English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18801. Endast listinitierarobjekt med ett enstaka element stöds i LINQ to Entities.
18802. Det går inte att avbryta serialiseringen för transaktionen.
18803. Det går inte att lösa sorteringskonflikten mellan %1 och %2 i åtgärden %3.
18804. Vissa argument är inte kompatibla med varandra.
18805. Endast en sysadmin kan ange parametern @database_user_name.
18806. Det går inte att lägga till artikeln %1 eftersom en ögonblicksbild har genererats för publikationen %2.
18807. Ej deklarerad kod med id %1 används i en FOR XML EXPLICIT-fråga.
18808. Ange %1 med värdet null när du anger @wmi_namespace.
18809. Z-argument skickades till X::Y. A-argument förväntades av den här metoden.
18810. Providern kunde inte stödja borttagning i denna tabell.
18811. Redan i ett initieringstillstånd.
18812. Typen för knappen Fortsätt.
18813. Det går inte att skapa inbäddad CMS utan innehåll.
18814. Det går inte att ange värdet Båda för @conflict_logging eftersom publikationen %1 har en kompatibilitetsnivå som är under 90. Ange värdet 90RTM för @publication_compatibility_level när du skapar publikationen. Du kan även använda sp_changemergepublication för att ange värdet 90RTM för set publication_compatibility_level.
18815. Antalet får inte vara mindre än -1.
18816. SqlDependency.Start har anropats för den server som kommandot körs mot fler än en gång, men det finns inga matchande server-/användare-/databasanrop av Start() för det aktuella kommandot.
18817. Egenskaperna AxisX eller AxisY kan inte anges för anteckningen inuti gruppen.
18818. Den text som ska visas om ett inloggningsförsök misslyckas.
18819. MSDTC-proxy stöder inte specificering av olika nodnamn i samma process.
18820. Avslutningsalternativet stöds inte vid ändring av versionstillstånd.
18821. Angiven TypeInfo var ogiltig eftersom den inte hade stöd för ITypeInfo-gränssnittet.
18822. Fil %1. Allokeringsutrymmen %2, använda sidor %3, reserverade sidor %4, blandade allokeringsutrymmen %5, blandade sidor %6.
18823. Mer information om ändringar av den här datorn
18824. Obestämd []-uppsättning.
18825. Det går inte att fylla värdet för Enumerable-medlemmen Medlem eftersom det är null (Nothing i Visual Basic). Om inte mängden är IEnumerable eller T[] måste den implementera ICollection och vara antingen förinitierad eller skrivbar med en standardkonstruktor.
18826. Antalet aktiviteter i det här ID-utrymmet har överskridit Int32.MaxValue. Flytta en del av arbetsflödet till en ny underklass för aktiviteten.
18827. Tröskelvärdet bör ligga mellan 1 och 100.
18828. Varning! Systemanvändaren %1 saknades i databasen %2 och har återställts. Den här användaren krävs för att SQL Server ska fungera.
18829. Det går inte att blanda synkrona och asynkrona åtgärde i processdataströmmen.
18830. En aktivitet kan endast schemalägga direkt underordnade objekt. Aktiviteten X försöker att schemalägga Y som är underordnad till aktiviteten Z.
18831. Det går inte att anropa AsyncProcessResponse-metoden i den tidigare kanalmottagaren eftersom stacken är tom.
18832. Partitionsfunktionen %1 används av ett eller flera partitionsscheman.
18833. En ny transaktion kan inte startas medan DTC eller en bunden transaktion är aktiv.
18834. CREATE PROCEDURE saknar programsatser.
18835. Ett Named Image-objekt krävs.
18836. Det gick inte att hämta ComputerNameDnsFullyQualified, X.
18837. Det går inte att skapa aktiviteter för Service Broker-meddelandedispatchern. Det här meddelandet är ett symptom på ett annat problem som hindrar SQL Server från att skapa aktiviteter. Mer information finns i felmeddelandena i felloggen i SQL Server och i Windows.
18838. En ogiltig programlåsresurs skickades till %1.
18839. Det gick inte att hitta schemakomponenter med målnamnområde '%1' i mängden '%2'.
18840. X-meddelandetexten är godtycklig XML.
18841. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 har kolumnnivåkontrollbegränsning %2 men källtabellen %3 saknar motsvarande begränsning.
18842. Det går inte att komma åt en stängd resursgrupp.
18843. När en TSQL-slutpunkt skapas återkallas alla 'Public'-anslutningsbehörigheter på slutpunkten '%1'. Om du vill använda 'Public'-åtkomst för slutpunkten ska du ange behörigheten på nytt med 'GRANT CONNECT ON ENDPOINT::[%2] till [public]'.
18844. Det gick inte att hitta följande refererade sammansättning på någon av de platser som angavs med /asmpath: X
18845. switchType måste vara ett giltigt klassnamn. Det kan inte vara tomt.
18846. ChangePassword kan endast användas vid SQL-autentisering, inte vid integrerad säkerhet.
18847. Pekarvärdet för text, ntext eller image är inte kompatibelt med det angivna kolumnnamnet.
18848. Det gjordes ett försök att registrera en välkänd eller aktiverad tjänsttyp av typen Typnamn, X. Det är inte tillåtet eftersom typen redan har omdirigerats för aktivering någon annanstans.
18849. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den kunde inte binda InstanceHandle till en instans och ange InstanceState under bearbetning av ett LoadWorkflowByInstanceKeyCommand, ett LoadWorkflowCommand eller ett TryLoadRunnableWorkflowCommand.
18850. Hämtar eller anger anteckningsobjektets Y-förskjutning i relation till ankaret.
18851. Massinfogning stöds inte i läget showplan.
18852. URI:n X är inte giltig för en MERGE-åtgärd. För MERGE-åtgärder måste URI:n peka mot en enskild resurs. MERGE-åtgärder mot en medieresurs stöds inte.
18853. Databasen '%1' har ett instabilt tillstånd för borttagning av databasspegling - återställningen kan misslyckas. Verifiera data efter återställningen.
18854. Null är inte ett giltigt värde för X.
18855. MSB3269: Det gick inte att bestämma om matchade referenser tillhör den aktuella målversionen av Framework, på grund av ett fel. X
18856. Felaktig syntax har använts för att anropa XML-datatypmetoden %1.
18857. Massinläsning kan inte genomföras. När du använder parametrarna FIRSTROW och LASTROW får värdet på FIRSTROW inte vara större än värdet på LASTROW.
18858. Det går inte att %1 %2 %3 för vyn %4 eftersom det är en systemskapad vy som skapades av optimeringsskäl.
18859. Ogiltig SPID %1 har angetts.
18860. Det inträffade ett oväntat fel under bearbetning av uttrycket X. Bearbetningen av uttryckstexten orsakade inget undantag, men skapade inte heller ett körbart uttryck.
18861. Ogiltig användning av schema eller katalog för OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2. Ett namn i fyra delar tillhandahölls, men providern visar inte de nödvändiga gränssnitten för att kunna använda en katalog eller ett schema.
18862. Arbetsflödet pausades via kontrollslutpunkten.
18863. Åtgärden kan inte slutföras eftersom SqlResultSet-objektet är stängt.
18864. Åtkomst till Integration Services-paketet %1 nekas.
18865. Anger om knappen Välj ska genereras automatiskt vid körning.
18866. Typen för value måste vara XamlReader.
18867. Det uppstod ett fel vid deserialisering av ett OrderedDictionary-objekt. ArrayList-objektet innehåller inte DictionaryEntries.
18868. Inloggningen %1 har inte åtkomstbehörigheter för publikationen %2 eftersom den inte finns i publikationens åtkomstlista.
18869. Indexeringsparametrarna för getter och setter måste stämma överens.
18870. WorkflowInstance.Controller är giltigt först efter att Initialize har anropats.
18871. XML-verifiering: Flera ID-attribut hittades för ett enskilt element. Plats: %1
18872. Serverns TCP-provider kunde inte lyssna på [ %1 <%2> %3]. TCP-porten är upptagen.
18873. Ogiltigt format, Range:X.
18874. Axelobjekt - negativa värden och noll kan inte ritas korrekt i logaritmiska diagram. Endast positiva värden kan återges på en logaritmisk skala.
18875. Alla medlemmar i NativeDigits-matrisen måste vara enkla textelement (en eller flera UTF16-kodpunkter) med en Unicode-Nd-egenskap (Number, Decimal Digit) som visar att det är en siffra.
18876. %1 är inte ett giltigt typ för heterogena utgivare.
18877. Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne i buffertpoolen.
18878. Det gick inte att hitta den förväntade egenskapen Egenskapsnamn vid bearbetning av posten X.
18879. URL till den bild som visas för knappen Slutför.
18880. Ogiltig slutpunktstyp för konfigurationsobjekt för slutpunktstillägg. Det här slutpunktstillägget hanterar konfigurering av slutpunktstypen Typnamn och kan inte användas för typen Typnamn.
18881. Har autentiserats: Nej
18882. Det finns ingen konsol.
18883. Fel: Ange antingen PipelineRoot eller AddInRoot. Skriv -? om du vill ha hjälp.
18884. Det finns flera anslutningar med namnet X.
18885. Fält i TypedReferences kan inte endast vara static eller init.
18886. Det finns ingen indatamängd.
18887. Parametern X har redan getts värdet Y.
18888. (inkludera resultat i historiken)
18889. Guiden kan inte utföra de ändringar som du har begärt.
18890. SQL Web Assistant: Det gick inte att binda parametern till SQL-satsen.
18891. Strömmen stöder inte sökning.
18892. Det går inte att skapa sekundärnyckeln %1 med referensåtgärden SET NULL eftersom en eller flera referenskolumner inte kan ha värdet null.
18893. Kontrollerar identitetsinformation: aktuellt identitetsvärde %1, aktuellt kolumnvärde %2.
18894. Create-åtgärden misslyckades -> X.
18895. Det finns redan en genererad proxytyp för objektskiktstypen Typnamn. Detta inträffar när samma objektskiktstyp mappas av två eller flera modeller i en AppDomain.
18896. DesignTimeValidationFeature X kunde enbart tillämpas på typen Typnamn, inte på typen Typnamn.
18897. Det går inte att ange OUTPUT-satsen eftersom målvyn %1 är en partitionerad vy.
18898. Utlöses när vyn aktiveras.
18899. Det finns ingen konfigurationsparameter med namnet %1 eller också har inte det angivna värdet rätt datatyp.
18900. Tabellfel: Katalogen %1 i partitions-ID %2 är inte en giltig FileStream-katalog.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions