English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15701. Parameterlös konstruktion stöds inte.
15702. DelegateSerializationHolder-objekt har utformats för att representera en delegat under serialisering och kan inte själva serialiseras.
15703. Det gick inte att hitta någon post för tabell eller index med partitions-ID %1 i databasen %2. Det här felet kan inträffa om en lagrad procedur refererar en tabell som släppts eller om metadata är felaktiga. Släpp och skapa om den lagrade proceduren eller kör DBCC CHECKDB.
15704. Ett fel inträffade när certifikatet som är kopplat till den här SQL Server-instansen låstes upp med en offentlig nyckel. Certifikatet har gått ut.
15705. Kommandot är inte implementerat
15706. lösenord
15707. Det värde som lagras i det dolda fältet.
15708. Det angivna intervallet för tid ett överskrider totalt 14 timmar.
15709. Det gick inte att hämta gränssnittet som krävs ("%1") från OLE DB-providern "%2" för den länkade servern "%3".
15710. Texten för den gruppruta som finns runt kontrollens innehåll.
15711. Datatypen Typnamn kan inte formateras som en literal eftersom siffrorna för tid/datum är ogiltiga.
15712. Decimaltal kan endast avrundas till mellan 0 och 28 siffrors noggrannhet.
15713. Det gick inte att hitta det objekt som @article eller @artid %1 refererar till.
15714. Nyckeln krypteras inte med angiven dekrypterare.
15715. Transaktionsloggen skadades. Alla datafiler måste återställas innan du kan använda RESTORE LOG.
15716. Datagruppen som begärdes från flödet är större än den tillåtna storleken.
15717. CREATE VIEW misslyckades eftersom kolumnen %1 i vyn %2 överskrider det maximala antalet kolumner på %3.
15718. %1Målet för replace value of kan inte vara http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anySimpleType. %2 hittades.
15719. Det gick inte att instansiera typen Typnamn eftersom det inte finns en offentlig parameterlös konstruktor.
15720. Det går inte att återställa programrollen eftersom inget har angetts eller också var cookien ogiltig.
15721. Undantaget X uppstod vid försök att låsa upp instansen.
15722. SQL Server-instans (SQL Server 7.0 eller senare) att arbeta med.
15723. Otillräcklig eller motstridig mappning. Det går inte att generera frågevyer för entiteter i X om:
15724. Parametern %1 kan inte hanteras på Windows 95/98-plattformar.
15725. Texten för knappen Fortsätt.
15726. Fältet X som är definierat i typen Typnamn är inte ett fält i målobjektet, som är av typen Typnamn.
15727. Det angivna källobjektet måste vara en lagrad procedur om det publiceras som en artikel av typen proc schema only.
15728. För FOR XML EXPLICIT måste den andra kolumnen innehålla NULL eller negativa heltal som representerar id:n för överordnad XML-kod.
15729. Det gick inte att ta bort raderna i gruppborttagningsförsöket i tabellen %1.
15730. Kan inte ange till nollskiljd längd, eftersom det aktuella värdet är Null.
15731. Det gick inte att allokera en hanterad minnesbuffert på X byte. Mängden tillgängligt minne kan vara låg.
15732. Den indexerade vyn '%1' (objekt-ID %2) innehåller rader som inte är producerade av vydefinitionen. Mer information om detta fel finns i SQL Server Books Online. Detta motsvarar inte nödvändigtvis ett integritetsproblem för data i denna databas.
15733. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när användarinstansinformationen bevaras i systemkatalogen. Anslutningen stängs.%1
15734. Frågan har avbrutits eftersom den uppskattade kostnaden för denna fråga (%1) överstiger det konfigurerade tröskelvärdet %2. Kontakta systemadministratören.
15735. Den konfigurerade rollprovidern (WindowsTokenRoleProvider) använder Windows-autentisering för att avgöra i vilka grupper användaren kan vara medlem. ASP.NET Role Manager kan inte användas för att hantera användare och grupper i Windows. Använd SQLRoleProvider om du vill använda anpassade tilldelningar av roller.
15736. Den aktiva punktens tabbordning.
15737. Angiven MemberInfo matchar inte den förväntade typen.
15738. %1 är den minsta reparationsnivån för de fel som har påträffats av DBCC %2 (%3%4%5).
15739. Välj vilken typ av ändringar du vill göra:
15740. Varning! Orddelaren, filtret eller protokollhanteraren som används för katalogen %1 finns inte i den här instansen. Använd sp_help_fulltext_catalog_components och sp_help_fulltext_system_components för att kontrollera om det finns komponentmatchningsfel. Du rekommenderas att återskapa katalogen.
15741. Det gick inte att skicka differensinformationen för databasfilen %1 från databasen %2\\%3 till säkerhetskopieringsprogrammet, eftersom differensinformationen är för stor för att få plats i minnet och ett försök att använda en temporär fil misslyckades.
15742. En beräknad kolumn kan inte användas som partitionsnyckel om den inte behålls. Partitionsnyckelkolumnen %1 i tabellen %2 behålls inte.
15743. Det skapades en null-person i denna feed.
15744. Cirkeldiagram - överlappande intervall.
15745. Datakontrakttypen Typnamn kan inte avserialiseras eftersom de obligatoriska datamedlemmarna X inte hittades.
15746. Hämtar eller anger X-axeln som anteckningen är kopplad till.
15747. Okänt Stroke i PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
15748. Det finns ingen buffert. Läs- eller skrivåtgärden misslyckades.
15749. Argumentet count måste vara större än eller lika med noll.
15750. Skip-tokenvärden förväntas vara literaler. En okänd literal (X) hittades.
15751. Det går inte att skapa en ny Service Broker-instans i den speglade databasen %1.
15752. Transaktionens serialisering avbröts
15753. Hämtar eller anger 3D-diagramområdets belysningstyp.
15754. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 innehåller XML-index %2. Endast källtabellen kan ha XML-index i satsen ALTER TABLE SWITCH.
15755. Det gick inte att slutföra Active Directory-åtgärden på publikationen %1 eftersom Active Directory-klientpaketet inte har installerats korrekt på datorn där SQL Server körs.
15756. Det gick inte att markera %1 som ett systemobjekt.
15757. Behörighet att öppna proxy har redan getts. Kontrollera de aktuella behörighetstilldelningarna.
15758. Attributet Y eller Z krävs för elementet X i definitionsfilen för webbläsaren.
15759. X.SetObjectData returnerar ett värde som varken är null eller lika med den första parametern. Sådana surrogat får inte finnas i en cyklisk referens.
15760. Inträffar när ett skapande av en fil och/eller katalog matchar filtret.
15761. Den begärda principfilen finns inte.
15762. En ankarmedlem hittades i den rekursiva delen av den rekursiva frågan "%1".
15763. Det gick inte att hitta ett objekt med en nyckel som matchar nyckeln för det angivna objektet i ObjectStateManager. Kontrollera att nyckelvärdena för det angivna objektet matchar nyckelvärdena för objektet som ändringarna ska tillämpas på.
15764. Vägen som anges finns redan i vägmängden. Mängden kan inte innehålla dubblettvägar.
15765. Det finns redan en LegendCellColumn med namnet X i uppsättningen.
15766. Aktiviteten X med OperationName=Y bör inte innehålla Request/Reply-referensen i ytterligare korrelationer.
15767. Genereras varje gång ett stift ändras i SerialPort-objektet.
15768. Index låg utanför intervallet. Det får inte vara negativt och måste vara mindre än mängdens storlek.
15769. Det gick inte att hitta metoden Get för egenskapen.
15770. Stöd för initiering med säkerhetskopia kan inte aktiveras för ögonblicksbildspublikationer.
15771. Ett oåterkalleligt fel uppstod. För diagnostiksyften associeras det här engelska meddelandet med felet: X.
15772. Denna fabrik stöder endast URI med schemat X.
15773. Ett oväntat resultat returnerades när systemets stöd för Wow64 kontrollerades. Resultatet är X.
15774. %1Metadataattribut @%2:%3 kan inte användas med %4
15775. Internt serverfel. Typen Typnamn stöds inte.
15776. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att typen %2 i %3-sammansättningen %4 har ett statiskt fält %5. Attribut för statiska fält för %6-sammansättningar måste markeras som skrivskyddad i Visual C#, ReadOnly i VisualBasic eller initonly i Visual C++ och i mellanliggande språk.
15777. Den DateTime som angetts innehåller en TimeOfDay-inställning. Detta stöds inte.
15778. Heterogena publikationer stöder bara schemaalternativen: 0x01, 0x02, 0x10, 0x40, 0x80, 0x1000, 0x4000, 0x8000
15779. Det har inte definierats några fjärrservrar.
15780. Diagramrubriker.
15781. BorderPadding måste vara större än eller lika med -1.
15782. Antalet hakparenteser matchar inte.
15783. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom partitioneringskolumnen i dess ingående tabeller innehåller typer som inte matchar varandra.
15784. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3 eftersom den tabell som den hörde till har släppts.
15785. Denna FTP-begäran är konfigurerad för att använda en proxy genom HTTP-protokollet. Cachevalidering och partiella cachelagrade svar stöds inte.
15786. Inaktiverar språkfunktioner för att ge snabbare kodgenerering.
15787. Det går inte att bestämma sammansättningen för ett programarkiv.
15788. Request-egenskapen i aktiviteten X får inte vara null. Den måste anges till Receive-aktiviteten som tillhör detta Request/Reply-par
15789. Typen har inte stöd för OLE DB-gränssnittet ISourcesRowset
15790. Transformatorn av typen Typnamn och förbrukaranslutningspunkten XY använder inte samma anslutningsgränssnitt.
15791. Asynkron aktivering stöds inte.
15792. Det format som ska tillämpas på rader som innehåller kommandofält.
15793. Det primära primary XML-indexet '%1' finns inte på tabell '%2', kolumn '%3'.
15794. Det går inte att bevilja eller återkalla åtkomst direkt för publikationen %1 eftersom den använder standardpublikationsåtkomstlistan.
15795. Det gick inte att avgöra ramstorleken, eller så togs en skadad ram emot.
15796. Det säkerhetscertifikat som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1) har slutat gälla. Skapa eller installera ett nytt certifikat för databasens säkerhetsobjekt.
15797. MSB3027: Det gick inte att kopiera X till Y. Gränsen för nya försök (Z) har överskridits. Misslyckades.
15798. %1Syntaxfel nära %2, namntest förväntades.
15799. Det går inte att utföra den angivna åtgärden med det inaktiverade indexet %1 i %2 %3.
15800. sp_cursoroption: Kolumn-ID:t (%1) överensstämmer inte med någon kolumn av typen text, ntext eller image.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions