English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14601. Prognosfel - polynomets grad måste vara mellan 1 och 5: (1) konstant, (2) linjär regression, (3 - 5) multipel regression.
14602. Målmatrisens typ är inte kompatibel med objekten i mängden.
14603. Tabellfel: Det gick inte att hitta FileStream-katalogen för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3.
14604. Switch-aktiviteten X kunde inte hitta en Case-aktivitetet som matchar uttryckresultatet.
14605. Det gick inte att skapa eller ändra SQL Server-databasen.
14606. Ignorerar definitionen av FOREIGN KEY-begränsningen %1 för den temporära tabellen. FOREIGN KEY-begränsningar är inte tvingande för lokala eller globala temporära tabeller.
14607. Mängden i projektionen är av typen Typnamn. För att en mängd ska kunna materialiseras till en projektion måste den vara av typen ICollection, IList, ISet eller av en konkret typ som implementerar ICollection och har en konstruktor utan parametrar.
14608. X-meddelandetexten är ett Atom Pub-tjänstdokument. Mer information finns på http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5023.txt.
14609. Det gick inte att tilldela någon stödtabell för frågeoptimering. Det maximala antalet tabeller i en fråga (%1) har överskridits.
14610. Close-åtgärden slutade att fungera efter X intervall. De väntande åtgärderna som inte slutfördes har avbrutits.
14611. Den rubrik som visas när en ny anslutning till en provider skapas.
14612. Händelsesekvens: X
14613. Höglandsskotska
14614. Denna BackgroundWorker är upptagen och kan inte köra flera samtidiga aktiviteter.
14615. OLE DB-initieringstjänsten kunde inte läsas in. Installera Microsoft Data Access Components på nytt. Kontakta OLE-databasleverantörens produktsupport om problemet kvarstår.
14616. %1Ett sekvensargument förväntas i mängdfunktionen %2
14617. Egenskapen, indexeraren eller händelsen X stöds inte av språket: försök att anropa åtkomstmetoden Y eller Z direkt
14618. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver att låset på en instans hålls låst, men låset är öppet.
14619. Formulär har auktoriserats för begäran.
14620. Autentiseringen misslyckades med felet: '%1'.
14621. Det går inte att släppa egenskapen ROWGUIDCOL för kolumnen %1 i tabellen %2 eftersom kolumnen inte är angiven ROWGUIDCOL för tabellen.
14622. Konversationsslutpunkten med ID %1 och is_initiator: %2 har släppts.
14623. Token får inte vara noll.
14624. Tråden kunde inte startas.
14625. Cachepostens Vary-header är tom.
14626. Argumentet som tillhandahölls för RuntimeArgument X kan inte bindas på grund av ett riktningsfel. I RuntimeArgument deklareras att riktningen ska vara Y och argumentet har riktningen Z.
14627. Inställningsegenskapen Egenskapsnamn är skrivskyddad.
14628. Det går inte att schemabinda %1 %2 eftersom systemobjektet %3 refereras.
14629. OLE DB-providern %1 till den länkade servern %2 returnerade en ogiltig användardefinierad typdefinition för tabellen %3.
14630. Y-axel (värdeaxel)
14631. Det gick inte att prenumerera på artikeln %1 eftersom den heterogena prenumeranten %2 inte stödjer parametervärdet truncate för @pre_creation_cmd.
14632. Det gick inte att skapa den angivna mängden '%1' eftersom den redan finns eller eftersom du saknar behörighet för åtgärden.
14633. Hämtar eller anger minimihöjden för datapunkter, i relativa koordinater. Det här attributet kan användas för att visa även mycket små pyramidsegment.
14634. Pseudospråk (pseudo, spegelvänt)
14635. Ett skadat meddelande har mottagits. Svarsavgörandehuvudet är inte giltigt.
14636. Nyckelordet X får inte anges i argumentet connectionString argument till ChangePassword.
14637. X övergavs med undantaget Y.
14638. Utlöses innan en ny anslutning upprättas.
14639. Markören är skrivskyddad.
14640. Alternativet alla behörigheter stöds inte längre och finns endast för kompatibilitet. Det inbegriper INTE alla behörigheter som definierats för enheten.
14641. Nyckeln [%1] innehåller en unik kolumn som kan ha värdet null.
14642. Endast medlemmar med rollen sysadmin eller db_owner kan utföra denna åtgärd.
14643. MSX-servern måste köra SQL-serverns Standard- eller Enterprise-(Företags-)version
14644. %1DBCC %2 (%3%4%5)%6 som kördes av %7 avslutades oväntat på grund av feltillstånd %8. Förfluten tid: %9 timmar %10 minuter %11 sekunder.
14645. Remsans eller linjens intervallstorlek.
14646. Det gick inte att använda sessionstillståndservern eftersom denna version av ASP.NET kräver version 2.0 eller senare av sessionstillståndservern.
14647. I textredigeraren nedan kan du skriva in statisk text och ett valfritt antal nyckelord. Ett nyckelord är en teckenföljd med särskild formatering, som ersätts av ett diagramserievärde eller ett beräknat värde. Du kan ange radbrytningar genom att trycka på Enter i textredigeraren.
14648. Send-aktiviteten är konfigurerad med en Request/Reply-åtgärd X, det finns dock ingen ReceiveReply-aktivitet som har parats ihop med den. Para ihop Send med ReceiveReply och korrelera dem med hjälp av ett CorrelationHandle.
14649. Både sorteringsordningen och ordningstalet måste anges eller så anges inget av dem (SortOrder.Unspecified och -1). Angivna värden: order = X, ordinal = Y.
14650. utlös konversationstimer
14651. Autentiseringen misslyckades på fjärrsidan (dataströmmen kan fortfarande vara tillgänglig för fler autentiseringsförsök).
14652. TrackRecord = FaultPropagationRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, FaultSourceActivityName=A, FaultSourceActivityId=B, FaultSourceActivityInstanceId=C, FaultSourceActivityTypeName=D, FaultHandlerActivityName=E, FaultHandlerActivityId = F, FaultHandlerActivityInstanceId =G, FaultHandlerActivityTypeName=H, Fault=I, IsFaultSource=J, Annotations=K, ProfileName = L
14653. Du kan inte ange rullningslås för en markör som innehåller en fjärrtabell.
14654. DisplayIndex används redan för en annan kolumn. DisplayIndex måste vara unikt för varje kolumn.
14655. Resursnyckeln får inte vara tom.
14656. Den användardefinierade operatormetoden Metodnamn för operatorn X måste ha identiska parameter- och returtyper.
14657. CharacterMetrics är inte giltigt. Den vertikala framflyttningen (definierat som summan av BlackBoxHeight, TopSideBearing och BottomSideBearing) kan inte vara negativ.
14658. Databasen %1 är i begränsat läge. Det är bara databasägaren och medlemmar i rollerna dbcreator och sysadmin som kan använda den.
14659. Tabellfel: Tilldelningssidan %1 har ogiltiga sidhuvudsvärden %2. Typen är %3. Kontrollera sidans typ, allokeringsenhets-ID och sid-ID.
14660. Visual-roten för VisualTarget kan inte ha någon överordnad.
14661. Det går inte att använda XmlDataSource X i designläge om filen anges med en virtuell sökväg.
14662. Information: Ifyllningen av fulltext%1 har pausats för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4). Antal dokument som har bearbetats: %5. Antal dokument som inte kunde bearbetas: %6. Antal dokument som måste bearbetas på nytt: %7.
14663. Enställiga operatorer måste anropas med ett argument
14664. Det gick inte att hitta den heterogena utgivaren [%1].
14665. X argument förväntades för metoden Metodnamn.Y.
14666. Det gick inte att förbereda artikeln %1 i publikationen %2 för sammanslagningsreplikering.
14667. DataGridColumn med rubriken X finns redan i Columns-mängden för ett DataGrid. DataGrids får inte dela kolumner och får inte innehålla dubbletter av kolumninstanser.
14668. Bindningsantalet får inte vara mindre än 1
14669. Hur muspekaren ska visas på verben på popup-menyn.
14670. Bytematrisen för GUID måste vara exakt X byte lång.
14671. Ett RuntimeArgument med namnet Result som tillhandahållits från aktivitetsredigeraren, måste vara bundet till argumentet som returneras av aktivitetens resultategenskap.
14672. datatypen 8000-byte char (variabel längd)
14673. Standardvärdet har delats upp från tabellkolumn.
14674. Fel %1 uppstod när filen %2 med konfigurationsinformation skulle öppnas vid start. Felet kan bero på ett ogiltigt startalternativ. Kontrollera alternativen och korrigera eller ta bort de felaktiga alternativen.
14675. Det går inte att skapa eller ta bort prestandakategorin X eftersom åtkomst nekas.
14676. Det går inte att ta bort standarddatagruppen för FILESTREAM såvida den inte är den sista återstående datafilgruppen för FILESTREAM.
14677. Det går inte att omskapa det grupperade indexet %1 online eftersom det är inaktivt.
14678. MaterialGroup får inte vara ett interaktivt material (IsVisualHostMaterial har värdet true).
14679. URL till den bild som visas för knappen Nästa.
14680. Initieringen misslyckades.
14681. Det går inte att läsa och låsa sidan %1 med låstypen %2. %3 misslyckades.
14682. Process-objektet måste ha egenskapen UseShellExecute angiven till falskt för att kunna starta en process som en användare.
14683. Egenskapen SortParameterName stöds endast med lagrade procedurkommandon i SqlDataSource X.
14684. Parametern @publisher får inte vara NULL för heterogena utgivare.
14685. Konstanta uttryck av typen Typnamn med värdet X.NegativeInfinity stöds inte av SQL Server.
14686. Det gick inte att hitta certifikatets privata nyckel.
14687. ByRef-värdetypsparametern får inte vara null.
14688. Token för offentlig nyckel
14689. Anger om Pages-avsnittet är låst.
14690. Det gick inte att hitta tabellinformationen för artikeln %1. Cache för den lokala distributören kan vara skadat.
14691. Det går inte att använda TREAT mer än en gång i samma uttryck i en fulltextegenskapsreferens.
14692. Samla in statistik för denna anslutning.
14693. Värdet måste vara av typen PersonalizationEntry.
14694. Ett skadat meddelande har mottagits. Båda nyckelfälten för säkerhetscertifikatet måste användas eller så får inget av dem användas. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
14695. Privilegiet måste återställas innan försök görs att utföra denna åtgärd.
14696. Ingen gesttolk är tillgänglig i systemet.
14697. En avsändaradress måste anges med egenskapen Från eller konfigurationsavsnittet system.net/mailSettings/smtp.
14698. Det går inte att använda CHECKSUM(*) i en beräknad kolumndefinition.
14699. Det går bara att återställa master-databasen när servern är i enanvändarläge. Information om hur du starar i enanvändarläge finns i "How to: Start an Instance of SQL Server (sqlservr.exe)" i Books Online.
14700. Det gick inte att hitta typ-ID:t %1 i databasen %2. Detta beror på en inkonsekvens i schemat.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions