English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10801. Cacheinställningar är oåterkalleliga eftersom tillägget redan är tillagt i arbetsflödesinstansen eller i värdtilläggssamlingen.
10802. Axelrubrikens färg.
10803. SessionIDManager har inte initierats. Anropa metoden Initialize() först.
10804. Stream är inte en giltig resursfil.
10805. Hämtar eller anger en flagga som anger om en anteckning visas.
10806. Cellinnehållets lodräta justering.
10807. Det går inte att hoppa till den tvetydiga etiketten X.
10808. Ett WebBaseEvent-objekts eventCode måste vara ett heltal som är större än eller lika med noll.
10809. Åtgärden stöds inte för socketar som inte är dataströmorienterade.
10810. datatypen 4-bytes heltal
10811. Diagramområdesnamn som etiketten dockas till innanför eller utanför.
10812. %1Dubblettattribut %2:%3
10813. Denna codec stöder inte angiven egenskap.
10814. Databasen %1 har inte återställts än. Vänta lite och försök igen.
10815. Sekvensen för den här posten i händelseloggen.
10816. Det går inte att implicit konvertera typen void till object
10817. Lösenordsverifieringen misslyckades. Kontot är låst.
10818. Det gick inte att köra URL:en.
10819. Ett maximalt värde måste anges.
10820. Ett fel uppstod när sammansättningen laddades
10821. Typen %1 är inte en användardefinierad typ.
10822. Det inkommande meddelandet med åtgärden X innehåller ett kontexthuvud för återanrop med namnet Y och namnområdet namnområde. Kontexthuvud för återanrop förväntas inte i inkommande meddelanden på klienten.
10823. Egenskapen Settings har ett ogiltigt värde. Ange egenskapen Settings till en tom sträng eller till strängen "Sammansättningsreferenser och importerade namnområden serialiserade som XML-namnområden".
10824. Nyckelordsredigeraren för strängar
10825. Den bakre buffertens pool uppfyller inte kraven för resurstypen.
10826. CurrentContext-egenskapen för LicenseManager har redan låsts av en annan användare.
10827. Ogiltig nollängd på enhetsnamn. Kör BACKUP-programsatsen igen med ett giltigt enhetsnamn.
10828. Ogiltigt XmlQualifiedName-format: X. XmlQualifiedName måste vara ett namn eller ett namn och ett namnområde separerat med komma.
10829. Cachepostens senaste synkronisering = X.
10830. Det gick inte att skapa begränsningen. Se tidigare felmeddelanden.
10831. Det angivna värdnamnet (X) är inte en System.UriHostNameType som stöds. UriHostNameType-värden som stöds är Dns, IPv4 och IPv6, men det angivna värdet var UriHostNameType Typnamn.
10832. Det gick inte att ange fältet/egenskapen Egenskapsnamn för entitetstypen Typnamn. Mer information finns i InnerException.
10833. Ange antingen %1 eller %2.
10834. Anpassningar är inte aktiverade och/eller redigerbara. Egenskapen Enabled måste vara true och en registrerad anpassningsprovider måste ha valts. Den aktuelle användaren måste få rättigheter att ändra anpassningens tillstånd.
10835. Hämtar eller anger diagramreferens.
10836. Metodnamnet %1 är ogiltigt för UserDefinedType-metodanrop.
10837. Index för den sida som visas i kontrollen.
10838. Riktningen på den sökväg som ska renderas.
10839. Det gick inte att skapa temporär fil för hämtning.
10840. Servern startade med alternativet -f. Granska startas inte. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
10841. Det finns ingen väg som matchar måltjänstnamnet för den här konversationen. Skapa en väg till måltjänstnamnet så att det går att leverera meddelandena i konversationen.
10842. Det går inte att hämta adressen för, hämta storleken på eller deklarera en pekare till en hanterad typ (X)
10843. Anger om fältet behandlar tomma strängar som null när värdet hämtas från fältet.
10844. Det gick inte att hitta textinformationsposter för kolumnen %1, ID %2 vid kommandokonstruktion.
10845. Starttid : %1.
10846. Varje tillägg ska placeras i sin egen undermapp, inte i AddIn-rotmappen. Följande körbara fil förväntades inte: X.
10847. Pekarens startIndex och längd refererar inte till en giltig sträng.
10848. Det går inte att publicera tabellen %1 för både en sammanslagningspublikation och en publikation med alternativet uppdatering i kö.
10849. Tillämpningsnamnet (källnamnet) som ska användas vid skrivning till händelseloggen.
10850. Metoden 'IDataServiceStreamProvider.ResolveType' måste returnera ett giltigt resurstypsnamn.
10851. funktion
10852. Den här servern har redan registrerats till MSX %1.
10853. OLE DB-providern %1 till den länkade servern %2 returnerade en ogiltig indexdefinition för tabellen %3.
10854. Storleken (%1) på %2 %3 överskrider den högsta tillåtna storleken (%4).
10855. Axelsegmentets intervalltyp.
10856. Ett skadat meddelande har mottagits. Avgörandehuvudet är inte giltigt.
10857. X: LayoutTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för det nya lösenordet.
10858. %1 Användaren %2 har loggats in. Autentiseringsläge: %3. %4
10859. De härledda klasserna ska stå för implementeringen.
10860. Typen "%1.%2" är markerad för användardefinierad serialisering, men den implementerar inte gränssnittet "%3.%4".
10861. Minska diskant
10862. Wolof (Senegal)
10863. Cacheprotokollet returnerade ett cachelagrat svar, men cacheposten är ogiltig eftersom den har en dataström som är null. (Cache Key = X).
10864. En värdadapter har inga konstruktorer som går att använda. Typ: Typnamn
10865. Uppräkningen har inte startat. Anropa MoveNext.
10866. ASP.NET (X) är inte installerat på den här datorn.
10867. Hur många bildpunkters indrag som ska användas för varje nod.
10868. En IPersistenceContextInitializer-implementering utlöste ett undantag. Det gick inte att läsa in eller skapa en varaktig serviceinstans, som WorkflowServiceInstance. Egenskapen InnerException innehåller det ursprungliga undantaget.
10869. Fråga ej tillåten i WAITFOR.
10870. Ogiltigt serialiseringsformat (%1) för typen "%2.%3".
10871. Anger om kontrollen ska rita från höger till vänster för RTL-språk
10872. Svarsblockets format är inte giltigt.
10873. En ogiltig Unicode-kodpunkt påträffades vid indexX.
10874. Det går inte att slutföra åtgärden eftersom BeginBuild inte har anropats ännu.
10875. Sekundärnyckeln originating_server_id för tabellen %1 har inget matchande värde i den refererade vyn dbo.sysoriginatingservers_view.
10876. Ändrade språkinställningen till %1.
10877. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (sql_variant) har ogiltig typ för typspecifika metadata.
10878. Det gick inte att erhålla ett administrativt programlås som krävs för sammanslagningsreplikering av databasen %1. Detta kan bero på att det finns en aktiv ögonblicksbild som körs samtidigt som en schemaändring (DDL) eller en administrativ procedurell ändring genomförs.
10879. Om katalogen App_Data finns behöver webbserverkontot bara läs- och skrivåtkomst till katalogen App_Data. Detta är nödvändigt eftersom webbserverkontot kommer att kontrollera att SQL Server Express-databasen redan finns i katalogen App_Data. Om du återkallar läsåtkomst till katalogen App_Data för webbserverkontot kommer providern inte att kunna avgöra om SQL Server Express-databasen finns i katalogen. Detta kommer att orsaka ett fel när providern försöker skapa en kopia av en befintlig databas. Skrivåtkomst krävs eftersom webbserverns kontoautentiseringsuppgifter används när den nya databasen skapas.
10880. Värdet Y som anges för attributet Attribut är ogiltigt i konfigurationen för providern X.
10881. Det går inte att skapa oinitierade strängar.
10882. Hämtar eller anger placeringen av datapunktetiketter.
10883. datatypen bit, null-värden tillåtna
10884. Tjänsten stänger överföringskanalen.
10885. Den URL som användaren omdirigeras till efter att åtgärden har utförts.
10886. Versionen för kontrollrenderingskompatibilitet får inte vara mindre än 3.5.
10887. Det fullständiga värde som identifierar meddelandet i DLL-biblioteket.
10888. Ett fel inträffade under en krypteringsåtgärd.
10889. Regeln har bundits till datatyp.
10890. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Det innehåller en eller flera xml-datatypsmetoder.
10891. typen får inte vara ByRef
10892. Initieringen av System.Net-prestandaräknare har slutförts.
10893. FILESTREAM-datafilen kan inte flyttas på grund av att loggfilen inte har säkerhetskopieras.
10894. Objektet måste vara av typen Double.
10895. Oväntad Stroke i PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
10896. Navigeringsegenskapen av typen Typnamn är inte en enskild implementering av X.
10897. XO-diagram - det index som anges av attributet UsedYValueHigh ligger utanför det giltiga intervallet.
10898. Ogiltigt PROB_MATCH-projektobjekt i PROB_MATCH SELECT-listan.
10899. Det gick inte att läsa in den XML-fil som anges i konfigurationsinställningen Inställning.
10900. Det går inte att ändra ett standardvärde med information från ytterligare standardvärden. Standardvärdet för variabeln X har redan angetts som en del av UriTemplate Y. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions