English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13901. Det går inte att skapa index med primärnyckelbegränsningen %1 som använder alternativet DROP_EXISTING medan tabellen har ett XML-index.
13902. Anger om fältet ska innehålla knappen Redigera.
13903. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, namnområden som börjar med "xml" är reserverade
13904. Strängen får inte vara tom eller null.
13905. Det går inte att implicit konvertera en litteral av typen double till typen Typnamn: använd ett X-suffix om du vill skapa en litteral av den här typen
13906. Det går inte att koppla INSTEAD OF %1-utlösaren till en ordning.
13907. Rollen %1 finns inte i den aktuella databasen.
13908. Cachevalidering efter svar.
13909. Programsatsen avslutades. Den maximala upprepningen %1 förbrukades innan programsatsen slutfördes.
13910. Vissa filer kan behöva fler åtgärder innan återställningssekvensen kan slutföras.
13911. Begärd hjälptext
13912. Felaktig användning av fulltext %1.
13913. Det går inte att ange ContextMessageProperty i meddelandet med kontextkanalen när kontexthantering har aktiverats. Kontrollera att meddelandet inte innehåller ContextMessageProperty eller inaktivera kontexthantering genom att ange kanalegenskapen IContextManager.Enabled med värdet False.
13914. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets Selectable-egenskap vid databindning.
13915. Ett skadat meddelande har mottagits. Krypteringsflaggan har angetts, men meddelandetexten, MIC eller salt saknas. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
13916. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom automatiska identitetsintervall används.
13917. Denna artikel har nu inställningar för att inaktivera överföringar och compensate_for_errors=true. Däremot kommer lokala och anonyma prenumeranter att fungera som om compensate_for_errors=false.
13918. Abstrakt basklass för alla diagramanteckningsklasser.
13919. %1-satsen kräver %2 parameter.
13920. Databashuvudobjektet äger en databasroll och går inte att släppa.
13921. ALTER DATABASE-kommandot misslyckades på grund av en ogiltig anslutningssträng för server.
13922. RSVD-sidor %1: ändrade från (%2) till (%3) sidor.
13923. %1-satsen misslyckades. %2 %3 innehåller %4 partitioner medan index %5 innehåller %6 partitioner.
13924. Denna samling av X är del av en EndpointDiscoveryMetadata-instans som har publicerats. Innehållet i en publicerad EndpointDiscoveryMetadata kan inte ändras.
13925. Svarsstatus == 304 men cacheposten finns inte.
13926. Storleken på spårningsposten X överstiger den högsta tillåtna av ETW-sessionen för providern Y
13927. Mängden DisplayModes för en ToolZone är skrivskyddad.
13928. Ett SOAP-metodelement förväntades i elementet %1 (i namnområdet %2) i SOAP-begäran.
13929. Uppdateringar kräver ett anslutningsobjekt. Egenskapen Connection har inte initierats.
13930. Kvarhållningsperioden måste vara större än eller lika med 0, och får inte sträcka sig senare än 31 december 9999.
13931. Endast HTTP/1.0- och HTTP/1.1-begäranden stöds för tillfället.
13932. Invariabelt språk (invariabelt land)
13933. Det gick inte att initiera CLR (Common Language Runtime) %1 med HRESULT 0x%2. Korrigera felet och gör ett nytt försök senare.
13934. Formelfel - parametern Period saknas.
13935. Replikering: agenten lyckades
13936. Tidsgränsen uppnåddes. Tidsgränsen uppnåddes vid försök att hämta en anslutning från poolen. Detta kan bero på att alla poolade anslutningar används, och att poolens storleksbegränsning uppnåtts.
13937. Det går inte att skapa nya loggar för systemdatabaser, huvud-, modell- och tempdb-databaser.
13938. Transaktionen har avbrutits.
13939. Listan med lägen i xsl:template-elementet får inte innehålla dubbletter (X).
13940. En satellitsammansättning läses in oväntat. Det ska inte finnas någon kod i en satellitsammansättning. Filnamn: X
13941. Etikettobjektets teckensnitt.
13942. Servern påträffade ett internt fel. Aktivera customErrors i serverns .config-fil om du vill ha mer information.
13943. Det går inte att skapa (eller öppna ) det namngivna matchningsobjektet %1. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
13944. Ogiltig typ av skrivarobjekt. Kan vara Stream, TextWriter, XmlWriter eller String (filnamn).
13945. Uppdateringen av sammanslagna metadata misslyckades.
13946. Okänt WindowVisualState-värde.
13947. Orsaken till att tråden väntar, om den väntar.
13948. PersistableIdleAction som returnerades var utanför intervallet. Den måste vara antingen None, Unload eller Persist.
13949. X-uppräkningsvärdet Y stöds inte av .NET Framework Odbc-dataprovidern.
13950. Okänd status för genomförande av transaktionen i två faser. Servern avslutas. Starta om servern för att slutföra återställningen.
13951. Livslängdstoken hittades inte.
13952. MSB3713: Det gick inte att skapa filen File Name. X
13953. DiscoveryServiceExtension kan inte kopplas bort från ServiceHostBase.
13954. Anger om rullningslisten finns utanför eller innanför diagramområdet.
13955. Det går inte att binda med ett XP-token medan servern inte befinner sig i ett XP-anrop.
13956. SQL Trace kunde inte skicka händelsemeddelande. Felet kan bero på otillräckliga resurser. Samma sändningsfel kanske inte rapporteras i framtiden.
13957. Den mall som används för en anpassad layout.
13958. Exakt en flagga måste anges.
13959. Det går inte att importera webbdelen.
13960. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" gav inkonsekventa metadata. Objektet "%3" saknar den förväntade kolumnen "%4".
13961. Inloggning
13962. Värdet för X måste vara begränsat.
13963. Servern återupptog körningen efter att ha varit inaktiv i %1 sekunder.
13964. %1Elementtypen är inte en underklass av ersättningsgruppens huvud
13965. Matrix 3D har inte initierats.
13966. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig syntax för systemidentifierare
13967. Ett egenskapsnamn som anger från vilken egenskap som värdet ska hämtas. Om detta inte anges används attributet ControlValueProperty för kontrollen.
13968. Ogiltig version av metadata för feltolerant index.
13969. Den text som ger instruktioner om hur användarnamnet ska anges.
13970. DTS-paket
13971. Anropa metoden X innan denna metod anropas.
13972. Om en ikon ska visas intill varje objekt i en CatalogPart.
13973. Entitetsuppsättningsnamnet har inte angetts för en entitet av typen Typnamn.
13974. Sammansättningen har inte ett starkt krypterat namn.
13975. Du kan inte påbörja en lokal transaktion när du befinner dig i en distribuerad transaktion.
13976. Objekten %1 och %2 i FROM-satsen har samma synliga namn. Använd korrelationsnamn för att särskilja dem.
13977. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom källfrågan innehåller hänvisningar till partitioneringstabellen %2.
13978. Det går inte att lägga till en distributionsagent hos prenumeranten på en utgivarinitierad prenumeration.
13979. Genereras för att auktorisera en webbdel för visning på en sida.
13980. Typdefinitionen för metoden har slutförts.
13981. Profilegenskap och gruppnamn får inte vara tomma.
13982. Objektet måste vara låst för läsning eller skrivning.
13983. %1 %2 har mappats till %3 och kan därför inte släppas.
13984. Det gick inte att läsa in CLR-typen Typnamn under tjänstkomplieringen. Kontrollera att denna typ är definierad i en källfil i programkatalogen \\App_Code, att den finns i en kompilerad sammansättning i programkatalogen \\bin, eller att den finns i en sammansättning som installerats i den globala sammansättningscachen. Observera att typnamnet är skiftlägeskänsligt och att kataloger som \\App_Code och \\bin måste finnas i programmets rotkatalog och att de inte kan vara kapslade i underkataloger.
13985. Verifieringen av signaturformat misslyckades.
13986. Det är inte tillåtet att använda en systemreserverad URI-adress för XML-schema.
13987. XQuery: Det gick inte att lösa sql:variable(%1). Variabeln måste deklareras som en skalär TSQL-variabel.
13988. Transformationsfilen måste vara en kombination av skalor, vändningar och 90-gradiga rotationer.
13989. Ogiltigt BinaryNegotiationElement för SSPI.
13990. Antalet refererande kolumner i sekundärnyckeln skiljer sig från antalet refererade kolumner, tabellen %1.
13991. Alternativet NumberStyle stöds inte.
13992. Filen kan inte komprimeras förbi sidan %1d förrän loggen har säkerhetskopierats, eftersom den innehåller massloggade sidor.
13993. Otillräckligt med argument, ingen behörighetsgrupp har angivits
13994. RESTORE PAGE är inte tillåtet för filen %1 eftersom filen inte är online.
13995. Förskjutningstyp för remsa eller linje.
13996. NEST-argumentet måste vara en kolumnreferens. Uttryck är inte tillåtna.
13997. Ett skadat meddelande har mottagits. Meddelandetyp får inte anges i det här meddelandet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
13998. Fältet X måste vara ett giltigt datum.
13999. Värdet X som anges för attributet Y måste vara mindre än eller lika med värdet Z som anges för attributet A.
14000. SetObjectUriForMarshal-metoden ska endast anropas för MarshalByRefObjects som finns i aktuell AppDomain.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions