English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18501. Det går inte att anropa metoden ClockController.SkipToFill för en Clock som har en Duration eller RepeatDuration som är Forever eftersom denna Clock aldrig kommer att nå dess slutperiod.
18502. Byteintervallbegäran misslyckades.
18503. Den generiska typen Typnamn är inte kompatibel med den verkliga objekttypen Typnamn för matrisoperanden i MultidimensionalArrayItemReference.
18504. Databasen %1 är redan öppen och får bara användas av en användare åt gången.
18505. Statistisk analys - ogiltigt antal dataserier.
18506. [Age2] AgeHeader = X.
18507. Tabellfel: Flera IAM-sidor för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) innehåller tilldelningar för samma intervall. IAM-sidor %6 och %7.
18508. Det går inte att dynamiskt anropa metoden Metodnamn eftersom den har ett Conditional-attribut
18509. Parameternamn: X
18510. Ge sammansättningar &åtkomst till följande katalogtjänstsökvägar:
18511. Stackstorleken är för djup. Det finns troligen för många argument.
18512. Minimerar X
18513. Programmet kompileras med körtidsversion X, men körtidsversion X är inte installerad.
18514. Släpper radfilter (%1) för artikeln %2 i %3. Kör sp_articlefilter och sp_articleview igen om du vill skapa ett radfilter.
18515. Växeln -delaysign kan endast användas om en nyckelfil eller nyckelbehållare anges.
18516. Kapaciteten har blivit negativ genom spill. Kontrollera mängdens kapacitet.
18517. X kan inte anropas om SqlDataRecord-objektet är skrivskyddat.
18518. Det går inte att ändra dataegenskaper för datakontrollen X (till exempel DataSource, DataSourceID eller DataMember) samtidigt som kontrollen binds.
18519. Den begärda stopptiden för spårningen har redan passerat.
18520. [MaxAge] Kan inte beräkna MaxAge, använder 10% sedan LastModified: X, LastModified: Y.
18521. Den text som ska visas i sammanfattningen om e-postadressen inte matchar det reguljära uttrycket.
18522. URL har auktoriserats för begäran.
18523. Ett fel uppstod vid försök att extrahera målobjektet av typen Typnamn från metodanropsuttrycket X. Tänk på att uttrycket som fastställer objektet av typen Typnamn inte får kräva körtidskontexten. Fel: Y
18524. Uppdateringsbara prenumerationer: Replikerade data är inte uppdateringsbara.
18525. Sekundärnyckeln %1 har implicita referenser till objektet %2 som inte har någon sekundärnyckel definierad.
18526. System.Transactions stöds bara på Windows NT-plattformen.
18527. Använd antingen en proxy eller user_domain-, user_name- eller user_password-parameter.
18528. Seriens punktdjup måste vara mellan 0 och 1000 procent.
18529. parentesuttryck
18530. Det går inte att skapa en plats från ett uttryck av typen Typnamn.
18531. Det gick inte att ansluta till den länkade servern %1 (OLE DB-providern %2). Aktivera delegering eller använd fjärrinloggning på SQL Server för den aktuella användaren.
18532. Contract-egenskapen krävs för en slutpunkt av typen X.
18533. Det gick inte att hitta filen '%1' i katalogen '%2%3'.
18534. CREATE DATABASE misslyckades. Det gick inte att skapa vissa filnamn i listan. Kontrollera felen.
18535. För att du ska kunna använda ALTER DATABASE måste databasen sakna skrivskydd och det måste vara möjligt att köra en kontrollpunkt.
18536. Axelns datavy som används för att zooma och bläddra axeldata.
18537. Protokollfel: Ett mottaget meddelande innehåller en giltig signatur, men krypterades inte (vilket krävs av den effektiva skyddsnivån).
18538. Den angivna sid-parametern ska vara binary(16).
18539. Användaren %1 har inte behörighet att köra DBCC %2 för databasen %3.
18540. X-egenskapen kan inte ändras när SqlTrackingParticipant har startat bearbetning av poster.
18541. Det gick inte att använda String-deserialisering för inställningen: Inställning.
18542. Ett ExecuteActivityWorkItem har slutförts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
18543. Standardslutpunkten av typen Typnamn har inte beteendet av typen Typnamn. Slutpunkten har initierats med korrekt beteende och ska inte tas bort eller bytas ut.
18544. Det går inte att ändra kolumnen "%1" eftersom den antingen är en beräknad kolumn eller resultatet av en UNION-operator.
18545. GROUPPARTITION-operatorn tillåts bara i kontexten för ett frågeuttryck.
18546. Det går inte att köra sp_control_plan_guide på grund av att du saknar behörighet att använda planguiden %1. Det krävs behörighet för att ändra objektet som planguiden refererar till eller så krävs behörighet för att ändra databasen.
18547. Egenskapen X stöds inte av kontrollen Y.
18548. UrlMembershipCondition kräver en absolut URL.
18549. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades läsa in ett InstanceValue med InstanceValueOptions.WriteOnly angivet.
18550. X - det gick inte att hämta en beskrivarreferens.
18551. En artikel som använder @partition_options = 3 (icke överlappande partitioner med en prenumerant per partition) får inte finnas i multipla publikationer eller prenumerationer. En sådan artikel kan inte heller återutges. Kontrollera artikeln %1.
18552. En instans av typen Typnamn på positionen X förväntades i argumentmatrisen.
18553. Databasen måste tveksam eller i nödläge för att loggen ska kunna skapas på nytt.
18554. Argumentet måste vara mindre än eller lika med 2^31 - 1 millisekunder.
18555. Skärmkoordinaten ligger utanför avgränsningsrektangeln.
18556. Det gick inte att spåra en entitet eller en komplex typ eftersom entiteten eller den komplexa typen Typnamn inte implementerar gränssnittet INotifyPropertyChanged.
18557. Åtgärden kunde inte utföras eftersom den inte tillåts av aktuellt tillstånd i WorkflowApplication.
18558. Avbryter ändringar
18559. Den mall som ska användas för sidfoten i det här fältet.
18560. Det gick inte att initiera CLR (Common Language Runtime) %1 med HRESULT 0x%2. Du måste starta om SQL Server för att kunna använda CLR-integrationsfunktionerna.
18561. Det gick inte att skapa avlyssningen X.
18562. Kontrollen misslyckades.
18563. Fel: %1 Allvarlighetsgrad: %2 Tillstånd: %3 %4
18564. Timeout inträffade vid försök att få åtkomst till gränssnittet. Programmet kan vara upptaget eller svarar inte.
18565. SERVICE_NAME och BROKER_INSTANCE för vägen %1 måste anges när spegling används.
18566. Den associerade filen "%1" finns redan för sammansättningen "%2".
18567. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, tecknet [ förväntades
18568. Det gick inte att ge select på den offentliga synonymen %1.
18569. Masskopieringsåtgärder kan inte utlösa massinläsningssatser.
18570. Åtgärden %1 är ogiltig. Giltiga åtgärder är add, drop och help.
18571. Medlemmen med namnet X hittades som både egenskap och händelse för typen Typnamn. Medlemmar med samma namn stöds inte.
18572. Globala prenumeranter med prioritet 0 får inte skapa sammanslagna publikationer.
18573. Det går inte att skapa en rad med storleken %1, eftersom den är större än den maximala storleken på %2.
18574. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 har en ogiltig precision eller skala.
18575. Ogiltig XML-information i filen File Name nära elementet X
18576. Redigera nyckel/värde-par för AppSettings för den markerade posten i listrutan.
18577. SafeHandle är ogiltig.
18578. Tillämpningsprogrammets pulsslag.
18579. Den rid som ska tas bort finns inte i ridlist. Det feltoleranta indexet är skadat.
18580. Lägger till en webbdel till en zon
18581. X implementerar inte IChannelReceiver eller IChannelSender. Alla kanaler måste implementera ett av dessa gränssnitt.
18582. Det går inte att ändra egenskaperna READONLY/READWRITE/ONLINE/OFFLINE i en loggfilgrupp för FILESTREAM.
18583. Det går inte att definiera ett vyindex med indexalternativet ignore_dup_key. Ta bort alternativet ignore_dup_key och verifiera att vydefinitionen inte tillåter dubbletter eller också indexerar du inte vyn.
18584. Index kan inte vara negativt.
18585. Inte tillräckligt med ).
18586. Justering av innehåll i förklaringskolumn för objekt som genererats automatiskt för serien.
18587. Hoppa över verifiering
18588. skalfil
18589. Kanalen X har inte registrerats med fjärrtjänsterna.
18590. Temp-katalogen X är ogiltig. Den måste innehålla en absolut sökväg. Det tidigare värdet används.
18591. använda alias
18592. Åtgärdssteg=X
18593. MSBUILD : error MSB1032: Det maximala CPU-antalet är ogiltigt. Värdet måste vara ett heltal som är större än noll och mindre än 64.
18594. Det går inte att konvertera kolumnen som returnerades från metoden nodes() till datatypen %1. Den kan bara användas med en av de fyra xml-datatypmetoderna exist(), nodes(), query() och value() eller i IS NULL- och IS NOT NULL-kontroller.
18595. dbType Typnamn är inte giltig för denna konstruktor.
18596. Axlarna visas i rät vinkel, oberoende av rotationen.
18597. Databasen %1 finns inte. Det går bara att skapa en databas med RESTORE när en fullständig säkerhetskopia eller en filsäkerhetskopia av den primära filen återställs.
18598. Ett överhoppningsfel har signalerats.
18599. Ett skadat meddelande har mottagits. Serienumret saknas för målcertifikatet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
18600. Det gick inte att ta bort raden eftersom den inte finns.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions