English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

401. Utlöses efter att en webbdel har tagits bort.
402. Det okända värdet Y hittades på X-noden.
403. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Kontots lösenord har slutat att gälla.%2
404. Det finns ingen aktiv Service Broker i databasen. Byt till en databaskontext som innehåller en Service Broker.
405. Det uppstod ett fel när registreringsinformationen skulle skrivas till registret. Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna utföra den här åtgärden. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information
406. MSB3653: AxTlbBaseTask är inte en körbar aktivitet. Om du härleder från den måste du se till att ToolName-egenskapen anges.
407. Förklaring - kantlinjebredden måste vara lika med eller större än 0.
408. Databashuvudobjektet har gett eller nekat behörigheter till objekt i databasen och går inte att släppa.
409. Underhållsutlösare är redan installerad på denna referenstabell.
410. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" rapporterade ett fel. %3.
411. Intervallmarkeringens startposition.
412. Elementets höjd. Ange värdet på egenskapen Auto till false om du vill använda den här egenskapen.
413. Det går inte att släppa en utgivarinitierad prenumerationspost hos prenumeranten om inte värdet @drop_push är true.
414. Attributet X kan endast finnas om även Y finns.
415. Isoleringsblocket kan inte installeras eftersom det skulle ingå i ett icke beständigt block.
416. Denna funktion stöds inte på den konfigurerade förtroendenivån.
417. DelegateArgument X kan inte användas för aktiviteten Y eftersom den redan används av aktiviteten Z.
418. Uri måste vara en fil eller pack-Uri.
419. En subtraktion måste vara det sista elementet i en teckenklass.
420. Förväntade icke-tom matris som parameter X.
421. %1else förväntas
422. Diagrammets serialiseringsklass.
423. Det går inte att skicka meddelandet på grund av att tjänstkön %1 som är kopplad till dialogen för närvarande har inaktiverats och kvarhållning har aktiverats.
424. Det går inte att använda UPDATE på partitioneringskolumnen %1 i vyn %2 eftersom tabellen %3 innehåller en INSERT-, UPDATE- eller DELETE-utlösare.
425. BufferedReceiveServiceBehavior måste användas med en arbetsflödesdefinition som har stöd för BufferedReceive-bearbetning. Använd WorkflowService.AllowBufferedReceive om du vill aktivera BufferedReceive-bearbetning.
426. Hämtar eller anger bildsättningsläge.
427. Axelrullningslistens bredd i antal bildpunkter.
428. Identifiera jobbet genom att ange antingen %1 eller %2.
429. Ogiltig URI: Authority/Host kan inte sluta med ett omvänt snedstreck (\).
430. Den inkommande begäran matchar inte någon väg.
431. ExecuteMessage kan endast anropas från den inbyggda kontexten i objektet.
432. Det säkerhetscertifikat som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1) är inte giltig ännu. Du kan antingen vänta på att certifikatet blir giltigt eller installera ett certifikat som är giltigt nu.
433. Ditt lösenord har skickats till dig.
434. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Det mottagna SSPI-paketet är inte av samma typ som det förhandlade paketet. Tillstånd %1.
435. Literal har enbart stöd för värdetyper och den oåterkalleliga typen Typnamn. Typen Typnamn kan inte användas som literal.
436. Om kryssrutan Spara mina inloggningsuppgifter är markerad initialt.
437. Den här metoden använder implicit CAS-principen, som har blivit inaktuell i .NET Framework. Om du vill aktivera CAS-principen av kompatibilitetsskäl använder du konfigurationsväxeln NetFx40_LegacySecurityPolicy. Mer information finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570.
438. Ett OS-fel påträffades under åtgärden.
439. Visa behörigheterna i behörighetsgruppen.
440. Målet X i filen File Name från projektet Y (startadress):
441. Värdet som har angetts för @full_or_fast i artikeln %1 måste vara 0, 1 eller 2.
442. Databasen är redan frånkopplad.
443. Det går inte att skapa %1 i vyn %2 eftersom kolumnen %3 som refereras av vyn i satsen WHERE eller GROUP BY är inexakt. Ta bort kolumnen från vyn eller ändra kolumnen till att vara exakt.
444. Det går inte att ändra vyn %1 eftersom det är en systemskapad vy som skapades av optimeringsskäl.
445. Objekt-ID %1 (objekt %2): Deadlock-läge uppstod när detta objekt skulle låsas för kontroll. Detta objekt ignoreras och kommer inte att bearbetas.
446. Det går inte att initiera en instans av entitetstypen Typnamn eftersom X och Y inte refererar till samma källentitet.
447. Det gick inte att matcha token med SecurityTokenProvider X.
448. Medelvärde för andra gruppen:
449. Två olika kontrakt har samma ConfigurationName.
450. Anropet misslyckades. Det går inte att redigera en annan cell eller rad om den aktuella cellen eller raden innehåller verifieringsfel.
451. Anger om verbet ska visas.
452. Begäran avbröts
453. Värdet för den namngivna parametern får inte vara null.
454. Typspecifikationsargumentet måste vara en konstant literal.
455. Ett värde för parametern @suser_sname angavs inte trots att publikationen använder SUSER_SNAME() för dynamisk filtrering.
456. TrackRecord = ActivityScheduledRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, Name = A, ActivityId = B, ActivityInstanceId = C, ActivityTypeName = D, ChildActivityName = E, ChildActivityId = F, ChildActivityInstanceId = G, ChildActivityTypeName =H, Annotations=I, ProfileName = J
457. Ogiltig typdefinition för typen '%1', 'Length' får inte vara större än 'maxLength'
458. XML-tagg ID %1 som ursprungligen deklarerades som '%2', deklareras om som '%3'.
459. Uppsättning med förklaringsceller.
460. Typ av minimistorlek kort bläddring i vyn.
461. Detta meddelande har släppts eftersom FROM-förmedlarinstansen överskrider den maximala storleken %1 byte. Förmedlarinstans: "%2". Meddelandekälla: "%3".
462. Funktioner med fönster har inte stöd för heltalsindex som ORDER BY-satsuttryck.
463. Det gick inte att slutföra marköråtgärden eftersom tabellens schema har ändrats efter att markören deklarerades.
464. Den föreslagna nya databasägaren har redan ett alias i databasen.
465. Textformateringsmotorn kan inte hämta straffmodulreferens på grund av ett fel: X.
466. Antalet ConsumerFieldNames måste vara identiskt med antalet ProviderFieldNames.
467. Ogiltiga Y1- och Y2-värden för datapunkter i 3D SplineRange-diagram. Y2 måste vara mindre än Y1.
468. Interna delmängds-DTD:er inuti SOAP-förfrågningar är inte tillåtna.
469. Tips är inte tillåtet i rekursiva CTE-referenser. Ta helst bort tips från den rekursiva CTE-referensen %1.
470. Det gick inte att öppna konfigurationen för machine.config.
471. Metoden ChangeRelationshipState stöds inte för relationer som definierats med sekundärnyckelvärden.
472. SkinId för det skal som ska användas för kontrollen.
473. Mängden CPU-tid som tråden har förbrukat sedan den startades.
474. Typen har inte skapats.
475. AsyncFlowControl-objektet kan endast användas en gång för anrop till Undo().
476. Det går inte att ändra efter att typen har skapats.
477. InstanceId-argumentet till InstanceStore.CreateInstanceHandle kan inte ange ett ID med endast nollor, som Guid.Empty.
478. (avsluta utan fel)
479. En asymmetrisk nyckel med namnet %1 finns redan eller också har nyckeln redan lagts till i databasen.
480. Det gick inte att läsa in sökvägen X.
481. Rulla nedåt en sida
482. Objektet Objektnamn har kopplats från eller så finns det inte på servern.
483. Objektet är inte en matris med samma antal element som den matris det ska jämföras med.
484. Fjärrkopian av databasen %1 har inte återställts i tillräcklig utsträckning för att databasspegling ska kunna aktiveras.
485. Accessor-metoder för X-egenskapen saknas.
486. Varning! Tabellen %1 har skapats, men det maximala radstorleken överskrider maxgränsen med %2 byte. INSERT eller UPDATE på denna tabell kommer att misslyckas om raden efter åtgärden överskrider maxgränsen.
487. Ankarmedlem har inte angetts för den rekursiva frågan "%1".
488. BookmarkScope som hade TemporaryId: X har initierats med ID: Y.
489. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Partitionen %1 i tabellen %2 finns i en skrivskyddad filgrupp %3.
490. URL till den bild som visas för knappen Föregående i steget Slutför.
491. SQL Trace-ID %1 startades av inloggningen %2.
492. En ogiltig nyckel användes för att läsa in eller skapa en instans.
493. Parametervärdet X ligger utanför giltigt intervall.
494. FTP-svarsstatus=X, Y.
495. Det angivna LSN-värdet {%1:%2:%3} för repldone-loggkontroll finns inte i transaktionsloggen.
496. Skrivspårningsloggen är inte tillgänglig, minimal omgenerering inaktiveras.
497. Den text som ska visas om svaret på säkerhetsfrågan är felaktigt.
498. X är inte ett giltigt värde för attributet Attribut. Se till att attributvärdet är Y.
499. Jakutiska (Ryssland)
500. Replikering: agentfel

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions