English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13101. Händelsehanterare som ska anropas vid asynkron I/O via StandardOutput-dataströmmen.
13102. HTTP Provider
13103. Anslutningens aktuella status är hämtande.
13104. Databasen %1 finns inte.
13105. Objektet måste vara av typen Boolean.
13106. Endast medlemmar i rollerna dbcreator och sysadmin och den aktuella databasens dbo får utföra denna åtgärd.
13107. Markörplanen misslyckades eftersom det inte är möjligt att framtvinga planen för en markör av en annan typ än FAST_FORWARD eller STATIC med ett USE PLAN-tips. Överväg att ta bort USE PLAN-tipset och uppdatera statistiken eller att använda olika tips för att påverka valet av frågeplan.
13108. Det gick inte att hitta händelsenamnet X.
13109. Inga data behövde slås samman.
13110. Ett internt undantag inträffade vid anslutning till en närliggande Service Broker-instans: Fel: %1, tillstånd: %2. %3
13111. Frågenyckeln X kan endast ha ett värde av typen Typnamn.
13112. Sammansättningen resulterade i ett enskilt sammansättningsfel. Rot-orsaken tillhandahålls nedan.
13113. Egenskapen Egenskapsnamn för inkommande meddelanden i den aktuella kontexten måste bara ett System.Uri-objekt.
13114. En ogiltig TDS-sortering (Tabular Data Stream) påträffades.
13115. Meddelandesekvensinformationen för den angivna EndpointDiscoveryMetadata kan inte hämtas eftersom den inte är del av detta FindResponse.
13116. Det får endast finnas en X-nod i Y-avsnittet för en .config-fil.
13117. Den URL som anges av slutpunkten '%1' har redan registrerats för att ta emot förfrågningar eller så har den reserverats för en annan tjänst.
13118. Den mall som ska användas för sidhuvudet i det här fältet.
13119. meddelandetyp
13120. Återautentiseringen misslyckades eftersom fjärrpartnern fortsatte att kryptera fler än X byte innan återautentiseringen besvarades.
13121. Den asynkrona åtgärden har redan avslutats.
13122. Maltesiska (Malta)
13123. Kan inte ange denna egenskap utanför ett BeginInit/EndInit-block.
13124. Systemanropet misslyckades under en åtgärd för Service Broker eller databasspegling. Systemfel: '%1'.
13125. Serialisering av inbyggda scheman stöds inte.
13126. Om LoadByKeyOperation.InstanceIdForFreeKey anges måste AcceptUninitializedInstance vara inställd på True. Om nyckeln är ledig associeras den med en instans som inte är initierad med angivet instans-ID.
13127. IAsyncResult-objektet kom inte från den motsvarande asynkrona metoden i den här typen.
13128. Ett icke-tomt -element krävs för alla webbläsardefinitioner.
13129. Databasen är inte längre aktiverad för sammanslagningspublikationer.
13130. Distributionsagenten kunde inte uppdatera cachade lsns för ursprunget:%1 OriginatorDB:%2 OriginatorDBVersion:%3 OriginatorPublicationID:%4.
13131. Äldsta icke-distribuerade LSN: (%1:%2:%3)
13132. Flyttar filen från X till Y.
13133. Färg för visuell avgränsare i förklaringens tabellkolumner.
13134. Ett meddelande som togs emot på inkommande Request-Reply URL X hänvisade till en lista med säkerhetskopierade slutpunkter. Felhantering är inte möjlig när transaktionsflöde med Request-Reply-meddelandemönster används.
13135. Två ReceiveParametersContent-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika parametertyper.
13136. En uppdateringsbar prenumeration på publikationen %1 för abonnenten %2 finns redan.
13137. Det går inte att binda en regel till en beräknad kolumn eller en kolumn med datatypen text, ntext, image, timestamp, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml eller sqlclr.
13138. Den privata implementeringen av aktiviteten X har följande valideringsfel i aktiviteten Y:
13139. felnivåtyp
13140. Det går inte att visa en dialogruta som har skapats i en annan tråd.
13141. Det meddelande som visas om en befintlig anslutning inte längre är giltig.
13142. Läsning stöds inte på den här dataströmmen.
13143. De beroende aliasen släpptes också.
13144. Den angivna koden genererades till X.
13145. Det är inte tillåtet att skapa tillfälliga funktioner.
13146. URL till den bild som visas för knappen Föregående.
13147. Nyckelordsredigeraren
13148. Antingen så refererade inte offset till en position i strängen, eller så har målteckenmatrisen en otillräcklig längd.
13149. Det går inte att hämta alla poster.
13150. Det är inte giltigt att kombinera FileMode: X med FileAccess: Y.
13151. Denna version av SQL Server stöder inte transaktionspublikationer.
13152. Ändringen avbröts av providern vid indikering.
13153. Det går inte att köra ett SHUTDOWN-uttryck i en transaktion eller via en lagrad procedur.
13154. Flera inlästa sammansättningar matchades med det korta namnet X.
13155. Endast ägaren till databasen %1, eller någon med relevant behörighet, kan köra CHECKPOINT-satsen.
13156. Det gick inte att hitta HTTP-kernel-drivrutinen Httpapi.dll på den här sökvägen. SQL Servers inbyggda HTTP-stöd är inte tillgängligt. Fel: 0x%1 Det kan hända att ditt operativsystem saknar stöd för HTTP-kernel-drivrutinen.
13157. Ogiltig objekttyp för listtypen %1. Objekttypen för en lista får inte vara en lista, och unionstyper och typer som har härletts från ID får inte användas som objekttyper i den här versionen.
13158. Hämtar eller anger textens kantutjämningskvalitet.
13159. Aktiviteten X måste användas i en WorkflowServiceHost.
13160. Den användardefinierade typen som refereras till i kolumnen %1 för tabellvariabeln %2 har släpps under gruppkörningen. Kör om gruppen.
13161. initdata: Minne saknas för kernel-buffertens hashtabell.
13162. AddressFamily X är inte giltig för slutpunkten Y, använd Z i stället.
13163. Ett ogiltigt datetime-värde har påträffats. Värdet överskrider år 9999.
13164. Det går inte att avbryta en transaktion eftersom ingen har öppnats.
13165. Hämtar eller anger en flagga som anger om en anteckning kan markeras.
13166. Det går inte att öppna databasen %1. Den fungerar som en spegeldatabas.
13167. Inget värde har angetts för X. Standardvärdet används.
13168. UriTemplateTable (med allowDuplicateEquivalentUriTemplates = false) stöder inte både X och Y, eftersom de är ekvivalenta. Anropa MakeReadOnly med allowDuplicateEquivalentUriTemplates = true om du vill använda båda dessa UriTemplate-objekt i samma tabell. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplateTable.
13169. Aktuell datakälla, Data Source=X i anslutningssträngen.
13170. Den härledda typen Typnamn har rapporterat ett ogiltigt värde för Uri-port X.
13171. MSBUILD : error MSB1047: Filen som ska förbearbetas till är inte giltig. X
13172. Måste köras på distributören.
13173. Parametervärdet @operation måste motsvara lägg till, släpp eller ändra.
13174. Det gick inte att återställa det högst allokerade identitetsvärdet för artikeln %1 i publikationen %2.
13175. Det gick inte att lägga till en heterogen prenumeration till publikationen. Publikationen tillåter inte heterogena prenumerationer.
13176. FOR XML EXPLICIT: Det går inte att bearbeta XML-datatyper och användardefinierade CLR-typer som CDATA i kolumnnamn %1. Du kan eventuellt konvertera XML till en strängtyp. Du kan eventuellt konvertera CLR-typer till XML och därefter till en strängtyp.
13177. Den XPathNavigator som transformationen tillämpas på.
13178. Tillåt minimera
13179. Det gick inte att hitta några resurser för den angivna kulturen eller den neutrala kulture Kontrollera att X har bäddats in i eller länkats till sammansättningen Sammansättningsnamn korrekt vid kompileringstiden, eller att alla nödvändiga satellitsammansättningar går att läsa in och är fullständigt signerade.
13180. Det går inte att konvertera: Ett tecken som inte kan mappas påträffades.
13181. SQL Web Assistant: @fixedfont måste vara 0 eller 1.
13182. CREATE DATABASE misslyckades. Det går inte att använda COLLATE-satser med alternativet FOR ATTACH.
13183. Det går inte att använda partitionsgrupper med ofiltrerade publikationer. Ändra use_partition_groups till False med sp_changemergepublication.
13184. DESTINATION CERTIFICATE SERIAL NUMBER
13185. Ett BookmarkWorkItem har slutförts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
13186. En eller flera filer som anges i satsen kunde inte hittas eller kunde inte initieras.
13187. Aktivering av säkerheten ger ingen effekt, eftersom det inte längre går att inaktivera den.
13188. Av säkerhetsskäl har den identitet under vilken denna webbtillämpning körs inte behörighet att skapa underkatalogen App_Data i tillämpningsprogrammets rotkatalog.
13189. Punktens Z-koordinat.
13190. Värdet var antingen för stort eller för litet för en signerad byte.
13191. Offset och längd måste referera till en position i strängen.
13192. Egenskapen Metrics för CharacterMetrics har för många fält.
13193. Kommandokörningen kan inte fortsätta på grund av att en väntande asynkron åtgärd pågår.
13194. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @hints har ett ogiltigt värde. @hints måste vara OPTION(PARAMETERIZATION FORCED) eller OPTION(PARAMETERIZATION SIMPLE) om mall har angetts som @type.
13195. Gå till underkatalogen App_Data.
13196. Transformering har inte definierats för punkten.
13197. Det går inte att ange den här egenskapen efter att objektets offentliga yta har använts.
13198. MIME-typen som har angetts för tjänståtgärden X är inte giltig. Kontrollera att mime-typen inte är tom.
13199. DNS-matchningen misslyckades med felet: '%1'.
13200. Uttrycket stöds inte i denna version av operativsystemet Det gick inte att hitta funktionsadressen '%1' i Httpapi.dll.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions