAM är inte tillgänglig.
17719. Det går inte att utföra en %1åtgärd inuti en användartransaktion. Avsluta transaktionen och kör programsatsen igen.
17720. Hämtar eller anger sökväg till bild eller bild-URL för markör.
17721. Egenskapen Egenskapsnamn stöder inte konvertering från sträng till värde.
17722. Behörighet för användargränssnitt:
17723. Det gick inte att läsa in sammansättningen. Avbildningen X är ogiltig.
17724. Den maximala storleken för växlingsminnet är ogiltig. Den måste vara större än eller lika med den minimala storleken för växlingsminnet.
17725. Användarnamnet %1 som anges i @execute_query_as är ogiltigt. Det finns ingen användare med det namnet.
17726. Två entiteter med sannolikt olika nycklar är mappade till samma rad. Kontrollera att de två mappningsfragmenten mappar båda parterna i AssociationSet till motsvarande kolumner.
17727. Synonymen %1 är definierad över kön %2. Synonymer i köer är inte tillåtet.
17728. Det går inte att använda ett funktionsanrop för att matcha en måltabell i FROM-satsen i en DELETE- eller UPDATE-programsats. Använd funktionsnamnet %1 utan parametrar istället.
17729. String- eller binary-data skulle trunkeras.
17730. En slutpunkt identifierades av DiscoveryClientChannel och en kanal öppnades med hjälp av denna. Klienten ansluts till en tjänst med hjälp av EndpointAddress=X och Via=Y.
17731. E-postmeddelandets ämnesrad.
17732. Den formatsträng som används för dynamiska alterntiv, till exempel "Alternativ X"
17733. Regionsnamnet X stöds inte.
17734. Nästa-knappens typ.
17735. Det går inte att hitta partitionsnumret %1 för index-ID %2, objekt-ID %3.
17736. Argumentet X får inte vara null eller ha längden noll.
17737. Kolumnen %1.%2 har inte samma sortering som den refererande kolumnen %3.%4 i sekundärnyckeln %5.
17738. Metoden Metodnamn har en generisk deklarerande typ, Typnamn. Den deklarerande typen ska tillhandahållas explicit för GetTokenFor.
17739. Nyckeln fanns redan i ordlistan.
17740. Genereringen av användarinstanser i SQL Server inaktiveras. Generera användarinstanser med hjälp av user instances enabled för sp_configure.%1
17741. Tabellfel: Det går inte att hitta FileStream-filen till kolumn-ID %1, ROWGUID %2, i objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5.
17742. Det gick inte att ansluta till SQL Server-sessionsdatabasen. Anslutningssträngen (server=X, databas=Y) returnerades av en instans av IPartitionResolver typ Typnamn.
17743. Alternativet /asmpath stöds endast för generering av reg-filer med alternativet /regfile
17744. AddValidationError kan endast anropas från underträdet för en X-aktivitet.
17745. Begäran från transaktionshanteraren är längre än väntat. Begäran utförs inte.
17746.

Metoden är inte tillåten. Information om hur du skapar giltiga begäranden för tjänsten finns på hjälpsidan för tjänsten.


17747. Även om det inte fanns någon omgivande transaktion när InstanceStore.Execute eller BeginExecute anropades användes en intern transaktion när kommandot kördes. Den interna transaktionen gick in i tillståndet InDoubt.
17748. %1 är inte en fast serverroll.
17749. Begäranden som körs: X
17750. Instansen för speglingsservern återger inte de senaste ändringarna i databasen %1. Fail over kunde inte utföras.
17751. MimeType för egenskapen Egenskapsnamn är inte giltig. Kontrollera att mime-typen inte är tom.
17752. Det gick inte att hitta någon motsvarande objektskikttyp för den konceptuella typen Typnamn.
17753. Arbetsflödet har avbrutits.
17754. Okänt fel nära informationsobjekt som startar vid raden %1 i kolumnen %2 i formatfilen %3.
17755. Ett .NET Framework-fel inträffade när information hämtades från klassen %1 i sammansättningen %2: %3.
17756. Angiven tangentbordssink ägs redan av en plats.
17757. Databasen har inte startats helt eller så är den inte ONLINE. Försök att använda fulltext-DDL-kommandot på nytt efter att databasen har startats och är ONLINE.
17758. Det gick inte att skapa smeknamnet för %1.
17759. Tjänstinstansen med identifieraren X har inaktiverats.
17760. Basjkiriska (Ryssland)
17761. xsl:analyze-string måste innehålla xsl:matching-string eller xsl:non-matching-string eller båda elementen.
17762. Automatisk formatsamling hanteras inte för WebScript-slutpunkter.
17763. Fulltextkatalogen med ID %1 finns inte.
17764. Det går inte att hitta fjärrtjänsten %1 eftersom den inte finns.
17765. SID : %1.
17766. Operativsystemet returnerade felet %1 till SQL Server under %2 vid offset %3 i filen %4. Du kan hitta mer information i ytterligare meddelanden i felloggen för SQL Server och i loggen för systemhändelser. Detta är ett allvarligt fel på systemnivå som hotar databasens integritet och som måste åtgärdas omedelbart. Genomför en fullständig konsekvenskontroll av databasen (DBCC CHECKDB). Felet kan orsakas av många faktorer. Du hittar mer information i SQL Server Books Online.
17767. Det går inte att lägga till ett count-alternativ i resursuppsättningen eftersom det skulle råka i konflikt med befintliga count-alternativ.
17768. Åtgärd X kan inte utföras för närvarande. Ett nytt försök kommer att utföras när tjänstinstansen är redo att utföra denna åtgärd.
17769. Överordnad har ingen standardkonstruktor. Standardkonstruktorn måste definieras explicit.
17770. Det går inte att släppa distributionsutgivare %1. Fjärrutgivaren använder %2 som distributör. Inaktivera publicering vid utgivaren innan du försöker släppa relationen.
17771. En eller flera rader som ska infogas i gruppinfogningsproceduren för tabellen %1 fanns i MSmerge_contents.
17772. Det uppstod ett fel vid förberedelse av frågan "%1" för körning mot OLE DB-providern "%2" för den länkade servern "%3". %4.
17773. Åtkomst till ADO.net Managed Provider X nekades i datakällan med ID Y på grund av säkerhetsinställningar.
17774. Knappen Nästa
17775. Upplösningen måste vara minst 0,0f.
17776. Förhållandet måste ställas in innan DoWhile-aktiviteten X kan användas.
17777. Loggöverföring \endash loggsäkerhetskopieringsjobb för %1.
17778. Egenskapen Kind för den DateTime som angetts måste ha värdet DateTimeKind.Unspecified.
17779. Hämtar eller anger minska storlek för axelskalregion (i procent av den totala axellängden) som kan döljas med skalbrytningen.
17780. %1Syntaxfel nära %2. %3 eller %4 förväntades.
17781. Uttryck är inte tillåtna i skalfiler.
17782. Delsystem för sammanslagning av replikeringar
17783. Varning! Begränsningen %1 för tabellen %2.%3 har inaktiverats eftersom implementationen av kontrollsummefunktionen har ändrats.
17784. Sammansättningen ASP.BrowserCapsFactory.dll för webbläsarfunktioner har installerats.
17785. Det går inte att krympa den skrivskyddade databasen %1.
17786. Filen %1 är inte en giltig ångringsfil för databasen %2 (databas-ID %3). Verifiera sökvägen och ange korrekt fil.
17787. Den datakälla som används för att fylla objekten i listan.
17788. Den angivna filen är inte ett giltigt Win32-program.
17789. Proxyattribut returnerade ett inkompatibelt objekt när en instans av typen Typnamn skapades.
17790. Den andra datakällan för en binär operator måste vara av typen System.Linq.ParallelQuery i stället för System.Collections.Generic.IEnumerable. Du korrigerar det här problemet genom att använda tilläggsmetoden AsParallel() för att konvertera rätt datakälla till System.Linq.ParallelQuery.
17791. SQL Web Assistant misslyckades eftersom läget för webbuppgiften i msdb..MSwebtasks är ogiltigt.
17792. En tabell som innehåller kolumner för filflöden måste ha en unik ROWGUID-kolumn som inte är NULL.
17793. Det gick inte att öppna konfigurationen för den fysiska sökvägen X.
17794. Sökvägskonfigurationrer som definierats i den här nodens konfigurationsfil.
17795. Det gjordes ett försök att komma åt en inaktiverad AppDomain.
17796. Det gick inte att erhålla kontoinformation.
17797. Det går inte att använda %1 i PIVOT-operatorn eftersom den inte är invariabel till NULL.
17798. Argumentets namn kan inte vara tomt.
17799. Transaktionerna som krävs till synkroniseringen av icke-synkroniseringsprenumeration som har skapats av den angivna säkerhetskopian är inte tillgängliga på distributören. Gör om åtgärden med en aktuellare logg och en differentiell eller fullstädig databassäkerhetskopia.
17800. Det arkivgenererade mönstret X stöds inte för egenskaper som inte är av typen timestamp eller rowversion.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions