English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11301. %1 misslyckades eftersom kolumnen %2 inte finns i tabellen %3.
11302. X-meddelandetexten är ett dokument för Atom Pub-kategorier. Mer information finns på http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5023.txt.
11303. Öppna navigeringsegenskaper stöds inte för OpenTypes. Egenskapsnamn: X.
11304. Egenskapen pollTime måste vara ett heltal större än eller lika med 500(ms).
11305. Objektet måste vara av typen Decimal.
11306. %1 '%2' ligger utanför tillåtet intervall för datorrepresentation (%3 byte).
11307. Det går inte att ange DTS-egenskaper eftersom publikationen inte tillåter omvandlingsbara prenumerationen med hjälp av DTS.
11308. AsyncResult som returneras från OnBeginWorkflowCompleted kan inte vara null.
11309. Det gick inte att initiera HTTP-stöd för SQL Server på grund av otillräckliga resurser. Det går inte att få åtkomst till SQL Server via HTTP. Fel 0x%1. Det här felet beror förmodligen på att det inte finns tillräckligt med minne. Minska minnesbelastningen eller öka systemminnet.
11310. Sökväg för raderingsstreck kan inte vara null.
11311. Ett oväntat konfigurationsvärde för transaktionshanteraren påträffades.
11312. Det gick inte att hitta den angivna filen.
11313. %1Elementet <%2> är inte giltigt i det här schemasammanhanget
11314. Tokeniseringsobjektet saknar avgränsare. Det feltoleranta indexet är skadat.
11315. PKCS 9-attributet kan inte läggas till explicit i mängden.
11316. Databasen %1 är aktiverad för databasspegling, men varken partnern eller witness-servern är tillgängliga: Det går inte att öppna databasen.
11317. Okänd medlemstyp.
11318. Det går inte att slå samman den logiska sidan %1 i objektet %2 i databasen %3. Båda sidorna innehåller sammanlagt mer data än vad som får plats på en sida.
11319. Markör och intervallmarkering för diagramområdets Y-axel.
11320. Det gick inte att ändra egenskapen %1 för artikeln %2 eftersom det finns en prenumeration på artikeln.
11321. Variabler kan inte läggas till i en aktivitet som körs och som inte redan har en miljö.
11322. Data Exception.
11323. Det finns redan en primär loggöverföringspost för databasen %1.
11324. Ogiltiga DEVMODE-byte
11325. Det går inte att köra %1 när loggläsaragenten replikerar databasen.
11326. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: entitet har inte deklarerats
11327. Mask-värdet får inte vara null eller tomt.
11328. Negativt antal i det feltolerant indexets metadata. Indexet är antagligen skadat.
11329. Projektet lästes inte in med flaggan ProjectLoadSettings.RecordDuplicateImports.
11330. Det gick inte att hämta värdet för egenskapsinformationen eftersom den inte har någon Getter.
11331. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom den inte returnerar alla kolumnerna från dess ingående tabeller.
11332. Inledande kontroller i systemtabell: Objekt-ID %1. Det gick inte att läsa och låsa sidan %2 med låstypen %3. Kontrollen av programsatsen avbröts på grund av ett irreparabelt fel.
11333. DBCC: Komprimerar indexet %1: %2%% klart.
11334. Det uppstod ett fel när den webbproxy som anges i konfigurationsavsnittet system.net/defaultProxy skulle skapas.
11335. Utelämnande av radkod (tomt radkodnamn) kan inte användas med attributbaserad serialisering av FOR XML.
11336. Anger att händelsen hanterats av användaren och att ingen vidare bearbetning behövs.
11337. Verifieringen misslyckades vid kontroll av X.
11338. Det går inte att läsa in kategorihjälpdata eftersom det ogiltiga indexet X lästes från registret.
11339. BigInteger får inte representera oändligt.
11340. Innehåll i och format på det e-postmeddelande som innehåller meddelandet om att lösenordet har ändrats.
11341. MouseAction X som inte stöds.
11342. Den här åtgärden kräver IIS-integrerat pipeline-läge.
11343. SQL Web Assistant: @unittype måste vara mellan 1 och 4.
11344. Det går inte att fylla mängden X eftersom ett undantag uppstod när metoden Add anropades för typen Typnamn.
11345. Databasen kunde inte låsas exklusivt för att utföra åtgärden.
11346. Loggen i denna säkerhetskopia börjar vid LSN %1, vilket är för tidigt för att den ska kunna användas på databasen. Du kan återställa en tidigare loggsäkerhetskopia som omfattar LSN %2.
11347. Anger standardtemat som ska användas för alla sidor.
11348. Registrera datakontroller...
11349. Det miljöblock som ska användas för att starta en process kan inte vara längre än 65535 byte. Aktuellt miljöblock är X byte långt. Ta bort miljövariabler som inte behövs och försök igen.
11350. Hash-tabellens kapacitet blev negativ genom spill. Kontrollera belastningsfaktor, kapacitet och tabellens aktuella storlek.
11351. Distributionsrensning: %1
11352. Elementen i AdjustmentRule-matrisen får inte innehålla ogiltiga tidsperioder som sträcker sig bortom DateStart- eller DateEnd-egenskaperna för elementet.
11353. Ett oväntat tecken (X) påträffades.
11354. Underordnad klon slutfördes
11355. Flaggan MakeColumnsDistinct kan bara placeras i en behållare som inte genererar uppdateringsvyer. Tilldela GenerateUpdateViews-attributet värdet false i EntityContainerMapping.
11356. Det gick inte att hitta en förväntad typ. Fullständigt typnamn: X::Y Kör AddInStore.Update eller Rebuild (eller kör AddInUtil.exe från kommandoraden).
11357. Kr&äv SSL
11358. Kanalen med en identifierad slutpunkt med EndpointAddress=X och Via=Y kunde inte skapas av DiscoveryClientChannel. Ett försök görs nu av DiscoveryClientChannel att använda nästa identifierade slutpunkt.
11359. Crawlhanteraren för fulltext har inte initierats. Alla crawlningar som har inletts innan crawlhanteraren var helt initierad måste startas om. Starta om SQL Server och kör kommandot på nytt. Läs även felloggen och korrigera eventuella fel som kan ha orsakat att crawlhanteraren misslyckades.
11360. Det gick inte att hitta en standardprovider för roller.
11361. Agenten %1 försöker igen efter ett fel. %2 försök har gjorts. Mer information finns i agentens jobbhistorik i mappen Jobs.
11362. Parametern Week måste vara inom intervallet 1 till 5.
11363. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server. Endast en integrerad anslutning kan skapa en användarinstans. Anslutningen stängs.%1
11364. ResourceAssociationSets X och Y har en ResourceAssociationSetEnd som refererar till samma EntitySet, Z, via samma AssociationType. Om två eller flera AssociationSets refererar till samma AssociationType får parterna inte referera till samma EntitySet. I CLR-kontext kan detta inträffa om flera entitetsuppsättningar har entitetstyper med en gemensam överordnad som har en egenskap av härledda entitetstyper.
11365. Beräknad kolumn '%1' i tabellen '%2' kan inte beständig eftersom kolumnen är icke-deterministisk.
11366. Fulltextkatalogsökvägen %1 överskred gränsen på %2 tecken.
11367. Ogiltig målsökväg %1.
11368. Tidsgränsen måste vara ett positivt tal eller -1.
11369. Den text som ska användas för hyperlänken.
11370. Instansen kan inte bevaras eftersom den inte äger låset. Ett tidigare anrop av Persist med ett olåst värde som är True orsakade en upplåsning av låset.
11371. Metadatafrågan är inte giltig.
11372. Det går inte att %1 %2 %3 eftersom den är en system-%4.
11373. Tamazight (latinsk)
11374. Parsningsfel. Det aktuella elementet är inte kompatibelt med nästa element, X.
11375. Meddelandena i kön med ID %1 refererar till den ogiltiga konversationsgruppen %2.
11376. Transaktionen har redan aktiverats eller avbrutits implicit eller explicit.
11377. X är inte en giltig referens.
11378. En statisk egenskap kräver en instans som är null, en icke-statisk egenskap kräver en instans som inte är null.
11379. Felet har reparerats.
11380. %1Typen kan inte ha en %2-fasett
11381. Alternativet /X kräver ett värde
11382. Cachelagrad CacheControl = must-revalidate och cachelagret är inte giltigt.
11383. MSB3753: Det gick inte att skapa en instans för aktiviteten eftersom den inte implementerar ITask-gränssnittet. Kontrollera att aktiviteten implementerar Microsoft.Build.Framework.ITask-gränssnittet.
11384. Dataseriens namn
11385. Det gick inte att hämta egenskaper från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
11386. Ogiltig identitet: Ingen distributions- eller programidentitet har angetts.
11387. Endast globalt sammanslagna prenumerationer kan läggas till i databasen %1.
11388. Attributet X kan inte finnas om Y finns.
11389. Det går inte att hämta felmeddelandet (X) (Y).
11390. ActivityDelegate X är redan överordnad av aktiviteten Y och kan inte överordnas av aktiviteten Z. En delegat kan endast returneras som underordnad en gång.
11391. Fjärrfunktionsanrop är inte tillåtna inom en funktion.
11392. Utökade alfagemener
11393. Användarinstanser stöds inte i den här versionen av SQL Server.
11394. Områdets form.
11395. Ett fel uppstod.
11396. Utdatabufferten är för liten. Det gick inte att uppdatera det feltoleranta indexet. Indexet är antagligen skadat.
11397. Det gick inte att skapa en databasögonblicksbild eftersom den inte startade.
11398. Det går inte att skapa en temporär LOB av typen: Typnamn.
11399. Det går inte att matcha X-mallreferensen: Y.
11400. Initieringsvektorn ska ha samma längd som algoritmens blockstorlek i byte.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions