English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17201. Det finns inget argument med namnet X i uppsättningen.
17202. Utlöses när en händelsen Cancel genereras i GridView.
17203. Källan X har inte registrerats i loggen Y. (Den har registrerats i loggen Z.) Source- och Log-egenskaperna måste stämma överens, eller så kan du ange Log som en tom sträng så att den matchas automatiskt med Source-egenskapen.
17204. Det finns inte tillräckligt med byte kvar i accessorn för att skriva vid den här positionen.
17205. Det gick inte att konfigurera en användarinstans vid starten. Ett fel uppstod när systemdatabasposter konfigurerades i MASTER DB.
17206. Det går inte att publicera källobjektet [%1].[%2] eftersom det är ett tillfälligt objekt.
17207. Varning! En länkad server kan inte hänvisa till ursprungsservern. Om du vill använda ett fyrdelat namn för att hänvisa till en lokal tabell, bör du använda det faktiska servernamnet i stället för ett alias.
17208. Det går inte att fylla mängden X eftersom ett undantag uppstod vid åtkomst till mängdvärdet. Om inte mängden är IEnumerable eller T[] måste den implementera ICollection och vara antingen förinitierad eller skrivbar med en standardkonstruktor.
17209. Massinläsning kan inte genomföras eftersom filen %1 inte kan läsas. Operativsystemfel, felkod %2.
17210. Åtgärden X stöder inte Y som svarsformat.
17211. Konfigurationssystemet får endast anges en gång. Konfigurationssystemet har redan angetts.
17212. MSB3258: Det gick inte att matcha den primära referensen X eftersom den är indirekt beroende av .NET Framework-sammansättningen Sammansättningsnamn , som har en senare version (Y) än versionen (Z) i den aktuella målversionen av Framework.
17213. En kontroll kan inte vara sin egen ägare.
17214. Datakällan X stöder endast sortering om datakällans DataSourceMode är DataSet.
17215. Flaggan @change_active får inte anges för artiklar med manuella filter eller vyer.
17216. Ogiltig arbetskatalog %1.
17217. Argumentet X innehåller null-värde.
17218. %1Strängen %2 är inte ett giltigt tidsperiodvärde
17219. ThreeLineBreak-diagram - det gick inte att hämta en referens till diagramobjektet.
17220. Det gick inte att läsa in DLL-biblioteket %1 eller en av bibliotekets referenser. Orsak: %2
17221. Anpassningstillståndet kunde inte läsas in av den angivna anpassningsprovidern.
17222. För många glyf körs i den scen som ska renderas.
17223. Saknar utökad egenskap för underhållsutlösare.
17224. Katalogsökning för filen %1 misslyckades med operativsystemfelet %2.
17225. Det går inte att deserialisera verktygslådeobjektet på grund av att det inte finns någon serialiserare.
17226. Det går inte att fortsätta körningen eftersom sessionen avslutas.
17227. Uppräkningsvärdet X för CommandType är ogiltigt.
17228. Den formella parametern %1 har inte deklarerats som en OUTPUT-parameter, men den faktiska parametern har skickats vidare i begärda utdata.
17229. Seriens datapunkter stöder inte värden av typen Typnamn. Endast följande typer kan användas: Double, Decimal, Single, int, long, uint, ulong, String, DateTime, short, ushort.
17230. Axeletikettformat.
17231. Du redigerar andra konfigurationer som måste tillämpas innan du kan redigera den här sökvägen. Vill du spara ändringarna som gjorts i andra fönster, stänga dem och öppna ett nytt fönster?
17232. Ogiltigt sökningsursprung.
17233. Föregående status måste vara active, inactive eller subscribed.
17234. Initieringsmetoden Metodnamn av typen Typnamn för förinläsning av programmet, utlöste ett undantag med följande felmeddelande: X.
17235. Databasen har återställts till slutet av denna säkerhetskopia och förbi angiven tidpunkt. RESTORE WITH RECOVERY kan användas för att godkänna den aktuella återställningspunkten.
17236. Ett fel inträffade vid infogningen till schemaändringstabellen.
17237. Klienten kunde inte upprätta en anslutning på grund av ett fel under anslutningsinitieringen före inloggningen. Möjliga orsaker: klienten försökte ansluta till en version av SQL Server som inte stöds, servern var upptagen med att ta emot nya anslutningar eller så fanns det en resursbegränsning (otillräckligt med ledigt minne eller maximalt antal tillåtna anslutningar) på servern.
17238. Icke beständiga block kan endast installeras när det inte finns några underordnade objekt.
17239. Ett skadat meddelande har mottagits. Meddelandet innehåller ogiltiga flaggor. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
17240. Avgör om texten är transformerad eller teckenkodad.
17241. RESTORE-åtgärden kan inte fortsätta eftersom en eller flera filer har lagts till eller släppts från databasen sedan säkerhetskopian skapades.
17242. Ett fel uppstod när hanteraren för processprotokoll stoppades.
17243. Metoden %1 för typen %2 i sammansättningen %3 har inte markerats som mutator. Endast mutatorer får användas vid uppdatering av värdet för en användardefinierad typ.
17244. Ogiltigt parametervärde för @subscription_type. Giltiga alternativ är push, pull eller both.
17245. Cachelagring stöds inte för icke-binära FTP-lägen.
17246. Det går endast att skicka systembaserade typer till GetUninitializedObject-metoden. X är inte en giltig instans av en typ.
17247. SQL Web Assistant: Det gick inte att uppgradera webbuppgiften till 7.0. Webbuppgiften behålls i 6.5-format och måste skapas på nytt.
17248. 0...127 [1 = söndag ... 64 = lördag]
17249. MSB4205: Webbplatsprojektet i den här lösningen har v2.0-körningsmiljön som mål, men den har inte installerats.
17250. Undantagsfel för den körtidsversion som stöds.
17251. Det finns redan en huvudnyckel i databasen. Släpp den innan du kör programsatsen.
17252. Det format som tillämpas när musen finns över en nod (endast om klientskript är aktiverade).
17253. Anger standardläget för autentisering för ett tillämpningsprogram.
17254. Det går inte att ha ett kolumnalias för den tabellvärderade funktionen %1.
17255. %1 MB stort sidminne har allokerats.
17256. Bitmappsmetadata kan inte ändras.
17257. Det gick inte att hämta den effektiva tiden från SSPI-kontexten.
17258. Standardslutpunkten X kunde inte läsas in från slutpunktselementet med typen Y eftersom slutpunktskonfigurationen resulterar i en standardslutpunkt av typen Typnamn. Slutpunktselementet måste vara av en typ som resulterar i en standardslutpunkt av typen X eller en typ som härleds från det.
17259. Den text som visas framför namn på providrar.
17260. Den bild som är associerad med den nedrullningsbara menyn.
17261. Borttagning av raden skulle överskrida gränsen för antalet väntande ändringar angivna av raduppsättningsegenskapen DBPROP_MAXPENDINGROWS.
17262. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en HAVING-sats. Överväg att ta bort HAVING-satsen.
17263. Du kan inte använda både parametrarna %1 och %2 samtidigt.
17264. Det går inte att utföra ändringen eftersom en ögonblicksbild redan har genererats. Ange värdet 1 för @force_invalidate_snapshot om du vill framtvinga ändringen och ogiltigförklara den befintliga ögonblicksbilden.
17265. Det format som används när användaren håller muspekaren över ett objekt på menyns statiska del (endast tillgängligt om klientskript är aktiverade).
17266. SQL Server startade i enanvändarläge. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
17267. Alla sa&mmansättningar från samma utgivare
17268. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 innehåller begränsningen RULE %2. SWITCH är inte tillåtet för tabeller med begränsningen RULE.
17269. Frågeprocessorn fick slut på interna resurser och kunde inte skapa en frågeplan. Detta är en sällsynt händelse och förväntas bara i samband med extremt komplexa frågor eller frågor som hänvisar till ett mycket stort antal tabeller eller partitioner. Förenkla frågan. Om du tror att du har fått meddelandet av misstag, bör du kontakta kundsupport för att få mer information.
17270. Ett X-meddelande med messageId=Y ignorerades av DiscoveryClient eftersom meddelandehuvudet inte innehöll den obligatoriska egenskapen RelatesTo.
17271. MethodInfo måste vara RuntimeMethodInfo.
17272. Det går inte att befordra transaktioner med IsolationLevel Snapshot.
17273. Det gick inte att skicka meddelandet eftersom storleken (X) på det var större än den största datagramstorleken som stöds för denna transport eller detta nätverk. Den största meddelandestorleken för ett UDP-datagram varierar beroende på nätverkskonfigurationen men är max 65 507 byte. Se till att meddelandet som du skickar håller sig inom gränserna för nätverket.
17274. Alternativen CUBE och ROLLUP tillåts inte i GROUP BY ALL-satser.
17275. Svarsstatus=X.
17276. Det går inte att serialisera uttryck med direkta parameterreferenser för lambda. Variabelreferensen kan vara felaktig.
17277. Ogiltigt försök att anropa X när dataströmmen är lässkyddad.
17278. Procent av radien som används som ringstorlek.
17279. %1 för %2 misslyckades eftersom T-SQL- och CLR-typerna för returvärdet inte matchar varandra.
17280. Axeltyp
17281. SQLBrowser-tjänsten kunde inte identifiera Analysis Services.
17282. Dialogsäkerhet är inte tillgänglig för den här konversationen eftersom det inte finns någon fjärrtjänstbindning för måltjänsten. Skapa en fjärrtjänstbindning eller ange ENCRYPTION = OFF i satsen BEGIN DIALOG.
17283. Witness kunde inte hitta en post för databasspegling-GUID {%1-%2-%3-%4%5-%6%7%8%9%10%11}. Det finns en konfigurationsavvikelse. Försök att köra kommandot igen eller ange witness på nytt från en av partnerna för databasspegling.
17284. Vyn %1 har inte ett unikt grupperat index.
17285. IDataServiceQueryProvider.CurrentDataSource måste returnera ett objekt av en typ som kan tilldelas T i DataService.
17286. Om WatchForExit-egenskapen har angetts till True utlöses den här händelsen när den associerade processen avslutas.
17287. Konvertering av %1 värdet av typen %2 flödade över en %3-kolumn. Använd en större heltalskolumn.
17288. Transaktionen kan inte genomföras inuti en användardefinierad rutin, utlösare eller aggregering eftersom transaktionen inte startades på den CLR-nivån. Ändra programlogiken till att använda strikt transaktionskapsling.
17289. Den text som visas i katalogen om ett fel uppstod under importen.
17290. Tabellens rowguid-kolumn får inte utelämnas från partitionen.
17291. Det går inte att skapa en CMS-signatur utan innehåll.
17292. %1'%2' har en cirkeldefinition
17293. Du måste skapa överbliven text i en användartransaktion.
17294. Ett null-värde angavs i en namngiven samling (ordlista) av InstanceValues. Namnet som angavs för null-värdet var X. Null är inte ett giltigt InstanceValue. Om du vill ange ett null-värde använder du en instans av InstanceValue med null-data genom att skicka null till InstanceValue-konstruktorn. Om du vill indikera att ett namngivet värde ska raderas använder du InstanceValue.DeletedValue.
17295. XQuery: Det gick inte att uppdatera med värdet '%1', eftersom det inte kunde verifieras mot typen '{%2}%3'
17296. Hämtar eller anger längden på trattens utlopp. Gäller endast om en fördefinierad trattform används.
17297. Schemat för paritetskontroll av varje mottagen byte och paritetsmärkning av utgående byte.
17298. Argumentet måste vara av typen Typnamn.
17299. En hjälptabell för tabellunderhåll för Fuzzy Lookup är null. Det går inte att fortsätta underhållet.
17300. Index %1 för tabellen %2 (RowsetId %3) finns i en filgrupp utan skrivrättigheter som inte kan ändras.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions