English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14501. Datapunktmarkörens färg
14502. Uttrycket har avbrutits.
14503. Expression: X
14504. Det går inte att deserialisera egenskapen. Det går inte att hitta den offentliga standardkonstruktorn för typen Typnamn.
14505. Typen för knappen Byt lösenord.
14506. Det gick inte att hitta dll-filen.
14507. Vary-huvud: Ett cachefält stämmer inte med ett begärandefält, huvudets namn = X, cachefält = Y, begärandefält = Z.
14508. Egenskapen %1 är endast giltig för prenumerationer som tillåter uppdaterande prenumeranter.
14509. %1 är inte en giltig mailserver_type
14510. Metoden som anges i PreApplicationStartMethodAttribute för sammansättningen Sammansättningsnamn kan inte matchas. Typ: Typnamn, MethodName: X. Kontrollera att typen är offentlig och att metoden är offentlig och statisk (Shared i Visual Basic).
14511. all: Alla funktioner inklusive alla gemensamma tabeller och lagrade procedurer som delas av funktionerna
14512. Tillgängliga schemaalternativ för en vyschemaartikel är: 0x00000001, 0x00000010, 0x00000020, 0x00000040, 0x00000100, 0x00001000, 0x00002000, 0x00040000, 0x00100000, 0x00200000, 0x00400000, 0x00800000, 0x01000000, 0x08000000, 0x40000000 och 0x80000000.
14513. Det gick inte att trunkera AppendOnlyStorageUnit 0x%1. Kommer att försöka igen nästa gång. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
14514. X har begärt ett kombinerat svar men den cachelagrade strömmen är null.
14515. Den här åtgärden är ogiltig när körningstransaktionen ignoreras. Körningstransaktionen ignoreras eftersom SuppressTransaction-egenskapen angavs för RuntimeTransactionHandle i aktuell miljö.
14516. NavigationProperty Egenskapsnamn för typen Typnamn är källan till den genererade egenskapen Egenskapsnamn, som står i konflikt med en medlem med samma namn.
14517. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom vyn använder en implicit konvertering från string till datetime eller smalldatetime. Använd explicit CONVERT med ett värde av deterministisk typ.
14518. Det gick inte att läsa in den begärda sökvägen.
14519. Den namngivna parametern måste vara en ACL som inte är en katalogobjekt-ACL.
14520. Tillämpningsprogrammet startas.
14521. Giltiga värden är från X t o m Y.
14522. %1: Enhet eller media stöder inte %2. Använd en annan enhet eller ett annat media.
14523. %1 aktiva frågemeddelandeprenumerationer som ägs av säkerhets-ID %2 har släppts.
14524. %1Ogiltigt källtecken %2 (0x%3)
14525. Avslutar proceduren. En transaktion kan inte vara öppen när proceduren körs.
14526. Positivt registreringsåteranrop
14527. Tabellfel: Sidan %1. Test (%2) misslyckades. Fack %3, rad går in i ledigt utrymme vid 0x%4.
14528. Det gick inte att hitta diagramområdet med namnet X i uppsättningen.
14529. Det går inte att blanda gamla och nya syntaxer för att ange marköralternativ.
14530. Ett ogiltigt partitionsnummer %1 har angetts för %2 %3. Partitionsnumren kan endast vara mellan 1 och %4.
14531. Undantag som uppstod under åtgärden. Null om inget fel uppstod.
14532. teckensträng
14533. Felaktig tidssyntax i tidssträngen '%1' som används med WAITFOR.
14534. Platsen med namnet X kan inte hämtas som en plats av typen Typnamn eftersom den är en plats av typen Typnamn. Typerna måste matcha exakt eftersom en plats ger både läs- och skrivåtkomst.
14535. Värdet X för egenskapsvärdet för TargetTextContentKind för typen Typnamn för EntityPropertyMappingAttribute är inte giltigt.
14536. Bild-URL:en kan inte vara tom om diagrammet återges som en bildtagg.
14537. Anger om fältet är HTML-kodat när det visas för användaren.
14538. OLE DB-providern "%1" har inte registrerats.
14539. Det gick inte att uppdatera sysobjects. Det gick inte att ändra prenumerationsstatusen.
14540. XML-schemasamlingen för variabeln %1 har ändrats medan gruppen kördes. Ta bort alla DDL-åtgärder för XML-schemasamlingen som den är beroende av ur gruppen och kör om gruppen.
14541. Icke-auktoritär information
14542. Det gick inte att hämta adressen till den distribuerade transaktionskoordinatorn från servern. Är DTC aktiverat på servern?
14543. Den aktuella användaren %1 har inte SELECT-behörighet på tabellen %2.
14544. Optimistisk simultankontroll misslyckades. Raden ändrades utanför markören.
14545. Angiven Matrix måste kunna inverteras.
14546. Massinläsningen misslyckades. Kolumnen är för lång i datafilen för rad %1, kolumn %2. Kontrollera att fältbegränsaren och radbegränsaren har angetts korrekt.
14547. SQL Web Assistant: @procname-parametern saknas. Parametern krävs för att uppgradera en webbuppgift till 7.0.
14548. Vyn eller funktionen %1 har fler kolumnnamn än definierade kolumner.
14549. Stegets rubrik.
14550. Det går inte att inaktivera åtkomsten till gästanvändaren i master-databasen eller tempdb-databasen.
14551. X-element krävs.
14552. Återanrop stöds inte för CommandField om markeringsknappen är aktiv, eftersom andra kontroller på sidan vars rendering är beroende av det markerade värdet på X inte kommer att uppdateras vid återanrop. Stäng av återanrop på X.
14553. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom den är en arbetsfilsida.
14554. Duplicerade namnområden godkänns inte i NamespaceList.
14555. Målet X i filen File Name från projektet Y (avsett att köras före målet Z):
14556. OperationFormatter och FaultFormatter kan inte båda vara null.
14557. Entiteten av typen Typnamn refererar till samma komplexa objekt av typen Typnamn flera gånger. Samma entitet kan inte referera till komplexa objekt flera gånger.
14558. Det gick inte att begära sessionens tillstånd från sessionsservern. Information: senaste fas=X, felkod=Y, storlek på utgående data=Z
14559. Representerar inställningar för axelns automatiska skalbrytningar.
14560. hypotetiskt index
14561. Ogiltig pekare omdirigerad.
14562. Sammanslagningsprocessen misslyckades eftersom utgivarens och prenumerantens artiklar inte har samma schema. Detta kan bero på väntande DDL-ändringar som måste vidarebefordras till prenumeranten. Du kan försöka lösa problemet genom att köra sammanslagningen igen.
14563. TouchDevice har redan aktiverats.
14564. Har autentiserats: Ja
14565. DBCC kunde inte låsa objektet %1 på grund av att timeoutperioden för låsningsbegäran överskreds.
14566. FrameworkName är ogiltigt.
14567. Accessorn stöder inte skrivning.
14568. Det maximala systemgenererade unika värdet för en dubblettgrupp överskreds för index med partitions-ID %1. Om indexet släpps och skapas om kan det rätta till problemet, i annat fall måste en annan klusternyckel användas.
14569. Allokeringsutrymmet %1 i databas-ID %2 har tilldelats av fler än ett tilldelningsobjekt.
14570. Utlöses innan försöket att ändra lösenordet genomförs.
14571. Dokumenttypvärdet har fel format. Raden kommer inte att fulltextindexeras.
14572. Tillämpa regeln för anonyma användare.
14573. Beroende sammansättningar
14574. Objektet måste vara av typen GUID.
14575. Tabellen %1 har inte en referenstabell %2 för sekundärnyckel. I en logisk postrelation behövs DRI (Declarative Referential Integrity) mellan den överordnade och de underordnade tabellerna.
14576. Meddelandet X ignorerades på grund av att det överskred gränsen för väntande meddelanden, Y. Använd System.ServiceModel.Channels.UdpTransportBindingElement.MaxPendingMessageCount för att justera gränsen för väntande meddelanden.
14577. X är inte en korrekt angiven IIS-metabassökväg.
14578. Ett dubblerat tips gavs för BULK-raduppsättningen.
14579. Det gick inte att kontrollera en ny installation eller namnändrad server vid start. Kontrollen misslyckades på ett sätt som inte kan hanteras på annat sätt. Kör installationen igen eller åtgärda den felaktiga registernyckeln.
14580. Den här XmlDictionaryWriter-implementeringen stöder inte skrivning av flera rotelement.
14581. STOPAT-satsen i den här RESTORE-programsatsen anger att slutet av loggen innehåller ändringar som måste säkerhetskopieras för att måltidpunkten ska nås. Slutet av loggen för databasen %1 har inte säkerhetskopierats. Använd BACKUP LOG WITH NORECOVERY för att säkerhetskopiera loggen eller använd WITH REPLACE-satsen i RESTORE-programsatsen för att skriva över slutet på loggen.
14582. XQuery: Det största tillåtna djupet i XML-instanser är %1 nivåer. En av sökvägarna i frågan försöker komma åt noder på en lägre nivå.
14583. %1Klammertecknet } påträffades utan matchande {. Om du vill använda tecknen { eller } måste de föregås av {{ alternativt }}.
14584. sp_mergesubscription_cleanup används för att rensa utgivarinitierade prenumerationer. Använd sp_dropmergepullsubscription för att rensa upp mottagarinitierade prenumerationer eller anonyma prenumerationer.
14585. Rekursiv återgång är inte tillåten för byte X.
14586. Jobbet %1 har stoppats.
14587. Det går inte att skapa användardefinierade typer av datatypen XML.
14588. Definitionen av den expanderade dynamiska ögonblicksbildsvyn i en av artiklarna överstiger systembegränsningen på 3 499 tecken. Du kan använda standardmekanismen istället för en dynamisk ögonblicksbild för att initiera den angivna prenumerationen.
14589. Den sammansättning som Microsoft ASP.NET AJAX Framework-skripten är inbäddade i.
14590. Kolumnen X tillåter inte DBNull.Value.
14591. Resultatet kan inte representeras av en noduppsättning. Endast resultat av typen XPathResultType.NodeSet kan representeras av noduppsättningar.
14592. Det går inte att behandla datatypen %1 medan datatypen %2.
14593. Anpassade kulturer kan inte skickas efter LCID, utan endast efter namn.
14594. Bearbetning av referensen X, URI:n Y, ID:t Z, typen Typnamn.
14595. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, signaturen för indata kan inte tolkas
14596. Typen Typnamn är en rekursiv samling datakontrakt som inte hanteras. Ändra definitionen för samlingen Typnamn för att ta bort referenser till sig själv.
14597. Ogiltigt värde X för typen Typnamn.
14598. Ett nullvärde returnerades från en asynkron Begin-metod eller överfördes till en AsyncCallback. Asynkrona Begin-implementeringar måste returnera ett IAsyncResult som inte är null och överföra samma IAsyncResult-objekt som parameter till AsyncCallback.
14599. (gå till steg)
14600. Värdet för parametern måste vara större än eller lika med noll.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions