English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6401. Trädnodens markerade tillstånd.
6402. Anger att sammanflätade remsor visas för axlarna.
6403. Ogiltig begränsning för typen %1. Jokertecknet för attribut i den begränsade typen måste vara en giltig undergrupp till motsvarande jokertecken för attribut i bastypen och processContents måste vara mer tillåtande.
6404. Den logiska enheten %1 finns redan.
6405. Initieringen av aktivitetsinstansen var ofullständig. Det här felet inträffar när det uppstår fel i en standardvariabel eller ett argumentuttryck och undantagshanteraren tillåter att körningen fortsätter.
6406. Argumentet spinCount måste vara mellan 0 och X.
6407. Användarangivna MEDIANAME %1 överensstämmer inte med MEDIANAME %2 på enheten %3.
6408. Ett skadat meddelande har mottagits. Storleken för den krypterade sessionsnyckeln är %1, men den måste vara %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
6409. SqlBulkCopy.WriteToServer misslyckades eftersom SqlBulkCopy.DestinationTableName är ett ogiltigt flerdelsnamn
6410. Det är inte tillåtet att ha ett timeout-värde på mer än 12 timmar för kön.
6411. Det gick inte att hämta en dialogslutpunkt för frågemeddelandeprenumerationen. Det gick inte att öppna Service Broker-dialogen för tjänsten %1 för Service Broker-instansen %2.
6412. Du har inte behörighet att utgöra denna åtgärd.
6413. Åtgärderna MERGE och CONCATENATE kan inte slå samman objekt av olika typer. Objekten %1 och %2 har typerna %3 respektive %4.
6414. Om objekt upprepas i en tabell eller i ett inflöde.
6415. Det går bara att lägga till, ändra, släppa eller visa replikeringsjobb eller jobbscheman via lagrade replikeringsprocedurer.
6416. Prenumeranten släpptes.
6417. Ett namngivet FontFamily-objekt kan inte modifieras.
6418. Den här säkerhetsprincipen gäller på den här datorn.
6419. Det går inte att aktivera databassspegling eftersom en av parterna i databasen %1 befinner sig i nödläge eller i opålitligt läge.
6420. Den angivna EnumDataTypeAttribute-typen kan inte vara null.
6421. Den obligatoriska parametern X måste vara tom och får inte ha något select-attribut.
6422. UriTemplate X är ogiltig. Varje del av frågesträngen måste anges i formatet namn eller namn=värde, där varje namn är unikt. Observera att namnen inte är skiftlägeskänsliga. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
6423. Hämtar eller anger namnet på det diagramområde som anteckningen klipps efter. Du kan stänga av klippningen genom att ändra egenskapen till NotSet eller en tom sträng.
6424. Det går inte att generera hash för sammansättningen.
6425. Filen %1 saknas. Återställningen stannar vid loggsekvensnr %2. Filen skapas vid loggsekvensnummer %3 (LSN), släpps vid LSN %4. Återställ transaktionsloggen till efter tiden då filen släppts eller återställ data så att de blir konsekventa med övriga databasen.
6426. Den URL som har angetts som sökväg (%1) förekommer inte i sitt absoluta format utan måste inledas med %2.
6427. Standardlogik för annullering kräver att HasCancelBeenRequested har värdet True. Avbrytningsmetoden för NativeActivity kan bara anropas av körningen.
6428. Snittkörtid (ms)
6429. Det går inte att läsa in en eller flera av de begärda typerna. Hämta egenskapen LoaderExceptions om du vill ha mer information.
6430. Angiven storlek är mindre än den information som avkodades i ISF-dataströmmen.
6431. Låsningsantalet kan inte överskrida UInt32.MaxValue.
6432. Denna egenskap stöds inte för protokoll som inte använder URI.
6433. Schemat stöds inte för support-URL:en för . Endast fil-, http- och https-scheman stöds.
6434. Det går inte att köra som Windows-token. Inkorrekt eller också har du inte behörighet.
6435. X måste vara större än Y och mindre än Z.
6436. Registerposten för sökvägen till AddInProcess saknas.
6437. Det gick inte att skapa kolumnbitmapp för artikeln %1.
6438. Hämtar eller anger en flagga som anger om ett diagramområde är synligt.
6439. Det gick inte att köra BEGIN TRANSACTION i databasen %1 eftersom databasen är i bypass återställnings-läge.
6440. Egenskapsvärdet är inte giltigt
6441. Den här åtgärden kräver att trådens inneslutningstillstånd är X.
6442. Åtgärden stöds inte för en socket som inte blockerar.
6443. När har valt en webbdelsfil som ska importera klickar du på Skicka.
6444. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Ett försök har gjorts att köra ett kommando som eventuellt hämtar ett lås under bearbetning av ett kommando som inte hämtar ett lås. Detta undantag kan uppstå när InstancePersistenceContext.Execute eller InstancePersistenceContext.BeginExecute anropas med ett kommando som returnerar värdet True från InstancePersistenceCommand.AutomaticallyAcquiringLock under bearbetning av ett kommando som returnerar värdet False. Använd en beständig provider som inte gör detta eller åsidosätt AutomaticallyAcquiringLock i något av kommandona för att returnera det korrekta värdet.
6445. Renko-diagramtyp - ogiltigt format för attributet BoxSize.
6446. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" kunde inte ta bort objekt ur tabellen "%3". %4.
6447. Det går inte att deserialisera typen Typnamn och typer som har härletts från den (till exempel X) i den här säkerhetsnivån.
6448. Det gick inte att öppna systemsammansättningen ''%1'': %2.
6449. Orsak: En underkatalog i tillämpningsprogrammets Resources-katalog har ändrats eller bytt namn.
6450. Antingen obj eller ctx måste vara null.
6451. Värdet i fältet X är ogiltigt. Serialiserade data är skadade.
6452. Den mall som används för sidfoten.
6453. Massinläsning kan inte genomföras. Bulkdataflödet angavs felaktigt som sorterat.
6454. Aritmetiskt dataspillfel när %1 skulle konverteras till datatypen %2.
6455. Det går inte att ersätta den inbyggda kulturen X utan att ange flaggan CultureAndRegionModifiers.Replacement.
6456. Hämtar eller anger etikettfärg.
6457. Routningstjänsten skapade en ny transaktion med id X för att behandla meddelande(n).
6458. Kodunderkatalogen X finns inte.
6459. Användaren %1 har inte behörighet att köra DBCC %2 för objektet %3.
6460. X måste innehålla minst en filsökväg för släppning.
6461. Programidentiteten matchar inte identiteter i manifest.
6462. Det finns inga tillgängliga data för kodningen X.
6463. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Det gick inte att ändra lösenordet. Lösenordet uppfyller inte de villkor som anges av lösenordsfiltrerings-DLL:en. %2
6464. Ett timeout-fel uppstod under väntan på minnesresurser för körning av frågan. Kör frågan på nytt.
6465. Ett oväntat fel har uppstått under bearbetningen av säkerhetsbeskrivningssträngen %1.
6466. Filen är inte en giltig binärfil: X
6467. Det gick inte att reparera detta fel.
6468. Ett objekt- eller kolumnnamn saknas eller är tomt. Kontrollera att samtliga kolumner i SELECT INTO-programsatser har ett namn. Leta efter tomma aliasnamn för andra programsatser. Alias som definieras som " " eller [] är inte tillåtna. Lägg till ett namn eller ett blanksteg som aliasnamn.
6469. Den angivna tillhörighetsmasken är större än antalet stödda eller licensierade processorer för den här versionen av SQL Server.
6470. Egenskapssökvägen X som har angetts för EntityPropertyMappingAttribute motsvarar inte någon egenskap i typen Typnamn eller någon av dess bastyper.
6471. Den mall som används för navigeringsnoder.
6472. Tomt sökvägsnamn är inte giltigt.
6473. X är en anpassad ersättningskultur. Ange CultureAndRegionModifiers.Replacement.
6474. Det gick inte att starta om tjänsten W3SVC, åtgärden kan eventuellt kräva andra privilegier.
6475. Den här strömmen stöder inte sökningsåtgärder.
6476. Den angivna längden X är inte giltig.
6477. Typen Typnamn som angetts är inte en giltig aktivitetstyp.
6478. Index måste vara inom gränserna för listan.
6479. Det går inte att hitta den angivna användaren %1.
6480. Det går inte att ansluta en stängd webbdel.
6481. Ogiltig BinaryFormatter-ström.
6482. Varning! De användartyper som har skapats via sp_addtype finns i dbo-schemat. Om ett värde har angetts för parametern @owner ignoreras det.
6483. Det gick inte att fortsätta med index-DDL-åtgärden i %1 %2 eftersom en konflikt uppstår med en annan samtidig åtgärd som redan pågår med objektet. Den samtidiga åtgärden kan vara en onlineindexåtgärd för samma objekt eller en annan samtidig åtgärd som flyttar indexsidor som DBCC SHRINKFILE.
6484. X har redan deklarerats i det här omfånget. Visual Basic-ID:n är inte skiftlägeskänsliga.
6485. Det går inte att koppla från URL-gruppen från kön med operatörfrågningar. Statuskod: X.
6486. Ett fel uppstod när konfigurationen lästes. Felmeddelande: X
6487. ReturnType måste deklareras för Function Function Name.
6488. Ett valfritt TableName som kan användas för att associera en MetaTable med DynamicHyperLink.
6489. Varken MSmerge_contents eller MSmerge_tombstone innehåller metadata för den här raden.
6490. Namn är en nödvändig egenskap för varje ActivityProperty för DynamicActivity X.
6491. Servern har inte stöd för det begärda protokollet
6492. XML-verifiering: Det gick inte att matcha namnområde för prefix:'%1'
6493. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom den tid som har använts har överskridit meddelandets TTL (time to live) på %1 sekunder (meddelandet kom fram då %2 sekunder hade gått och %3 sekunder användes i denna Service Broker-instans).
6494. Det gick inte att hitta den matchande loggfilen för FILESTREAM-filen '%1'.
6495. DataPointComparer - jämförbara objekt är inte av typen DataPoint.
6496. Textfärg för förklaringens rubriktext.
6497. Tipsruteformatsträngen för den bild som används för att komprimera en nod.
6498. Det gick inte att ändra schemaändringens status eftersom publikationens kompatibilitetsnivå är mindre än 90. Använd sp_changemergepublication för att ange värdet publication_compatibility_level för publikationen %1 till 90RTM.
6499. Långsam sammanslagning via fjärranslutning
6500. Det gick inte att jämföra teckendata. En lista över Sort-Map-Elements från serverns standardsorteringstabell slutar felaktigt. Den här listan börjar vid SMEL-posten [%1].

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions