English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10101. &Anslutningsstränghanteraren
10102. Målet för nästlad infogning, nästlad uppdatering eller nästlad borttagning måste vara av typen multimängd.
10103. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom konversationsslutpunkten inte är skyddad, men meddelandet är skyddat.
10104. X (fel)
10105. Ett visningsläge med namnet X har redan lagts till.
10106. Objektet måste vara av typen UInt64.
10107. Ett fel påträffades vid indata från pennan.
10108. Om anslutningen ska vara en säker anslutning eller inte.
10109. Storleken på certifikatets offentliga nyckel är inte kompatibel med krypto-providern
10110. Hämtar eller anger ritformatet för etiketter i ett polärt diagram.
10111. Det gick inte att ändra startalternativet eftersom alternativet är begränsat till objekt som saknar parametrar.
10112. Bindningsprincip
10113. Den rotnod som definierats i providern X är null, rotnoden kan inte vara null.
10114. Det gick inte att skapa standardloggfilen eftersom namnet är för långt.
10115. Serverns nätverksadress, %1, går inte att komma åt eller finns inte. Kontrollera nätverksadressen och kör kommandot igen.
10116. En TransactionContextWorkItem har slutförts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
10117. Det fält som är bundet till hyperlänkens textegenskap.
10118. Det gick inte att hitta en egenskap för attributet Attribut.
10119. Metoden '%1' i klassen '%2' i sammansättningen '%3 har vissa ogiltiga argument.
10120. Typen %1 är inte en definierad systemtyp.
10121. Svaret är null, vilket gör att denna begäran bör misslyckas.
10122. Serialisering utan mappning stöds inte ännu.
10123. Invariabelt land
10124. Antalet element i denna mängd måste vara större än noll.
10125. Kommunikationen mellan SQL Server och fulltexttjänsten (msftesql%1%2) misslyckades. Systemadministratören måste se till att samma tjänstkonto används för båda tjänsterna och att tjänstkontot har behörighet att starta fulltexttjänsten automatiskt.
10126. %1En operand med en enkel numerisk typ förväntas
10127. Hämtar eller anger minimihöjden för datapunkter, i relativa koordinater. Det här attributet kan användas för att visa även mycket små trattsegment.
10128. Användardefinierade ACE:er får inte ha en välkänd ACE-typ.
10129. Åtgärder vid X
10130. Det angivna resursnamnet X finns inte i resursfilen.
10131. Följande överlagringsgrupper är likvärdiga: X. Det räcker att endast definiera en överlagringsgrupp här.
10132. Signaturverifieringen påbörjas.
10133. Om du vill ändra prioriteten för en prenumeration kör du sp_changemergesubscription på utgivaren i stället för att använda sp_changemergepullsubscription på prenumeranten. Skälet till detta är bakåtkompatibilitet.
10134. En e-postadress krävs.
10135. Det gick inte att hitta raden i tabellen.
10136. Den serialiserade strängen X som angetts stöds inte.
10137. True om etiketterna visas i slutet av axlarna.
10138. CLR (Common Language Runtime) %1 är inte korrekt installerat. CLR krävs för användning av funktionerna för SQL/CLR.
10139. Samma webb
10140. Innehåller tjänstens inställning för fördröjning av automatisk start. Den här inställningen ignoreras om tjänsten inte är en tjänst med automatisk start.
10141. MSB3267: Det gick inte att matcha den primära referensen X, som är en Framework-sammansättning, i den aktuella målversionen av Framework. Y. Du löser problemet genom att antingen ta bort referensen X eller omdirigera programmet till en Framework-version som innehåller X.
10142. %1Oavslutad XML-deklaration
10143. Det format som används på verben på den nedrullningsbara menyn när muspekaren rör sig över dem.
10144. Funktionen som gör att man kan ange tabelltips utan nyckelordet WITH har kritiserats och kommer inte att ingå i framtida versioner.
10145. Tidsgränsen för läsning i millisekunder.
10146. Det går inte att binda regler till datatyperna text, ntext och image.
10147. Den här åtgärden stöds enbart när åtgärdsväljaren är av typen Typnamn.
10148. Importen av MS DTC-transaktionen (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) misslyckades: %1.
10149. Rubriklänk
10150. Det går inte att omvandla objektet till DBNull.
10151. CacheMetadata-metoden som kräver en ActivityMetadata-parameter får inte anropas för en NativeActivity. Korrekt CacheMetadata för NativeActivity kräver en NativeActivityMetadata-parameter.
10152. Det måste gå att skriva till skuggströmmen.
10153. Alternativet CONCAT_NULL_YIELDS_NULL måste ha värdet ON för att kunna köra DBCC CHECKCONSTRAINTS.
10154. IL-kompilering
10155. ORDER BY-poster måste visas i den markerade listan om satsen innehåller en UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operator.
10156. Den aktuella transaktionen kunde inte exporteras till fjärrprovidern. Den har återställts.
10157. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att filparametern %1 för sammansättningen inte är ett giltigt uttryck.
10158. Remsans bredd.
10159. Användardatatypen %1 har inget standardvärde.
10160. Det feltoleranta indexet är skadat.
10161. Den aktuella inloggningen %1 finns inte i en publikationsåtkomstlista för någon publikation på utgivaren %2.
10162. Det går inte att skapa en kanalmottagare för att ansluta till URL:en X. Troligen har ingen korrekt kanal registrerats.
10163. CreateServiceEndpoint-metoden i typen Typnamn returnerade null i stället för en instans av typen Typnamn.
10164. Det går inte att trunkera tabellen %1 eftersom den hänvisas av en FOREIGN KEY-begränsning.
10165. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (användardefinierad typ) har ogiltig längd för seriemetadata.
10166. MSBUILD : error MSB1048: Det går inte att felsöka lösningsfiler direkt. Kör först MSBuild med miljövariabeln MSBUILDEMITSOLUTION=1 för att skapa en motsvarande .sln.metaproj-fil. Utför sedan felsökningen i den.
10167. sp_changemergelogsettings kunde inte uppdatera logginställningar. Kontrollera parametrarnas värden.
10168. Ogiltigt parametervärde för @restricted. Giltiga alternativ är sant eller falskt.
10169. Postade data begär föregående TableRow, vilket är ogiltigt för detta värde på CurrentRow: X
10170. Säkerhetskopieringen eller återställningen kräver minst en säkerhetskopieringsenhet. Kör satsen på nytt och ange en säkerhetskopieringsenhet.
10171. FOR XML EXPLICIT stöder inte XMLTEXT-fältet i koden '%1' om den innehåller IDREFS- eller NMTOKENS-fält.
10172. Det går inte att skapa eller uppdatera statistik i vyn %1 eftersom båda alternativen FULLSCAN och NORECOMPUTE krävs.
10173. Alla case-texter och standardtexten måste ha samma typ.
10174. Antalet trådar som använder barriären har överskridit det totala antalet registrerade deltagare.
10175. Den aktuella händelsen har inte rapporterats till Windows händelselogg. Operativsystemfel = %1. Kontrollera om Windows händelselogg är full.
10176. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, duplicerat attribut
10177. SQL Web Assistant: Det gick inte att lägga till den nödvändiga utlösaren för parametern @datachg. Tabellen kan ha en befintlig utlösare som saknar text eller som innehåller krypterad text.
10178. Körningsfel: X
10179. BitmapImage har inte initierats. Anropa metoden BeginInit, ange lämpliga egenskaper och anropa sedan metoden.
10180. Det går inte att hitta XFunctionMapping för Y Z i mappningsfilen.
10181. Det går inte att prenumerera på publikationen %1 från prenumerantdatabasen %2 eftersom den innehåller en eller flera artiklar som samma prenumerantdatabas har prenumererat på på transaktionsnivå.
10182. Anger om en e-postadress krävs för att användaren ska skapas.
10183. Egenskapen Text för CheckBox-kontrollen i fältet.
10184. StartItem är inte giltigt.
10185. Sidan %1 är en kontrollsida och går inte att återställa i isolering. Om du vill laga sidan måste hela filen återställas.
10186. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom minst en kolumn för tidsstämpling finns i en av dess artiklar.
10187. Du måste avbryta föregående timer innan du ställer in en ny.
10188. 0x%1 till 0x%2 är inte ett giltigt adressintervall.
10189. Den befintliga konfliktlösaren för artikeln är antingen ogiltig eller finns inte.
10190. Det går inte att tilldela till X eftersom detta är en/ett Y
10191. Den mall som ska användas för alternerande objekt i fältet.
10192. Det går inte att skapa en instans av metadatavyn X eftersom exportverktyget exporterade metadata för elementet Y med ett null-värde, och null är inte ett giltigt värde för typen Typnamn.
10193. USED-sidor %1: ändrade från (%2) till (%3) sidor.
10194. Startar körning av en ExecuteActivityWorkItem för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
10195. XML-elementet %1 (i namnområdet %2) förväntades som den översta noden i SOAP-begäran.
10196. Hämtar eller anger 3D-seriens mellanrum, mätt i bildpunkter.
10197. AssemblyName.Name får inte vara null eller en tom sträng.
10198. Den angivna områdesmatchningsregeln stöds inte. De matchningsregler som stöds är X, Y, Z och A.
10199. Metoden X kan inte anropas när en annan Y-åtgärd pågår.
10200. Alla partitionsscheman och filgrupper som anges för enskilda index i ett sammanslaget index måste vara identiska. '%1' och '%2' är inte identiska.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions