English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

12701. Åtgärden X tillåts inte för borttagna objekt.
12702. Det binära uttrycket X(Y, Z) utvärderades till A.
12703. Startmeddelande för ögonblicksbildagent.
12704. Rubrik X
12705. Aktivera en tabell för SQL-cacheberoende. Alternativet -t krävs.
12706. Jobbet %1 kan inte användas av en varning. Det ska först kopplas till en server med hjälp av anrop till sp_add_jobserver.
12707. Det finns flera noder nyckeln X. XmlSiteMapProvider kräver att platskartan har unika noder.
12708. Servertaggen X är tvetydig. Ändra den registrering som är orsaken till tvetydigheten och välj ett nytt taggprefix.
12709. Flytta fokus en sida uppåt
12710. Dag måste vara mellan 1 och X för månaden Y.
12711. Ämnesidentifierarens typ Typnamn stämmer inte överens med värdetypen Typnamn.
12712. Sammanslagningen är klar. Inga dataändringar bearbetades.
12713. Det går inte att skriva från en offset som är större än den aktuella längden. Detta skulle medföra oinitierade data i bufferten.
12714. Du måste uppgradera prenumeranten till SQL Server 2000 om du vill skapa uppdateringsbara prenumerationer när utgivaren är SQL Server 2000 eller högre.
12715. Definitionen av funktionen Function Name innehåller en direkt eller indirekt referens till sig själv. Definitioner av rekursiva funktioner stöds inte.
12716. Värdet var antingen för stort eller för litet för Int16.
12717. Det angivna teckenvärdet är inte giltigt för den här egenskapen.
12718. Ett undantagsfel inträffade för typinitieraren för X.
12719. Det gick inte att hitta SiteMapNode X i den aktuella providern. Det går bara att lägga till noder i samma provider.
12720. ändra
12721. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 7.0 Service Pack 2 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom en återinitiering utförs över hela publikationen.
12722. Det går inte att hitta index %1.
12723. OLE DB-providern %1 kan inte användas utanför processer tillsammans med SQL Server.
12724. Denna Find-åtgärd kan aldrig avsluta eftersom egenskaperna Duration och MaxResult har högsta möjliga värden. Ställ antingen in Duration så att det är lägre än TimeSpan.MaxValue eller MaxResults så att det är lägre än int.MaxValue.
12725. Anger vilka knappar som visas på axelns rullningslist.
12726. Ett ohanterat undantag uppstod och processen avslutades.
12727. Det format som ska användas för zonens instruktionstext.
12728. GetContentStream() kan bara anropas en gång.
12729. Skrivåtgärden överskred tidsgränsen.
12730. Tswana (Sydafrika)
12731. Egenskapssökvägen X som har angetts för EntityPropertyMappingAttribute motsvarar varken någon egenskap i typen Typnamn eller någon av dess bastyper.
12732. Det går inte att modifiera tjänståtgärden X eftersom den redan har konfigurerats som skrivskyddad.
12733. '%1 är inte ett giltigt namn på XML-index på grund av att det börjar med tecknet %2. Namn på XML-index får inte börja med # eller @
12734. Formatet för knappen Byt lösenord.
12735. ElementPositionConverter - ogiltigt strängformat. Rektangelns koordinater och dimensioner måste anges, till exempel 0,0,100,100.
12736. partitionsschema
12737. Varning! Kolumnen [%1] har datatypen [%2] som inte stöds. Kolumnen ignoreras.
12738. Två SendParametersContent-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika antal parametrar.
12739. X och Y måste vara av samma typ.
12740. Skicka-knappens format.
12741. Två SendReply-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika Action.
12742. Frisiska (Nederländerna)
12743. CurrentContext-egenskapen för LicenseManager kan endast låsas upp med samma contextUser.
12744. datatypen datetime, null-värden tillåtna
12745. Användningen av level0type med värdet TYPE i proceduren sp_addextendedproperty, sp_updateextendedproperty och sp_dropextendedproperty och i tabellvärdesfunktionen fn_listextendedproperty har kritiserats och kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Typerna har nu begränsats till schemat och därmed används level0type med värdet SCHEMA och level1type med värdet TYPE för utökade egenskaper för TYPE.
12746. Antalet byte får inte överstiga det virtuella adressutrymmet på en 32-bitars dator.
12747. Teckensnitt för förklaringskolumnens rubrik.
12748. Det går inte att köra en procedur som har markerats med FOR REPLICATION.
12749. Ogiltigt format för eget attribut. Det finns redan ett attribut med namnet X.
12750. Det går inte att släppa prenumeranten %1. Det finns prenumerationer för den i publikationsdatabasen %2.
12751. Verb som verkställer ändringarna och utan att EditorZone stängs.
12752. Receive-aktiviteten som flödade in i en transaktion fanns inte inuti ett TransactedReceiveScope.
12753. Inget värde har angetts för en eller flera av de obligatoriska parametrarna.
12754. Dataströmmen är skadad på grund av felaktigt SSL-versionsvärde i SSL-protokollhuvudet.
12755. Versionssträngdelen var för kort eller för lång.
12756. Standardvärden i kolumner med den angivna användardatatypen har delats upp.
12757. Värdet för statisk låsallokering som har angetts i konfigurationsalternativet för lås används. %1 låsblock och %2 låsägarblock per nod har allokerats. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
12758. %1: Operativsystemfel %2 uppstod.
12759. Sökvägen för åsidosättande av aktiviteter (X) får inte vara en relativ sökväg och måste finnas på disken. Standardaktiviteter åsidosätts inte.
12760. Diagrammets serialiseringsobjekt.
12761. Det är inte tillåtet att utföra implicit konvertering mellan XML-typer som begränsas av olika XML-schemasamlingar. Använd funktionen CONVERT för att köra den här frågan.
12762. MSBUILD: fel MSB1003: Ange ett projekt eller en lösningsfil. Den aktuella arbetskatalogen innehåller inga projekt eller lösningsfiler.
12763. typnamn med typspecifikationsargument
12764. BAML AssemblyId X är okänt.
12765. Cookien finns redan.
12766. Ett tillägg av typen Typnamn måste konfigureras för att det ska gå att köra det här arbetsflödet.
12767. Den relativa virtuella sökvägen X för tillämpningsprogrammet kunde inte göras absolut eftersom tillämpningsprogrammets sökväg inte är känd.
12768. Replikeringsfrekvensen (@repl_freq) måste vara antingen continuous eller snapshot.
12769. Den valfria egenskapen X har ett värde som skiljer sig från det angivna värdet. Egenskapens värde kunde inte anges.
12770. Egenskapen X för Y tillåter inte underordnade objekt.
12771. Anropet till OnRequestAbort i WorkflowInstance X utlöste ett undantag. Detta betraktas som allvarligt. Mer information finns i det interna undantaget.
12772. En skiftlägesoberoende sökning efter resursfilen File Name i sammansättningen Sammansättningsnamn returnerade flera poster. Ta bort dubbletterna eller ange det exakta skiftläget.
12773. Serverns provider för namngiven pipe är klar att godkänna anslutningen på [ %1 ].
12774. Det gick inte att hitta raden hos prenumeranten när replikeringskommandot användes.
12775. Filsystemets övre gräns för det totala antalet versioner av en enstaka fil har uppnåtts.
12776. Utlöses omedelbart innan diagrammets mappningsområde ritas. Använd den här händelsen för att anpassa mappningsområdets objekt.
12777. @freq_interval måste vara mellan 1 och 10 (1 = söndag .. 7 = lördag, 8 = dag, 9 = veckodag, 10 = veckoslutsdag) för månadsrelaterade jobb.
12778. CREATE TRIGGER saknar programsatser.
12779. Rad (%1:%2:%3) identifierad av (%4).
12780. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom det inte gick att påträffa någon partitioneringskolumn.
12781. Det format som används på de UI-element som används för redigering.
12782. Objektet måste vara låst för läsning.
12783. En databas %1 finns redan. Om du vill att detta ska vara din distributionsdatabas anger du @existing_db = 1.
12784. MSBUILD : error MSB1030: Det maximala CPU-antalet är ogiltigt. X
12785. Ett vanligt tabelluttryck har definierats men används ej.
12786. DATA-sidor: ändrade från (%1) till (%2) sidor.
12787. Cachepostens storlek = X är för stor, kan inte utföra intervallbegäran.
12788. Stänger ett icke beständigt block.
12789. Tabellfel: Det gick inte att hitta FileStream-katalogen för kolumn-ID %1 av objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4.
12790. Statistisk analys - ogiltigt T-värde.
12791. Signaturen med nyckeln X beräknas med hjälp av signaturbeskrivningen Y, hash-algoritmen Z och den asymmetriska signaturformateraren A.
12792. Säkerhetskopiemedia på %1 ingår i mediefamiljen %2 som redan har bearbetats på %3. Kontrollera att säkerhetskopieringsenheterna har angetts korrekt. För bandenheter kontrollerar du att rätt volymer har lästs in.
12793. FOR XML-direktivet XMLDATA är inte tillåtet med ROOT-direktivet eller med det angivna radkodnamnet.
12794. Certifikatnamn matchar inte.
12795. ColumnName X stämmer inte överens med någon kolumn i datakällan.
12796. Ingen information hittades om detta bildpunktsformat.
12797. Ett ogiltigt tecken påträffades i 7-bitarsströmmen.
12798. Det går inte att extrahera anpassningsdata för X eftersom informationen aldrig tillämpats på kontrollen. Kontrollera att kontrollens ID inte har ändrats sedan anpassningsdata tillämpades.
12799. Källkompilering krävs: indata (X) är nyare än utdata (Y).
12800. Metoden misslyckades med den oväntade felkoden X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions