English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18701. Färg för visuell avgränsare i förklaringens rubrik.
18702. Ett dynamiskt ögonblicksbildsjobb kan endast schemaläggas för en publikation med aktiverad dynamisk filtrering.
18703. kör som
18704. Egenskapen %1 kan inte ändras för publikationer som accepterar heterogena prenumerationer.
18705. Shared Memory stöds inte för serverkluster
18706. Obundna parametrar på kommandoraden: X.
18707. 0...n sekunder
18708. Funktionen kräver Windows NT.
18709. Det går inte att skriva ett CLR-värde som mappas till ett tal, en matris, ett objekt, true, false eller null i JSON efter att ett strängvärde har skrivits.
18710. Indatafilen File Name har bearbetats.
18711. Det går inte att använda filen %1 för grupperade servrar. Endast formaterade filer som serverns klusterresurs är beroende av kan användas.
18712. Frågan kan inte kompileras eftersom USE PLAN-tipset står i konflikt med SET %1 ON. Överväg att ange %2 till OFF.
18713. Tabellen %1.%2 finns redan i transaktionspublikationen %3 på utgivaren %4.
18714. System.Web.Mail.SmtpMail stöds inte på den här versionen av Windows. Det rekommenderade alternativet är System.Net.Mail.SmtpClient.
18715. ObjectManager hittade ett ogiltigt antal korrigeringar. Detta tyder vanligen på ett problem i Formatter.
18716. Kan vara ett partiellt cachelagrat svar, storlek = X, svarets innehållslängd = Y.
18717. Ett otillräckligt antal argument tillhandahölls för proceduren eller funktionen %1.
18718. Åtgärdens tidsgräns har överskridits
18719. Isoleringsblock kan inte innehålla beständiga aktiviteter.
18720. Med det här alternativet kör du ett skript som skapar en ny databas eller konfigurerar en befintlig databas för lagring av information om medlemskap, profiler, rollhantering, anpassning och SQL-webbhändelseprovider för ASP.NET.
18721. Markör - linjebredden måste vara lika med eller större än 0.
18722. Det gick inte att ange enanvändarläge.
18723. Hämtar eller anger en flagga som indikerar om en antecknings storlek alltid är definierad i relativa diagramkoordinater.
18724. Typen Typnamn har inte lästs in i ReflectionOnly-kontexten men AssemblyBuilder skapades som AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
18725. Ogiltig datatyp för kolumnen %1. Det går inte att använda användardefinierade typer i en WITH-programsats för OpenXML.
18726. Du har inte behörighet att köra agenter för utgivarinitierade prenumerationer. Se till att du anger agentparametern SubscriptionType.
18727. Det gick inte att matcha fjärrnamnet
18728. Det gick inte att skapa en DataTableReader. Det finns ingen DataTable i DataSet-objektet.
18729. Undantagsmängden var tom.
18730. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Kontrollera att begränsningen %1 i källtabellen %2 har begränsningen NOCHECK och att den matchande kontrollbegränsningen %3 i måltabellen %4 är CHECK.
18731. För redigering av databindningar krävs att kontrollen har ett ID.
18732. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder raduppsättningsprovidern OPENXML. Överväg att ta bort OPENXML eller att inte indexera vyn.
18733. Det uppstod ett fel när de moduler som anges i konfigurationsavsnittet system.net/authenticationModules skulle skapas.
18734. Argumentantalet får inte vara negativt.
18735. Konfigurerad DefaultTimeout är större än konfigurerad DefaultMaximumTimeout. Sänker till DefaultMaximumTimeout
18736. profile_id %1 finns inte eller också går det inte att använda parametern %2
18737. Det går inte att replikera tabellen %1 eftersom den innehåller en inexakt primärnyckelkolumn. Skapa tabellen på nytt utan satsen persisted och försök igen.
18738. Indatasträngen var antingen tom eller innehöll endast blanksteg.
18739. Mer än en export hittades som matchar begränsningen X.
18740. Parametern @pre_creation_command för en endast schema-artikel måste vara antingen none eller drop.
18741. %1 reparerade %2 tilldelningsfel och %3 konsekvensfel i databasen %4.
18742. URL-adress till den bild som visas för knappen Redigera.
18743. Det initiala värdet för textrutan med frågan.
18744. True om etiketterna visas med förskjutning. Om den här egenskapen är angiven kan endast textvinklarna 0, 90 och -90 användas.
18745. en COMPUTE-sats
18746. OtherKeyAttribute-egenskapen är inte tillgänglig för mottagare utav KID-nyckelöverensstämmelse.
18747. Databindningsmetoder som Eval(), XPath() och Bind() kan endast användas i en databunden kontrolls kontext.
18748. Endast TreeScope.Element, TreeScope.Children och TreeScope.Descendants är giltiga för det här anropet.
18749. Tjänsten är klar.
18750. Dubbel instrumentering för X. Felsökaren kanske bryter vid fel plats.
18751. Den anpassade krypteringsalgoritmen �X� som erhölls med CryptoConfig är ogiltig.
18752. Körningsmiljövärden X returnerade bevis av typen Typnamn från en begäran om bevis av typen Typnamn.
18753. Den mall som används för sidhuvudet.
18754. Den referensparameter som har angetts för XMLDT-metoden %1 har genererats från en annan XML-instans än den som parametern tillämpas på.
18755. Parametern Day måste vara inom intervallet 1 till 31.
18756. MSB3754: Referenssammansättningen Sammansättningsnamn är ogiltig. X
18757. Det gick inte att skapa %1-delen av databasen.
18758. Mottagarkontexten X har tillståndet Y. Mottagarkontexten kan inte användas för att skicka försenade bekräftelser om den inte är i tillståndet Received.
18759. MSBUILD: fel MSB1019: Logger-växeln är felaktig.
18760. Duplicerade kolumner har angetts i listan över begränsningsnycklar %1, tabellen %2.
18761. Storleken (%1) på %2 %3 överskrider den högsta tillåtna storleken för datatyp (%4).
18762. ItemsSource för DataGridCellsPresenter är skrivskyddad.
18763. Anslutningens WebPartTransformerCollection är skrivskyddad efter att den aktiverats.
18764. Det gick inte att använda String-serialisering för inställningen: Inställning.
18765. Det gjordes ett försök att återställa URI:n för ett objekt från X till Y.
18766. Genomföringsposten vid {%1:%2:%3} har redan distribuerats.
18767. COM-objekt förväntas.
18768. %1Det finns inte tillräckligt många faktiska argument i anropet till funktionen %2.
18769. Den distribuerade transaktionen med UOW %1 används av en annan användare. Kommandot KILL kunde inte slutföras.
18770. %1Den här serverversionen stöder endast XQuery version 1.0.
18771. Avgör om markörlinjer visas.
18772. Det får inte finnas mer än en säkerhetskolumn för en tabell.
18773. Kultur-ID X (0xX) är en neutral kultur. Det går inte att skapa en region med den.
18774. Zon X
18775. Tillämpa lista för specifika roller.
18776. Det går inte att söka före början eller efter slutet av LOB:n.
18777. Aspektdeklarationen (facet) kräver en typattributsdeklaration.
18778. Objektet har redan lagts till. Nyckel i uppslagslistan: X. Nyckel som läggs till: Y.
18779. MSB4195: Ett fel uppstod när egenskaper skulle samlas in för utvärdering av aktivitetsfilen. X
18780. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Det finns inte tillräckligt med minne. Tillstånd %1.
18781. Elementet ColumnID var ogiltigt.
18782. Det går inte att bestämma programidentiteten för sammansättningen.
18783. Det gick inte att lägga till/släppa/ändra kontrollbegränsningen för identitetsområden i tabellen %1.
18784. avsluta dialog
18785. Datastorleken måste vara > 0 och < 0x3f0000
18786. Databasen %1 har återställts. Ett fel upptäcktes dock när replikeringen återställdes/togs bort. Databasen är fortfarande offline. Mer information finns i avsnittet MSSQL_ENG003165 i SQL Server Books Online.
18787. Resultatet för en aktivitet får endast anges direkt om den har skapats utan funktion.
18788. XmlQualifiedName.Name kan inte vara null eller tomt.
18789. Ingen algoritm har angetts eller så är inte bitlängden och algoritmen som har angetts för nyckeln tillgängliga i den här Windows-installationen.
18790. %1 kan endast bearbeta ej typbestämd XML. Överför indatavärdet till XML eller till en string-typ.
18791. %1 jobb har tilldelats %2.
18792. Den valda XML-filen är ogiltig.
18793. Längden ska vara mindre än eller lika med X, i stället för Y.
18794. %1with-satsen i replace value of kan inte innehålla konstruerad XML.
18795. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5): Fel har påträffats i data utanför rad med ID %6 som ägs av %7-posten som identifierats av %8
18796. Elementets övre position. Ange värdet på egenskapen Auto till false om du vill använda den här egenskapen.
18797. Ogiltigt namn.
18798. Anslutningssträngen anger en lokal SQL Server Express-instans som använder en databas i tillämpningsprogrammets App_Data-katalog. Providern försökte automatiskt skapa tillämpningsprogrammets tjänstdatabas eftersom den inte kunde hitta en befintlig databas. Följande konfiguration krävs för att kontrollera om databasen finns, och för att skapa den automatiskt om den inte gör det:
18799. Ett fel uppstod under dekrypteringen av lösenordet för den länkade inloggningen %1 som har krypterats av den gamla huvudnyckeln. Felet ignorerades eftersom alternativet FORCE har angetts.
18800. Återställningen kunde inte skjuta upp fel %1. Fel kan endast skjutas upp i databaser som använder den fullständiga återställningsmodellen och en aktiv loggkedja.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions