English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1. X:Literalvärdets längd måste vara delbart med två.
2. Serverns provider för delat minne har återupprättat lyssningen.
3. Det gick inte att uppdatera identitetsområdet och/eller kontrollera en begränsning hos utgivaren.
4. XML-verifiering: Ogiltigt värde för enkel typ: '%1'.
5. SignalAndWait i en STA-tråd stöds inte.
6. Hämtar eller anger fönsterbakgrundens skrafferingsformat.
7. %1 kan endast köras i master-databasen.
8. sp_cursor: optype: Du kan bara ange ABSOLUTE i samband med DELETE eller UPDATE.
9. Intern hash kontrollerades inte med signaturen.
10. Det går inte att utföra denna åtgärd medan en klocka har tilldelats för mediaspelaren.
11. Värdet måste vara mindre än UInt32.MaxValue (2^32).
12. Det gick inte att läsa in aktiviteten på grund av fel i XAML.
13. Alla filer måste vara större än eller lika med 512 kB.
14. Rubriksobjektnamn.
15. Användarnamnet har angetts men inte lösenordet. Du måste ange lösenordet när du ändrar användarnamnet till något annat "machine", "ASPNET" eller "SYSTEM". Ändringarna för användarnamnet tillämpas inte.
16. Det gick inte att ändra ägaren till %1 till %2.
17. Datakällan har inte stöd för hämtning av antal datarader.
18. Det går inte att använda en frågekorrelationsinitierare när ett meddelande är XmlSerializable.
19. EntitySet X har inte definierats i EntityContainer Y.
20. Rekursiva referenser är inte tillåtna i underordnade frågor.
21. Hämtar eller anger anteckningstypens namn.
22. Type måste vara TransparentProxy.
23. Den begärda mängden (X) är inte definierad.
24. Det gick inte att hitta ett nödvändigt gränssnitt för text-, ntext- eller bildåtkomst.
25. Attributnamn måste vara unika.
26. P(F<=f) ensidigt:
27. En kanalmottagare försökte hämta data från stacken utan att först skicka data till den.
28. Det går inte att skriva till dataströmmen.
29. Sökning stöds inte på den här dataströmmen.
30. Ett värde av fel typ hämtades från instansarkivet. Ett värde av typen Typnamn förväntades, men ett värde av typen Typnamn påträffades i stället.
31. Namnet X har bundits till en metod och går inte att använda som en egenskap
32. timme
33. (0\d{1,4}-|\(0\d{1,4}\) ?)?\d{1,4}-\d{4}
34. Minnestilldelningsfel under DBCC-bearbetning.
35. Det går inte att hitta indexpost i index-ID %1 i tabellen %2 i databasen %3. Angivet index är skadat eller så har det inträffat problem med den aktuella uppdateringsplanen. Kör DBCC CHECKDB eller DBCC CHECKTABLE. Kontakta produktsupport om problemet kvarstår.
36. Anger om webbdelar kan läggas till i, tas bort från eller flyttas inom zonen.
37. En oväntad XML-konstruktion påträffades i teckeninformationen i elementet %1 (i namnområdet %2) i SOAP-begäran.
38. Hämtar eller anger en flagga som avgör om en anteckning kan markeras.
39. Det angivna visningsläget är inaktiverat på den här sidan. Kontrollera att anpassningar är aktiverade för den aktuella användaren.
40. URI-schemanamnet X har redan en registrerad anpassad parser.
41. Det tecken som avgränsar schemanamnet från resten av identifieraren i ett textkommando.
42. Den angivna förskjutningen överskrider buffertstorleken (X byte).
43. %1 är den felsäkra operatorn. Du måste ange en annan operator som felsäker innan du kan släppa %2.
44. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder aggregatet %3 med nyckelordet DISTINCT. Överväg att inte indexera vyn eller ta bort DISTINCT. Överväg att använda vyn GROUP BY eller COUNT_BIG(*) för att simulera DISTINCT i gruppkolumner.
45. URI-begäran innehåller en fråga och det cachelagrade svaret kommer från en HTTP 1.0-server.
46. Ett fel uppstod när WebResponse skulle stängas.
47. Det går inte att tilldela ett skrivskyddat fält ett värde (förutom i en konstruktor eller variabelinitierare)
48. Det gick inte att skapa den asynkrona kontexten.
49. Måltabellen %1 i OUTPUT INTO-satsen får inte befinna sig på endera sidan av ett (primärnyckel, sekundärnyckel) förhållande. Referensbegränsningen %2 hittades.
50. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Sekundärnyckelbegränsning %1 har inaktiverats i källtabellen %2 och motsvarande begränsning %3 är aktiverad i måltabellen %4. Källtabellens begränsning måste vara aktiverad.
51. Fel vid körning av XCommand i SqlDataSource Y. Kontrollera att kommandot accepterar följande parametrar: Z
52. Det inbäddade typbiblioteket (i X) lästes in och registrerades
53. Tilläggslagret är skadat. Använd AddInUtil och återskapa det här lagret: X
54. Proxy (%1) tillåts inte för undersystem %2 och användare %3. Ge behörighet genom att anropa sp_grant_proxy_to_subsystem eller sp_grant_login_to_proxy.
55. Tiden då processen startades.
56. Ett undantag inträffade i IExecutionProperty när arbetsflödestråden ställdes in eller rensades. Mer information finns i det ursprungliga undantaget.
57. Det går inte att skapa artikeln %1. Alla artiklar som ingår i en publikation med samtidig synkronisering måste använda lagrade procedurer för att tillämpa ändringar på prenumeranten.
58. Ett försök att läsa in en instans avbröts.
59. Gruppens anteckningar.
60. Det gick inte påbörja en transaktion för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
61. Det går inte att hitta partitionsnumret %1 för tabellen %2.
62. %1of förväntas
63. Hämtar eller anger kantlinjebredden i bildpunkter.
64. Aktivitetsdelegaten med hanteraren X kan inte refereras till av aktiviteten Y eftersom den senare inte ingår i implementeringen av en annan aktivitet. En aktivitetsdelegat kan endast refereras till genom implementeringen av en aktivitet som anger aktivitetsdelegaten som underordnad eller importerad. Aktivitetsdelegaten med hanteraren X deklareras av aktiviteten Z.
65. Ogiltig konfiguration: X=Y. Värdet X måste vara ett tidsintervall som kan parsas av System.TimeSpan.Parse.
66. Trycket måste vara ett värde mellan 0 och 1.
67. Skrivbuffertens storlek i antal byte. Detta är det maximala antal byte som kan köas för skrivning.
68. Ett element för innerExceptions hade värdet null.
69. variabeln X av typen Typnamn refereras till från området Y, men den har inte definierats
70. Antalet element i den valda listan överskrider det maximala antalet på %1 tillåtna element.
71. Attributtypen Typnamn stöds inte.
72. (Dold) X
73. Otillräckligt med argument
74. Ange antingen ett jobbnamn (och en jobbaspekt) eller en eller flera jobbfilterparametrar.
75. IAsyncResult som överfördes till det asynkrona återanropet har ingen giltig AsyncState.
76. %1En nod eller en uppsättning noder krävs till %2
77. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att metoden %2 för typen %3 i %4-sammansättningen %5 har ett synkroniserat attribut. Uttrycklig synkronisering tillåts inte i %6-sammansättningar.
78. Det finns inga fjärrinloggningar för servern %1.
79. Värdet X för etag som har angetts i ett av begärandehuvudena är inte giltigt. Kontrollera att endast ett etag-värde har angetts och att det är giltigt.
80. Det trädformat som ska användas på varje nivå i trädet.
81. Ett SNI-anrop misslyckades under en transportåtgärd mellan Service Broker och en databasspegling. SNI-fel %1.
82. Texten på den knapp som är associerad med den nedrullningsbara listan.
83. UseAttribute tillåts inte i SoapTypeAttribute.
84. En av följande synkroniseringsmetoder krävs till heterogena publikationer med replikeringsfrekvensen %1: %2
85. Skrivningen av ett syndikeringsobjekt påbörjades.
86. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom en eller flera kolumner som inte är partitioneringskolumner i dess ingående tabeller innehåller typer som inte matchar varandra.
87. Det format som ska användas för rotnoder.
88. Innehållskontroller är endast tillåtna på en innehållssida som refererar till en huvudsida.
89. Utlöses när det aktuella sidindexet för en GridView håller på att ändras.
90. Flytta fokus nedåt
91. Användarnamn:
92. Databasen har aktiverats för prenumerationer.
93. Marköruppdateringar är inte tillåtna på tabeller som har öppnats med alternativet NOLOCK.
94. Denna typ kan inte representeras som ett anpassat attribut.
95. Det går inte att identifiera operativsystemets installationstyp: nyckeln X kan inte läsas. Undantagsmeddelande: Y
96. sp_cursor: Ett Exec-uttryck kan inte användas som källa för markörinfogning.
97. sp_runwebtask kräver minst en definierad parameter av typen @outputfile eller @procname.
98. Formelmodulen med namnet X har redan registrerats.
99. CheckBoxField X innehåller en kontroll som inte är en CheckBox-kontroll. Åsidosätt OnDataBindField för att ärva från CheckBoxField och lägg till kontroller.
100. Det går inte att binda ett standardvärde till en identitetskolumn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions