English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14201. Det gick inte att lägga till filtret %1 eftersom en ögonblicksbild redan har skapats. Ge @force_invalidate_snapshot värdet 1 när du vill framtvinga detta och göra den befintliga ögonblicksbilden ogiltig.
14202. Den förklaring som visas för befintliga anslutningar till providrar.
14203. Egenskapen Egenskapsnamn eller egenskapen Egenskapsnamn måste vara angiven.
14204. Dynamisk SQL-generering för DeleteCommand stöds inte gentemot ett SelectCommand som inte returnerar information om radversion.
14205. TrackRecord = BookmarkResumptionRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y,EventTime=Z, Name=A, SubInstanceID=B, OwnerActivityName=C, OwnerActivityId =D, OwnerActivityInstanceId=E, OwnerActivityTypeName=F, Annotations=G, ProfileName = H
14206. Ogiltig matristyp, Typnamn.
14207. %1Syntaxfel nära %2. where, (stable) order by eller return förväntades.
14208. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom målkön har inaktiverats. Kö-ID: %1.
14209. Denna mängd har en fast storlek.
14210. Läget FullGeneration eller FromSSDLGeneration måste användas med parametern /pluralize.
14211. Det går inte att släppa distributionsutgivare %1. Den har definierade heterogena publikationer. Släpp först publikationerna.
14212. Den beräknade kolumnen %1 i tabellen %2 går inte att använda i %3 eftersom den inte finns.
14213. Programsatsen för reparation bearbetades inte. Databasen måste vara i enanvändarläge.
14214. Fördröjda UDT-instanser kräver lokal bastabellkolumn som argument.
14215. Hämtar eller anger en antecknings positiva Y-koordinat. Ange som Double.NaN('NotSet') för att placera en förankrad anteckning automatiskt.
14216. Indataströmmen är inte ett giltigt binärt format. Startinnehållet är (i byte): X ...
14217. Transporten för databasspegling är inaktiverad i konfigurationen av slutpunkten.
14218. StandardErrorEncoding stöds endast om standardutdata omdirigeras.
14219. Det går inte att modifiera en värdemängd som hämtats från en uppslagslista.
14220. IsolationLevel för en kapslad TransactionScope-aktivitet måste vara samma som för det överordnade objektet.
14221. sp_MSmark_proc_norepl: ogiltigt objektnamn %1.
14222. Bildavkodaren kan inte avkoda bilden. Bilden kan vara skadad.
14223. Det gick inte att läsa in providertypen: Typnamn.
14224. Det går inte att ange parametern TimeSpan mera precist än hela minuter.
14225. Det går inte att få exklusiv åtkomst eftersom databasen används.
14226. Inga namnområden sprids.
14227. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades hämta och tillämpa samma version av ett lås på samma instans två gånger. Varje gång ett lås hämtas för en instans, måste låsversionen ökas. Annars ska alltid noll rapporteras som låsversion. När en provider identifierar ett försök av en instansägare att låsa en instans som redan låsts av sig själv, ska providern anropa BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBeginBindReclaimedLockException i stället för BindAcquiredLock.
14228. HostingEnvironment orsakade avslut
14229. Peer-to-peer-publikationer stöder endast %1-värdet %2. Artikeln %3 har för närvarande %4-värdet %5. Detta värde måste ändras för att du ska kunna fortsätta.
14230. Service Broker-hanteraren har startats.
14231. Det gick inte att läsa loggpost X. Kontrollera att loggen inte är skadad.
14232. Internt fel. Strängrutinen i filen %1, rad %2 misslyckades med HRESULT 0x%3.
14233. Konversationens slutpunkt är inte ett giltigt tillstånd för BEGIN CONVERSATION TIMER. Det aktuella slutpunktstillståndet är %1.
14234. Musens X-koordinat.
14235. En slutpunktskonfiguration av typen X kunde inte läsas in från tjänstavsnittet. En slutpunktskonfiguration av typen X ska endast anges i klientavsnittet.
14236. ** Varningar **
14237. Det gick inte att hitta den nyckelreferens som infogningen relaterar till.
14238. Det gick inte att ta bort den gamla spårningsfilen %1. Fel = %2.
14239. Anslutningens tillstånd, synkron eller asynkron. "Asynchronous Processing=x" i anslutningssträngen.
14240. Hämtar eller anger anteckningspilens storlek i antal bildpunkter.
14241. %1Ogiltig förekomst av element. Elementet %2 hittades flera gånger i elementets %3 sammanhang
14242. Orsak: Säkerhetsprincipfilen har ändrats.
14243. Det gick inte att skapa ett XML-index på objektet '%1', eftersom objektet inte där någon tabell.
14244. Service Broker i måldatabasen är inte tillgänglig: '%1'.
14245. De fält som ska visas i kontrollen.
14246. Aktivering i egna processer kräver säkerhetsbehörigheter för körning i tilläggets tillämpningsdomän.
14247. Det går inte att öppna filen %1. Inloggning med integrerad säkerhet i Microsoft Windows NT krävs.
14248. Endast medlemmar i sysadmin-rollen kan bevilja eller återkalla CREATE DATABASE-behörigheten.
14249. Egenskapen Egenskapsnamn är skrivskyddad i WorkflowDataContext.
14250. Parametern %1 måste vara MSSQLSERVER, ORACLE eller ORACLE GATEWAY
14251. Webbdelar kan inte omslutas av en GenericWebPart.
14252. Programförtroendet får inte vara null.
14253. Det går inte att hitta Active Directory-information i registret för denna SQL Server-instans. Kör sp_ActiveDirectory_SCP på nytt.
14254. Ett ogiltigt instans-ID för alla nollor (Guid.Empty) användes för att läsa in en instans.
14255. Walesiska (Storbritannien)
14256. Ogiltig typdefinition för typen '%1', 'minInclusive' måste vara mindre än eller lika med 'maxInclusive' och mindre än 'maxExclusive'
14257. Förklaringsobjektet visas inte om egenskapen är false.
14258. Använd schema från DataTable eller SelectCommand.
14259. Det inträffade ett fel i timerhändelsecachen. Fel %1, tillstånd %2.
14260. Markören har inte deklarerats.
14261. Det går inte att använda kompileringsläget Never eftersom en tidigare konstruktion på sidan kräver kompilering.
14262. Nätverksfelkod 0x%1 uppstod när en anslutning skulle upprättas. Anslutningen har stängts. Detta kan bero på att en klient- eller serverinloggning tog för lång tid. Tidsåtgång för inloggning: totalt %2 ms, köat %3 ms, skrivåtgärder till nätverket %4 ms, nätverksläsning %5 ms, SSL-initiering %6 ms, SSPI-förhandling %7 ms, verifiering av inloggning %8 ms.%9
14263. Kontrollprogramsatsen avbröts. Det går inte att köra DBCC CHECKALLOC på TEMPDB.
14264. Läser svarsfilen för fler alternativ.
14265. Serverns provider för delat minne kunde inte initieras. Fel: %1
14266. Det gick inte att bearbeta svarsdataströmmen. Ett ID-element saknas i svaret.
14267. Verifieringen av attributtabellen misslyckades.
14268. Utökade lagrade procedurer kan bara skapas i master-databasen.
14269. SQL Server har påträffat ett logiskt I/O-konsekvensfel: %1. Felet uppstod under en %2 på sidan %3 i databas-id %4 vid offset %5 i filen '%6'. Mer detaljerade felmeddelanden kan finns i SQL Server-felloggen och systemloggen. Detta är ett allvarligt fel som hotar databasens integritet. Felet måste omedelbart åtgärdas. Genomför en fullständig konsekvenskontroll av databasen (DBCC CHECKDB). Felet kan ha många olika orsaker. Mer information finns i SQL Server Books Online.
14270. Du äger inte någon tabell med namnet %1 som innehåller en kolumn med namnet %2.
14271. Det går inte att släppa artikel %1 från publikationen %2 eftersom en ögonblicksbild redan har genererats. Ge @force_invalidate_snapshot värdet 1 när du vill framtvinga detta och göra den befintliga ögonblicksbilden ogiltig.
14272. Metoden Metodnamn måste vara statisk.
14273. Det går inte att anropa GetResponseStream-metoden i den tidigare kanalmottagaren eftersom stacken är tom.
14274. Textformateringsmotorn kan inte formatera en styckecache på grund av ett fel: X.
14275. Argumentvärdet X är ogiltigt för att skapa ett SocketPermission-objekt.
14276. X: Egenskapen Connection har inte initierats.
14277. AppDomain %1 (%2) har inaktiverats.
14278. Aktiveringsattributet implementerar inte IContextAttribute-gränssnittet.
14279. Tidsgräns för s&ession (minuter):
14280. Det går inte att använda alternativet CHECK_EXPIRATION när CHECK_POLICY har värdet OFF.
14281. Det går inte att lägga till en identitetskolumn med programsatsen SELECT INTO i tabellen %1, som redan har en kolumn %2 som ärver identititetsegenskapen.
14282. Convert()-åtgärden måste slutföras eller Encoder.Reset() anropas innan anropet görs till GetBytes() eller GetByteCount(). Kodare X återgår till Y.
14283. Hämtar eller anger namnet på det diagramområde som anteckningen klipps efter.
14284. Kontrollera att kontots namn är markerat, och klicka på Skrivning under Tillåt
14285. Inläsningen av arbetsflödet misslyckades. Angivet aktivitetsträd är inte kompatibelt med den här instansen.
14286. Fel %1, allvarlighetsgrad %2, tillstånd %3. Det finns inget meddelande med denna felkod i sys.messages. Om felkoden är större än 50000 bör du kontrollera att det användardefinierade felmeddelandet lades till med sp_addmessage.
14287. Ett självgenererat certifikat har lästs in för kryptering.
14288. Begärans cache-only-princip tillåter inte en nätverksbegäran och svaret finns inte i cachen.
14289. Ett skadat meddelande har mottagits. Inledningen för det binära meddelandet har fel format.
14290. Den typ av krom som ska användas för delarna.
14291. Kagi-diagram - det index som anges av attributet X är utanför intervallet.
14292. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, otillåtet xml-tecken
14293. ApplicationBase måste anges innan den här egenskapen hämtas.
14294. Tabellfel: %1 sidan %2 (objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7)) ligger utanför intervallet för den här databasen.
14295. Värdet är Null.
14296. Huvudets namn stämmer inte överens med denna egenskap.
14297. X-poster måste innehålla ett Y-attribut med formatet "xmlTypeName, xmlTypeNamespace".
14298. Den text som beskriver listan på befintliga anslutningar till providrar.
14299. Du måste ange en tabell för urvalet.
14300. Fältsignaturerna har inga returtyper.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions